SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN A ŞASEA ZI DIN POST: PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC TEODOR TIRON

Sf Mc Teodor Tiron2

ORNAM1

PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC TEODOR TIRON

Mari sunt isprăvile credinţei: în izvorul văpăii, ca într-o apă de odihnă, sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat;  căci cu foc tot arzându-se, ca nişte pâine dulce Sfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut nemincinoasă, născând pe Dumnezeu cel adevărat. Pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

CANON

Cântarea 1

Pe tine, Teodore, ştiindu-te iubitor de Dumnezeu şi fiind legat cu dorinţa ta cea neajunsă, sufletul şi trupul meu şi cuvintele laudelor, îţi închin.

Se scria porunca cea urâtă lui Dumnezeu, a aduce jertfe idolilor, iar nu lui Dumnezeu celui viu. Ci tu ai fost adus, nu ca să jertfeşti lor, purtătorule de biruinţă, ci ca să te aduci jertfă lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Fiind pătruns de dumnezeiasca dragoste a lui Dumnezeu Celui Preaînalt, Mucenice Teodore, te-ai făcut părtaş Fiului celui Unul-Născut şi darurile nu le-ai pierdut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cetele îngereşti şi omeneşti, Maică ce nu ştii de mire, te laudă neîncetat; pentru că ai ţinut în braţele tale pe Ziditorul lor, ca pe un prunc.

Cântarea a 3-a

Cântare din buzele mele şi rugăciune din sufletul meu îndurerat aduc ţie; milostiveşte-te spre mine, purtătorule de chinuri,Teodore.

Trupul ţi-ai supus minţii celei de sine stăpânitoare, mare mucenice, şi cu amândouă slujeşti Făcătorului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

 

Stătut-ai la judecata cea tirănească, vestind Dumnezeu pe Hristos împăratul; şi te-ai lepădat a jertfi celor neadevăraţi, Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe tine toţi creştinii te-am câştigat scăpare şi zid pururea; pe tine te slăvim fără tăcere, ceea ce nu ştii de mire.

Cântarea a 4-a

 

Din tainele cele dumnezeieşti gustând cu cunoştinţa, Mucenice Teodore, fără sfială ai propovăduit naşterea lui Dumnezeu şi o ai mărturisit.

Cei ce slujeau patimilor socoteau Dumnezeirea pătimitoare; pe aceştia, cu duhul fiind tu luminat, i-ai mustrat, pătimitorule Teodore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Rugămu-ne, fericite Teodore, să ne fii cu rugăciunea ta izbăvitor nouă. Celor ce te lăudăm din tot felul de primejdii şi de patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce fiind brazdă nearată ai odrăslit Spicul cel de viaţă făcător, Care dăruieşte lumii viaţă, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte pe cei ce te laudă pe tine.

Cântarea a 5-a

Iubiţi pe Domnul, Cel ce vă iubeşte, strigai luptătorule Teodore, către mucenicii cei ce au luptat împreună cu tine.

Aprinzându-ţi inima cu râvnă, purtătorule de biruinţă, ai ars pe zeiţa cea cu nume mincinos, împreună cu capiştea ei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Cu puterea ta cea nebiruită, purtătorule de chinuri Teodore, pierde îndrăzneala barbarilor şi patimile mele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară după naştere te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut lumii pe Dumnezeu-Cuvântul cu trup.

Cântarea a 6-a

Ca o slabă, ca o neputincioasă ce era întărâtarea mincinoşilor zei, spre izbândirea sa cerea ajutor de la oameni; de vreme ce se biruia de împotrivirea nemincinoşilor mucenici, care propovăduiau adevărul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Întărindu-te cu puterea lui Dumnezeu, lauda mucenicilor Teodore, chinurile cele de la păgâni ca pe nişte săgetături de prunci le-ai socotit, fericite, trăinicia celor viitoare mai înainte văzând-o.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fă să ne mântuim de greşeale cu rugăciunile tale, curată Născătoare de Dumnezeu, şi să aflăm Preacurată, dumnezeiasca strălucire a Fiului lui Dumnezeu, Celui ce S-a întrupat din tine în chip de negrăit.

Credinţa lui Hristos, ca o pavăză înlăuntru în inima ta primind, puterile cele protivnice le-ai călcat, mult-pătimitorule; şi cu cunună cerească te-ai încununat în veci, Teodore, ca un nebiruit.

Cântarea a 7-a

Rănitu-te-ai la trup pentru Cuvântul cel ce S-a rănit după trup pentru noi, şi Acestuia, purtătorule de biruinţă Teodore, cu mulţumită veselindu-te, ai strigat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Precum a fost pus în mormânt şi de bunăvoie a fost pecetluit Mântuitorul tuturor, aşa te-ai sălăşluit în temniţă pecetluită, purtătorule de biruinţă Teodore, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Omorât fiind, şi de patimile trupeşti de bunăvoie scuturându-te, nu cu mâncare, purtătorule de chinuri, ci cu dragostea cea dumnezeiască hrănindu-te, ai cântat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

În temniţă ca în cuptorul tinerilor oarecând, Unul din neamestecata Treime arătându-Se, te-a încurajat, purtătorule de biruinţă pe tine cel ce cântai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Când ai vrut să rânduieşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care ai arătat-o ocrotitoare lumii; Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Lipsit fiind de înţelegere mai-marele nelegiuiţilor, te îngrozea pe tine păgâneşte, cinstitorule de Dumnezeu, zicând: Pentru ce în deşert ţi-ai pus nădejdile, nebunule, într-un om care cu sila a murit? Iar tu ai strigat: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Ca un priceput şi înţelept iconom al harului, cu harul ce s-a dăruit ţie de la Dumnezeu ai strigat, Teodore, celui ce poruncea păgâneşte: Această ruşine să fie mie şi celor ce cântă: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Tinereşte te-ai luptat, cu îndrăzneală ai mustrat, strigând către tiranul: Pentru ce eşti fără de minte poruncind ca, lăsând pe Făcătorul, să ne închinăm în chip mincinos făpturilor? Iar eu cânt: Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

În forme trupeşti, cu felurite graiuri închipuite şi cu arătări însemnătoare şi închipuitoare, au vestit mai înainte grăitorii de Dumnezeu naşterea ta, Fecioară, cea mai presus de fire şi minunată. Pentru aceasta  veselindu-ne, pe tine cu dreaptă credinţă te lăudăm, preaînălţând pe Hristos întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Pricina muceniciei  tale, Teodore, a fost dragostea de Dumnezeu. Pentru aceasta trupul tău s-a dat focului celui material, şi prin aceasta ai mers la focul cel dumnezeiesc, bucurându-te, purtătorule de biruinţă, slujitorule al lui Dumnezeu, Teodore.

Mucenice atotcântat, ai ars, dar nu ai fost ars; căci tu ai ars înşelăciunea, şi stai viu înaintea lui Dumnezeu, şi întru El ca un mucenic te veseleşti, purtătorule de biruinţă şi slujitorule al lui Dumnezeu, Teodore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Tine un Hristos Te cunoaştem, pe unul din Treime în două firi desăvârşite; păzeşte pe poporul Tău acesta, pe care l-ai câştigat cu scump sângele Tău; pentru rugăciuile lui Teodor, purtătorul de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe tine mântuire întru primejdii te avem totdeauna, ceea ce ai purtat în braţe pe Dumnezeu cel nevăzut, şi lăudat în ceruri de toate Puterile, şi Care pe Sine S-a dăruit nouă.

Irmosul:Pe tine, Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea neispitită de nuntă, pe tine, ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu cel adevărat, pe tine cea mai înaltă decât preacuratele Puteri, cu neîncetate doxologii te mărim noi, robii tăi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ca pe o ocrotitoare şi sprijin tare, toţi cei ce am greşit am câştigat ajutorul tău cel fierbinte, Preacurată Fecioară-Maică Marie, mântuirea  creştinilor. Pentru aceasta nu înceta rugând pe Mântuitorul, ca să ne dăruiască iertare