SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 11-A A POSTULUI!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 11-A A POSTULUI!


SEDELNE

Hristos-via pe voi v-a rodit struguri frumoşi, ca să picaţi pe pământ vin de mântuire, Apostoli de Dumnezeu purtători. Pentru aceasta vă rog scăpaţi-mă de beţia plăcerilor, dăruind sufletului meu râuri de umilinţă în ziua cea dumnezeiască a postului; ca mântuindu-mă să aflu viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bogăţia cea nemăsurată a milostivirii tale, şi tăria cea nebiruită a puterii tale în minte luând, am alergat la acoperământul tău, de necaz fiind cuprins şi groaznic încurcat, strig dintru adâncul inimii mele cu lacrimi: Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi ceea ce una eşti ocrotitoare lumii.

Doamne, fii nouă lesne iertător întru această dumnezeiască vreme, şi ne învredniceşte a izvorî Ţie pururea lacrimi din inimă, spre spălarea necurăţiilor sufleteşti şi spre odrăslirea sfintelor porunci. Ca aşa postind, după vrednicie să plăcem Ţie. Şi binevoieşte să vedem toţi preacinstită pătimirea Ta; pentru rugăciunile mântuitorilor lumii, Apostolilor Tăi, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Preacurată cinstită Fecioară, Maică Născătoare de Dumnezeu, varsă izvorul milostivirii tale din destul spre noi, şi ne dăruieşte iertare de greşeale; că tu eşti ocrotitoarea noastră şi dumnezeiesc acoperământ.

T R I C Â N T A R E A

Cântarea a 4-a, glasul al 3-lea

Beţia desfătărilor celor stricătoare de suflet stingând-o, să ne săturăm de băutura umilinţei din post.

Posteşte suflete, de neînfrânarea mâncării, desfătează-te întru privirea celor bune, ca să dobândeşti masa cea de sus.

Cărbuni ai focului celui fără materie fiind, ardeţi materia patimilor mele, dumnezeieşti Apostoli ai Mântuitorului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce ai dat lui Hristos trup din trupul tău, omoară patimile trupului meu, Născătoare de viaţă, Preacurată Fecioară.

Altă tricântare, glasul al 6-lea

Cei doisprezece Apostoli: Petre, Pavele, Iacove şi Ioan, Andreie, Bartolomee, Filipe, Toma şi Mateie şi Iacove, cu Simon şi cu Iuda, faceţi rugăciune către Hristos, ca să ne mântuiască pe noi.
Mrejele învăţăturilor aruncându-le în marea vieţii, minunat aţi vânat o sută şi cincizeci şi trei, adică pe neamuri tainic, ca pe nişte peşti, ca şi mai înainte; pe acestea aducându-le Domnului, Sfinţilor Apostoli.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Fiul din Tatăl şi pe Duhul slăvesc, ca din soare lumina şi raza; pe una prin naştere, că şi naştere este; iar pe alta prin purcedere , că şi purcedere este; pe dumnezeiasca Treime cea împreună fără de început, Căreia se închină toată făptura.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară să nască prunc şi curăţia să-şi păzească, numai tu cinstită te-ai arătat, născând pe Dumnezeu şi omul, pe unul şi acelaşi într-amândouă firile. Minunea ta, Fecioară Maică, minunează tot auzul şi cugetul.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Voi sunteţi lumina lumii, precum v-a zis Hristos, cu strălucirea cuvântului; ci rugaţi-vă Apostoli ca să trecem noi cu suflet voios măsura postului şi să ne închinăm Învierii Lui.

Irmosul:Auzit-a proorocul de venirea Ta, Doamne, şi s-a temut; că aveai să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să te arăţi, şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut; slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 8-a

Omorându-mă cu multe păcate, aduc sufletul meu mort în viaţă. Pentru aceasta miluiţi-mă cu rugăciunile voastre purtătoare de viaţă văzătorilor de Dumnezeu Ucenici ai Mântuitorului.

Cuprins fiind de negura păcatului, de iadul deznădăjduirii m-am apropiat cu adevărat. Pentru aceasta luminaţi-mă, cei ce sunteţi raze de taină ale Soarelui slavei, văzătorilor de Dumnezeu.

Opreşte-te de la patimi şi te mântuieşte, ticălosule suflet. Că numai ferirea de bucate este post neprimit la cei ce caută dreptatea, de nu va fi şi îndreptare de greşeale.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Rug arzând cu foc, mai înainte te-a văzut Moise pe tine, Fecioară Maica lui Dumnezeu. Pentru aceasta stinge cuptorul patimilor mele, şi din focul gheenei răpeşte-mă şi mă mântuieşte.

Altă Tricântare

Din Tine, ca şi Iacov cele douăsprezece seminţii, s-au arătat, Hristoase, în lume cei doisprezece Apostoli. Prin care s-a născut a doua oară tot credinciosul prin cuvânt, care Te laudă pe Tine în veci.

Carele lui Faraon celui ce se înţelege cu taină înnecându-le, ca în Marea Roşie, aţi scos, apostolilor, pe poporul Domnului la pământul cunoştinţei de Dumnezeu, lăudându-L pe El în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe un Dumnezeu după fiinţă cinstesc; laud trei Feţe cu osebiri; altele, iar nu de alt fel; de vreme ce Dumnezeirea este una, o Stăpânie în trei Feţe: pentru că este Tatăl şi Fiul şi Duhul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Din luminatul tău pântece, ca un mire din cămară ieşind Hristos, a strălucit lumină celor din întuneric; pentru că răsărind Soarele dreptăţii, a luminat lumea Preacurată.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cei ce sunteţi tăinuitori ai lui Hristos şi împreună-şezători, care vă rugaţi cu deadinsul totdeauna pentru noi, păcătoşii, rugaţi-vă şi acum să trecem tot postul întru curăţie.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel ce-L slăvesc oştile cereşti şi de Dânsul se cutremură heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi zidirea lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Apostoli, cei ce sunteţi râuri ale Izvorului Celui înţelegător, şi care vă îndestulaţi, cu apa cea vie în inimă curată, uscaţi izvoarele păcatului meu cu rugăciunile voastre, şi mă povăţuiţi la căile mântuirii.

Furtuna păcatului înviforează ticălosul meu suflet. Întinde-mi dreapta ca şi lui Petru, Ocârmuitorule bune; ca să nu mă acopere adâncul deznădăjduirii, şi să nu mă fac mâncare chitului celui stricător de suflet, Hristoase mult-Milostive.

Ceata Apostolilor Te roagă pe Tine, Iisuse, Împărate al tuturor, şi cetele îngerilor, pentru mulţimea îndurărilor Tale, dăruieşte poporului Tău izbăvire de rele, îndreptare vieţii şi împărtăşirea Împărăţiei Tale.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Fecioria şi naşterea s-au împreunat mai presus de fire, întru tine, chivot al cinstitei sfinţenii, Maică Fecioară curată. Pentru aceasta cu credinţă strig ţie: Pe mine tot mă sfinţeşte, pe mine tot mă răscumpără din toată lucrarea patimilor ce mă necăjesc.

Altă Tricântare

În lume ca cei fără de trupuri, şi în trup ca nişte îngeri, pe singur Cuvântul în inimă purtându-L, aţi atras neamurile la credinţa lui Hristos; pe înţelepţi şi ritori, ca pe nişte nebuni mustrându-i cu ştiinţa, preafericiţi Apostoli.

Petre, piatra credinţei şi temelie, Pavele, propovăduitorule şi învăţătorule al neamurilor, fii ai lui Zevedei, împreună cu ceilalţi opt, rugaţi-vă îndelung lui Hristos, ca să trecem cu bună-sănătate vremea postului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unule Născător al Unuia, Părinte al Fiului cel Unul-Născut, şi unule Fiule al unuia, lumină şi raza luminii, şi unule Duhule Sfinte numai al unuia Dumnezeu, fiind cu adevărat Domn al Domnului; O, Treime, Unime sfântă!Mântuieşte-mă pe mine, cel ce grăiesc de Dumnezeirea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Minunea naşterii tale mă uimeşte, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Cum ai zămislit fără sămânţă pe cel necuprins? Spune, cum ai rămas fecioară, născând ca o maică? Acest lucru mai presus de fire, cu credinţă primindu-l, Celui ce S-a născut te închină; căci câte le voieşte le şi poate.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cu puterea Duhului la împăraţi şi la domni mergând, netemându-vă nicidecum nici de foc, nici de sabie, aţi biruit toată înşelăciunea şi aţi mântuit pe oameni, voievozi ai Domnului fiind, preafericiţi Apostoli.

Irmosul:Naşterea cea din zămislire fără de sămânţă este netâlcuită, rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat; că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu dreaptă credinţă te mărim.

LA STIHOAVNĂ

Vreme de pocăinţă şi pricinuitoare de viaţă veşnică este nouă nevoinţa postului, numai de vom întinde mâinile spre facere de bine; că nimic nu mântuieşte sufletul aşa cum darea la cei lipsiţi, că milostenia unită cu postul izbăvesc pe omul din moarte. Pe aceasta să o îmbrăţişăm, că acesteia nimic nu este asemenea. Că puternică este să mântuiască sufletele noastre.

Cu platoşa credinţei îmbrăcându-vă bine şi cu însemnarea Crucii întrarmându-vă, ostaşi viteji v-aţi arătat; tiranilor bărbăteşte aţi stat împotrivă şi înşelăciunea diavolului aţi surpat; biruitori făcându-vă, cununilor v-aţi învrednicit. Rugaţi-vă lui Hristos pentru noi, ca să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară sfântă, Născătoare de Dumnezeu, la acoperământul tău alergând, ştiu că voi afla mântuire; că poţi, Preacurată, să-mi ajuţi.

Troparul proorociei
Pe noi cei căzuţi, ridică-ne; pe cei ce ne-am depărtat, întoarce-ne la Tine, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni; Cel ce împreună ţii marginile pământului.

3 comentarii la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 11-A A POSTULUI!

  1. Burta diane

    Dumnezeu sa fie cu noi cu toti sa ne faca mai buni mai uniti sa ne ajutam unii pe alti ! Degeaba construim biserici punem cruci mari in intersectii ca sa aratam ca sintem credinciosi si nu vedem pe cei ce sufera batrini bolnavi, care nu au cu ce plati medicamentele sau stau in frig iar tu ca vecin nu te intereseaza. Copii lasati in voia sortii care au nevoie de un pic de dragoste de o mangaiere si nu o primesc de nicaeri .Degeaba spunem amin ,amin si ne inchinam la icoane poleite cu aur ,daca nu construim alaturi un orfelinat sau o casa de batrini . asteptam sa se schimbe presedintele poate o fi mai bun dar noi cum sintem fata de semenii nostri ? Cati doctori , asistente sau infirmiere iesiti la pensie merg sa ajute pe batrini ( la spalat , inbracat , pansamente , ect ) profesori si invatatori iesiti la pensie ar putea ajuta copii abandonati saraci si orfani , biserica ar putea oferi o sala de cursuri ect pentru toate astea nu investesti decit BUNAVOINTA, multa BUNAVOINTA ! Va dau un exemplu langa Arad intre manastirea de la Bodrog si pensiunea manastirii este o coliba in care traieste o familie de romani cu doi copii mari .La trei metri de aceasta coliba se intind viile manastirii inconjurate de un gard solid si pazite de trei dulai mari care latra si sar pe gard de cite ori aceste persoane ies sau intra in casa si atunci il intrebam pe dumnezeu CUM E POSIBIL DOAMNE ???????? As vrea sa rog pe parintele de la Bodrogul NOU impreuna cu cetatenii din sat cu mine insumi cu putin ajutor de la manastire si cu toti cei ce vor sa participe pentru a construi o casuta modesta precizez ca parcela de pamant pe care este coliba e proprietatea lor . Rog pe dumnezeu sa ne ajute sa ne dea bunavointa ca sa-i ajutam pe acesti crestini frati cu noi ca sa iasa din greutatile pe care le intampina ! AMIN

Comentariile sunt închise.