SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 12-A A POSTULUI!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 12-A A POSTULUI!

cruce_ikosifoinisa_005

  SEDELNE

Cu postul înălţându-ne din patimile râvnitoare de cele de jos, să înălţăm pe Domnul, Cel ce S-a înălţat pe Cruce şi lumea a înălţat; să bem în simţire băutura umilinţei; să luăm în minte ziua şi ceasul în care avem să stăm de faţă, înaintea veşnicului Judecător.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Maica Ta, ceea ce nu ştie de mire, dacă Te-a văzut înălţat pe Cruce, tânguindu-se cu amar, acestea a zis: Ce minune nouă şi străină este aceasta, Fiul meu? Cum Te-a răstignit poporul cel fără de lege pe Cruce, pe Tine, Viaţa tuturor, lumina mea cea prea dulce?

Străluceşte, Doamne, harul Crucii Tale, fulgerând în toată lumea; pierde tăria demonilor şi uşurează acum călătoria postului; prin acesta întărindu-ne, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Dacă Te-a văzut înălţat pe lemn maica Ta, ceea ce Te-a născut fără dureri, s-a tânguit cu plângere, şi a strigat: Vai mie! Preadulce Fiule, mă rănesc acum la suflet, văzându-Te pe Cruce pironit, ca un rău făcător, în mijlocul a doi făcători de rele.

T R I C Â N T A R E A

Cântarea a 5-a, glasul al 4-lea

De bunăvoie, Stăpâne , Te-ai înălţat pe Cruce şi ai prăbuşit pe vrăjmaşul. Pentru aceasta pe mine, cel prăbuşit de voia mea în prăpăstiile desfătărilor, cu milostivirea Ta ridică-mă.

Pe mine cel întuneact la suflet cu patimile cele necuvioase, luminează-mă, Iisuse, Cel ce ai întunecat soarele, răstignindu-Te pe Cruce, şi ai luminat toate plinirile lumii.

Învredniceşte-mă, Hristoase, a trece vremea postului cu linişte, alinând valurile gândului meu, şi la limanul Învierii mă îndreptează.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe cea curată, cu minte curată să o cinstim; pe frumuseţea lui Iacov, cu fapte dumnezeieşti împodobindu-ne, cu dreaptă credinţă să o lăudăm, ca pe Maica Dumnezeului nostru.

Altă Tricântare, glasul al 5-lea

Tu răstignindu-Te, m-ai scos din stricăciune, şi cu suliţa împungându-Te, m-ai făcut nemuritor. Laud mila Ta cea nespusă, că ai venit, Hristoase, să mă mântuieşti.
Pe Cruce întinzându-Ţi palmele, ai ucis pe Amalec cel netrupesc, mântuind pe poporul Tău, Doamne. Pentru aceasta lăudăm stăpânirea Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe o Dumnezeire în trei Feţe, o stăpânie mai presus cu fiinţa să o lăudăm, pe Tatăl cel fără început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Cel pe Care nu puteau să-L încapă cerurile, zămislindu-L în pântece, tu L-ai născut. O, înfricoşătoare şi nespusă minune! Pentru aceasta toţi te lăudăm pe tine Preacurată.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cel ce pentru mine ai răbdat răstignire, bând oţet şi zicând: Săvârşitu-s-a!, săvârşeşte-mi măsura postului, învredniceşte-mă a vedea Învierea Ta.

Irmosul:Pe cei ce se închină Ţie de noapte, Hristoase, miluieşte-i, şi le dăruieşte pace; pentru că poruncile Tale s-au făcut lumină şi tămăduire robilor Tăi, iubitorule de oameni.

Cântarea a 8-a

Răstignindu-Te pe Cruce pentru milostivire, ai deschis tâlharului raiul; şi eu acum fiind jefuit prin răutate demonică, şi luând rană la suflet, vindecă-mă peste tot, deschinzându-mi mie uşile pocăinţei, cu iubirea Ta de oameni.

Cu postul luminându-ne trupul, să ne hrănim sufletul cu fapte bune; să ospătăm pe săraci, cumpărând bogăţie nedeşartă în ceruri să strigăm: Lăudaţi făpturile pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Pentru patima Ta s-a clătinat făptura, văzându-Te pe Cruce pironit, Preabunule Mântuitorule. Pentru aceasta mă rog Ţie, Îndurate, întăreşte mintea mea cea clătinată pururea de bântuielile şarpelui, pe piatra cea neclintită a voii Tale.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Uşa lui Dumnezeu cea încuiată, prin care singur Domnul a trecut, îndreptează-mă spre cărările cele dumnezeieşti, şi-mi deschide uşile mântuirii, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită; că la tine alerg, Fecioară, care eşti singură ocrotitoare a neamului omenesc.

Altă Tricântare
Lăudând lemnul cel preasfânt, pe care Tu, Hristoase al meu, Te-ai răstignit, Te binecuvintez întru toţi vecii.

Răstignindu-Te, Hristoase, cei fără de lege pe Golgota, Te-au omorât; dar viezi şi ne mântuieşti întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

În chip de neînţeles se desparte Treimea şi rămâne nedespărţită ca un Dumnezeu, pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fă rugăciune pentru cei ce te laudă pe tine, Preacurată, să se izbăvească de toate încercările şi primejdiile.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Întărindu-mă pe mine cu puterea Crucii Tale, Doamne, învredniceşte-mă să sfârşesc cu veselie călătoria postului.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Făcătorul a toată făptura, de Care se înspăimântă îngerii, cântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Piatră tăiată din muntele Fecioarei, Te-a văzut mai înainte proorocul, Mântuitorule, pe Tine, Care ai sfărâmat pietrele cu răstignirea Ta. Pentru aceasta liberează-mă pe mine, cel îngreuiat cu piatra nesimţirii, ca un preaîndurat.

Posteşte de răutate, suflete al meu, desfătându-te întru dumnezeiasca dragoste; deschide uşa tuturor felurilor de bunătăţi, încuind intrarea vicleniei, prin înfrânare şi prin rugăciune.

Mântuieşte-mă pe mine cel osândit, Stăpâne Mântuitorul meu, Cel ce ai osândit vrajba cu Crucea Ta, şi să nu mă arăţi vinovat gheenei, pe mine cel întinat cu patimile şi întunecat cu păcatele.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Să Te înduri de mine, Hristoase, când vei veni cu slavă să judeci lumea.Risipeşte negura răutăţilor mele, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut, şi moştenitor mă fă Împărăţiei Tale celei cereşti.

Altă Tricântare

Răstignindu-Te mi-ai deschis îndată raiul, întru care luând viaţă mă bucur, fiind izbăvit de moartea cea veşnică a neascultării. Pentru aceasta, Iubitorule de oameni, ca pe Dumnezeul meu Te slăvesc.

Organul blestemului s-a arătat pecete binecuvântării, Crucea Ta, Doamne, cea făcătoare de viaţă; pe care văzându-Te, înviem cei ce am fost mai înainte morţi, şi lăudându-Te, ca pe un Stăpân Te mărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Te laud Treime, de o fiinţă, fără de început, preacinstită, de viaţă începătoare, nedespărţită Unime, Părinte, Cel ce eşti nenăscut, Cuvinte şi Fiule, Cel ce Te-ai născut, şi Duhule Sfinte; mântuieşte-ne pe noi, ce ce Te lăudăm pe Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Mai presus de minte este naşterea ta, Maica lui Dumnezeu; că întru tine zămislire a fost fără de bărbat şi naşterea întru feciorie; că Dumnezeu este Cel ce S-a născut; pe Care slăvindu-L, pe tine, Fecioară, te fericim.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cruce cinstită, tăria şi scăparea mea, fii mie luminare acum întru acest post, veselindu-mă şi curăţindu-mă şi păzindu-mă de ispite; ca lăudându-te pe tine, să slăvesc pe Stăpânul Hristos.

Irmosul:Isaie dănţuieşte! Fecioara a avut în pântece, şi a născut fiu pe Emmanuel, pe Dumnezeu şi omul. Răsăritul este numele Lui, pe Care mărindu-L, pe Fecioara o fericim.

LA STIHOAVNĂ

Postul cel omorâtor de patimi fiind de faţă, vesteşte vindecare celor vătămaţi de păcate; pe care să-l cinstim ca pe un ajutor de Dumnezeu dăruit, primind tablele cele scrise de Dumnezeu prin Moise. Să nu cinstim mai mult neînfrânarea care l-a sfîrâmat, ca să ne facem părtaşi celor ce le-au căzut mădularele în pustie. Să ne mâhnim ca iudeii, ci să ne luminăm bisericeşte; să nu ne făţărnicim ca fariseii, ci să ne împodobim după cuvântul Evangheliei, lăudându-ne cu Crucea lui Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

A mucenicilor:
Ce vă vom numi pe voi, sfinţilor? Heruvimi? Că întru voi S-a odihnit Hristos. Serafimi? Că ne-încetat L-aţi preaslăvit pe El. Îngeri? Că de trup v-aţi lepădat. Puteri? Că lucraţi cu minunile. Multe sunt numirile voastre, dar mai multe-s darurile! Rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ce lucru minunat şi uimitor este acesta? Fecioara către Domnul a strigat ca o Maică: Durerile ce n-am avut când Te-am născut, Fiule, iute s-au atins de inima mea. Nu sufăr a Te vedea pe Cruce pironit, lumina ochilor mei! Grăbeşte dar de Te scoală, ca să slăvesc împreună cu lumea înfricoşătoarea rânduială a Ta.

Troparul proorociei
În noapte şi în zi cădem înaintea Ta, Doamne, ca să dai iertare de păcate sufletelor noastre; ca în pace să ne închinăm Ţie şi să Te slăvim, Iubitorule de oameni.