SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 15-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 15-A A POSTULUI MARE!

Cu focul înfrânării să ardem toţi, ca pe nişte uscăciuni, zburdările patimilor, şi văpaia cea nestinsă  să o stingem acum cu izvoare de lacrimi; strigând Celui ce va să judece tot pământul: Mântuitorule milostive, Doamne, păzeşte-ne pe noi neosândiţi, dându-ne iertare de  greşeli.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, curată binecuvântată, roagă neîncetat pentru noi pe Cel ce S-a născut din tine pentru milostivirile îndurărilor, cu Puterile cele de sus, cu arhanghelii şi cu toţi cei fără de trup, să ne dea nouă iertare mai înainte de sfârşit, şi curăţire de păcate şi îndreptare vieţii, ca să aflăm milă. 

Sedelne

Treime Sfântă şi cinstită, păzeşte-ne întregi şi neosândiţi pe noi, cei ce săvârşim postul de a treia săptămână, ca să trecem cu vrednicie  şi celălalt ce urmează, şi să îndeplinim toate poruncile Tale. Ca aşa urmând, să ajungem fără osândă a vedea slăvita Înviere, aducându-Ţi cântare şi laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoare a credincioşilor, bucuria celor necăjiţi, mângâierea cea mai mare a celor întristaţi; roagă neîncetat pentru noi pe Cel ce S-a născut mai presus de fire din pântecele tău cel preasfânt, Fecioară, împreună cu îngerii şi cu stăpâniile, să ne izbăvim în ceasul judecăţii de cumplita osândire.

T R I C Â N T A R EA

Cel ce ai milostivire ca un Dumnezeu, primeştemă pe mine cel ce mă pocăiesc, care miam cheltuit viaţa în chip desfrânat. Strig către Tine: Greşitam! Nu este nevoie de pârâşi, căci eu singur vădesc ruşinea faptelor mele.

Lăsând hrana cea îngerească, mam asemănat animalelor, hrănindumă cu netrebnica răutate. Dar primeştemă pe mine, cel ce mă întorc, ca pe unul din argaţii Tăi, cerescule Părinte.

Noaptea plăcerilor care vine din desfătări lăsând-o, toţi credincioşii să ne apropiem cu osârdie spre lumina adevărului; ca să ne învrednicim de ospăţul cel luminos. 

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Bucură-te, templu preasfânt, lâna cea de Dumnezeu rourată, izvorule cel pecetluit al râului celui fără de moarte. Păzeşte, stăpână, turma ta, neîmpresurată de toţi vrăjmaşii.

Altă tricântare

Acum în această a treia săptămână curăţindu-ne, fraţilor, ca şi Israel de demult în trei zile, să ajungem la muntele rugăciunilor, şi acolo, auzind dumnezeieştile glasuri, să lăudăm pe Hristos.

Veniţi popoare ca, întărindu-ne cu postul ca Samson, să ucidem pe demonul pântecelui, ca pe altă fiară, pentru ca să nu râdă Dalila patimilor, înşelându-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh  

Ca heruvimii Te laud pe Tine, Dumnezeire, trei lumini şi o lumină, viaţă şi vieţi, pe Dumnezeu, Cel ce a născut, pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut, şi pe Dumnezeu Duhul cel viu, Care din Tatăl purcede.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te, bucuria Evei; că întristarea aceleia prin naşterea ta, curată, a încetat. Bucură-te, nor luminat al luminii celei neapuse, din care a răsărit Hristos Dumnezeu.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Întrarmându-ne şi noi ca David prin credinţă. Să surpăm cu smerenia gândul cel trufaş, ca pe alt Goliat; să tăiem şi mulţimea patimilor.

Irmosul: Să cântăm cântare lui Dumnezeu, Celui ce a scos pe Israel din robia cea amară a lui Faraon, şi cu stâlp de foc şi cu nor luminat l-a povăţuit, că S-a preamărit.

Cântarea a 8-a

Cheltuindu-mi averea părintească în păcate, am fost lepădat afară din curţile harului; dar primeşte-mă, Părinte, pentru nemăsurată îndurarea Ta.

Întru prealuminată strălucirea postului, prin rugăciuni luminându-ne, să ne nevoim ca să scăpăm de întunericul cel nepătruns al păcatului.

Se smereşte înaintea Ta ceata celor fără de trupuri, Heruvimii se roagă, precum şi cetele sfinţilor; mântuieşte sufletele noastre, Hristoase, mult-Îndurate.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce ai zămislit strugurele cel nelucrat, înţelepţeşte-mă pe mine cel întunecat cu beţia păcatului, Născătoare de Dumnezeu Fecioară nădejdea sufletelor noastre.

Altă tricântare

Veniţi să ne desfătăm, fraţilor, cu postul, că el este odorul cel părintesc, avuţia cea minunată, maica tuturor celor ce au slujit Stăpânului Hristos; căci el întăreşte trupul, luminează gândul şi inima.

Lui Ghedeon celui minunat asemănându-te, suflete, purtând virtuţi, credinţă, nădejde şi dragoste lui Hristos, ieşi ca să ucizi patimile cele de alt neam, precum şi acela cu trei sute a ucis neamul madiamitenilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Şi ca pe o Treime Te slăvesc, şi ca pe o Unime Te laud pe Tine, Dumnezeire una, Părinte atotţiitorule, Însuţi Stăpânitorule, Fiule şi Duhule Sfinte, putere atotstăpânitoare; o fire, o împărăţie, Căreia în trei Feţe ne închinăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Durerile de care a scăpat mai presus de fire întru naşterea Ta ceea ce Te-a născut, le-a cunoscut întru cinstită patima Ta: că s-a pătruns de durere văzându-Te pe Cruce pironit de bunăvoie de iudei, pe Tine, Cel ce ai întemeiat pământul pe ape.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Când vei veni întru slava Ta, cu mii şi cu milioane de Puteri, ca să judeci tot pământul, atunci, Doamne, să-Ţi fie milă de mine, să mă ierţi şi să mă izbăveşti de osândă; să nu mă ruşinezi, nici să mă osândeşti în focul cel veşnic.

Irmosul:Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dînsul întru toţi vecii.

Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale, Cel ce pui mării hotar nisipul şi toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăveşte luna, Ţie Îţi aduce toată făptura laudă ca Făcătorului şi Ziditorului tuturor în veci.

Cântarea a 9-a

Pe mine, cel ce m-am depărtat de la dragostea Ta, Părinte, şi m-am făcut de voie rob al pornirilor desfătărilor, întorcându-mă acum mă primeşte ca pe cel risipitor; că Însuţi eşti mult-Îndurat.

Smochin neroditor m-am arătat, lucrând eu ticălosul numai răutatea, care îmi pricinuieşte focul; ci Tu, Doamne, fă-mă roditor, ca să-Ţi aduc roade de fapte bune.

Posteşte, suflete al meu, de răutate şi de vicleşug, opreşte-te de la mânie şi de la iuţime şi de la tot păcatul; că post ca acesta voieşte Iisus, preaiubitorul de oameni, Dumnezeul nostru.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, arma noastră şi zidul; tu eşti ajutorul celor ce aleargă la tine; şi acum te îndemnăm spre rugăciune, ca să ne izbăvim de vrăjmaşii noştri.

Altă tricântare

Post curat, adică lepădarea de cele rele, ca nişte daruri bine primite să aducem lui Hristos Dumnezeului nostru.

Ştiind, suflete, cum a hrănit Elisei de demult pe prooroci, hrăneşte-te cu cele la îndemână, mulţumind lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh  

Întreită una pe Tine, Dumnezeire, Te laud. Pe Tatăl fără de început, şi pe Fiul, şi pe Duhul cel viu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Maica lui Dumnezeu Fecioară, cămara cerescului Împărat Hristos, mântuieşte cu rugăciunea ta pe cei ce te laudă cu dragoste.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Daniel în groapă a îmblânzit fiarele cu zăbala postului; şi noi postind să stăpânim patimile noastre.

Irmosul:Mărimu-te pe tine, cea fără prihană, Maica lui Hristos Dumnezeu, întru care a umbrit Duhul cel Preasfânt.

LA STIHOAVNĂ

Îmbrăcatu-m-am cu întinăciunea cea rea a greşealelor mele, şi din bucuria cămării am fost izgonit. Milostiveşte-Te spre mine cu negrăită îndurarea Ta, ca spre fiul cel pierdut, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

Cine nu se minunează, Sfinţilor Mucenici, văzând lupta cea bună cu care v-aţi luptat? Cum, în trup fiind, aţi biruit pe vrăjmaşul cel fără de trup mărturisind pe Hristos, şi cu Crucea întrarmându-vă. Pentru aceasta, după vrednicie v-aţi arătat gonitori demonilor şi luptători împotriva barbarilor. Neîncetat rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Candelă nestinsă, scaun al dreptăţii, Preacurată Stăpână, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Troparul Proorociei

Pentru că suntem neputincioşi şi slăbiţi de păcate, vindecă zdrobirile noastre, Doctore al sufletelor, Cel ce ştii gândul oamenilor, Iubitorule de oameni.

Sursa: TRIOD

2 comentarii la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 15-A A POSTULUI MARE!

Comentariile sunt închise.