SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 21-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 21-A A POSTULUI MARE!

*

SEDEALNA CRUCII

Cu lemnul a golit întâi vrăjmaşul raiul, pentru mâncare aducând moarte; iar lemnul Crucii înfigându-se în pământ, a adus oamenilor îmbrăcăminte de viaţă şi toată lumea s-a umplut de toată bucuria. Pe care văzând-o pusă spre închinare, împreună să strigăm lui Dumnezeu, popoare, cu credinţă: Plină este de slavă casa Lui.

T R I C Â N T A R E A

Cântarea 1, glasul 1

Ziua aceasta de prăznuire este că prin Învierea lui Hristos moartea s-a arătat deşartă; lumina vieţii a răsărit; Adam sculându-se dănţuieşte cu bucurie; pentru aceasta strigăm cântând cântare de biruinţă.

Ziua aceasta este a închinării cinstitei Cruci; veniţi toţi la dânsa. Că revărsând razele cele luminoase ale Învierii lui Hristos, le pune înainte. Să o sărutăm deci toţi, sufleteşte bucurându-ne.

Arată-te, Crucea Domnului cea mare; arată-mi acum dumnezeiescul chip al frumuseţii tale, învrednicindu-mă a fi închinător laudei tale; că strig către tine ca şi către o însufleţită şi te sărut.

Să laude cu un glas cerul şi pământul, că pusă este înaintea tuturor preafericita Cruce, pe care fiind pironit trupeşte, Hristos S-a jertfit. Pe aceasta să o sărutăm, sufleteşte bucurându-ne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

O Treime după Feţe, Unime după chip, Părinte şi Fiule şi Duhule; Unime întocmai puternică în sfat, în voinţă şi în stăpânirea puterii, păzeşte lumea Ta, pace dăruindu-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Neştiind nicidecum ispita de bărbat, Fecioară, ai născut prunc fără de sămânţă; şi prin acea preacurată naştere aduci pe Făcătorul tuturor, pe Hristos Dumnezeu. Deci pe Acela roagă-L, să împace toată lumea.

Catavasie

Dumnezeiescul Moise a însemnat mai înainte de demult în Marea Roşie Crucea Ta, când a trecut pe Israel, tăind marea cu toiagul, cântându-Ţi cântarea ieşirii, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea a 3-a

Veniţi să cântăm cântare nouă, prăznuind pierzarea iadului; că Hristos S-a sculat din mormânt, omorând moartea şi mântuind toată lumea.

Veniţi credincioşilor să scoatem apă nu din fântâna care izvorăşte apă stricăcioasă, ci din izvorul luminării, închinându-ne Crucii lui Hristos, întru care ne şi lăudăm.

Sărutând acum Crucea Ta, pe care a închipuit-o oarecând Moise cu palmele, biruim, Stăpâne Hristoase pe Amalec cel netrupesc şi ne mântuim prin ea.

Cu ochi şi cu buze curate, începând cântare de bucurie, să ne închinăm, credincioşilor, cu bucurie Crucii Domnului, întru cântări lăudând-o.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe un Dumnezeu fără început în trei ipostasuri cinstesc, pe Cel nedespărţit după chipul Fiinţei : pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cel viu, întru Care ne-am botezat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Moise a văzut cu închipuire, de demult în rug taina ta, curată; că precum pe acela văpaia nu l-a ars, aşa nici pântecele tău focul Dumnezeirii.

Catavasie

Întăreşte-mă, Stăpâne Hristoase, cu Crucea Ta pe piatra credinţei, ca să nu se clatine gândul meu de năvălirile vrăjmaşului celui rău; că numai Tu însuţi eşti sfânt.

SEDEALNA, glasul al 6-lea

Crucea Ta, Doamne, s-a sfinţit, căci cu dânsa se fac tămăduiri celor bolnavi întru păcate; prin ea cădem înaintea Ta, miluieşte-ne pe noi.

Stih: Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este.

Astăzi s-a împlinit cuvântul proorocului; că iată ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale, Doamne. Şi gustând din lemnul mântuirii, am aflat mântuire din patimile păcatului. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Numai cât s-a înfipt lemnul Crucii Tale, Hristoase, temeliile morţii s-au clătinat, Doamne; că cel pe care l-a înghiţit iadul cu poftă, l-a liberat cu cutremur. Arătat-ai nouă mântuirea Ta, Sfinte; pentru care Te slăvim pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, roagă pe Fiul tău, pe Hristos Dumnezeul nostru, Care de bunăvoie a primit a fi pironit pe Cruce şi a înviat din morţi, să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea a 4-a

Iată a înviat Hristos!, zis-a îngerul mironosiţelor femei; nu plângeţi, ci mergând spuneţi Apostolilor: Bucuraţi-vă! Astăzi este mântuirea lumii; tirania vrăjmaşului a pierit cu moartea.

Bucuria cea pentru închinarea Crucii Tale celei purtătoare de viaţă astăzi întâmpinând-o, Hristoase, întâmpinare facem preasfintelor Tale Patimi, pe care le-ai suferit pentru mântuirea lumii, Mântuitorule, ca un Atotputernic.

Astăzi se face bucurie în cer şi pe pământ, că se arată lumii semnul lui Hristos, întreit fericita Cruce; că aceasta punându-se înainte, izvorăşte celor ce se închină ei har pururea curgător.

Ce-Ţi vom aduce Ţie, Hristoase? Că ne-ai dat cinstita Cruce să ne închinăm ei, pe care s-a vărsat sângele Tău cel preasfânt şi s-a ţintuit trupul Tău cu piroane; pe care acum sărutând-o Îţi mulţumim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Laud trei ipostasuri ale unei Dumnezeiri, ale Firii adică celei singure prin Sine fără despărţire; mărturisind pe Tatăl fără de început şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, o Domnie pe un scaun, o Împărăţie întocmai, o Stăpânie veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Numai tu, curată, te-ai arătat  între femei odor prea minunat, lucru înfricoşător; că tu ai înnoit firea, născând fără de sămânţă, rămânând iarăşi fecioară ca şi mai înainte; căci Cel ce S-a născut din tine este Dumnezeu adevărat.

Catavasie

Pe Cruce văzându-Te pe Tine, Puternice, luminătorul cel mare de cutremur fiind cuprins şi-a strâns  şi şi-a ascuns razele; toată zidirea a lăudat cu frică îndelungă-răbdarea Ta, că s-a umplut pământul de lauda Ta.

Cântarea a 5-a

Răsărit-ai din mormânt lumii, Lumina cea neapusă, strălucind nestricăciune şi micşorând , Doamne, mâhnirea cea de moarte de la marginile lumii, ca un îndurat.

Să ne apropiem curăţiţi cu postul, cu căldură să sărutăm lemnul cel preasfânt cu laude; pe care Hristos răstignindu-Se, a mântuit lumea ca un milostiv.

Dănţuiesc cu veselie astăzi cetele îngerilor, pentru închinarea Crucii Tale; căci cu ea ai sfărâmat taberele demonilor,  Hristoase Dumnezeul nostru,  mântuind neamul omenesc.

Alt rai s-a cunoscut Biserica, ca şi cel mai dinainte, având lemn purtător de viaţă Crucea Ta, Doamne, din care prin atingere luăm nemurire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Trei împreună fără de început slăvesc, pe un Dumnezeu întru o fiinţă: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul, o lumină întreit strălucitoare, o împărăţie întocmai stăpânitoare, în unime neamestecată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născut-ai după legea firii, dar mai presus de lege; că numai naşterea ta a fost fără de sămânţă. Felul naşterii tale este înfricoşător şi de gândit şi de spus, ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasie

Dis-de-dimineaţă Te lăudăm pe Tine, Mântuitorule îndurate, aflând pace prin Crucea Ta, prin care ai înnoit neamul omenesc, ducându-ne pe noi la lumină neînserată.

Cântarea a 6-a

Sfărâmând moartea, Hristoase, ai înviat ca un mare Împărat, chemându-ne pe noi din cărările iadului, spre desfătarea Împărăţiei cerurilor, în pământul nemuririi.

Bucurându-ne întru cântări dumnezeieşti, să strigăm lui Dumnezeu credincioşii, sărutând Crucea Domnului; că izvorăşte izvor de sfinţenie tuturor celor din lume.

Se împlineşte glasul scriitorului de cântări: Că iată ne închinăm aşternutului preacuratelor Tale picioare, Atotputernice, cinstitei Cruci, lemnului celui preadorit.

Lemnul pe care l-a văzut pus în pâinea Ta proorocul cel plângător, adică Crucea Ta, Îndurate, sărutând-o, lăudăm legăturile Tale, îngroparea, suliţa şi piroanele.

Sfânta Cruce pe care ai primit, Hristoase, să o porţi pe umeri şi să Te înalţi şi cu trupul să Te răstigneşti pe ea, sărutând-o, luăm putere asupra vrăjmaşilor celor nevăzuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unimea în trei Feţe o laud, şi Treimii întru o fiinţă mă închin; unui Dumnezeu, Unime întreită, unei lumini întreit strălucitoare, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Minune mai mare decât toate minunile întru tine s-a arătat, ceea ce eşti mieluşea neîntinată.Că ai născut pe Mielul, Cel ce a şters păcatul lumii. Pe Care roagă-L îndelung, pentru cei ce te laudă pe tine.

Catavasie

Chipul dumnezeieştii Cruci, Iona mai înainte l-a însemnat în pântecele chitului, cu palmele întinse, şi a ieşit din fiară, mântuindu-se cu puterea Ta, Cuvântule.

CONDAC, glasul al 7-lea

Nu mai păzeşte încă sabia cea de văpaie uşa Edenului, că într-însa a venit minunata legătură, prin lemnul Crucii. Acul morţii şi biruinţa iadului s-au alungat, că de faţă ai stat, Mântuitorul meu, strigând celor din iad: Intraţi iarăşi în rai.

ICOS

Trei cruci a înfipt Pilat în Golgota: două tâlharilor şi una Dătătorului de viaţă. Pe care văzând-o iadul, a zis celor de jos: O! Slugile mele şi puterile mele, cine este Cel ce a înfipt piron în inima mea? Cu suliţă de lemn m-a împuns fără de veste şi mă rup. La cele dinăuntru ale mele mă doare, pântecele meu se chinuieşte, simţirile-mi tulbură duhul şi mă silesc a lepăda din mine pe Adam , care îmi sunt daţi prin lemn; lemnul pe ei iarăşi îi duce în rai.