SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 22-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 22-A A POSTULUI MARE!

Sf Cruce4

SEDELNE

Să ne închinăm credincioşii precinstitului lemn pe care S-a înălţat Făcătorul tuturor; că stă înainte sfinţind pe cei ce se apropie de dânsul cu sufletul şi cu trupul, curăţind întinăciunea păcatului celor ce postesc cu credinţă şi laudă pururea pe Hristos, pe Unul făcătorul de bine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cuvântul Tatălui pe pământ S-a pogorât şi îngerul luminii a strigat către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, binecuvântată, ceea ce ai păzit tu singură cămara, zămislind întru tine pe Dumnezeu şi Domnul cel mai înainte de veci, ca să mântuiască din rătăcire neamul omenesc ca Dumnezeu?

Înjumătăţind acum postul şi ajungând, Hristoase al meu, la închinarea purtătoarei de viaţă Crucii Tale, căzând înaintea Ta strigăm către Tine: Mare eşti, Iubitorule de oameni, şi mari sunt lucrurile Tale; că ai arătat cinstită Crucea Ta, căreia cu frică închinându-ne, strigăm: Slavă marii Tale milostiviri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ca o viţă nelucrată ai odrăslit, Fecioară, strugurele cel preafrumos, care izvorăşte nouă vinul cel de mântuire, veselind sufletele şi trupurile tuturor. Pentru aceasta, ca pe o pricină a bunătăţilor, fericindu-te pe tine, pururea cu îngerul strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har.

T R I C Â N T A R E A
Cântarea 1, glasul al 8-lea

Închinarea cea de lumină purtătoare a Crucii s-a arătat tuturor, împrăştiind ca un soare raze de mîntuire şi luminând pe toţi cei cuprinşi de întunecarea patimilor. Deci să alergăm împreună să o sărutăm pe ea cu curăţie.

Curăţindu-ne cu harul postului, veniţi cu gând preacurat să strigăm glas de mulţumire Celui singur curat: Tu, Cuvinte, Ţi-ai dat sângele pentru noi toţi, Tu şi cu Crucea ne sfinţeşte.

Împiedicându-mă de năvălirile şarpelui, zac pururea în cădere nefericită, Mântuitorule. Cel ce ai îndreptat căderea şi prin Cruce îndreptează-mă şi mă povăţuieşte spre plinirea voilor Tale.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Stând lângă Crucea Ta, Doamne, ceea ce nu ştie de nuntă, şi văzând rănile Tale, Stăpâne, rănindu-se a zis: Vai mie, Fiule!, eu care am scăpat întru naşterea Ta de durere, acum cu dureri mă chinuiesc .

Altă Tricântare, glasul al 3-lea

Această sfântă şi luminată săptămână punând cinstita Cruce înaintea lumii, veniţi să o sărutăm cu frică şi cu dragoste, luminându-ne sufletele şi slăvind cu cântări pe Hristos, Cel ce s-a pironit pe ea.

Crucii Tale, Hristoase, toţi ne închinăm, făcând întâmpinare mai înainte Învierii Tale. Lăudăm piroanele Tale, cinstim şi suliţa Ta, curăţindu-ne cu acestea buzele şi ochii sufletului şi ai trupului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Treime ce eşti lăudată întru Unime de o fiinţă, Părinte şi Fiule, împreună cu Duhul cel mai presus de totul Sfânt, Dumnezeire fără început, pururea vecuitoare, nezidită, izvorule al luminii, şi viaţă, Ţie, Ceea ce ai înfiinţat toate, ne închinăm toţi oamenii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Lăudămu-te pe tine, Fecioară curată, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti car de heruvimi, din care S-a născut Dumnezeu; că numai tu te-ai făcut izvor de nestricăciune, izvorând viaţă tuturor, din care scoţând luăm tămăduiri.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Înjumătăţind curgerea celor patruzeci de zile ale postului, veniţi să mergem cu dragoste împreună cu Hristos la dumnezeiasca Patimă. Ca împreună cu Dânsul răstignindu-ne să ne facem părtaşi Învierii lui.

Irmosul:Să cântăm Domnului Celui ce a făcut minuni înfricoşătoare în Marea Roşie. Căci cu marea a acoperit pe cei protivnici şi a mântuit pe Israel. Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 8-a

Doamne, miluieşte-mă şi Te milostiveşte spre mine, cel ce mi-am rănit şi sufletul şi mintea cu patimi înveninate; şi cu Crucea Ta, ca şi cu o platoşă mă întrarmez, şi cu picăturile cele vărsate din coasta Ta. Ca să cântăm cu osârdie: Preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Pe tine, preacinstită Cruce, te-a închipuit mai înainte Moise oarecând în munte, înălţându-şi mâinile şi biruind pe Amalec. Căreia închinându-ne astăzi, înfrângem taberele demonilor cele străine, şi cu credinţă cântăm: Preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Pe mine, cel împilat de patimi, şi de vrăjmaşi împiedicat, şi de obiceiul meu cel rău atras, Milostive, miluieşte-mă şi cu Crucea Ta mă întrarmează, ca să cânt cu inimă întreagă; Tineri binecuvântaţi, preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Cu durere suspinând, ca o maică tânguindu-te, şi greutatea cea dinlăuntru nerăbdând-o, la Cruce te-ai uitat, strigând către Cel ce S-a născut din pântecele tău: Fiule! Ce vedere este aceasta? Cum pătimeşti, Cel ce eşti din fire fără patimă, vrând cu adevărat să liberezi din stricăciune neamul omenesc?

Altă Tricântare
Văzând Crucea lui Hristos, pusă în biserică, să ne apropiem cu frică şi cu credinţă, fraţilor, şi să ne închinăm ei, strigând:Tu ai înflorit viaţă oamenilor, ceea ce eşti purtătoare de lumină.

Purtătoare de biruinţă în războaie te-a arătat pe tine cerul, făcătoare de viaţă Crucea noastră, ceea ce eşti armă nebiruită creştinilor, surpare vrăjmaşilor, întărire Bisericilor şi mântuire credincioşilor.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe Tatăl cel sfânt slăvesc, pe Fiul cel sfânt cinstesc, şi pe Duhul Sfânt laud, pe Treimea cea de o fiinţă şi singură prin Sine; pe fiecare din acestea Dumnezeu, lumină şi lumini, care ies ca dintr-un soare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te uşă neumblată; bucură-te rug nears; bucură-te nestrapă de aur; bucură-te munte netăiat; bucură-te Născătoare de Dumnezeu, nădejdea cea tare şi zidul celor ce nădăjduiesc spre tine.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Înjumătăţind postul, să luăm îndrăznire cu duhul, bine şi bărbăteşte călătorind, fraţilor, cu Dumnezeu, spre cealaltă vreme a Lui; ca să vedem cu bucurie şi Paştile lui Hristos, Cel ce a înviat.

Irmosul:Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel slăvit de îngeri, neîncetat întru cei de sus, cerurile cerurilor, pământul şi munţii, dealurile şi adâncul şi tot neamul omenesc, cu cântări, ca pe Făcătorul şi Mântuitorul, binecuvântaţi -L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Binecuvântând Iacov de demult, pe nepoţi, închipuit prea lămurit mai înainte cinstită Crucea Ta, prin care, Îndurate, binecuvintează-ne pe noi, dăruindu-ne harul cel dătător de sfinţenie, nouă celor ce ne închinăm ei, şi pe Tine, Răscumpărătorul tuturor, Te slăvim.

Cu apa postului curăţindu-ne, credincioşilor, sufletul şi mintea, să sărutăm Lemnul cel dătător de viaţă şi dumnezeiesc; că iată stă de faţă înaintea tuturor, izvorând dumnezeiască iertare şi lumină cerească, viaţă şi adevărată bucurie.

Ştiu că va să vii, Doamne, judecător înfricoşător întru slava Dumnezeirii şi va să vădeşti atunci cele ascunse ale tuturor. Pentru aceasta strig Ţie, Bunule: Greşit-am, iartă-mă! Să nu vădeşti păcatele mele cele multe şi rele.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Mieluşeaua văzând de demult pe Mieluşelul fiind tras la junghiere, şi lumina soarelui întunecându-se, plângând a zis: Soare al slavei, Iisuse, ai apus murind; să răsară lumina Învierii celor ce Te iubesc pe Tine.

Altă Tricântare

Să ne închinăm toţi astăzi, la locul unde au stat picioarele Stăpânului şi Dumnezeu, adică preacinstitei Cruci precum strigă David cel de Dumnezeu mult-grăitor; căci Cel ce ţine toate în palmă, S-a înălţat pe ea.

Cei ce locuiţi pe pământ, apropiaţi-vă curăţiţi prin post, şi văzând astăzi pusă înainte preacinstita Cruce, închinaţi-vă cu frică, şi cu credinţă vă veseliţi, şi vă bucuraţi împreună, luând sfinţire sufletelor.

În fiinţă, Unime nedespărţită este Treimea, Dumnezeirea cea peste toate, Care, unită fiind în fire, se împarte după Feţe îndeosebi; că nedespărţită fiind, Se desparte, una fiind, Se întreieşte; Aceasta este: Tatăl şi Fiul şi Duhul cel viu, Cea care păzeşte toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cine a auzit: fecioară să fie născătoare de prunc şi maică fără de bărbat? Marie, tu săvârşeşti minunea aceasta. Dar spune-mi în ce chip? Nu cerceta adâncurile naşterii lui Dumnezeu. Aceasta este foarte adevărată, dar înţelegerea ei este mai presus de mintea omenească.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Să aducem laudă de mulţumire lui Dumnezeu tot poporul; că văzând acum preasfânta Cruce o sărutăm.Deci cunoaşteţi şi sunteţi biruiţi de ea, demonilor; iar neamurile cele păgâne cunoaşteţi şi vă plecaţi, că prin ea cu noi este Dumnezeu.

Irmosul:La muntele Sinai, în rug Te-a văzut Moise pe tine, care ai zămislit în pântece focul Dumnezeirii fără de ardere; iar Daniel te-a văzut munte netăiat, Isaia te-a numit toiag odrăslit din rădăcina lui David.

LA STIHOAVNĂ
Calea cea mai bună a înălţării ai arătat, şi mă mântuieşte Hristoase, a fi smerenia; micşorându-Te însuţi pe Tine şi chip de rob luând, neprimind rugăciunea fariseului cea mult falnică, iar suspinul cel umilit al vameşului primindu-l ca pe o jertfă fără prihană întru cele de sus. Pentru aceasta şi eu strig către Tine: Milostiveşte-Te, Dumnezeule, milostiveşte-Te, Mântuitorul meu, şi mă mântuieşte.

A mucenicilor:
Doamne, întru pomenirea mucenicilor Tăi toată făptura prăznuieşte, cerurile se bucură cu îngerii, şi pământul se veseleşte cu oamenii; pentru rugăciunile lor miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cuvântul Arhanghelului ai primit, şi scaun de heruvimi te-ai arătat, şi în braţele tale ai purtat, Născătoare de Dumnezeu, pe nădejdea sufletelor noastre.

Troparul proorociei
Doamne, să nu mustri cu mânia Ta pe poporul cel greşit; nici cu iuţimea Ta să ne cerţi pe noi, Cel ce eşti bun; că pe Tine Te laudă tot pământul. Şi Te rugăm, fii nouă îndurat, Sfinte.

Sursa: Triod

2 comentarii la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 22-A A POSTULUI MARE!

Comentariile sunt închise.