SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 25-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 25-A A POSTULUI MARE!

SEDELNE

Cu puterea Crucii întărindu-vă, toată înşelăciunea vrăjmaşului aţi stricat-o cu adevărat, măriţilor Apostoli cei ce sunteţi rugători pentru sufletele noastre. Pentru aceasta, astăzi, întru închinarea ei vă bucuraţi, rugând pentru noi pe Unul, Iubitorul de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Marie, ceea ce eşti locaş cinsit al Săpânului, ridică-ne pe noi cei căzuţi în prăpastia deznădăjduirii celei cumplite, şi a greşealelor, şi a necazurilor; că tu eşti mântuirea păcătoşilor şi ajutătoare şi ocrotitoare tare, şi mântuieşti pe robii tăi.

Doamne, văzând pusă înainte Crucea Ta astăzi, ne apropiem cu credinţă, sărutând-o cu cântări şi cu laude, cu frică şi cu bucurie; sfinţeşte pe robii Tăi şi împacă lumea Ta cu arătarea ei, Unule, mult-Milostive.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Doamne, noi suntem poporul Tău şi oile păşunii Tale; întoarce-ne pe noi cei cufundaţi în stricăciune; adună-ne ca un păstor pe noi cei rătăciţi şi miluieşte turma Ta, Iubitorule de oameni. Milostiveşte-Te, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Cel ce singur eşti fără de păcat.

T R I C Â N T A R E A
Cântarea a 4-a, glasul al 1

Dar dătător de sfinţenie, dăruindu-ne nouă sfântă Cruce, ceea ce eşti întărirea şi lauda Apostolilor, astăzi eşti pusă înaintea a toată lumea spre închinare, uşurându-ne nouă vremea postului.
Însemnând umbrit Crucea, Moise întinzându-şi mâinile, a biruit pe Amalec, pe care închinând-o şi noi, să întindem mâinile, cu posturi şi rugăciuni, ca să biruim tabăra demonilor, care se oştesc împotriva noastră totdeauna cu pizmă.

Cu plugul cel dumnezeiesc al Crucii aţi arat pământul, dumnezeieşti Apostoli, făcându-l roditor şi odrăslind dreapta credinţă. Pentru aceasta lăudându-vă pe voi cu glasuri în toţi anii, slăvim pururea pe Hristos.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Maica bunului Dumnezeu, fă-mi bun sufletul meu, pe care l-a umplut de răutate cel viclean, înşelându-mă mişeleşte cu răul obicei; ca să te laud pururea, ca pe o pricină a mântuirii mele, pe tine cea mult lăudată.

Altă Tricântare, glasul al 3-lea

Astăzi se pune înainte preasfânta Cruce; să ne apropiem şi să o sărutăm pe ea pentru că este tăria mântuirii noastre.

Harul tău vine prin însemnarea ta, alungând negura demonilor, Cruce a lui Hristos, arma cea nebiruită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unime după fire Te laud şi Treimea Feţelor cinstesc, Părinte şi Fiule şi Duhule Preasfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născut-ai fără de păcat, Fecioară ceea ce eşti cu totul fără prihană, pe Dumnezeu, Cel ce cuprinde cu mâna marginile lumii, pe Cel mai de demult decât toate.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Apostoli, rugători ai lumii, rugaţi-vă să ne mântuim şi noi, care ţinem ca armă Crucea lui Hristos.

Irmosul: Venirea Ta cea cu trup Hristoase încredinţând-o proorocul Avacum a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 8-a

Bucură-te, Cruce cea din trei părţi şi dumnezeiască, pe care a fost pironit Unul din Treime, Cel ce a luat trup, luminându-ne pe noi cei înfipţi în adâncul necredinţei, care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Câştigând Crucea cu putere tare, au liberat pe cei robiţi din cumplita putere a vrăjmaşului, Ucenicii Cuvântului, cântând: Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Vai! Cât va fi de înfricoşător scaunul acela, pe care şezând, Cuvinte, vei vădi faptele mele cele în ascuns, mustrând nesimţirea mea; ci Cel ce eşti milostiv din fire, să te înduri de mine atunci.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

De sânurile cele părinteşti nedepărtându-Te, Te-ai sălăşluit în sânul Fecioarei, pentru chemarea neamului omenesc, întru a cărui asemănare Te-ai îmbrăcat, Iisuse, pentru milostivirea Ta. Pentru aceasta Te lăudăm noi oamenii în veci.

Altă Tricântare

Pe tine te cinstim, săptămână purtătoare de Cruce, ca vrednică de închinare; că întru tine închinându-ne Lemnului celui neîntinat, strigăm: Preoţi lăudaţi, popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

O, ce minune, Împărate al veacurilor! Că ne-ai învrednicit pe noi, robii Tăi, a vedea şi a ne închina Lemnului pe care Te-ai răstignit. Pentru aceasta cu frică Te lăudăm în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

O Dumnezeire de o fiinţă; o Treime preasfântă: Părinte şi Fiule şi Duhule Preasfinte, slăvesc stăpânia Ta nedespărţită şi laud o împărăţie întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Cel ce a zidit pe Adam după chipul Său, şi S-a întrupat din frământătura lui, şi a dezlegat blestemul cel de demult, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L în veci.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cei ce sunteţi ca o vioară a Bisericii cu douăsprezece strune, ca cei ce dulce aţi cântat cuvântul înţelepciunii, Apostolilor, rugaţi-vă pentru noi cei ce vă lăudăm, ca să vedem Pătimirea Domnului şi să o lăudăm în veci.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul slavei cel singur fără început, pe Care Îl binecuvintează Puterile cerurilor, de Care se cutremură cetele îngerilor, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L în veci.

Cântarea a 9-a

Veseleşte-te, luminează-te Biserica lui Dumnezeu cu razele Crucii, pe care o aduci pusă înaintea tuturor credincioşilor spre închinare; iar tu, toată mulţimea demonică, fugi, umplându-te de întuneric.

Tăria postului este dumnezeiasca Cruce, ajutătoare celor ce priveghează, întărire celor ce postesc, apărătoare celor ce li se face război. Acesteia, adunându-ne noi credincioşii, să ne închinăm ei cu dragoste, bucurându-ne.

Cei ce sunteţi temelii dumnezeieşti ale Bisericii lui Hristos, păziţi-ne pe noi întru întărirea dreptei credinţe şi ne întăriţi pe piatra cea tare, a Celui care v-a ales pe voi, măriţilor Apostoli.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce ai zămislit bucuria prin glasul Arhanghelului, alungă acum întristarea inimii mele cea stricătoare de suflet, şi-mi dă, Preacurată, plângere făcătoare de bucurie, ca prin aceasta să aflu şi eu dumnezeiasca mângâiere.

Altă Tricântare

Tu fiind închipuit, preacinstite Lemn, ai îndulcit de mult apele Merrei; tu, Cruce a lui Hristos, căreia ne închinăm astăzi, îndulceşte-mi şi mie postul.

Pe tine, Cruce a lui Hristos, care eşti armă nebiruită a împărăţiei, tăria oştilor, puterea sfetnicilor, cu cântări te mărim noi credincioşii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Tine, Tatăl cel fără de început şi Stăpânul, şi pe Cuvântul cel împreună fără început şi pe Duhul Sfânt, cu dreaptă credinţă toţi credincioşii Te slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe tine cea mărită şi singură Născătoare de Dumnezeu , care ai încăput în pântece pe Cuvântul cel neîncăput şi L-ai născut după trup, cu laude te mărim.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Pe voi, Apostoli, ca pe cei ce aţi fost cu glas ca de foc, care aţi ars toată uscăciunea înşelăciunii, şi aţi sădit în lume dreapta credinţă, cu cântări vă mărim.

Irmosul: Pe tine, Preacurată Maică şi Fecioară, care ai încăput în pântece pe Cuvântul cel neîncăput şi L-ai născut după trup, cu cântări te mărim .

LA STIHOAVNĂ

Să râvnim pocăinţa vameşului noi credincioşii, şi să nu ne mândrim ca fariseul; ci să aducem suspinare dintru adâncul inimii, Făcătorului de bine, Dumnezeului tuturor; că El însuşi ne-a poruncit zicând: Tot ce se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa. Pentru aceasta cu un gând să strigăm Lui: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi păcătoşii şi ne mântuieşte.

A mucenicilor:

Un lucru respirând, spre un lucru uitându-se mucenicii cei purtători de chinuri, o cale a vieţii aflând, adică moartea cea pentru Hristos, fiecare râvnind la sfârşitul altuia; o, minune! Întrecându-se a răpi chinurile ca pe nişte avuţii, ziceau unul către altul: de nu vom muri acum, dar tot vom muri şi vom sluji naşterii după datorie; să primim dar nevoia ca mare cinste, socotind lucrul cel de obşte, ca şi cum ar fi al nostru, cu moartea să cumpărăm viaţa. Pentru rugăciunile lor, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu împacă viaţa noastră, a celor ce strigăm către Tine: Milostive Doamne, slavă Ţie.

Troparul proorociei

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, şi sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim.

Sursa: Triod

Un comentariu la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 25-A A POSTULUI MARE!

Comentariile sunt închise.