SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 29-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 29-A A POSTULUI MARE!

SEDELNE,glasul al 3-lea

Vremea cea preafrumoasă a sosit, ziua cea vrednică de laudă a postului a strălucit; să ne grăbim, fraţior, a ne curăţi, ca să ne arătăm curaţi Făcătorului, şi să dobândim frumuseţea Lui, pentru rugăciunile celei ce L-a născut pe El, celei singura curată între femei, Maica lui Dumnezeu.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

De frumuseţea fecioriei tale şi de prea luminată curăţia ta Gavriil mirându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ţie? Ce te voi numi pe tine? Nu mă pricep şi mă minunez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har!

glasul al 7-lea

Doamne, cel ce ne-ai dat să ajungem ziua de astăzi, sfânta săptămână care străluceşte luminat, mai înainte de minunata sculare a lui Lazăr din morţi, învredniceşte-ne pe noi, robii Tăi, să umblăm în frica Ta, săvârşind toată curgerea postului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Mai cinstită eşti decât măriţii heruvimi, Preasfântă Fecioară; că aceia, nesuferind dumnezeiasca putere, slujesc acoperindu-şi feţele cu aripile; iar tu, văzând cu ochii tăi, porţi pe Cuvântul întrupat. Pe Care neîncetat roagă-L pentru sufletele noastre.

T R I C Â N T A R E A
Cântarea 1, glasul al 3-lea

Ogorând gândurile noastre cu dumnezeiescul plug al sfântului post, să rodim spic de virtuţi, ca să nu flămânzim în veci, îndulcindu-ne cu desfătarea cea fără cheltuială şi veselindu-ne.

Patimi de mulţi ani port înlăuntru, care întunecă ticălosul meu suflet; cad dar cu inimă umilită la puterea Ta cea mai presus de vremi şi nebiruită, Cuvinte al Tatălui cel fără de început, şi mă rog, îndură-Te şi mă mântuieşte.

Postul cel preabun hrăneşte inimile, îngrăşând gândurile cele plăcute lui Dumnezeu şi uscând adâncul patimilor; curăţeşte cu ploile umilinţei pe cei ce aduc laudă cu credinţă Atotţiitorului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Curată, ceea ce eşti cu multe numiri, bucură-te, Preasfântă Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu, lauda credincioşilor, izbăvirea din blestem, scară cerească, minune necuprinsă cu mintea, rugul cel nears şi pământul cel nelucrat.

Altă Tricântare
glasul al 7-lea

După ce ne-am închinat Lemnului celui purtător de viaţă, să mergem de aici pe calea postului, spre Patima lui Hristos.

Urmând lui Hristos, să ne lepădăm de lume şi să luăm Crucea pe umeri, asemănându-ne dumnezeieştilor Lui Patimi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Să lăudăm toţi o Dumnezeire mai presus de fiinţă, în trei Feţe, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Iisus Mântuitorul, pe Care L-ai născut necuprins de minte, necunoscând stricăciune, fă-L îndurat, curată, acum spre robii tăi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Când vei veni întru slavă, cu îngerii, ca să judeci toate, învredniceşte-ne să dăm răspuns bun, Hristoase.

Irmosul: Să cântăm Domnului, Celui ce a cufundat toată puterea lui Faraon în mare, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 8-a

Atras fiind de amăgirile vătămătoare ale şarpelui, şi înşelându-mi-se mintea în toate zilele, adaug rănii mele rană, Mântuitorule; pentru aceasta strig către Tine: doctoral bolnavilor, întoarce-mă şi mă mântuieşte.

Postind Elisei odinioară şi întărindu-se adevărat cu duhul, a înviat pe fiul somanitencei, iar noi fiind omorâţi de dulceţile patimilor, să înviem, credincioşilor, cu postul cel de viaţă aducător.

Pe niniviteni, care s-au pocăit de demult cu plângere şi cu post, i-ai mântuit, Doamne, Iubitorule de oameni, ca un milostiv. Şi spre noi, care nu ne pricepem a ne mărturisi Ţie prin fapte, milostiveşte-Te cu mila Ta.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Rugămu-ne ţie, Preacurată cu totul fără prihană, ceea ce ai rămas după naştere nestricată: Scoate din stricăciune pe robii tăi, care cântă cu credinţă întru o unire a sufletului: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul.

Altă Tricântare

Ţinându-ne cu Dumnezeu de ţinta înfrânării, să alergăm tinereşte, credincioşilor, spre rămăşiţa curgerii sfântului post, ca să ne încununăm.

Văzând nerodirea sufletului meu celui tare bolnav, mai îngăduie, Hristoase, şi nu mă tăia, ca pe smochinul cel blestemat.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Treime singură stăpânitoare şi Unime în trei ipstasuri, Părinte şi Fiule şi Duhule, izbăveşte pe cei ce Te laudă pe Tine, din toate încercările şi primejdiile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te, muntele lui Dumnezeu; bucură-te, făclie pururea luminoasă; bucură-te, cerul cel nou; bucură-te, minte strălucitoare; bucură-te întru tot lăudată.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Gândind la întrebarea Ta, Hristoase, cea înfricoşătoare, mă îngrozesc, mă cutremur şi strig: Cel ce ai nemăsurată mare milă, mântuieşte-mă pe mine ticălosul.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul Cel înfricoşător heruvimilor şi minunat serafimilor şi Făcător al lumii, preoţi, credincioşi şi duhurile drepţilor, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Dumnezeiesc pahar de umilinţă umplând acum harul postului lămurit, cheamă pe toţi credincioşii, strigând cu veselie: Veniţi de vă desftaţi lepădând beţia patimilor, ca să vă învredniciţi de mângâierea ce va să fie.

Aproape este judecata, ia aminte, suflete! Îngrijeşte-ţi cugetul şi lucrează bine, păstrându-te pururea neosândit. Că de ne-am judeca pe noi înşine aici, nicidecum nu am fi osândiţi acolo, unde se osândesc cei vinovaţi fără mărturii.

Stăpânii, Puteri, Scaune, Serafimi, Domnii, Căpetenii, Heruvimi, Îngeri şi Arhangheli, rugaţi pe Dumnezeu, ca să săvârşim noi vremea postului, făcând cele plăcute Lui, şi să dobândim laudă ca nişte slugi bineplăcute Lui.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Primeşte, Hristoase, pe ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă Ţie pururea, Mântuitorule, împreună cu mucenicii, cu proorocii şi cu toţi cuvioşii, pentru robii cei ce Te-au mâniat cu păcatele, pe Tine Stăpânul cel singur iubitor de oameni şi făcătorul tuturor, de Care se cutremură cetele cereşti.

Altă Tricântare

Trecând plutirea cea lină a postului cu vântul Duhului, să ne rugăm ca să ajungem la limanul Patimilor lui Hristos.


Asemănându-mă cananeencei strig Ţie: Miluieşte-mă, Dumnezeule, Fiul lui David, şi tămăduieşte sufletul meu cel bolnav, ca pe fiica aceleia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Firea Dumnezeirii, Unimea cea una şi întreită după trei Feţe, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cu cântări să slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce ai zămislit în pântece pe Cuvântul cel necuprins, şi L-ai născut cu trup fără de sămânţă, roagă-L îndelung să mântuiască sufletele noastre.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cel ce ai îndreptat pe vameşul, care a strigat Ţie: Fii mie îngăduitor, fii milostiv şi mie păcătosului, Judecătorule al tuturor, iertându-mi greşealele.

Irmosul: Pe ceea ce este mai presus maică, şi după fire fecioară, pe cea una între femei binecuvântată Născătoare de Dumnezeu cu laude să o mărim.

LA STIHOAVNĂ
Stihira zilei, glasul al 8-lea:

Eu, Stăpâne al tuturor, asemănatu-m-am celui ce a căzut între tâlhari, căzând în păcatele mele, şi m-am rănit de ele fără milă; dar nu mă lăsa nevindecat, Cel ce ai venit nu din Samaria, ci din Preacurata Fecioară; Iisuse, numele cel mântuitor, miluieşte-mă.

A mucenicilor:

Ce vă vom numi pe voi, sfinţilor? Heruvimi, că întru voi S-a odihnit Hristos; serafimi, că neîncetat L-aţi preaslăvit ; îngeri, că de trup v-aţi lepădat; sau puteri, că lucraţi cu minunile? Multe sunt numirile voastre, dar mai multe-s darurile; rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Cele cereşti te laudă pe tine, ceea ce eşti plină de har, Maică nenuntită, şi noi mărim naşterea ta cea de neînţeles, Născătoare de Dumnezeu, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Troparul proorociei

Scoală-Te, Doamne, şi ne ajută nouă, pentru că s-au ridicat împotriva noastră fărădelegile noastre; că Tu eşti Tatăl noatru, afără de Tine pe altul nu ştim.
Sursa: Triod