SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 36-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 36-A A POSTULUI MARE!

SEDELNE, glasul 1

Răsturnând piatra împietririi de pe inima mea, Doamne, ridică sufletul meu cel omorât de patimi, Bunule, şi mă învredniceşte să-Ţi aduc, Stăpâne, cu umilinţă stâlpări de fapte bune, ca Biruitorul iadului; ca să dobândesc viaţa cea veşnică, lăudând puterea şi milostivirea Ta, Unule, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

Minunea minunilor văzând în tine, făptura se bucură, ceea ce eşti plină de har; că ai zămislit fără sămânţă şi ai născut în chip de negrăit pe Cel pe Care nu pot să-L vadă mai-marii cetelor îngereşti. Pe Care roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

glasul 1 

Începând a şasea săptămână a postului, să aducem cântare mai înainte de prăznuirea stâlpărilor, lui Hristos, Celui ce vine pentru noi să şadă pe mânzul asinei, ca să supună Tatălui nesocotinţa necredincioşilor, ca un Împrat. Deci să-I gătim toţi ramuri de virtuţi, ca să vedem şi Învierea Lui, bucurându-ne. 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Mâinile tale cele dumnezeieşti cu care ai ţinut pe Făcătorul întrupat pentru bunătatea Lui, întinzându-le Fecioară preasfântă roagă-L să ne izbăvească de încercări şi de patimi şi de primejdii, pe cei care cu dragoste te lăudăm şi strigăm ţie: Salvă Celui ce a ieşit din tine; Salvă Celui ce ne-a slobozit pe noi prin naşterea ta.

T R I C Â N T A R E

Cântarea 1, glasul 1

Să omorâm patimile cu postirea, să înviem duhul prin faptele cele dumnezeieşti, ca să vedem, cu minte curată, cinstita Patimă a lui Hristos.

Pe mine, cel ce am urmat obiceiul bogatului nemilostiv, Îndurate Iubitorule de oameni,  Te rog rânduieşte-mă împreună cu Lazăr cel sărac, izbăvindu-mă din văpaie şi din focul cel nestins.

Postit-am de toate faptele de laudă, şi m-am ospătat până la saţiu cu greşealele, Doamne; acum deci satură-mă de mâncarea cea mântuitoare şi cinstită, pe mine cel ce rău am flămânzit.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe mine, cel osândit şi aruncat în pedeapsă pentru faptele mele, Preacurată Stăpână, îndură-te de mă mântuieşte, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cel Preaîndurat.

Altă Tricântare

glasul 1

Să întâmpinăm credincioşii praznicul Stâlpărilor de astăzi şi mai înainte să-l prăznuim cu bucurie; ca să ne învrednicim a vedea Patima cea de viaţă purtătoare.

Vine şi merge Hristos la Ierusalim, ca un Împărat, şezând pe mânzul asinei, ca să supună nesocotinţa păgânilor sub jugul Tatălui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unime în trei Feţe, Ceea ce eşti în Dumnezeire una, Dumnezeule, Părinte cel nenăscut, şi Fiule Unule-Născut şi Unule Duhule Sfinte, stăpânire de o împărăţie miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Lucruri preslăvite s-au grăit despre tine pretutindeni că ai născut cu trup pe Făcătorul tuturor, Născătoare de Dumnezeu, Marie, ceea ce nu ştii de mire şi eşti neispitită de nuntă.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Iată vine Hristos la cetatea Betfaghi; bucură-te, Betanie, patria lui Lazăr, că ţie îţi va arăta minune mare, înviind Lazăr din morţi.

Irmosul: Lui Dumnezeu, Celui ce a ajutat în Egipt lui Moise, şi printr-însul a scufundat pe Faraon cu toată oastea lui, să-I cântăm cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 8-a

Cu gânduri neroditoare m-am îmbogăţit eu ticălosul; sufletul mi-am întinat cu pofte nelegiuite, şi mă înconjură întunericul deznădăjduirii; străluceşte-mi, Dumnezeul meu, lumina pocăinţei.

Precum ai luminat de demult pe orbul cel din naştere, luminează-mi şi sufletul meu, care nu vede lumina Ta, Milostive, ci este îngropat întru întunericul uitării celei rele şi în grijile vieţii.

Postind Ilie, a deschis cerurile şi a adăpat cu ploi pământul cel însetat. Să postim şi noi vărsând izvoare de lacrimi sufleteşti, ca să ne miluim.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ca o viţă însufleţită ai înflorit nouă Strugurele cel copt, Preacurată Fecioară, Care a izvorât vinul iertării şi a uscat beţia păcatului.

Altă Tricântare

Deschisu-s-au uşile cele dinaintea învierii lui Lazăr; că vine Hristos să ridice pe cel mort, ca din somn, şi să biruiască cu viaţa pe moarte.

Mare este lauda ta, o, Betanie, că te-ai învrednicit a primi oaspete pe Făcătorul, strigând: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Pe Tine, Unimea cea întreită, mai presus de fiinţă, cea unită după chip în despărţire prin Feţe, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cel dumnezeiesc slăvim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te, strigăm ţie împreună cu îngerul, că ai ridicat bucurie în lume, pe Mântutorul lumii;  pe Care roagă-L, Fecioară prealăudată .

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cântare aducem Ţie, că ai încălecat pe mânz, Cel ce şezi pe heruvimi întru înălţime, ca să supui pe toţi, Hristoase, stăpânirii Tale.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cântarea celor fără de trupuri aducem Ţie, ca şi tinerii în cuptor, şi cântând, zicem: Binecuvântaţi şi preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Cântarea a 9-a

Omorât fiind de greşeale multe, sunt cuprins în mormântul lenevirii, având deasupra mea pusă piatra deznădăjduirii; pe care ridicând-o, Hristoase, cu mila Ta, înviază-mă ca şi mai înainte pe Lazăr.

Să fugim de asemănarea cu bogatul cel osândit în văpaia cea nestinsă  şi să iubim răbdarea lui Lazăr cea cu dureri, ca să ne mângâie pe noi Iisus, şi părtaşi Împărăţiei să ne facă.

Să iubim postul cel ucigător de patimi, să ne îndeletnicim întru rugăciuni cu stăruinţă, să plângem, să ne tânguim şi să suspinăm fierbinte ca, ducându-ne de aici , să ne primească Avraam în sânurile sale.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Odorul cel dumnezeiesc al fecioriei, singura îndreptare a strămoşilor, izvorul  care izvorăşte  adâncul milostivirii, pe Născătoarea de Dumnezeu, frumuseţea lui Iacob, cei ce ne-am mântuit printr-însa să o lăudăm.

Altă Tricântare

Astăzi umblând Hristos dincolo de Iordan, I s-a arătat boala lui Lazăr, şi ca un mai înainte  cunoscător a zis: Boala aceasta nu este spre moarte.

Găteşte-te, Betanie, împodobeşte-ţi dumnezeieşte intrările tale, lărgeşte-ţi încăperile, că iată vine Stăpânul cu Apostolii, ca să învieze pe cel pe care l-ai crescut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Tine, Unime în trei ipostasuri, şi fiinţă nedespărţită, Te slăveşte oastea celor cu câte şase aripi, şi neamul omenesc cu cântări Te lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Tine, Cel ce Te-ai născut din Tatăl fără de ani, şi din mumă cu chip negrăit sub ani, spre mântuirea tuturor, ca pe un Făcător şi Stăpân, cu cântări Te slăvim.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cu ramurile facerii de bine ţinând şi stâlpările curăţiei, să ne gătim toţi ca să întâmpinăm pe Hristos, Care vine la Ierusalim ca Dumnezeul nostru.

Irmosul: Pe Tine Născătoare de Dumnezeu Fecioară, pe care te-a văzut profetul Iezechiel uşă, prin care nimeni n-a trecut, fără numai Dumnezeu  singur, cu cântări te mărim.

LA STIHOAVNĂ

Stihira zilei, glasul al 5-lea: 

Să nu mă osândeşti pe mine, Hristoase, în văpaia gheenei ca pe bogatul pentru Lazăr; ci-mi dăruieşte mie, celui ce mă rog cu plângere, o picătură din iubirea de oameni, Dumnezeule, şi mă miluieşte.

A mucenicilor:

Binecuvintată este oastea Împăratului cerurilor, că deşi au fost pământenii purtători de lupte, dar s-au sârguit să ajungă la vrednicia îngerească, neluând seamă la trupuri; şi prin patimi s-au învrednicit de cinstea celor fără de trupuri. Pentru rugăciunile lor, Doamne, trimite nouă mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce eşti plină de har, fii mijlocitoare cu rugăciunile tale, şi cere pentru sufletele noastre mulţimea îndurărilor şi iertare de multe greşeale, rugămu-te.

Troparul proorociei

Aceasta este, Dumnezeule, ziua cea înfricoşătoare, a cărei  înserare nu nădăjduiam să o ajungem; şi pe aceasta ne-ai învrednicit pe noi a o vedea cu iubirea Ta de oameni, întreit Sfinte, slavă Ţie.

Sursa: Triod