SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 39-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 39-A A POSTULUI MARE!

SEDELNE, glasul al 5-lea

Însoţind gândirea şi fapta la cele de sus, să ne sârguim a trimite lui Hristos rugăciuni, ca să învieze mintea noastră cea îngropată, ca pe alt Lazăr, cu venirea lui cea înfricoşătoare; ca să-I aducem stâlpările dreptăţii şi să strigăm: Bine eşti cuvântat Cel ce vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Vindecă degrab patimile sufletului meu, cele cu multe dureri, şi bolile trupului, şi îndreptează rătăcirea minţii mele, ceea ce eşti cu totul fără prihană, şi mă învredniceşte, Născătoare de Dumnezeu, să aduc rugăciuni curate Împăratului tuturor, întru liniştea gândului, şi să cer iertare de greşeale.

glasul al 6-lea

Două zile are astăzi Lazăr cel mort, şi surorile Maria şi Marta varsă lacrimi de întristare pentru dânsul, văzând înainte piatra mormântului. Dar vine de faţă Făcătorul cu Apostolii Săi să prade moartea, dăruind viaţă. Pentru aceasta să-I strigăm: Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Sfântă Stăpână, Maica Dumnezeului nostru, ca ceea ce ai născut în chip de negrăit pe Făcătorul tuturor, roagă-te cu Sfinţii Apostoli bunătăţii Lui, ca să ne izbăvească de patimi şi să ne dea iertare de greşeale.

T R I C Â N T A R E A

Cântarea a 4-a, glasul al 5-lea

Luminaţi cu razele mângâierii voastre pe cei închişi în temniţa păcatelor, care vă laudă cu dreaptă credinţă pe voi, purtătorilor de lumină Apostoli.

Însoţind dragostea cu milostivirea, să ne sârguim, credincioşilor, a le trimite la Hristos spre rugăciune, ca să ne învieze pe noi din mormântul patimilor celor ascunse.

Să nu părtinim dragostea cea trupească, cei ce suntem morţi cu sufletul, ca să ne facem iubiţi Mântuitorului şi să ne izbăvească de înfricoşătoarea osândă a iadului.

Spus-ai mai înainte adormirea lui Lazăr, pe care peste puţin înviindu-l, vei lua laudă de la cei ce sug, care vor purta ramuri, semnele Patimii Tale, Mântuitorule.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Din tine a izvorât apa cea dumnezeiască a nemuririi şi a vieţii, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti cu totul fără prihană; din care cei ce gustă, Preacurată, se vor izbăvi de setea cea aducătoare de moarte.

Altă Tricântare, glasul al 6-lea

Se îngroapă Lazăr, şi plâng acum şi se tânguiesc la mormânt cele ce sunt cu Marta, dorind ca să vii Tu, Dătătorule de viaţă.

Moartea începe a se îngrozi, Hristoase, simţind venirea Ta la ea; căci, ca Cel ce eşti viaţă, ai arătat-o deşartă în toate marginile lumii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unime singură întru tine nezidită, Fire fără început, Ceea ce eşti lăudată în Treimea Feţelor, mântuieşte-ne pe noi, care ne închinăm cu credinţă stăpânirii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl sub ani L-ai născut, neştiind de bărbat, Născătoare de Dumnezeu. Minune străină!, că ai rămas fecioară, după ce L-ai hrănit cu lapte.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Adunaţi-vă, veniţi cei din pustii şi cei din peşteri, să întâmpinăm cu cântări pe Cel ce vine pe mânz, pe Domnul slavei.

Irmosul:Auzit-am, Doamne, auzul Tău şi m-am temut; înţeles-am lucrurile Tale şi m-am uimit. Slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 8-a

Rugaţi pe Cel Preaîndurat ca să ridice piatra cea grea de pe inima mea, cei ce v-aţi arătat pietre ale pietrei celei din capul unghiului, propovăduitori de Dumnezeu, Apostoli ai Domnului.

Zis-ai mai înainte către prietenii Tăi: Să mergem, că iată a adormit prietenul Meu, Lazăr; şi, sculându-l pe el , voi face să piară în veci răutatea morţii, cea roditoare de piericiune.

Făcându-ne blânzi cu sufletul şi smeriţi cu mintea prin har, să primim pe Stăpânul cel blând al tuturor, Care vine să sfărâme trufia vicleanului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Uşă luminată a luminii te-a văzut proorocul pe tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Că ai născut în chip de negrăit pe Dătătorul de lumină, Cel ce S-a asemănat nouă. Pe Care Îl preaînălţăm întru toţi vecii.

Altă Tricântare

Maria şi Marta se tânguiesc acum, văzând pe Lazăr zăcând în mormânt, şi cu durere strigă: De ar fi fost Hristos aici, n-ar fi murit fratele nostru.

Iadul să-şi aştepte pierzarea, că vine Viaţa să scoale pe Lazăr, care strigă: Binecuvântaţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Celui fără început şi cu naşterea şi cu purcederea, mă închin Tatălui, Celui ce a născut, Îl slăvesc pe Fiul, Cel ce S-a născut, laud pe Duhul Sfânt, Cel ce străluceşte împreună cu Tatăl şi cu Fiul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Nu înceta, Fecioară, rugându-te pururea Celui pe Care L-ai născut în chip de negrăit, ca unui iubitor de oameni, să mântuiască din primejdii pe cei ce aleargă la tine.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Să pregătim virtuţile ca nişte ramuri şi ca nişte stâlpări, spre întâmpinarea Împăratului, şi să strigăm credincioşilor: Binecuvântaţi-L, lăudaţi-L şi şi-L  preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuvioşii Tăi tineri în cuptor, heruvimilor au urmat, cântarea întreit sfântă, strigând: Binecuvântaţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Scapă-mă, Stăpâne Hristoase, de prieteşugul vicleanului, Cel ce ai arătat prieteni ai Tăi pe înţelepţii Apostoli; cu care împreună mergând, ai sculat pe prietenul Tău cel credincios, pe Lazăr, Mântuitorule, cel ce Te laudă pe Tine cu mulţumire.

Doamne, întru împlinirea postului, umple de bucurie inimile noastre şi mintea, Milostive, pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, celor ce Te-au iubit curat pe Tine, Mântuitorul sufletelor noastre.

Rău mirosind din pricina rănilor răutăţii, locuiesc în mormântul lenevirii, Hristoase, de aceea strig Ţie: Ridică-mă, mântuieşte-mă, ca şi eu să Te întâmpin cu ramuri de virtuţi, strigând: Osana lui Dumnezeu.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

În două voinţe şi două firi ai născut nouă Fecioară, pe Fiul cel Unul-Născut al Tatălui, Cel ce S-a făcut om, ca să ne arate, Preacurată, părtaşi firii celei dumnezeieşti, Cel ce este Dumnezeu Preaînalt.

Altă Tricântare

Lazăr a  fost astăzi de două zile în mormânt, şi au vărsat lacrimi peste dânsul Maria şi Marta, ca nişte surori bune, iar Hristos a  venit la el cu dumnezeieştii Apostoli, să arate minune prea mare.

Moarte cu totul pierzătoare, aşteaptă-ţi pierderea! Portarii tăi să păzească încuietorile! Pentru că Hristos numai prin cuvânt va să sfărâme porţile tale, înviind pe Lazăr. Bea întâi aceasta, iadule!, strigă proorocul împreună cu noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unule, Născătorule al Unuia, Părinte al Fiului celui Unul-Născut, şi Unule, Fiule al Unuia, lumină şi strălucirea luminii; şi Unule, Duhule Sfinte, numai al Unui Dumnezeu, Care eşti cu adevărat Domn al Domnului; o, Treime Unime Sfântă, mântuieşte-mă pe mine, cel ce grăiesc de Dumnezeirea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Minunea naşterii tale mă uimeşte, ceea ce eşti cu totul fără prihană. Cum ai zămislit fără sămânţă pe Cel necuprins? Spune cum ai rămas fecioară, născând ca o maică? Acest lucru ce este mai presus de fire, cu credinţa primindu-l, închină-te Celui ce S-a născut; căci câte voieşte le şi poate.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Domnul vine să şadă pe mânz, precum s-a scris. Popoare, gătiţi-vă să primiţi cu frică pe  Împăratul tuturor, cu stâlpări, ca pe un biruitor al morţii şi al iadului, Care a înviat pe Lazăr.

Irmos: Naşterea din zămislirea cea fără de sămânţă este netâlcuită, rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat; că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta, pe tine toate neamurile, ca pe o maică mireasă a lui Dumnezeu, cu dreaptă credinţă te mărim.

LA STIHOAVNĂ

Veniţi toţi, fraţilor, mai înainte de sfârşit, cu inima curată să ne apropiem către milostivul Dumnezeu; lepădând împrejurările cele lumeşti, să purtăm grijă de suflete; urând plăcerile bucatelor prin înfrânare, să ne îngrijim de milostenie; că prin ea, precum scrie, ospătat-au unii pe îngeri, necunoscându-i. Să hrănim prin săraci pe Cel ce ne-a hrănit pe noi cu trupul său. Să ne îmbrăcăm pe noi înşine întru cel ce se îmbracă cu lumina ca şi cu un veşmânt; ca prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi Maicii Fecioare, dobândind iertare de păcate, să strigăm către Dânsul cu umilinţă: Doamne, fereşte-ne pe noi de hotărârea pentru cei de-a stânga, şi ne învredniceşte de starea celor de-a dreapta Ta, ca un îndurat şi iubitor de oameni.

A mucenicilor:

Fiind sfinţii în chinuri, se veseleau strigând: Învoiala cu Stăpânul ne este nouă aceasta; că în locul acestor răni trupeşti de acum,  îmbrăcăminte luminată va înflori nouă la înviere; în loc de ocară, cununi; în loc de temniţă, raiul; şi în loc de osândirea cu făcătorii de rele, petrecerea cu îngerii. Pentru rugăciunile lor, Doamne, mântuieşte sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce eşti aleasă mai înainte din toate neamurile, ascultă glasul nostru, şi dăruieşte cererile sufletelor noastre; izbăveşte-ne de patimi şi de dureri, pentru rugăciunile Apostolilor; că toate le poţi, ca o Maică a lui Dumnezeu.

Troparul proorociei, glasul al 5-lea

Nu uita , Doamne, glasul robilor Tăi; adu-ţi aminte că totdeauna ne-am pus nădejdea în Tine, Cel ce toate le poţi, şi Te rugăm ajută-ne nouă.

Sursa: Triod

5 comentarii la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 39-A A POSTULUI MARE!

 1. admin

  Doamne, ajuta!
  Am dori cantarile din joia Mare (inregistrare audio si partituri): Axion, Heruvic
  si din Sambata Mare: Axion
  Bogdaproste

 2. Cismas Sanda Margareta

  Doamne ajuta si inviaza-ne si pe noi toata fiinta noastra trup si suflet spre savarsirea cuvantului Tau si a face doar fapte bune.Doamne miluieste,Doamne miluieste, Doamne miluieste!Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Feciorei Maria Dumnezeule curateste multimea greselilor noastre si ne mantuieste.Sfinte Puteri Ceresti voua ma inchin si va multumesc pentru purtrea de grija ce o aveti pentru noi nevrednicii si nemultumitorii.Doamne ajuta-l si pe Denis ,intareste-l pentru ca operatia sa decurga frumos si da-i sanatate intru lungime de zile,asemenia si la Calin fratele meu si la toata lumea bolnava de cancer si de alte boli grave si grele…precum si de toate bolile daruieste-le sanatate.(ale Tale dintru ale Tale).Aliluia ,aliluia,aliluia,Slava Tie Dumnezeul nostru ,slava Tie

 3. Cismas Sanda Margareta

  Multumesc ingerului meu pazitor care are grija de mine in fiecare clipa si il rog sa nu ma lase la rau ,sa alunec in prapastie,il rog pe Sfantul Mina sa aiba grija de cei aflati in dificultati ,sa le arate calea spre revenire sau sa faca El pentru cei nestiutori …apuca mai inainte Sfinte placut a lui Dumnezeu si strica raul cel nimicitor si daruieste-le celor inviforati si plini de datorii dezlegare de pacate si carmuire la liman lin si linistit precum si rezolvare la fiecare cu problemele lor,ajuta-ne si sa gasim locuri de munca fiecare dupa trebuintele si puterile noastre ,ale fiecaruia caci Tu esti speranta noastra,ajutorul nostru si in Tine imi pun nadejdea.te pup si te iubesc .Tu esti ajutorul celor deznadajduiti ,celor ferecati in obezi si celor pagubiti.Sfinte Nicolae Ierarh al Lichiei Mirelor iti multumesc pentru ca existi ,iti multumesc ca esti alaturi de mine si de familia mea si de sotul meu ,imi cer iertare ca te supar cu rautatile mele.Ajuta-ma te rog in continuare cu casnicia ,fa-ma sa inteleg unde gresesc si ajuta-ma sa izbandesc in problemele mele cele de zi cu zi care ma apasa si framanta.Ajuta-ma te rog si cu locuinta sa ne gasim ceva ieftin si bun oriunde vei crede Tu si Dumnezeul meu Ceresc ca voi putea sa imi desfasor viata si sa fiu fericita.Slava puterii Tale Doamne. Maica Sfanta te rog sa ma ajuti in legatura cu copii si sa imi organizezi viata sa pot face si petrecerea nuntii si apoi sa pot fii si mama.Randuieste-ne viata a mea si a sotului meu te rog precum si a familiei mele,mama,tata,frati,sora,prieteni,cunoscuti si necunoscuti,preoti.Va rog sa imi iertati indrazneala dar eu doar la ajutor din Cer aspir doar de la Bunul Dumnezeu,Maica Sfanta,inger pazitor si iubitii lui .Doamne ajuta.

Comentariile sunt închise.