SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 9-A A POSTULUI!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 9-A A POSTULUI!

 

SEDELNE

Oprind patimile cu frâul curatului post, să ne sârguim toţi să ne înălţăm mintea spre cinstite vederi dumnezeieşti, cu desăvârşită credinţă. Ca să dispreţuim desfătarea vieţii celei pământeşti şi să dobândim viaţă cerească şi strălucire dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

În noianul cel cumplit al întristării căzând, pentru mulţimea faptelor mele celor rele şi fără de lege, am ajuns la nepricepere şi acum sunt cuprins de deznădăjduire; Stăpână Născătoare de Dumnezeu, tu mă mântuieşte, tu-mi ajută. Că tu eşti milostivire păcătoşilor şi curăţie mântuitoare.

Punându-ne înainte postul masă de taină, ne cheamă pe noi să ne săturăm din destul. Deci să mâncăm ca pe nişte bucate darurile Duhului cele de-a pururea vii; să bem ca o băutură izvoarele lacrimilor cele ce dumnezeieşte izvorăsc, şi veselindu-ne să aducem laudă lui Dumnezeu neîncetat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

De toată groaza şi răutatea oamenilor scapă-ne pe noi, Preasfântă Fecioară; că pe tine te avem acoperământ şi ocrotitoare, cei ce scăpăm la tine, Maica lui Dumnezeu, şi la Cel ce s-a născut din tine, Dumnezeul nostru. Pe Care roagă-L să ne izbăvească pe noi de primejdii şi de necazuri.  

T R I C Â N T A R E A

Cântarea a -2-a, glasul al 8-lea

Vedeţi, vedeţi că Eu sunt Dumnezeul vostru, Care M-am născut mai înainte de veci din Tatăl. Şi din Fecioară mai pe urmă, fără de bărbat M-am născut, şi am dezlegat păcatul strămoşului Adam, ca un iubitor de oameni.

Suspină, lăcrimează, suflete, întoarce-te, căieşte-te; s-a apropiat ziua; lângă uşi este Judecătorul; găteşte-te spre răspuns şi strigă: Greşit-am Ţie, îndurate, milostive, bunule, Tu mă miluieşte.

Saţiul păcatului cel pierzător urăşte-l, suflete al meu, desfătează-te întru saţiul postului cu cuviinţă; fă-ţi mâncare mântuitoarele porunci, care îţi mijlocesc îndulcirea bunătăţilor celor veşnice prin credinţă.

Îngeri, Puteri, Căpetenii, Arhangheli, Domnii, Scaune, voi Stăpânii, Heruvimi şi Serafimi, rugaţi pe dătătorul de bine şi Dumnezeu, ca să ne dăruiască nouă iertare de greşeale şi scăpare de patimi.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Ceea ce singură ai născut pe Cuvântul cel fără de început, fiind cu totul fără prihană, întrupându-Se din tine, iar nu schimbându-Se din ceea ce a fost, rămânând fecioară după naştere tu, care nu ştii de mire; roagă-te pentru toţi, să se izbăvească viaţa noastră din stricăciune.

Altă tricântare, glasul al 8-lea

Văzut-am, cunoscut-am că bună este nouă spre pocăinţă vremea ce ai hotărât. Deci întru aceasta, Dumnezeule, primeşte rugăciunile noastre, şi le îndreptează înaintea Ta, ca nişte tămâie bună, ca o jertfă bineprimită.

Mă înfricoşez şi mă tem cugetând câte am greşit. Cum Te voi întâmpina? Cum mă voi arăta Ţie celui înfricoşător şi cum voi sta înaintea nefăţarnicei Tale judecăţi? Pentru aceasta milostiveşte-Te spre mine, Îndurate, în ceasul când vei avea să judeci tot pământul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unime mai presus de desăvârşire, Dumnezeire preaînaltă în trei Feţe, Părinte, Cel ce eşti nenăscut, şi Fiule Unule-Născut, Duhule, Cel ce purcezi din Tatăl şi prin Fiul Te arăţi; o fiinţă şi o fire, o Domnie, o Împărăţie, mântuieşte-ne pe noi pe toţi.   

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Negrăită este minunea naşterii tale, Maică Fecioară; că în ce chip, oare, ai şi născut şi petreci curată precum ai fost? Cum ai născut prunc şi nu ştii nicicum ispita de bărbat? Precum ştie Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce S-a născut din tine mai presus de fire, cu cuvenită înnoire.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Tu ai scos din mânia cea îngrozitoare pe ninivitenii care s-au pocăit şi au postit. Iar pe sodomeii cei mult desfrânaţi cu foc i-ai ars; izbăveşte-mă, Hristoase, de ameninţarea acestora.

Irmosul: Vedeţi, vedeţi că Eu sunt Dumnezeul vostru, Care am sfinţit vouă pârgă, zeciuială zilelor a tot anul; şi aceasta am dat-o poporului Meu, spre omorârea patimilor şi spre început al mântuirii.

Cântarea a 8-a

Cel ce ai îndreptat pe vameşul ce a suspinat, şi Te-ai milostivit spre păcătoasa, care a lăcrimat din inimă, mântuieşte, miluieşte, Mântuitorule, sufletele celor ce Te laudă pe Tine.

Să aducem Domnului roade de fapte bune prin post, şi să ne ferim de gândurile cele vătămătoare, ca să aflăm desăvârşit dumnezeiasca desfătare.

Cetele îngereşti se roagă Ţie, adunarea apostolilor şi ceata mucenicilor: Iisuse, dăruieşte iertare poporului Tău.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe Fecioara, care este munte netăiat, sfeşnic purtător de lumină, scară lesne de suit şi locaş al lui Dumnezeu, credincioşii să o fericim.

Altă tricântare

Veniţi toţi să trâmbiţăm cu laude, întru această zi binevestită a postului, şi ospătându-ne cu dumnezeieştile cântări, ca şi cu un ospăţ, să lăudăm şi să preaînălţăm pe Hristos în veci.

Cine  a mâncat pe omul lui Dumnezeu odinioară? Fiara, leul, că neascultând a primit mâncările de la profetul cel mincinos. Păzeşte-te dar, suflete al meu, să nu te înşele şarpele lăcomiei pântecelui.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Ca pe o Unime în fiinţă Te laud, ca pe o Treime în Feţe Te cinstesc, Părinte şi Fiule şi Preasfinte Duhule. Stăpânia cea fără de început a împărăţiei Tale o slăvesc în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Tu te-ai arătat munte al lui Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, întru care Hristos sălăşluindu-Se a făcut locaşuri dumenzeieşti pe cei ce cântă: Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cinstind postul ca pe un păzitor al curăţiei şi ca pe o maică a nepătimirii, veniţi, popoarelor, să-l îmbrăţişăm cu dragoste; pe Domnul lăudându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Domnul, Cel ce S-a preaslăvit în muntele cel sfânt şi în rug prin foc a arătat lui Moise taina naşterii pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Postul cel bun hrănind inima, odrăsleşte dumnezeieşte spic copt de virtuţi; pe care să-l dorim întru aceste sfinte zile, primind sfinţenie.

Văzându-mă întinat de multe păcate, rănit şi osândit, Milostive, mântuieşte-mă cu mila Ta, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

Vai mie, preaticălosule suflete! Cum vei răspunde? Ce frică va să te cuprindă, când va şedea Judecătorul, milioane de îngeri stându-I înainte! Sârguieşte-te dar mai înainte de sfârşit de te pocăieşte.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe tine, căruţa cea împărătească, norul cel luminos, muntele cel prea gras, muntele cel închegat, neispitită de nuntă Fecioară, te rugăm: Tămăduieşte patimile sufletelor noastre.

Altă tricântare

Post adevărat să postim Domnului, precum prin înfrânare de mâncări, aşa şi de limbă, de mânie, de minciună şi prin înstrăinarea de toată altă patimă; pentru ca să vedem Paştile curaţi.

Postule, tu ai înflorit rodul lui Samuel, tu ai crescut pe Samson,viteazul cel mare, tu săvârşeşti preoţi şi profeţi. Tu ne sfinţeşti pe noi toţi, cinstitule post.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh  

 

Întreită lumina stăpâniei Tale celei una, Doamne, străluceşte-o în mintea noastră cu străluciri de taină; ca să ne întoarcem noi de la înşelăciunea cea de multe feluri la unirea Dumnezeirii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, arma noastră şi zidul, tu eşti ajutătoarea celor ce aleargă la tine. Pe tine şi acum spre rugăciune te îndemnăm, ca să ne mântuim de vrăjmaşii noştri.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Având pe Duhul Sfânt în post ospătător bogat, să ne săturăm de darurile Lui şi din destul să ne ospătăm, lăudându-L pe Dumnezeul nostru.

Irmosul:Naşterea pururea-Fecioarei, ceea ce s-a arătat mai înainte puitorul de lege în munte, prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră a credincioşilor, noi toţi cu cântări neîncetat o slăvim.

LA STIHOAVNĂ

Pentru ce lenevindu-te, suflete al meu, slujeşti păcatului? Şi pentru ce, bolnav fiind, nu alergi la doctor? Iată vreme bine-primită; iată acum ziua mântuirii cea adevărată. Scoală-te, spală-ţi faţa ta cu lacrimile pocăinţei, şi cu untdelemnul facerii de bine luminează-ţi candela; ca să afli îndurare de la Hristos Dumnezeu şi mare milă.

Mucenicii Tăi, Doamne, cetelor îngereşti urmând, că fără trupuri au răbdat chinurile, având numai singura nădejde desfătarea bunătăţilor celor făgăduite. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeul nostru, pace dăruieşte lumii Tale şi sufletelor noastre mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fericimu-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, şi te slăvim credincioşii după datorie, pe tine cetatea cea neclintită şi zidul cel nesurpat, ocrotirea cea tare şi scăparea sufletelor noastre. 

Troparul proorociei

Nu putem să Te lăudăm pe Tine după vrednicie, ci cerem, rugându-ne, să nu ne pierzi pe noi cu fărădelegile noastre, lesne iertătorule, Doamne.

Un comentariu la „SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 9-A A POSTULUI!

  1. ovidiu toma

    DOAMNE AJUTA
    MA POATE AJUTA CINEVA CU ACATISTELE SF.INOCHENTIE AL ALASKAI,NIL DE SORSKA ,SEBASTIAN DE LA OPTINA ,SAU AL SF.MINODORA ,MITRODORA SI NIMFODORA ?
    VA DORESC SANATATE SI MANTUIRE!OVIDIU.

Comentariile sunt închise.