Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MODEST ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (FOTO, GREEK)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

[slideshow]

 

Tήν  Παρασκευήν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2010 ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἅγιος Μόδεστος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων (632-634) εἶναι ὁ ὅσιος καί θεῖος ἐκεῖνος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος μετά τήν καταστροφήν ἐκ τῆς εἰσβολῆς τῶν Περσῶν, τό 614 μ.Χ., ἀνέλαβε τήν ἀνακαίνισιν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν, τήν ἠθικήν ἐμψύχωσιν καί ὑλικήν συμπαράστασιν τῶν ποικιλοτρόπως πληγέντων καί ὡς ἄλλος Ζοροβάβελ ὡδήγησε τόν λαόν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς εὔδιον λιμένα καί νομάς σωτηρίας. Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας διατηρεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Μόδεστος εἶναι ἐνταφιασμένος εἰς περιοχήν νοτίως τῶν Ἱεροσολύμων, ἀπέναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών, ἔνθα ὑπάρχει καί παρεκκλήσιον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ, γνωστόν καί μέ τήν ἐπωνυμίαν «Ἀμποῦ Τόρ», σημαίνουσαν τόν «πατέρα τοῦ ταύρου», προφανῶς ἐπειδή ὁ Ἅγιος εἶναι καί προστάτης τῶν βοσκημάτων, τῶν ζῴων. Εἰς ἕν τῶν τροπαρίων τοῦ Μηναίου ὑμνεῖται ὡς «ἔχων εὐσπλαχνίας ἱλαρότητα παρεχομένην ἀνθρώποις καί βοσκήμασι καί  ὡς παραμυθία τῶν τεθλιμμένων.

Πέριξ τοῦ παρεκκλησίου τούτου καί τοῦ μετ’ αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου, ἔχει τό Πατριαρχεῖον ἀξιόλογον περιουσίαν ἐννέα (9) περίπου στρεμμάτων, ἐμπλακέντων δυστυχῶς εἰς ἀστόχους καί ἐπιζημίους ἐνοικιάσεις εἰς τό παρελθόν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ἀπεμπλακέντων δέ κατά τά ἔτη 2006 καί 2007 δι’ ἀποπληρωμῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τάς ἐνοικιασάσης ἑταιρείας τοῦ ποσοῦ τῶν 9 ἑκατομμυρίων δολλαρίων (USD$).

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν  Παρασκευήν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2010,  ὑπό τοῦ ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου.

Εἰς τοῦτο προσῆλθον ἔνιοι Ἁγιοταφῖται καί μοναχαί καί λαϊκοί ἐξ Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Sursa: http://www.jp-newsgate.net