SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MAXIM GORLITSKY ÎN BISERICA POLONIEI (Photo)


SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI MAXIM GORLITSKY ÎN BISERICA POLONIEI

 

Uroczystości ku czci Świętego Kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego. W dniach 5 i 6 września 2013 r. w Gorlicach miały miejsce podniosłe uroczystości poświęcone świętemu kapłanowi męczennikowi Maksymowi Gorlickiemu, który jest czczony w Prawosławnej Cerkwi, na Łemkowszczyźnie szczególnie ze względu na miejsce swojego ziemskiego pochodzenia.

W niedzielne popołudnie 01 września na dziedzińcu gorlickiego sądu, dokładnie w tym miejscu, gdzie 99 lat temu został rozstrzelany za wiarę prawosławną św. Maksym, Biskup Gorlicki Paisjusz w asyście Ks.ks. Romana Dubeca i Andrzeja Grycza sprawował Akatyst ku czci naszego Męczennika. Na dziedzińcu sądu licznie zebrali się wierni, obecni byli Starosta Powiatu jak i Burmistrz Miasta Gorlice.

Główne uroczystości rozpoczęły się w czwartkowe popołudnie nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył Jego Eminencji Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławnego Metropolity Warszawski i całej Polski, wraz z pięcioma Hierarchami z Polski, Ukrainy i Brazylii, w asyście licznie zebranego duchowieństwa z Polski, Ukrainy i Słowacji. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 30 Mnichów i Mniszek z Monasterów PAKP oraz licznie zebrani wierni. W sam dzień święta w godzinach rannych celebrowana była ranna Liturgia, która zebrała ponad 20 wiernych. O godz. 8.30 u relikwii Św. Maksyma był celebrowany Akatyst ku czci Św. Maksyma celebrowany przez mnichów z naszych monasterów.

O godz. 9.45 u progu katedralnej świątyni, arcypasterzy przywitały dzieci ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję wierszykami w języku łemkowskim i bukietami kwiatów. Z chlebem i solą dostojnych Hierarchów przywitał starosta cerkiewny Dymitr Sabatowicz, który życzył Władyce Metropolicie i pozostałym hierarchom zdrowia i opieki Bożej całej wspólnocie Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Proboszcz ks. Prot. dr Roman Dubec w samej świątyni witając Arcypasterzy zacytował słowa Świętego Maksyma: „Niech żyje Ruś i Święte Prawosławie!”, podkreślając znaczenie postaci świętego Maksyma dla odrodzenia się Prawosławia na Łemkowszczyźnie. Ksiądz proboszcz wyraził wielką radość z obecności Hierarchów, duchownych, mniszek, mnichów oraz wiernych.

Świętą Liturgię celebrował Jego Eminencja wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski wraz z Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim Jakubem, Biskupem Recife Ambrożym z Brazylii, Biskupem Siemiatyckim Jerzym, Biskupem Gorlickim Paisjuszem i Biskupem Lwowskim  i Halickim Filaretem z Ukrainy w asyście kilkudziesięciu duchownych. Po Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się Biskup Filaret ze Lwowa, w swym słowie podkreślił sens męczeńskiej śmierci świętego Maksyma, który został umęczony przez ówczesne władze austro – węgierskie, ponieważ był prawosławnym kapłanem spowiednikiem Chrystusa i obrońcą ortodoksji wiary chrześcijańskiej. Jak król Herod, aby się przypodobać kazał ściąć głowę św. Jana Chrzciciela, tak Św. Maksym został rozstrzelany, aby oprawcy mogli przypodobać się ówczesnej władzy.

Podczas nabożeństw śpiewał chór gorlickiej cerkwi katedralnej oraz chór Kliros – oba pod dyrekcją lektora Jarosława Grycza. Podczas nabożeństwa obecni byli zacni goście: Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Gorlic Witold Kochan oraz Powiatowy Komendant Policji Michał Gawlik.

Po Liturgii odbyła się procesja z relikwiami świętego męczennika kapłana Maksyma Gorlickiego. Uroczystości były rejestrowane przez Regionalną Telewizję Gorlicką. Należy podkreślić, iż od ubiegłego roku Święty męczennik Maksym jest Patronem miasta Gorlice.

Na zakończenie uroczystości Metropolita powiedział, że każda męczeńska kropla krwi świętego Maksyma przynosi owoce dla Łemkowszczyzny i dla całej Cerkwi, np. w formie tej gorlickiej świątyni. Metropolita podziękował za trud w prowadzeniu i istnieniu Prawosławnej Diecezji Przemysko –Nowosądeckiej Ordynariuszowi Arcybiskupowi Adamowi i Biskupowi Gorlickiemu Paisjuszowi, obecnym biskupom, duchowieństwu, pielgrzymom za przybycie na tę ważną dla naszej Cerkwi uroczystość. Ze Świętego wszyscy czerpiemy dary Łaski Bożej wspomniał – Metropolita, tak Mnisi jak i wierni naszych parafii, ale także miasto Gorlice oraz otaczający nas ludzie. Po śpiewie „mnohaja lita” – życzeniach licznych lat życia, do zebranych zwrócił się biskup gorlicki Paisjusz, który wyrażając słowa wdzięczności na ręce Jego Eminencji za przybycie na gorlickie uroczystości zaprosił Metropolitę i zebranych gości za rok na uroczystość stulecia męczeńskiej śmierci i 20-lecia kanonizacji Św. kapłana męcz. Maksyma.

Święty kapłan męczennik Maksym Gorlicki (Sandowicz) urodził się w 1886 r. w Zdyni na Łemkowszczyźnie (w ówczesnym zaborze austriackim). Był synem cerkiewnego psalmisty. Po ukończeniu gimnazjum nielegalnie przekroczył granicę i wstąpił do monasteru w Poczajowie. Okres nowicjatu spędził, pomagając (niosąc posłuszanije) w monasterskiej drukarni. Z błogosławieństwa miejscowego biskupa i przełożonego wspólnoty, Maksyma został skierowany do seminarium duchownego w Żytomierzu. Po jego ukończeniu ożenił się i w 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na Łemkowszczyźnie w tym czasie rozpoczyna się proces powrotu unitów do Cerkwi prawosławnej. Maksym powraca w rodzinne strony i obejmuje pierwszą swą parafię w miejscowości Grab.

W 1912 r., nieustannie prześladowany przez władze austriackie za odprawianie Świętej Liturgii, został  aresztowany i osadzony w wiezieniu lwowskim. Po głośnym procesie w 1914 r. został uniewinniony. Wkrótce jednak wybuchła wojna między Austrią i Rosją i święty ponownie znalazł się w więzieniu. W dniu 6 września 1914 r. bez śledztwa, procesu i udowodnienia jakiejkolwiek winy Maksyma rozstrzelano na dziedzińcu gorlickiego sądu. Ofiarę wyprowadzono, ustawiono pod ścianą, a na piersi kredą zaznaczono serce. Gdy padła salwa, święty miał na ustach słowa: „Niech żyje Ruś i Święte Prawosławie!”.

Opr. Ks. Julian Felenczak

Zdjęcia: ks. Mirosław Lewczak