Scrisoarea pastorală a ÎPS Iosif la Nașterea Domnului: HRISTOS – PÂINEA VIEȚII (2013)

HRISTOS – PAINEA VIETII 

S C R I S O A R E   P A S T O R A L A
LA NASTEREA  DOMNULUI 2013 

 IOSIF, prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Iubitului cler, cinului monahal şi dreptslăvitorilor creştini din această de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie, har, milăşi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi părinteascăbinecuvântare ! 

“Cu adevărat Domnul vine întru ale Sale prin nașterea cea uimitoare, ca să unească cu Sine iarăși pe cei ce se înstrăinaseră din desfătarea raiului. Să-L primim pe Dânsul, născându-Se în peșteră.”

(Cântarea a VIII-a, Canonul Înainteprăznuirii Nașterii Domnului)

Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi,

Dăm slavă lui Dumnezeu căci iată putem din nou să fim părtași în Biserică la marea taină a Nașterii după trup a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, în peștera devenită grajdul celor necuvântătoare dar și cer în același timp, în cântarea îngerilor. Nașterea minunată a Cuvântului și Fiului lui Dumnezeu astăzi o mărturisim lumii întregi.

Proorocii Vechiului Testament au văzut mai înainte și au vestit lumii taina mântuirii noastre prin Fiul Celui Preaînalt Care Se va naște din Fecioara în Betleemul Iudeii, Mesia Cel așteptat : « Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele » (Facere 49, 10).

Stăpânitorul și Făcătorul cerului și al pământului, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu vine smerit și neștiut, în taina grajdului necuvântătoarelor și a celor nebăgați în seamă de cei puternici ai lumii, păstori și îngrijitori ai animalelor. Și astăzi vine la fel de smerit și uitat de toți, ca să ne împace cu Cerul și între noi, hrănindu-ne cu hrana nemuririi și a bucuriei veșnice, adică cu Pâinea cea cerească care S-a pogorât din cer. “Căci pâinea lui Dumnezeu este cea care se pogoară din cer și dă viațălumii… Eu sunt Pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce va crede în Mine nu va înseta niciodată.” (Ioan 6, 33 și 35) Blândul și smeritul Prunc dumnezeiesc, Cuvântul întrupat, Se arată lumii înainte de toate în iesle, acolo de unde se hrănesc cele necuvântătoare, pentru a Se face nouă celor cuvântători hrană spre creșterea noastră în împărăția cea pregătită pentru noi oamenii. Cei după chipul Lui, adică noi cei căzuți, primim din cer hrana cea mai de mult preț pentru a ne ridica și crește în ceea ce este de neprețuit : Asemănarea cu El și Veșnicia!  “Eu sunt Pâinea vieții… Pâinea care Se pogoarădin cer este aceea din Care, dacă mănânca cineva, nu moare. Eu sunt Pâinea cea vie Care S-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care Eu o voi da pentru viața lumii este trupul Meu… Adevărat, adevărat zic vouă, de nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi.” (Ioan 6, 48-51 și 53) Înțelegem din acestea că Hristos este viața noastră însăși, că ne hrănește în același timp cu hrana împăcării și ne împacă cu Cerul și cu pământul, adică cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu fratele. Hristos euharistic (din Sfânta Împărtășanie) împăcându-ne, reface în noi și cu noi unitatea în Sine, Dumnezeu-Omul, Cel Care Se dă nouă spre hrană, jertfindu-Se pe Cruce. Unindu-ne cu Părintele Ceresc și înrădăcinând astfel încet-încet în adâncul ființei noastre bucuria de a trăi veșnic cu Cel de Care ne-am separat prin păcatul pe care, luându-l asupra Sa, ni l-a iertat, ne face curați și casă sau biserică sfințită a Preasfintei Treimi, Care Se proslăvește întru noi prin El. Prin Trupul și Sângele Lui vărsat pe Cruce, Hristos ne-a spălat păcatul și ne-a vindecat de rănile păcatului. Sfântul Ignatie Teoforul, la începutul secolului al II lea, ne spune că Sfânta Împărtășanie este “medicament al nemuririi, antidot pentru a nu muri, ci a fi vii în Dumnezeu, tratament curăţitor”(1).

 

Iubiți frați și surori,

Cu Pâine cerească a venit Domnul să ne hrănească la masa Lui cea pământească, adică prin Nașterea în lume după trup. Ne face, prin participarea la Sfânta Împărtășanie, părtași celor pe care nici îngerii nu le pot privi fără să se cutremure, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur : „Ia seama cu ce cinste te-ai cinstit, de ce masă te îndulceşti: de Cel de Care îngerii se cutremură văzându-L şi nici nu îndrăznesc să privească fără frică la raza ce iese de acolo.Cu aceasta noi ne hrănim, cu aceasta ne frământăşi ne-am făcut noi ai lui Hristos, un trup şi o carne… Care păstor îşi hrăneşte oile cu propriile sale mădulare?”

Spre aceasta se naște Hristos în lume, ca pomul vieții care odinioară a devenit pentru noi moarte, să odrăslească adevăratul Pom al vieții, Crucea, care va odrăsli la rândul ei pentru noi fructul vieții, Jertfa dragostei de la ieslea din Betleem și până la primirea pe ea a Mirelui sufletului nostru, Care din coasta Sa ne va hrăni în Biserica Sa, poarta raiului, până la sfârșitul veacurilor.

Iubiți frați întru Domnul,

În anul 2014 Sfântul Sinod al Bisericii noastre a ales să fie puse în valoare mai deosebit și aprofundate Sfintele Taine ale Împărtășaniei și ale Spovedaniei, de aceea v-am pus la inimă câteva îndemnuri legate de Sfânta Împărtășanie mai ales și de importanța de a fi atenți și doritori și însetați de a ne uni cu Hristos Domnul prin primirea Trupului și a Sângelui Lui cât mai conștienți și mai cu râvnă. Însă « să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar; căci cel ce mănâncăşi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncăşi bea, nesocotind Trupul Domnului, » (I Cor. 11, 28-29) ne spune Sfântul Apostol Pavel. Adică să nu uităm de starea sufletului nostru, de faptele noastre cele rele, pe care trebuie să le punem cu smerenie la Spovedanie înaintea Domnului Hristos Care ne-a adus iertare prin Jertfa Sa și să primim dezlegare, precum El a poruncit și a dăruit Sfinților Apostoli : “Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta, și cărora le vețține, ținute vor fi”. (Ioan 20, 22-23) Prin Sfânta Taină a Spovedaniei sau a Mărturisirii Hristos face ca jertfa Lui pe Cruce să fie lucrătoare în inima și în viața noastră prin pocăință, prin întoarcerea de la faptele rele și alegerea liberă a iubirii lui Dumnezeu și a semenului nostru. Iertarea o primim prin preotul duhovnic și o dăruim la rândul nostru semenilor, însă ea se plinește prin împărtășirea cu Hristos euharistic pe care-L primim la Sfânta Liturghie.

Deci vă îndemn să nu uităm care este piatra pe care este așezată viața noastră creștină: că noi oamenii suntem ridicați din neputința păcatului și a morții și înălțați în slava dumnezeiască prin Jertfa pe Cruce și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut în ieslea din Betleem și hrănit cu lapte la sânul Preasfintei Fecioare Maria, ca să ne poată hrăni de la pieptul Său plin de iubire jertfelnică dumnezeiască cu hrana cea dătătoare de viață veșnică. Așa să trăim și să primim în Biserică și să dăruim la rândul nostru dragostea pe care Hristos astăzi o aduce în lume prin nașterea Sa. 
Să nu uităm astăzi nici pe cei în suferințe și nevoi, mai ales pe copiii orfani și bolnavi. De aceea, colecta pe care o facem astăzi la Nașterea Domnului, o vom îndrepta către copiii din România și cei din familiile greu încercate din Patriarhia Antiohiei din Siria. Pruncul Iisus născut în iesle să răsplătească ofranda fiecăruia dintre noi.

Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți și în noul an!

 

† Mitropolitul Iosif

 

Paris, Nașterea Domnului, anul 2013.

NOTE: (1) Ignatie Teoforul, episcopul Siriei, Către Efeseni, XX2, în Diacon Ioan I. Ică jr, Canonul Ortodoxiei. Canonul Apostolic al primelor secole (I), Sibiu, Editura Deisis/Stavropoleos, 2008, pp. 432-433.

 

24 Decembrie 2013