Acasă > Cuvinte de folos > Sf. Filaret al Moscovei şi Sf. Ioan de Kronstadt: DESPRE LIBERTATE, PACE ŞI STĂPÂNIREA AUTOCRATĂ

Sf. Filaret al Moscovei şi Sf. Ioan de Kronstadt: DESPRE LIBERTATE, PACE ŞI STĂPÂNIREA AUTOCRATĂ

Sf.Filaret al Moscovei şi Sf.Ioan de Kronştadt:

Despre libertate, pace şi stăpînirea autocrată

Despre libertate

„Libertatea adevărată este capacitatea omului nestăpînit de păcat, fiind luminat de Adevărul Dumnezeiesc, de a alege binele şi de a-l înfăptui cu ajutorul puterii harice a lui Dumnezeu.” – spune Sfîntul Filaret al Moscovei.

„Unii vor să înţeleagă libertatea ca fiind posibilitatea şi îngăduinţa de a face tot ce-ţi doreşti. Acesta e un vis, un vis nu doar imposibil şi absurd, ci şi neleguit, păgubitor… Ei nu pot făuri nimic statornic. După schiţele lor apar brusc noi guvernări, care la fel de brusc se prăbuşesc, scrie Sfîntul Filaret. Ei introduc stăpînirea oarbă şi haină a gloatei şi disensiunile nesfîrşite ale rîvnitorilor puterii, ei pervertesc oamenii, încredinţîndu-i că îi călăuzesc spre libertate, îndepărtîndu-i, de fapt, de la libertatea legiută spre samavolnicie, ca apoi să-i asuprească…

Înţelegeţi, rîvnitori ai libertăţii nemărginite, nebunia osînditoare a viselor voastre, înţelegeţi în sfîrşit, că după atîtea încercări îngrozitoare, cînd libertatea ce-şi zdrobea hotarele, nu o singură dată mînjea faţa pămîntului cu sînge nevinovat, şi, vărsînd rîuri de sînge omenesc, se încălzea în ele şi pe sine însăşi.”

„Ce se poate spune despre libertatea oamenilor, care nu sînt în robia nimănui, dar sînt stăpîniţi de patimi, cuceriţi de simţuri şi posedaţi de obiceiuri rele… Oamenii care s-au închinat pe sine acestei robii interioare – robia păcatului, a patimilor, a viciilor – cel mai des sînt rîvnitori ai libertăţii exterioare…”

„Dar lărgirea libertăţii exterioare, continuă Sfîntul Filaret,  nu-i va opri de la ce a fost înainte; ei se vor dărui satisfacţiei patimilor şi vor folosi această libertate doar pentru a se cufunda şi mai mult în robia interioară…

Îndrăgeşte libertatea creştinească – libertatea de păcat, de patimă, de viciu, libertatea de a asculta cu bucurie legea şi a face bine în numele Domnului, pentru credinţa şi dragostea pentru El.”

Despre pace

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema – spune Sfînta Scriptură.

„Pacea, care lasă poporul nostru şi pămîntul Rusiei într-o grea cabală, spune Sfîntul Tihon, patriarhul Moscovei, asemenea pace nu-i va da poporului odihna şi liniştea pe care o doreşte. Bisericii Ortodoxe îi va aduce mare pagubă şi durere, iar Patriei – pierderi nenumărate… Această pace nu va duce la convieţuirea frăţească a popoarelor. În ea nu este chezăşia liniştii şi împăciuirii, în ea sînt sădite seminţele răutăţii şi a urii dintre oameni. În ea sînt mugurii noilor războaie şi a relelelor pentru întreaga omenire.”

„Toate popoarele sînt straşnic înarmate unele împotriva altora şi la prima ocazie de război sînt pregătite să se arunce în luptă; armele se dezvoltă şi devin groaznic de nimicitoare, popoarele şi neamurile se vrăjmăşesc unele împotriva altora pentru dominare, din neînţelegeri în credinţă, din diferite patimi. Dar unde e pacea? – întreabă Sfîntul Ioan de Kronştadt. Înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu. Şi dacă împărăţiile puternice, care sînt gata de război, nu fac abuzuri şi nu intră în lupte sîngeroase, aceasta e doar mulţumită lui Hristos Dumnezeu, Împăratul împăraţilor, care-i ţine în frîu, mulţumită Sfintei Lui Biserici, rugătoare neîncetată pentru pace în toată lumea, căci cererea Ei este atotputernică.”

„Să ne străduim mai mult să dobîndim şi să păstrăm darurile duhovniceşti – ele vor zidi şi vor căli pacea noastră interioară, iar pe cea exterioară o vor înălţa şi o vor întări” – scrie Sfîntul Filaret al Moscovei.

Despre autocraţie

„Este nevoie de o stăpînire puternică a monarhului, pus de Însuşi Dumnezeu, care să poată înfrîna şi îmblînzi pornirile patimilor omeneşti şi să înalţe în stat disciplina, înţelegerea, pacea şi ordinea. Asemenea stăpînire este anume stăpînirea Împărătească, pusă de Însuşi Dumnezeu – încredinţează Sfîntul Ioan de Kronştadt. Aceasta nu este puterea gloatei, nici bogăţia şi influenţa „celor mai buni” oameni – aceasta e puterea arătată de sus.”

Însuşi Domnul a stabilit sfînta rînduială a ungerii împăraţilor pentru Împărăţie. Prin El, ei primesc darul înţelepciunii deosebite şi a puterii de la Dumnezeu, după cuvîntul Sfintei Scripturi. Înălţat-am pre cel ales din norodul Meu…cu untdelemn sfînt al Meu l-am uns pre el…şi adevărul Meu şi mila Mea cu dînsul (Ps.88:19,20,24)Sfînta ungere făcea din împăraţi un bastion puternic pentru lupta cu răul. Iată de ce Sfîntul Ioan Gură de Aur învaţă că stăpînirea Împărătească autocrată şi creştină este anume acel început, care reţine venirea în lume a lui antihrist.

„Sfînta Biserică se roagă ca Domnul să lumineze şi să înţelepţească mintea şi inima domnitorului şi să-i dăruiască pricepere pentru cunoaşterea precisă a îndatoririlor sale înalte faţă de Dumnezeu şi oameni, pentru iluminarea oamenilor, pentru alegerea şi apropierea de sine a conducătorilor şi sfetnicilor înţelepţi şi credincioşi, fiindcă a conduce cea mai mare ţară din lume se poate doar cu ajutorul multor sfetnici înţelepţi, credincioşi, pricepuţi şi rîvnitori pentru binele comun, după cuvîntul Scripturii: Cetatea se va lăcui prin înţelepciunea celor puternici(Eccl.10:3), – scrie Sfîntul Ioan de Kronştadt – de la Dumnezeu i se dă împăratului stăpînire, putere şi bărbăţie ca să conducă subordonaţii săi… Să se apropie de tron sfetnici demni, care au conştiinţă dreaptă şi frică de Dumnezeu, şi să fugă de tron toţi cei cărora le-a ars conştiinţa, în care nu este sfatul cel drept, înţelept şi binevoitor.”

„Ei vor împăraţi neluminaţi de Împăratul împăraţilor, conducători captivi ai slujitorilor lor; de partea cealaltă, puterea autocrată a împăratului ei o atribuie poporului; la ei poporul împărăţeşte prin revolte, răscoale, răzvrătiri şi jafuri. Dar pentru asta şi Dumnezeu îi pedepseşte, din mînia Sa…

Temeţi-vă de Dumnezeu şi cinstiţi împăratul. Poporul bineplăcut lui Dumnezeu, este demn de a avea un împărat binecuvîntat de Domnul. Poporul care-l cinsteşte pe împărat, prin aceasta Îi este bineplăcut lui Dumnezeu: fiindcă împăratul înfăţişează rînduiala Dumnezeiască.” – scrie Sfîntul Filaret al Moscovei.

Sursa: http://paterika.wordpress.com

  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.