2 ANI DE LA PROSLĂVIREA ŞI 32 DE ANI DE LA MARTIRIUL NOULUI SFINŢIT MUCENIC FILUMEN. PARACLISUL SFÂNTULUI FILUMEN AGHIOTAFITUL

2 ANI DE LA PROSLĂVIREA ŞI 32 DE ANI DE LA MARTIRIUL NOULUI SFINŢIT MUCENIC FILUMEN. PARACLISUL SFÂNTULUI FILUMEN AGHIOTAFITUL

Legături :


PARACLISULSlăvitului Sfinţit MucenicFILUMEN CIPRIOTUL,

cel de la Fântâna lui Iacov

După binecuvântarea preotului, se citeşte Psalmul 142, apoi se cântă Dumnezeu este Domnul … şi troparele glasul al 4-lea:

Podobie: Cel ce te-ai înălţat…

Sfinţite Noule Mucenice Filumene, al Bisericii lui Hristos pătimitorule, podoabă sfântă a Fântânii lui Iacov, pe cei ce te laudă umple-i de bucurie şi dăruieşte-le tămăduire şi putere sufletească, să calce cursele celui viclean, căci tu, în vremurile din urmă, viaţa ţi-ai jertfit-o.

Slavă…, acelaşi tropar

Şi acum… Nu vom tăcea…

Psalmul 50
CANONUL

al cărui acrostih, la greci, este:

„Invredniceşte-mă, Filumene, să-L iubesc pe Hristos!”.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmos: Apa trecând…

Stih: Sfinte Mucenice Filumen, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de orice, dă-mi să-L iubesc pe Hristos din toată puterea şi inima mea, Filumene, căci la tine alerg, floare aleasă a Noilor Mucenici.

Pe toţi cei ce laudă cu cântări a ta vieţuire, precum şi pătimirea ta, învredniceşte-i să meargă pe calea cea mântuitoare, Filumene.

Slavă…

Făclie a petrecerii creştineşti, stea a bărbăţiei şi a sufletului viteaz, Filumene, îndepărtează tot întunericul patimilor din sufletele noastre.

Şi acum…

Al milei râu pururea curgător, tu, cea plină de daruri, cu apele dragostei şi ale dumnezeiescului tău sprijin, adapă neîntârziat inimile robilor tăi.

Cântarea a 3-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut…

Al credinţei creştineşti nou şi sfinţit Mucenic, cel născut în ostrovul Cipru şi bun luminător al celor drept slăvitori, risipeşte întunecimea întristării de la cei ce nădăjduiesc la al tău ajutor.

Stea nou răsărită a dumnezeieştii vieţuiri, care cu strălucirea virtuţii i-ai luminat pe toţi, luminează-i şi acum pe cei ce se roagă ţie, ca să caute cu dor numai cele cereşti.

Slavă…

Bine mergând pe calea muceniciei, Filumene, ai răbdat cumplite chinuri cu neclintită tărie chiar în locaşul cel sfânt din Samaria, iar acum eşti pentru noi rugător către Hristos.

Şi acum…

Maică mult milostivă a Răscumpărătorului nostru, cererile şi rugăciunile noastre le primeşte, plinind bunele doriri după viaţa cea adevărată ale celor ce-ţi aduc laude cu dragoste.

Apoi aceste stihiri:

Sfinţite şi noule ales mucenice Filumene, cel ce acum, în ceruri, de frumuseţea dumnezeiască te desfătezi, du rugăciunile celor ce aleargă către tine la Dumnezeu şi Ziditorul.

Caută cu milostivire…
ECTENIA şi SEDEALNA, glasul al 2-lea:

Podobie: Ceea ce eşti rugătoare…

Bucurii cereşti şi har preabogat dăruieşte celor credincioşi sicriul sfântului tău trup, pe care acum şi noi sărutându-1 strigăm: Cinstite Filumene, podoaba noilor pătimitori, împlineşte cererile noastre.

Cântarea a 4- a Irmos: Auzit-am, Doamne…

Harul cel dat ţie de sus, dăruieşte-1 celor ce către tine aleargă, să le fie lor sprijin în nevoi, întărire în necazuri şi ajutor.

Tămăduire, caldă mângâiere şi milă revarsă asupra tuturor celor ce te fericesc cu dor, Sfinte făcătorule de mari minuni.

Slavă…

Milostive Filumene, vindecă de boli şi de răutăţi pe toţi cei ce te cinstesc cu dragoste, căci izbăvitor preamărit te-au câştigat.

Şi acum…

Stinge arşiţa scârbelor şi toată îndrăzneala înşelătorului o zdrobeşte, apărându-mă tu, scăparea lumii, Maica Domnului.

Cântarea a 5-a,

Irmos: Luminează-ne…

Preacinstit vlăstar al Oruntei şi crin înflorit în sfinţitul locaş Stavrovunion fiind, cu mireasma rugăciunii ne înveseleşti.

Rourează-ne, o, Filumene cel plin de har, cu ploaia darului celui dumnezeiesc, că nor al apei sfinţeniei eşti.

Slavă…

Noule şi neclintitule pătimitor, Filumene, păzeşte-ne, fericite, de tot felul de primejdii şi întristări.

Şi acum…

Luminează-ne căile acestei vieţi, Maică Fecioară, ca să nu umblăm în întunericul cumplit al păcatelor.

Cântarea a 6-a Irmos: Rugăciunea mea…

Cinstitul tău trup, ca o comoară, în locaşul din Sion fiind pus, Sfinte, tămăduiri de tot felul revarsă celor ce vin către dânsul cu dragoste şi strigă ţie cu căldură: Doctor grabnic fii nouă, Filumene.

Filumene, strălucind în vârtute, cu lumina ascultării celei întru răbdare şi a desăvârşitei smerenii ai înţelepţit pe toţi cei ce aleargă la tine; depărtează deci şi de la noi înălţarea mândriei celei silnice.

Slavă…

Sfinţilor Mucenici celor de demult le-ai urmat fiind ucis, în vremurile din urmă, la Fântâna lui Iacov de către cei ce urăsc legea lui Hristos; dar mijlocitor pentru noi către Domnul te avem acum în cer.

Şi acum…

Mărindu-te, de Dumnezeu Născătoare, ca pe o cămară prea strălucitoare a lui Hristos Iisus, Domnul nostru, strigăm către tine, Stăpână: degrab curăţeşte-ne de tot păcatul, ca vrednice locaşuri să fim Celui Născut al tău.

STIHIRA: (vezi după cântarea a III-a)

Preacurată, ceea ce negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca una ce ai îndrăznire de Maică.
ECTENIA şi CONDACUL, glasul al 2-lea:

Podobie: Cu vărsările sângiurilor tale…

Preafericite Mucenice Filumene, nou Mucenic al credinţei, cu totul sfânt şi sprijinitor al celor ce îţi cer ajutorul, te rugăm: cu ştergarul rugăciunilor tale usucă lacrimile noastre.
PROCHIMENUL:

Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuviosului Lui.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi Cuvioşii Tăi se vor bucura.

Evanghelia de la Ioan (XV, 17-27; XVI, 1-2): Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Acestea poruncesc vouă… (caută la Sfânta Liturghie din 26 octombrie).

Slavă…, glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Noului pătimitor Filumen, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei…

STIHIRA, glasul al 6-lea:

Podobie: Toată nădejdea…

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule…

Noule pătimitor, ca un miel fără prihană, în vremurile din urmă ai pătimit, omorât de mâinile celor nelegiuiţi în faţa altarului Fântânii lui Iacov. Pentru aceasta, cei credincioşi cu evlavie îţi strigăm: Pe cei ce te laudă, Filumene, fereşte-i de necuratele pofte, ca să preamărească sfântă pomenirea ta, preacinstind al tău trup sfinţit şi de Hristos întreg păzit.

Preotul (sau diaconul): Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Preotul: Cu mila şi cu îndurările…

Cântarea a 7-a Irmos: Tinerii cei ce au mers…

Suferind multe chinuri şi dureri, Mucenice Sfinte Filumene, alungă chinurile din trupurile noastre şi durerea din suflete, cu harul tău, căci tu ai la Domnul multă îndrăznire.

Către moaştele tale scăpând toţi ca la un neînviforat liman, ne izbăvim de toată lumeasca tulburare, strigând ţie: Bucură-te, a noilor mucenici încununare sfântă.

Slavă…

Nimicind din pruncie toate poftele lumeşti, pe Domnul L-ai iubit. Deci pe cei ce te roagă fă-i vrednici; să-L iubească din tot sufletul pe Hristos, noule pătimitor Filumene, mărite.

Şi acum…

Preacurafâ Fecioară, ocrotire avându-te, la tine scăpăm, căci din tot necazul ne izbăveşti degrabă, Născătoare de Dumnezeu, şi ne păzeşti pe noi toţi de boli şi de primejdii.

Cântarea a 8-a Irmos: Pe împăratul…

Impreună petrecând cu ale sfinţilor cete, mijloceşte către Ziditorul să dăruiască întărire sufletelor şi trupurilor noastre.

Neasemănat este harul tău, Sfinte, şi pe dânsul îl împărţi celor ce se roagă ţie, chemând în ajutor al tău nume, Filumene cinstite.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Vindecă, Sfinte, durerea sufletului meu şi a trupului meu neputinţă, căci cu credinţă cer al tău sprijin fierbinte.

Şi acum…

Ca pe o Maică a lui Hristos preaslăvită lăudându-te, strigăm: Fecioară, de asuprirea vrăjmaşului ne izbăveşte.

Cântarea a 9-a Irmos:

Cu adevărat…

In sanurile sale având acum Sionul al tău trup ca o comoară de mult preţ, aleargă la el în primejdii şi în împresurări.

O, Sfinte Mucenice al dreptei credinţe, pe cei ce scapă la acoperământul tău păzeşte-i de toate cursele înşelătorului.

Slavă…

Sfinţite Mucenice, preaviteaz în pătimire, prin mijlocirea ta cea către Dumnezeu, izbăveşte-i pe robii tăi de sfatul cel viclean.

Şi acum…

Curată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, mărirea şi bucuria mult pătimitorului Filumen, dă-mi şi mie bucuria să te slăvesc în veci.

Cuvine-se cu adevărat…
MEGALINARIILE, glasul al 8-lea:

Podobie: Ceea ce eşti mai cinstită…

Bucură-te, Sfinte Filumene, al lui Dumnezeu prieten şi părtaş al mucenicilor, podoabă mărită a preoţilor vrednici, comoară de mult preţ a întregii Biserici.

Bucură-te, cel ce din Orunta ai odrăslit, Ciprul veselindu-1 cu naşterea ta; bucură-te, frumuseţea sfântă a Bisericii din Morfu, Filumene, mărirea noilor mucenici.

Având îndrăzneală către Hristos, neîncetat roagă-te Lui pentru cei drept slăvitori, care măresc, Sfinte, a ta mucenicie, Filumene, podoaba pătimitorilor.

Har revarsă trupul tău cel sfinţit, pe care Stăpânul întreg întru nestricăciune 1-a păzit; şi, venind la dânsul, primim de sus tărie, în suflete şi trupuri, Sfinte Filumene.

Celor ce cu multă evlavie, la moaştele tale sârguiesc a se închina, dă-le izbăvire de boli şi de primejdii şi de tot vicleşugul celui înşelător.

Bucură-te, cel ce ai pătimit în vremea din urmă la Fântâna lui Iacov, preote slăvite, făcându-te asemeni celor ce odinioară au fost Mari Mucenici.

Toate ostile îngereşti…

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…
TROPARUL, glasul 1:

Podobie: Locuitor pustiului…

Pe cel ce în Orunta cea din Cipru a odrăslit şi s-a arătat la Fântâna lui Iacov mucenic sfinţit, să-1 cinstim cei credincioşi pe Filumen, al Adevărului şi credinţei apărător nebiruit, cu dragoste strigându-i lui: Slavă lui Hristos, Celui ce te-a proslăvit! Slavă Celui ce nestricat te-a arătat! Slavă Celui ce ni te-a dat călăuză către cer!
Ectenia şi Otpusul

Apoi STIHIRA, glasul al 2-lea Podobie: Când de pe lemn…

Umple de tămăduire, de har şi de bucurie, sfinţite pătimitorule cel nou, pe cei ce te cinstesc şi risipeşte degrab întunericul bolilor şi orice necazuri, ca să te slăvim ca pe un apărător, în nevoi zid de sprijin preatare şi in întristările vieţii dulce mângâietor, o, Filumene.

Stăpână, primeşte…

Toată nădejdea…