VIAŢA ŞI PARACLISUL CUVIOSULUI FILOTEI DIN PAROS (8 mai)

VIAŢA ŞI PARACLISUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU

FILOTEI DIN PAROS

Alcătuit în Sfântul Munte al Athonului  în anul 1993 de către
ieromonahul Atanasie Simonopetritul, imnograful Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos
Tropar
Glasul I, Locuitor pustiului…
Iubind pe Hristos, părăsit-ai Laconia şi prin povăţuirile părinteşti ale dumnezeiescului Nectarie în Paros te-ai sălăşluit, înţelepte; arătatu-te-ai luminător al monahilor, iar cetele celor ce în lume petrec plăcut lui Dumnezeu le-ai adus la mântuire. Slavă lui Dumnezeu celui ce te-a slăvit pe tine, slavă Celui ce te-a dăruit cu har pe tine, slavă, Filotee cinstite, Celui ce nouă ni te-a dăruit.
Condac
Glasul al VIII-lea, Apărătoare Doamnă…
Pe tine ca pe un prieten adevărat al tuturor sfinţilor şi de aceiaşi dumnezeiască râvnă cu proorocul Ilie, iar al Maicii lui Dumnezeu fiu iubit, care ai vieţuit cu iubire de Dumnezeu în Paros şi ai urmat petrecerii cuvioşilor, întru cunoştinţă îţi strigăm: bucură-te părinte Filotee!
Megalinaria
Bucură-te slujitorule cinstite al Născătoarei de Dumnezeu, iubitorule de Hristos, iubite al tuturor sfinţilor dumnezeiescule următor al lui Ilie Tesviteanul, de trei ori fericite Filotee, în grădina Parosului.
 
Viaţa pe scurt a fericitului Părintelui nostru Filotei
care s-a nevoit în Paros
 
Stihuri:
Iubind pe Dumnezeu – decât care ce este mai vrednic de iubit? –
Împreună cu prietenii lui Dumnezeu stai, Filotee.
În mai toate bunătăţile ţi s-au făcut, Filotee.
 
Acest nou arătat şi cu totul strălucitor luminător al Bisericii Ortodoxe avu ca patrie satul Pakia din Lakonia mică, născându-se din părinţi creştini evlavioşi, pe nume Panaghiotis şi Ecaterina Zervakos în anul 1884 şi numindu-se din Sfântul Botez Constantin. Din vârsta pruncească, de trei ori fericitul a iubit din suflet cele ale Bisericii, arătând multe semne minunate în cuvioasa sa viaţă. În chip minunat şi de nenumărate ori, încă din pruncie, Doamna Născătoare de Dumnezeu şi-a arătat nebiruitul ei acoperământ şi dragostea ei de Maică faţă de acesta în clipele puternicelor năvăliri ale diavolilor. Numit învăţător popular în satul Finiki, a contribuit mult la rezidirea duhovnicească a micilor ucenici şi a locuitorilor satului. Adâncit în dumnezeiasca dragoste şi după multă nevoinţă lăuntrică şi nenumărate întâmplări, după cum însuşi scria, venind în Atena, s-a legat prieteneşte cu cuviosul şi sfântul preot Nicolae Planas, cântând împreună cu fericiţii Alexandrii – Papadhiamantis şi Muraitidhis în bisericuţa Profetului Elisei. Atunci a fost binecuvântat şi cu legătura duhovnicească cu Ierarhul – astăzi numărat între sfinţi –  Nectarie din Eghina, făcătorul de minuni. După nereuşita sa încercare de a se însingura în Sfântul Munte şi în chip minunat izbăvit de la o moarte sigură din partea turcilor în Tesalonic, prin intervenţia miraculoasă a Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, sfătuit de părintele său duhovnicesc, Sfântul Nectarie, şi luând binecuvântarea acestuia, s-a închinoviat în Sfânta Mănăstire a Izvorului Dătător-de-Viaţă din Longobarda Parosului, mănăstire care era vestită pentru înalta nevoinţă a monahilor. Tuns acolo şi hirotonit după aceea ieromonah, cuviosul Părinte a săvârşit un pelerinaj la Sfintele Locuri şi pe Sinai, după care, ales egumen al Sfintei sale Metanii, a făcut din aceasta un far luminos şi un atelier al virtuţilor nu numai pentru monahii ascultători, ci şi pentru întreagă Ortodoxie elenă. Astfel, mistuit de multă râvnă pentru mântuirea fraţilor săi creştini, Părintele cel prea iubitor de suflete a străbătut apostoliceşte o mulţime de oraşe, insule şi sate liturghisind, propovăduind şi săvârşind în chip minunat sfânta slujire a dumnezeieştii mărturisiri, prin care a povăţuit mulţime de suflete la pocăinţa cea după Dumnezeu şi la mântuire, venindu-le în ajutor şi prin minunatele semne ale harului celui a toate lucrător al Stăpânului Hristos. În timpul ocupaţiei germane în insula Paros, de-a lungul anilor, a hrănit în chip minunat – prin binecuvântarea Maicii Domnului – sute de oameni ce erau în primejdia de a muri de foame şi a salvat de la moarte sigură creştini din Paros ce fuseseră condamnaţi la moarte fără pricină.
Având mare dragoste către toţi sfinţii şi către Profetul Ilie, a ridicat sfinte biserici acestora pe culmea insulei Paros, unde – din vreme în vreme – retrăgându-se singur, strângea mierea sfintei linişti în desăvârşit post şi rugăciune. Prin propria sa purtare de grijă a ridicat în total douăsprezece sfinte biserici, arătând o grijă cu totul deosebită foartei frumoase Sfinte Mănăstiri de femei a Maicii Domnului Myrtidhiotisa din Thapsane, populând-o cu monahii foarte evlavioase, iar în apropierea ei a afierosit Sfântului său Părinte Nectarie, făcătorul de minuni, o preafrumoasă biserică, pregătindu-şi acolo în acelaşi timp şi mormântul său, unde venind foarte adesea cugeta la taina morţii. Petrecând în toate viaţa cea cuviincioasă îngerilor, fericitul părinte Filotei „făcând bine şi vindecând” sufletele şi trupurile prin harisma facerii de minuni care i-a fost dăruită printre altele, ca şi prin ascultarea scriitoricească şi prin epistolele pe care le scria şi cuprins de o boală de nervi gravă, după o răbdare mucenicească de trei luni, având simţurile duhovniceşti desăvârşite şi rugându-se neîncetat, şi-a predat cuviosul său suflet iubitului său Domn la ora şase dimineaţă pe 8 mai 1980, la pomenirea Sfântului Evanghelist Ioan Teologul şi a Cuviosului Arsenie cel Mare, pe care îi iubea în mod deosebit şi la care avea mare evlavie; a fost pus în mormântul pe care şi l-a pregătit cum s-a spus, în dreapta sfintei biserici a Sfântului Nectarie. După trecerea a treisprezece ani, la rugămintea stăruitoare a nenumăraţilor săi fii duhovniceşti, s-a hotărât şi s-a făcut aducerea cinstitelor moaşte a Cuviosului Părinte Filotei pe 24 septembrie 1993 prin grija iubitoare de cuvioşi a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Ambrozie (Stamena) al Paronaxiei, fiind şi acest ierarh fiu duhovnicesc al fericitului Bătrân ce se odihneşte cu sfinţii. Şi era Prea Cuviosul impunător în aspectul său exterior, cu glasul ca de tunet, mişcându-se cu sfinţită cuviinţă, plin de dragoste şi de iubire de oameni de Hristos următoare, bucurându-se cu cei ce se bucurau şi plângând cu cei ce plângeau, îngrijindu-se foarte mult de zidirea în Hristos a fiilor săi duhovniceşti, având cuget cu totul ortodox, râvna celui de al doilea Profet Ilie, iubind foarte mult sfintele slujbe, veşnic priveghind, asemenea postitor, cu inima foarte simplă şi fără de răutate ca cea a unui copil, liturghisitor neîntrecut, păzitor al Predaniilor Sfinţilor Părinţi, cu o purtare plină de har, nespus de iubitor al Maicii Domnului şi al sfinţilor, şi pentru a le spune pe toate, desăvârşită asemănare cu Stăpânul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iubitor de Dumnezeu (Filotheos) cu numele şi cu fapta.

CANON DE RUGĂCIUNE LA CUVIOSUL PĂRINTELE NOSTRU

FILOTEI DIN PAROS

 
După binecuvântarea preotului spunem rugăciunile începătoare:
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pre noi. (de 3 ori)
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.
Doamne, miluieşte ! (de trei  ori)
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie Împărăţia Ta; fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
Preotul: Că a Ta este Împărăţia… Apoi: Amin. şi
Doamne, miluieşte ! (de douăsprezece ori)
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.
Şi psalmul 142:
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru Adevărul tău, auzi-mă întru Dreptatea ta: şi să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndreptăţi înaintea ta tot cel viu. Că a gonit vrăjmaşul sufletul meu, smerit-a la pământ viaţa mea, aşezatu-m-a întru întunerec ca pe morţii veacului; şi s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele din început, cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, slăbit-a duhul meu: nu întoarce faţa Ta de la mine, şi mă voi asemăna celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea în care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta vei scoate din necaz sufletul meu; şi întru mila Ta vei sfârşi pe vrăjmaşii mei, şi vei pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi imediat „Dumnezeu este Domnul…” (de patru ori)
Tropar, glasul al VIII-lea, Cel ce Te-ai înălţat…
Iubind ceata Tuturor Sfinţilor şi împărtăşindu-te de virtuţile acestora, Părinte, te desfătezi, Cuvioase, de slava dulcelui Iisus, pe Care L-ai slăvit cu viaţa, nevoindu-te în Paros; pentru aceasta pe cei ce scapă şi cer cinstitele tale rugăciuni nu-i întoarce fără dar, de trei ori fericite Filotee. (de două ori)
 
Slavă… Şi acum…
Niciodată nu vom tăcea noi, nevrednicii, a vesti puterile tale, Născătoare de Dumnezeu. Că, de nu ai fi stat tu rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu mântuieşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.
Apoi psalmul 50:
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.Că iată întru fărădelegi m-am zămislit si în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.
Şi îndată se cântă Canonul, al căruia acrostih în limba greacă este:
„Ca unui prieten a lui Dumnezeu mă rog ţie; degrab ia aminte. (Atanasie)”.
Cântarea I, glasul al VIII-lea, Pe Faraon cel ce se purta în căruţă…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stând aproape de Dumnezeu, Fericite, şi desfătându-te de lumină împreună cu Toţi Sfinţii prieteni şi ocrotitori ai tăi, adu-ţi aminte, Filotee, de cei ce îţi cer mijlocirea şi sădeşte-le în suflete dragostea ta pentru Domnul.
Stih:Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Are şi Parosul pe al ei iubitor de Dumnezeu, bărbat al Duhului plin de dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, rugător neruşinat, mijlocitor în primejdii şi adăpost sigur în împrejurările vieţii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cel ce din copilărie, Sfinţite Filotee, sufletul tău l-a ars la vreme cu râvna pentru Dumnezeu, te-a mistuit în întregime; de aceea, fiind rănit cu dumnezeiasca dragoste în urma Lui ai păşit cu adevărat; pentru aceasta cu multă râvnă te cinstim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Sub acoperământul tău, Curată, l-ai luat pe dumnezeiescul Filotei şi întreaga sa viaţă ai îmbogăţit-o, ceea ce eşti rugătoare prea dulce şi Izvor Dătător de Viaţă dăruind apele iubirii tale de Maică.
Cântarea a III-a, Doamne cel ce ai făcut…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca o pasăre dulce glăsuitoare ai adus, Părinte, în fiecare zi înălţări lui Dumnezeu cu  dumnezeiescul tău gâtlej, pentru aceasta învredniceşte pe fiii tăi să-L laude pe Domnul în cântări pururea împreună cu cetele sfinţilor.
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu gândul tău cel prea înţelept, Cuvioase, ai ales viaţa cea feciorelnică avându-l îndemnător spre aceasta pe Cinstitul Nectarie, minunea cea dumnezeiască a ierarhilor, cu care adu-ţi aminte de noi toţi cei ce ne rugăm ţie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Te-ai închinat cu iubire de Dumnezeu, Cuvioase, tuturor Locurilor celor Sfinte, întru care Hristos a păşit, arătându-te alabastru al dragostei tale, din care, Fericite, ne dăruieşti şi nouă celor ce cerem de la tine.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Căutând la Sfântul tău Acoperământ, Maica lui Dumnezeu, prin el ai scăpat de toată nevoia pe robul tău, Cinstitul Filotei, ca să împlinească cu iubire de Dumnezeu toate dumnezeieştile porunci ale Domnului.
Izbăveşte, Cuvioase Părinte, cu rugăciunile tale părinteşti, de toată năvălirea vrăşmaşului pe rugătorii tăi şi sădeşte în sufletele lor râvna pentru Dumnezeu în toată viaţa.
Caută cu milostivire întru tot lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
Ectenia, după care
Sedelna, glasul al II-lea, Ceea ce eşti rugătoare caldă…
Ocrotitor cald şi rugător bineprimit te-am câştigat pe tine, Fericite Filotei, ducând către Hristos, Cuvioase, toate cererile noastre şi dăruindu-ne în loc în chip luminat rugăciunile tale cele iubitoare de fii.
Cântarea a IV-a, Auzit-am, Doamne…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Izbăveşte-mă, Filotee, de orice rea ispită a vieţii, arătându-mă locaş al Sfântului Duh cu rugăciunile tale.
Stih:Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Închinatu-te-ai cu credinţă, Cuvioase, munţilor celor sfinţi, de aceea rogu-mă, învredniceşte-mă a mă sălăşlui în cerescul Munte Sion.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Lucrând, Preacuvioase, cu inima ta rugăciunea minţii, dăruieşte-o pe aceasta fiilor tăi ca pe o cugetare pururea veselitoare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Dăruieşte putere Stăpână celui ce din cauza  păcatului boleşte şi întăreşte-mi cugetul ca să te  laud cu iubire de Dumnezeu.
Cântarea a V-a, Luminează-ne pe noi…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Toată puterea sufletului ai îndreptat-o spre Hristos prin păzirea dumnezeieştilor porunci, pe care să ne învredniceşti şi pe noi a le păzi, Filotee.
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Având în minte înălţimea pogorârii lui Hristos te-ai umplut de iubire de oameni, de aceea nu înceta să o reverşi, Filotee.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Roua cerului, prea strălucita rugăciune ai dăruit-o fiilor tăi duhovniceşti, de aceea şi acum, nu ne trece pe noi cu vederea, Cuvioase.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Arătat-a-i, Curată, iubitorului de curăţie Filotei, ocrotirea ta de Maică, pe care arată-ne-o şi nouă, celor ce Îl iubim pe Fiul tău.
Cântarea a VI-a, Rugăciunea mea…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Urcat-ai sufletul tău la cer, Cuvioase, şi aşezându-Se întru acesta Stăpânul în întregime, ţi-ai desăvârşit dragostea către El şi către aproapele ca un prea bun, pentru aceasta strigăm: arată-ne şi pe noi lucrători ai acestuia, Filotee.
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Îndepărtatu-ţi-ai gândul şi cugetul tău de înşelăciunea lumii cea stricăcioasă, şi desfătându-te cu mintea de voia Domnului ca de o miere prea dulce, te-ai îmbogăţit duhovniceşte; de aceea îmbogăţeşte-i şi pe fiii tăi, iubitorule de fii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Arătatu-te-a Hristos pe tine, Cuvioase, întărire şi luminător al Bisericii, povăţuind către Acesta multe suflete cu sfintele tale învăţături şi cuvinte; pentru acesta uneşte-ne strâns şi pe noi cu Iisus prin rugăciunile tale.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Vindecă, Născătoare de Dumnezeu Stăpână, rănile şi durerile sufletelor noastre ca ceea ce ai născut pe Doctorul cel Mare, Căruia dumnezeiescul Filotei s-a arătat slujitor vindecând rănile credincioşilor prin adevărata pocăinţă.
Izbăveşte, Cuvioase Părinte, cu rugăciunile tale părinteşti, de toată năvălirea vrăşmaşului pe rugătorii tăi, şi sădeşte în sufletele lor râvna pentru Dumnezeu în toată viaţa.
Curată, ceea ce ai născut prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit,  în zilele cele de apoi, înduplecă-L pe Acesta, ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică.
Ectenia, după care
Condacul, Glasul al II-lea, Ceea ce eşti folositoare creştinilor…
Iubind cu fapta pe Dumnezeu, Fericite, ţi-ai împlinit chemarea cea de Dumnezeu iubitoare, de aceea, bogăţia darurilor o împarţi credincioşilor celor ce aleargă din suflet la părinteasca ta iubire de oameni şi îţi strigă, Filotee: ia aminte la noi cei ce cerem, Părinte, şi dă-ne dezlegare de cele de întristare care ne-au cuprins, ca să slăvim pe Domnul.
Prochimen: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui.
Stih: Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi a căutat spre mine şi a auzit glasul rugăciunii mele.
EVANGHELIA de la Matei (11: 27-30)
Zis-a Domnul: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.
 
Slavă…
Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Stihira idiomeră
Glasul al VI-lea, Toată nădejdea…
Toată dorirea ta ai îndreptat-o către Dumnezeu asemănându-te Acestuia, Preacuvioase, cu sufletul şi cu trupul; te-ai arătat credincios iconom al harului, chip desăvârşit al monahilor, trâmbiţă cu dumnezeiesc sunet care propovăduieşte credincioşilor pocăinţa, prieten al Tuturor Sfinţilor şi slujitor al Născătoarei de Dumnezeu; de aceea pe cei ce cer cinstita ta rugăciune, Filotee, să nu îi arăţi deşerţi de harul tău, ca un părinte prea iubitor.
Mântuieşte Dumnezeule poporul Tău…
Cântarea a VII-a, Tinerii cei ce au mers…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Iubind sufletele fiilor tăi duhovniceşti, Preacuvioase, întreg te-ai nevoit să le faci asemenea pe acestea lui Hristos; pentru aceasta, Părinte Filotee, nu înceta să înalţi din cer rugăciunile tale.
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Râvnind, Părinte Filotee, liniştea marelui Arsenie, te-ai nevoit adesea în aceasta şi ca un iubitor de pustie te-ai desfătat de mierea rugăciunii; învaţă-ne tainic acum şi pe noi chipul rugăciunii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Umplut-ai de har cu rugăciunile tale, Cuvioase, inimile celor ce căutau pe Dumnezeu, izbăvindu-le de foametea cea asupritoare şi stricătoare de suflet, după cum oarecând ai mântuit pe cei flămânzi cu dragostea ta cea iubitoare de oameni, Filotee.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Arată mintea mea, Fiică Fecioară, umblând în înălţimea cărărilor Domnului, ca şi pe cea a Cuviosului tău, ca să călătoresc rodnic şi să dobândesc Cetatea cea de sus, întru care cetele sfinţilor se veselesc dumnezeieşte.
Cântarea a VIII-a, Pe Împăratul ceresc…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Aducând rugăciunile Tuturor Sfinţilor, înalţă, Părinte Filotee, dumnezeiasca ta rugăciune pentru robii tăi care te cheamă.
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arătându-te ritor, preaiubitorule de suflete Părinte, ai umplut Elada cu dumnezeieştile tale cuvinte; de aceea umple-mi sufletul cu izvoare de ape.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Săvârşit-ai călătoria cea la cer ducătoare şi te-ai odihnit în Paros, Filotee, pe care păzeşte-o totdeauna de toată sminteala vrăşmaşilor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Acoperă, Maică, cu acoperământul tău cel plin de iubire pe cei ce laudă în cântări slava ta cea dumnezeiască, ca şi pe slujitorul tău, Filotei cel Nou.
Cântarea a IX-a, Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu…
Stih: Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Inimile fiilor tăi, Părinte, se umplu de bucurie sărutând sfântul tău mormânt şi închinându-se raclei dumnezeieştilor tale moaşte.
Stih:Sfinte Preacuvioase Părinte Filotee, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
În necaz şi primejdii, Părinte Filoteie, aflăm mare adăpost în preasfintele tale rugăciuni şi ale Părintelui tău Nectarie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Întăreşte dumnezeiescule, Părinte, inimile fiilor tăi în dogmele Sfintei Ortodoxii şi ne învredniceşte pe toţi a afla milă.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. A Născătoarei:
Arătându-mă nevrednic de chemarea cea dumnezeiască, izbăveşte-mă, Preasfântă Fecioară, şi învredniceşte-mă de acum înainte să vieţuiesc cu iubire de Dumnezeu.
Cade-se să te fericim cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Şi Mărimurile:
Pe Îndreptătorul Longobardei şi Părintele Thapsanenilor, pe farul cel strălucitor al Parosului, pe podoaba cea mare a întregii Ortodoxii, pe Filotei cel Nou cu cântări să-l cinstim.
Petrecând în lume cu Toţi Sfinţii, Părinte, acum te bucuri în ceruri şi lauzi pururea cu dragoste în cântări împreună cu aceştia pe Hristos cel iubit, de trei ori fericite Filotee.
Împreună cu Sfântul Nectarie şi cu făcătorul de minuni Arsenie din Paros înălţaţi mâinile către Stăpânul, Filotee, şi dăruiţi-ne nouă harul cel ceresc.
Înconjurând mormântul tău cel sfânt şi sărutând cu evlavie racla moaştelor tale, cerem cu credinţă izbăvire de greşeli şi dezlegare de boli, de trei ori fericite Filotee.
Având din belşug harul minunilor, Părinte, îl dai pe acesta cu iubire de oameni celor ce cer din suflet dezlegare de feluritele boli şi îi aduci Domnului cu sfintele tale rugăciuni.
Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim noi toţi.
La apolis
Stihira podobnică:
Glasul al II-lea, Când de pe lemn…
Iubind cu dor pe Dumnezeu, ai şi multă îndrăzneală, Părinte Filotei, de aceea căzând la tine, binecuvintează-ne degrabă şi izgoneşte feluritele dureri ale patimilor, dăruindu-ne în loc de întristare bucurie,  Cuvioase, ca să cinstim pururea sfântă pomenirea ta şi să sărutăm cu credinţă moaştele tale.
Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.
Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub sfânt acoperământul tău.
Stihuri:
Pe cei ce cer iubitoarea-ţi de Hristos rugăciune
Nu-i trece cu vederea, preafericite Filotee.


(Traducere M.L.)

4 comentarii la „VIAŢA ŞI PARACLISUL CUVIOSULUI FILOTEI DIN PAROS (8 mai)

  1. elena d

    Eşti tu fiu al lui Dumnezeu?

    Omule, de eşti împărat, patriarh, mitropolit, prim-ministru, profesor, avocat, inginer, ofiţer, medic, de eşti mare ori de eşti mic, bărbat sau femeie, bogat sau sărac, dacă nu eşti fiu al lui Dumnezeu, nimic nu eşti. Eşti un zero. Un vrednic de plâns şi de milă. Dacă eşti fiul lui Dumnezeu, eşti cel mai fericit om de pe pământ. Bucură-te şi desfătează-te, căci poţi spune precum Sfinţii Apostoli: Sunt sărac dar pe mulţi i-am îmbogăţit, nimic nu posed, dar pe toate le am, căci sunt fiu a lui Dumnezeu, Tată îl am pe Dumnezeu. Ce poate fi mai fericit, mai îmbucurător, mai de cinste? Ce slavă mai mare poate fi, şi fericire mai mare decât aceasta?!…

    Să fiţi întotdeauna lumină! Sfaturi duhovnicesti de la Fericitul Filotei Zervakos.

  2. Pingback: Război întru Cuvânt » Sfaturi duhovnicesti de la Fericitul Filotei Zervakos (2): “VAZUT-AM PE DOMNUL INAINTEA MEA PURUREA…”

  3. Pingback: Război întru Cuvânt » BOLOVANII CARE STAU DEASUPRA CAPETELOR NOASTRE… (Sa recitim impreuna vedeniile ceresti ale Cuviosului FILOTEI ZERVAKOS, †8 mai 1980)

Comentariile sunt închise.