Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ / PRAZNICUL SFINTEI TECLA ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI – 7 OCT. 2011 (GREEK, VIDEO, PHOTO)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου /7ην Ὀκτωβρίου 2011, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς τό πρός τιμήν καί ἐπ’ ὀνόματι αὐτῆς παρεκκλήσιον ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν, δυτικῶς τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο, περί τοῦ ὁποίου ἔχομεν μαρτυρίας ἀπό τοῦ 16ουαἰῶνος, φυλάσσονται εἰκόνες θαυμασίας βυζαντινῆς τέχνης μεγάλης ἀξίας.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο πρός τιμήν τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης, μαθητρίας τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ἔλαβε χώραν ἀφ’ ἑσπέρας μέν Ἑσπερινός κατά τά εἰωθότα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, Προϊσταμένου ὡς ἐφημερίου τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί συμμετεχόντων ὡς συνεφημερίων τῶν λοιπῶν ἡγουμένων ἐφημερίων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ἐν κατανύξει μετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν, συνωστιζομένων εἰς τόν προαύλιον χῶρον τοῦ ναοῦ, λόγῳ τῆς στενότητος τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τοῦ παρεκκλησίου, ἐπαρκοῦντος διά τούς Ἁγιοταφῖτας Πατέρας μόνον.

Μετά τόν Ἑσπερινόν ἡ Α.Θ.Μακαριότης παρεκάθισε μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον τῆς αὐλῆς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου διά τήν λῆψιν τοῦ ἄρτου, τοῦ κολλύβου καί τοῦ οἴνου μετά παξιμαδίου.

Τήν ἑπομένην, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ θ. Λειτουργία, χοροστατοῦντος καί πάλιν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί πολλῶν ἑορταστῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν, εὐλαβῶν προσκυνητῶν, σεβομένων τήν Ἁγίαν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν, οἱ Πατέρες ἔλαβον τά κόλλυβα καί τό ἀφέψημα εἰς τό Ἐπιτροπικόν.

Source:http://www.jp-newsgate.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: