Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2011) ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – PRAZNICUL BOBOTEZEI ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (2011)

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (2011) ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

1. Παραμονή τῆς ἑορτῆς, (5/18-1-2011).

α. Εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν «Φώτων», ὡς ἀνάμνησις ἐν χαρᾷ, ἀγαλλιάσει καί εὐγνωμοσύνῃ τῆς εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν ἀναίρεσιν τῶν συνεπειῶν τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, τήν ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρωπίνου ἡμῶν φυράματος καί τόν ἁγιασμόν τῆς κτίσεως, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Σιωνίτιδος Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας ὡς καί τῆς προσκυνηματικῆς καθεστωτικῆς τοιαύτης ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ.Συγκεκριμένως, τήν 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2011, λίαν πρωΐ, ἀπό τῆς 4:00 π.μ. ὥρας εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἤρχισεν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, μεθ’ ἥν ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι, προεξάρχοντος ἐν αὐταῖς τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’ ὡς καί τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν συνεχείᾳ καί τοῦ μικροῦ Ἁγιασμοῦ.

Ἠκολούθησεν ἡ ἐν πομπῇ, ἀμφιέσει καί ψαλμῳδίᾳ τοῦ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε» ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις, ἡγιάσθη ἡ αἴθουσα καί ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός. Τήν  αἴθουσαν ἡγίασεν καί ὁ μετ’ ὀλίγον ἀφιχθείς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος μετά μικρᾶς συνοδείας, προεξάρξας τῆς θ. Λειτουργίας καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

β. Εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Μεθ’ ὁλίγον, τήν 9:00’ π.μ., ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησε διά τήν ἑορτήν τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων καί τόν ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀφίχθη πρῶτον εἰς τό ἡγουμενεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, παρά τήν συκομορέαν τοῦ Ζακχαίου. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη αὐτήν ὁ ἡγούμενος, Ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος.

Ἐκ τοῦ ἡγουμενείου ἀναχωρήσας, ὁ Μακαριώτατος διῆλθεν ἀπό τῆς Νομαρχίας τῆς Ἱεριχοῦς, ἔνθα ἐν τῇ ὑποδοχῇ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Δημάρχου, προσεφώνησεν αὐτόν διά τῆς κάτωθι  προσφωνήσεως ὡς ἕπεται:

«Ἐξοχώτατε Διοικητά τῆς Ἱεριχοῦς,

Κύριε Δήμαρχε,

Ἱερολογιώτατε Μουφτῆ,

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος

Ἀξιότιμοι Κύριοι,

Πρό ἡμερῶν ἡ Ἐκκλησία τῶν Ρωμαιορθοδόξων Χριστιανῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἑώρτασε τήν ἑορτήν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον.

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, τήν ὁποίαν ἐκόσμησεν ὁ μέγας ἐν Πατριάρχαις τῶν Ρωμαίων Ὀρθοδόξων Ἅγιος Σωφρόνιος, ὅστις κατά τήν ἱστορικήν ἱεράν πλέον αὐτοῦ συνάντησιν μετά τοῦ ἐνδόξου ἐν Χαλίφαις τῶν Ἀράβων Μουσουλμάνων, Ὀμάρ Ἴμπν Χατάμπ, ἔθεσαν τόν θεμέλιον καί ἀρραγῆ λίθον τῆς ἁρμονικῆς συμβιώσεως μεταξύ τῶν διαφόρων ἐθνικοθρησκευτικῶν ὀντοτήτων καί Κοινοτήτων, τῶν συνιστωσῶν τόν πολυπολιτισμικόν καί πολυθρησκευτικόν χάρτην τῆς Ἁγίας Γῆς, πανηγυρίζει τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, δηλονότι τήν φανέρωσιν τοῦ θείου καί ἀπροσίτου Φωτός, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τό Βάπτισμα Αὐτοῦ ὑπό Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ παρά τήν ἀρχαιοτάτην Παλαιστινιακήν ἡμῶν πόλιν τῆς Ἱεριχοῦς.

Ἐάν ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀποτελεῖ τήν ἑορτήν τῆς ἐξ ἀφάτου φιλανθρωπίας εἰσβολῆς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἀποτελεῖ τό ἐπισφράγισμα τῆς θείας καί ἐνσάρκου ἀγάπης, εἰρήνης καί δικαιοσύνης. Καί τοῦτο, διότι τό Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἀποτελεῖ τό πάσης δικαιοσύνης πλήρωμα. «Ἀγαθή γάρ ἡ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη καί δικαία ἐστίν ἡ ἀγαθότης αὐτοῦ», διδάσκουν οἱ μεγάλοι τῆς Ἐκκλησίας Πατέρες.

Μέ ἄλλα λόγια, τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως μετά τῶν ὑδάτων τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ἀλλά καί τῆς εὐλογημένης γῆς τῶν προφητῶν τῶν προκαταγγειλάντων ἡμῖν καί διδαξάντων ἡμᾶς, ἀπ’ αὐτήν ταύτην τήν γῆν, τήν ἀγάπην, τήν εἰρήνην καί δικαιοσύνην, ἀπευθύνεται πρός πάντα ἄνθρωπον καί λαόν, τόν ἀπεκδεχόμενον καί φοβούμενον τόν Θεόν καί τήν δικαίαν Αὐτοῦ κρίσιν. Τό μήνυμα δέ τοῦτο, εἶναι μήνυμα κατά πάσης μορφῆς πολέμου καί αἱματοχυσίας. «Οὐδέν γάρ ἐστιν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ᾗ πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουρανίων καί ἐπιγείων», κηρύττει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, (Ἐφ. 13,2).

Εὐχόμεθα, ὅπως τό φῶς τῆς δικαιοσύνης τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐπιφανείας φωτίσῃ τόν κόσμον καί ἀπαλλάξῃ αὐτόν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ σκότους. Ἐπιφαύσῃ δέ εἰς τόν ἀκατάβλητον λαόν τῆς Παλαιστίνης τό φῶς τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης, τῆς συνδιαλλαγῆς καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Χρόνια πολλά».

Ἐκ τῆς Ἱεριχοῦς, πόλεως τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, ἀναχωρήσας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων διῆλθε διά τοῦ συνοριακοῦ ἐλέγχου μεταξύ Παλαιστινίων καί Ἰσραηλινῶν καί κατηυθύνθη πρός τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἡμικατεστραμμένην οὖσαν ἀπό τοῦ πολέμου τῶν ἕξ ἡμερῶν, τοῦ 1967. Πρό τῆς εἰσόδου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον ὑπό τοῦ ἔχοντος τήν ἐπιστασίαν τῆς Μονῆς αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυστοστόμου, ἡγουμένου τῆς παρακειμένης Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, πολλῶν ἱερομονάχων καί ἱερέων ἐνδεδυμένων, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου μετά τῆς συζύγου καί διπλωματικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε, τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς τῆς Ἱεριχοῦς κ. Ἴτζικ καί τῶν Προσκόπων προπορευομένων καί πλήθους λαοῦ.

Ἅμα τῇ ὑποδοχῇ πρό τῆς εἰσόδου, ἐγένετο ἡ εἴσοδος ἐντός τοῦ ἡμικατεστραμμένου ἱεροῦ Ναοῦ, διά τόν ὁποῖον τό Πατριαρχεῖον ἔχει λάβει τήν ἄδειαν παρά τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ διά τήν συντήρησιν καί ἀνακαίνισιν καί ἀναμένει χορηγούς καί ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανείων μέ τό τροπάριονπερί τό τέλος αὐτῆς, ἀσύλληπτον εἰς θεολογικήν καί ποιητικήν ἔμπνευσιν καί εἰς κατανυκτικώτατον βυζαντινόν μέλος: «Τήν χεῖρὰ σου τήν ἁψαμένην τήν ἀκήρατον κορυφήν τοῦ Δεσπότου (γ’), μεθ’ ἧς καί δακτύλῳ Αὐτόν ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπέρ ἡμῶν πρός Αὐτόν, Βαπτιστά, ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν. Καὶ γαρ μείζων τῶν προφητῶν ἁπάντων ὑπ’ Αὐτοῦ μεμαρτύρησαι. Τούς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ τούς τό Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρός Αὐτόν, Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος∙ καί δεῦρο στῆθι μεθ’ ἡμῶν (γ΄) ἐπισφραγίζων τόν ὕμνον καί προεξάρχων τῆς πανηγύρεως».

Τῆς Θ’ ὥρας ἀναγνωσθείσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, χιλιάδων λαοῦ -ὑπέρ τάς δέκα – προπορευομένων, ἀλλά καί ἑπομένων καί συνωστιζομένων καί μετά τῶν ἱεροψαλτῶν ψαλλόντων ἑλληνιστί καί ἀραβιστί τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε», πεζῇ ἀπό τῆς Μονῆς ἔφθασεν εἰς τήν ἐξέδραν, τήν κατεσκευασμένην διά τήν τέλεσιν τοῦ  ἁγιασμοῦ, παρά τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου. Ἐπ’ αὐτῆς καί μεθ’ ὕδατος ἐντός εἰδικῆς κολυμβήθρας ἐτελέσθη ὁ Μικρός Ἁγιασμός μετά τήν  Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ κατῆλθον μετά μεγάλης δυσκολίας, λόγῳ τοῦ συνωστιζομένου πλήθους, εἰς τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τό ὕδωρ τῆς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος ἐβύθισε τρίς καί πάλιν τόν Τίμιον Σταυρόν, ψάλλων τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Συμμετέχοντες τῆς βυθίσεως ταύτης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἦσαν καί ἀπό τήν ἀπέναντι Ἀνατολικήν Ὄχθιν ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἀμμάν κ. Βενέδικτος μεθ’ ἱερέων ἐξ Ἰορδανίας καί ὁμάδος ἀραβοφώνων πιστῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας καί Ἑλλήνων προσκυνητῶν. Οὗτοι ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀκολουθίας καί τῆς ἀπολύσεως, ἡνώθησαν μεθ’ ἡμῶν, ψαλλόντων τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου.

Τῆς τελετῆς τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ τελεσθείσης καί διά τοῦ Ἰορδανείου ὕδατος αὐτῆς πάντων ἡμῶν ἐν χαρᾷ, κατανύξει καί εὐχαριστίᾳ ἁγιασθέντων, ὁ Μακαριώτατος, ἡ Συνοδεία αὐτοῦ καί πολλοί προσκυνηταί μετέσχον ἑορτίου νηστησίμου τραπέζης, παρατεθείσης εἰς τήν παρακειμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου ὑπό τοῦ φιλέργου καί φιλοξένου ἡγουμένου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου.

Τοῦτον ἐπῄνεσεν ὁ Μακαριώτατος διά τήν φιλάδελφον καί φιλόξενον αὐτοῦ πρᾶξιν καί δρᾶσιν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου, τήν παρέχουσαν τροφήν καί ἐργασίαν εἰς πολλούς καί ἀνάπαυσιν καί ἀναψυχήν πνευματικήν καί δημιουργοῦσαν κλῖμα συνυπάρξεως καί συμβιώσεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων καί ἀνθρώπων ἄλλων θρησκευμάτων καί ἐθνικοτήτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source:www.jp-newsgate.net

%d blogeri au apreciat: