ΟΙ ΤΡΙΗΜΕΡΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ – SĂRBĂTOAREA DE TREI ZILE A MĂNĂSTIRII CUVIOSULUI SAVA CEL SFINŢIT DIN PUSTIUL IUDEII (GREEK, FOTO)

ΟΙ ΤΡΙΗΜΕΡΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

 

[slideshow]

Συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἡ Ἱερά Μονή Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς τήν 5ην Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Ἡ ἑορτή αὕτη λαμβάνει χώραν εἰς τόν κεντρικόν ναόν τῆς Μονῆς, τό Καθολικόν αὐτῆς, ἀφιερωμενον ὑπό τοῦ κτίτορος αὐτῆς ὁσίου Σάββα, εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.Εἰς τόν ναόν τοῦτον φυλάσσεται καί τό λείψανον τοῦ ὁσίου, τό μετενεχθέν ἐκ Βενετίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Μονήν τήν 13ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1965. Ἡ μνήμη τῆς μετακομιδῆς ἑορτάζεται τήν 13ην Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους.

Ἡ κυρία ἑορτή τοῦ ὁσίου Σάββα, τήν 5ην Δεκεμβρίου, ἔχει συνδεθῇ μέ δύο ἄλλας ἑορτάς, γείτονας χρονικῶς, πρῶτον μέ τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ τήν 4ην Δεκεμβρίου, λαμβάνουσαν χώραν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ ὁσίου, ἐν ᾧ καί τό ἀσκητήριον καί ὁ τάφος αὐτοῦ, χωρίς νά παραλείπεται καί ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Βαρβάρας δεύτερον μέ τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, λαμβάνουσαν χώραν εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ναόν, τόν πρῶτον τῆς Μονῆς, τόν ὁποῖον καί «θεόκτιστον» ὁ ὅσιος Σάββας ὠνόμασε, ὡς ὄντα κατά τό πλεῖστον αὐτοῦ ἐντός φυσικοῦ λελαξευμένου βράχου, φυλάσσοντα δέ τά τίμια λείψανα τῶν ἀπό τῶν Περσῶν ἀναιρεθέντων Ἁγιοσαββαϊτῶν Ἀββάδων τό ἔτος 614μ.Χ.

Διά τάς τρεῖς ἑορτάς ταύτας μεταβαίνει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν  τοῦ Ὁσίου Σάββα Ἀρχιερεύς ἐκ τοῦ Πατριαρχείου μετά συνοδείας. Τό αὐτό συνέβη καί κατά τό ἔτος, τό ὁποῖον διανύομεν. Τήν Πέμπτην, 3ην /16ην Δεκεμβρίου 2010, ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου διά τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ὁσίου Σάββα ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος μετά συνοδείας ἱερέων καί διακόνων.

Φθάσας εἰς τήν Μονήν ἐγένετο δεκτός ἐν προϋπαντήσει πρό τῆς Μονῆς καί παρέμεινεν ἐν αὐτῇ ἐπί τριήμερον, προεξῆρξεν τῶν ὡς ἄνω ἑορτῶν τοῦ ὁσίου Δαμασκηνοῦ καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συνελειτούργησε δέ μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου προσελθόντος ἐπί τούτῳ καί προεξάρξαντος τῆς ἑορτῆς τοῦ ὁσίου Σάββα, περί ἧς λεπτομερέστερον προσεχῶς ἀνακοινωθήσεται.

Αἱ ἐν λόγῳ ἑορταί ἐτελέσθησαν συμφώνως πρός τό Ἁγιοσαββιτικόν τυπικόν μετά πολλῆς τάξεως καί σεμνῆς λαμπρότητος, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν ἐξ Ἱεροσολύμων, προσελθόντων ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐκ Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐτελέσθη συμφώνως πρός τήν καθιερωμένην τάξιν εἰς το προαύλιον, ἔμπροσθεν τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Σάββα, τό μνημόσυνον τῶν ἀπ’ αἰῶνος κακοιμημένων Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων.

Εὐχαριστῶν τόν Θεόν διά τήν ἑόρτιον ταύτην πνευματικήν ἐμπειρίαν καί κατευοδούμενος ὑπό τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεχώρησε διά τήν Ἱερουσαλήμ ἀφοῦ προηγουμένως  διῆλθε κατά τό ἔθος διά σύντομον ἐπίσκεψιν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Sursa: http://www.jp-newsgate.net/gr/wp-content/gallery/2010-12-22/01.jpg