Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ – MITROPOLITUL AMBROZIE AL COREEI ÎN VIZITĂ LA PATRIARHIA IERUSALIMULUI (FOTO, GREEK)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

[slideshow]

Τήν Κυριακήν, 3ην /16ην Ἰανουαρίου 2011, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, συνοδευόμενος ὑπό 50 μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κορέας, ὑπαγομένης εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.Προσφωνῶν ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Κορέας τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ, ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ καί πάλιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ηὐχαρίστησε διά τήν συμμετοχήν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου κατά τήν νύκτα τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἀνέφερε περί τῆς ἐν Κορέᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι αὕτη διατηρεῖ ἑπτά ναούς μέ Καθεδρικόν Ναόν αὐτόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Σεούλ. Αἱ Ἐκκλησίαι αὐταί εὑρίσκονται εἰς τάς πόλεις τῆς Σεούλ, Πουσάν , Ἰντσάν, Τσόν Τσούν, Πανανλί, Τσούν Τσόν καί Οὐλβάν. Ἀριθμεῖ 3.500 Ὀρθοδόξους διαφορων ἐθνικοτήτων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀμβρόσιος εἶναι ὁ δεύτερος Μητροπολίτης μετά τόν πρῶτον νῦν πρῴην Μητροπολίτην Κορέας π. Σωτήριον Τράμπαν, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ νῦν ὡς ἐφημέριος εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Σεούλ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κορέας διατηρεῖ Ὀρθόδοξον Ἐκδοτικόν οἶκον (Korean Orthodox Editions) μέ ἐκδόσεις εἰς τήν Κορεατικήν γλῶσσαν τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί τροπαρίων τῶν ἑορτῶν ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων κατ’ ἐπιλογήν. Διατηρεῖ καί γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἔνθα ἡγουμένη εἶναι ἡ Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Ἀγάθη. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Κορέας διδάσκει τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν καί Ἱστορίαν εἰς τό Τμῆμα Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σεούλ.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἶπε: “Σᾶς ὑποδεχόμεθα καί πάλιν μέ ἰδιαιτέραν χαράν εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων. Ἡ ἐπίσκεψίς σας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἔχει μεγάλην σημασίαν. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ σᾶς ἠξίωσε νά προσκυνήσετε τά Πανάγια Προσκυνήματα καί νά λάβετε τήν χάριν των. Γίνεσθε συμμέτοχοι τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς χάριτος τῶν Ἁγίων Τόπων. Τοῦτο συμβαίνει, διότι, ἡ Ἁγία Γῆ καί ἰδίᾳ ἡ Ἱερουσαλήμ συνδέεται μέ τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἡ γῆ τῶν Ἱεροσολύμων ἔχει ποτισθῆ μέ τό σταυρικόν αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ ἡ Βηθλεέμ ἐδέχθη εἰς τά σπλάχνα της τόν ἴδιον τόν Θεόν. Οἱ ἐπισκέπται προσκυνηταί λαμβάνουν τάς δωρεάς ταύτας”.

“Ἡμεῖς κατά τήν περίοδον ταύτην ἑορτάζομεν τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού συνέβη εἰς τήν Βηθλεέμ. Ὁ Χριστός γεννᾶται καί εἰς τάς ψυχάς μας ὡς εἰς σπήλαιον. Ἀναμένει νά Τοῦ προσφέρωμεν τά ἰδικά μας δῶρα, ὡς οἱ Μάγοι καί οἱ Ποιμένες. Ἀπό ἐμᾶς τί ζητεῖ; Τήν ἄπειρον ἀγάπην μας, τήν ταπείνωσίν μας, τήν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, Δημιουργοῦ μας καί τό φῶς τῆς ἀληθείας. Ὁ Θεός εἶναι φῶς μεταδιδόμενον. Τοῦτο διατηρεῖ καί διαφυλάττει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι τό φῶς τῆς ἀληθείας, τό φῶς πού ἁγιάζει καί φωτίζει τήν καρδιάν κάθε ἀνθρώπου. Ἡμεῖς ζῶμεν σήμερον τήν ἀλήθειαν ταύτην μεθ’ ὑμῶν, ὑπό τόν πνευματικόν Ὁδηγόν ὑμῶν καί Ποιμενάρχην Μητροπολίτην σας, ἐκπροσωποῦντα καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Συμμεριζόμεθα μεθ’ὑμῶν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο τό φῶς φωτίζει καί τήν χώραν σας, τήν Κορέαν, τήν χώραν τῆς «πρωϊνῆς γαλήνης», ὡς εἴπατε. Τοῦτο συμβαίνει κατά τό λεγόμενον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί σήμερον: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», (Γαλ. 3,28). Ἡ ἑνότης αὕτη μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσωμεν ὅτι εἴμεθα τέκνα ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ Θεοῦ Πατρός”.

“Ζῶμεν καί ἄλλο γεγονός, αὐτό τῆς Οἰκουμενικότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποίαν ἐπροσωπεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Τοῦτο εἶναι τό μεγαλεῖον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Οἰκουμενικότης αὐτή, ἡ ὁποία τήν διαφοροποιεῖ ἀπ’ ὅλας τάς ἄλλας Χριστιανικάς Ὁμολογίας. Εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ὑπάρχει ἡ ἐκκλησιαστική ἐθνικότης. Ταύτην ἐσεβάσθη ἡ Ὀρθοδοξία, τήν γλῶσσαν, τά ἔθιμα, τά ἤθη ἑκάστου ἔθνους. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι Ἐκκλησία μέ οἰκουμενικόν χαρακτῆρα καί οἰκουμενικάς τοποθετήσεις. Ἐνταῦθα ἐν τῇ ἑνότητι ἡμῶν, διατηροῦμεν τήν ἐθνικότητα, γλωσσικήν ἤ πολιτιστικήν ταυτότητα. Τοῦτο ἐφάνη καί εἰς τήν λειτουργίαν τῆς νυκτός, τῆς πρώτης Ἰανουαρίου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ὅτε καί ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον εἰς ἄλλας γλώσσας καί εἰς τήν Κορεατικήν. Καί ἡμεῖς ἐλάβατε τό φῶς τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης ἀπό τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Μητροπολίτης ὑμῶν εἶναι ἡ ἀναμμένη λαμπάδα. Εἶναι δική σας ἡ εὐθύνη νά λαμβάνετε ἀπό τό φῶς τῆς ἀναμμένης λαμπάδος καί νά τό μεταδίδετε εἰς τούς συμπατριώτας σας. Νά τό διαδίδετε, ὡς οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή σας. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά μέσου τῶν αἰώνων, ἰδίᾳ διά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Κρατεῖ ἀναμμένην τήν λαμπάδα τῆς πίστεως, εὐαγγιζόμενον Χριστόν, γεννηθέντα κατά σάρκα ἐν Βηθλεέμ, σταυρωθέντα καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. Κέντρον τῆς πίστεως ἡμῶν εἶναι ἡ θ. Λειτουργία ἡ θ. Εὐχαριστία”.

“Εὐχόμεθα ἡ προσκυνηματική σας θεωρία νά γίνῃ αἰτία λήψεως τοῦ φωτός τοῦ Ἁγίου Τάφου, διά νά προοδεύσητε πνευματικῶς καί νά γίνετε κήρυκες τῶν ὅσων ἠκούσατε καί εἴδατε εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. Εὐχόμεθα ἡ Χάρις τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου καί τοῦ Ἁγίου Τάφου νά σᾶς ἐνισχύῃ εἰς τήν προσωπικήν, οἰκογενειακήν καί ἐθνικήν σας ζωήν”.

Ἡ χορῳδία ὑπό τήν χορῳδιάρχην κ. Γαβριέλαν Κήμ ἔψαλε τό «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, «Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος» καί τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε…» εἰς τήν Κορεατικήν γλῶσσαν καί εἰς Βυζαντινόν μουσικόν μέλος.

Ἐπί τούτοις, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μητροπολίτην Ἀμβρόσιον φιλντισένιον ἐγκόλπιον καί σταυρόν, τῷ συνοδῷ αὐτοῦ ἱερεῖ σταυρόν καί ἑκάστῳ τῆς ὁμάδος αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

Source:www.jp-newsgate.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: