ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12 ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΝΔΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΑ – DAR DIN UCRAINA PENTRU MORMÂNTUL MAICII DOMNULUI: O ICOANĂ ŞI 12 CANDELE DIN ARGINT (PHOTO, GREEK)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12 ΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΝΔΗΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΝ ΜΝΗΜΑ.

 

[slideshow]

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰανουαρίου 2010 / 7ην Φεβρουαρίου 2011, ὁ ἐξ Οὐκρανίας ἰδιοκτήτης ἐργοστασίου ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν κ. Sergiy Tsyupko ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά δύο Ἀρχιεπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Αλεξάνδρου Περεγιασλάφ-Χμελνίτσκι, Προέδρου τοῦ Τμήματος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικών Ὑποθέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. καί τοῦ Σεβασμιωτάτου  Τύχωνος Ποδόλσκ, Προέδρου τοῦ Οἰκονομικοῦ Τμήματος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.Ὁ κ. Tsyupko προσέφερεν εἰς τό παρελθόν 24 ἀργυρᾶς κανδήλας, ἀναρτηθείσας ἤδη ὑπεράνω τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, νῦν δέ ἔφερε μεθ’ ἑαυτοῦ ὡς δωρεάν 12 ἀργυρᾶς κανδήλας διά τό Πανάγιον καί Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διά τόν Μακαριώτατον.

Καλωσορίζων τούς ὡς ἄνω Ἐπισκόπους ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐχαρίστησεν τόν κ. Tsyupko διά τήν παρελθοῦσαν καί τήν παροῦσαν δωρεάν καί ἐπῄνεσε τοῦτον ὡς «ἱλαρόν δότην», ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, «ἀγαπώμενον παρά τοῦ Θεοῦ», κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν.

«Αἱ δωρεαί αὗται», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «προσθέτουν εἰς τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καί ἁγιάζουν τούς ἀγαπῶντας ταύτην κατά τήν ὀπισθάμβωνον λειτουργικήν εὐχήν».

Εἰς ταῦτα ὁ Σεβασμιώτατος Alexander εἶπεν ὅτι μεταφέρει τάς εὐχάς τοῦ Μητροπολίτου τῆς Οὐκρανίας κ. Βλαδιμήρου καί ὅτι μετά χαρᾶς ἐπισκέπτεται τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν ἔζησεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι χαίρεται, διότι δύνανται ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ κ. Βίκτορος νά προσφέρουν τά δῶρα ταῦτα διά τόν Τάφον τῆς Παναγίας καί ὅτι ζητοῦν τάς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τόν δωρητήν, δι’ ἑαυτούς καί δι’ ὅλην τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπαντῶν, εἶπεν ὅτι δέχεται τά δῶρα ταῦτα καί τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τό κλῖμα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον εἶναι ἡ φυσική Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων καί εἰς τό πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. «Δεχόμεθα πάντας ἰδίᾳ δέ ὑμᾶς ὡς προσκυνητάς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καθώς καί οἱ Ἅγιοι ἔνδοξοι βασιλεῖς Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη εἶχον τόν τίτλον τοῦ προσκυνητοῦ».

Εὐχαριστῶν καί πάλιν τούς ἐπισκέπτας ὁ Μακαριώτατος, ἐπέδωσεν εἰς τούς Ἀρχιερεῖς ἐγκόλπια καί σταυρούς ἐκ μαργαριταρορρίζης καί χρυσοῦν ἐπιστήθιον σταυρόν εἰς τόν Ἐξοχώτατον δωρητήν.

 

Source:www.jp-newsgate.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: