11 octombrie: TROPARUL, CANONUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP (Gr, Ro, En)

TROPARUL ŞI VIAŢA SF. AP. FILIP

 11 octombrie

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Troparul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi…

Următor făcându-te învăţă­torului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la lucrarea Sfinţilor Săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

Cântarea 1.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a cântat: că cântăm lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu străluci­rile cele prealuminate ale lui Hristos, după împărtăşirea Dumnezeieştii Înţelepciuni, lu­mină a doua te-ai arătat, Mărite Apostole Filip, luminând sfinţite pe toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfiinţându-se cu toată fiinţa noastră Cuvântul Cel mai pre­sus de fiinţă, te pune pe tine înainte sfinţit ucenic, să scoţi, înţelepte, neamurile de la întunericul cel fără de sfinţenie.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Prin punerea mâinilor sfinţi­lor ucenici, te-ai ales împreună cu Arhidiaconul Ştefan şi cu ceilalţi sfinţi dia­coni; ca unul ce erai plin de Du­hul lui Dumnezeu, Preaînţelepte Filip.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce ai zidit toate din ce n-au fost, ca o Pricinăte-a avut pe tine Întrupării Sale, Maica lui Dumnezeu, Preacurată. Pen­tru aceasta, după datorie, credincioşii pe tine te fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fii ai Luminii ai făcut pe cei ce erau întru întunericul necunoştinţei, fericite, ca un cer înalt povestind Mărirea Cuvântului.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestind, Preasfinţite Filip, pe Hristos, Care a Răsărit din seminţia lui Iuda, ai arătat, fericite, prin lu­mina harului, pe Cel Ce mai înainte de demult L-au vestit Moise şi Proorocii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiurile cele curgătoare de miere, pleci pe cei lepădaţi departe prin necunoştinţă, să fugă de otrava cea pierzătoare de suflet şi să primească harul cel de mântuire, Sfinte Filip, de Dum­nezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfeşnic de Taină te-ai arătat, Fecioară, purtând Făclia, care cu Bunătatea Sa Cea Nemărginită, Luminează cu adevărat pe cei cuprinşi mai înainte de noap­tea necunoştinţei

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumneze­iască cuviinţă cântă grăind: din cuget curat întru Domnul să prăznuim.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te Simon magul că faci minuni şi semne mari, cu făţărnicie s-a botezat, Sfinte Apostole Filip şi nefugind de răutate, s-a dat pierzării.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te cei ce locuiau în cetatea Samaria, Apostole Filip, propovăduitorul lui Hristos, că faci multe minuni, cu veselie pri­meau Lumina cunoştinţei.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngerul Domnului a zis către tine: mergi, Apostole Filip, să îndreptezi cărările cinstitului famen etio­pian, ca să cunoască el calea În­trupării Cuvântului.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţitul famen, văzându-te că-i îndreptezi mintea, s-a bo­tezat de mâna ta, Sfinte Apostole Filip şi arătându-se plin de Duhul Sfânt, s-a făcut propovăduitor Dum­nezeiesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fii lui Dumnezeu a făcut pe fiii oamenilor, Fiul tău, Întrupându-Se şi născându-Se din Curate sângiurile tale, Ceea ce eşti fără prihană; pentru aceea te mărim.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Străluci­rea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog luminează-le, ca să Te vadă Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine Adevăratul Dumnezeu, Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neînspăimântându-te de mâ­nia celor fărădelege, ai umblat prin mijlocul lupilor, Sfinte Filip, cu adevărat ca un miel, schimbându-i pe ei către dreapta credin­ţă, cu harul cuvântului, prea­fericite.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spre junghiere S-a adus Emanuel, ca un miel, precum zice Dumnezeiescul Isaia; pe Care neputându-l pricepe sfinţitul famen, se învăţa de la tine, Apostole Filip.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenic grăitor de cele sfinte, ales unul din cei şapte diaconi, te cunoaştem pe tine, Dumneze­iască temelie a Bisericii şi tutu­ror celor din întuneric lumină­tor, Sfinte Apostole Filip.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei ce te mărturisim pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, ne izbăvim de în­cercări şi de nevoi, cu mijloci­rile tale cele către Dumnezeu şi Domnul tuturor, Fecioară de Dumnezeu Dăruită.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te-ai umplut de apele Duhului şi ai ieşit ca un râu din Dumnezeiescul Eden, por­nind cu valuri line peste plinăta­tea pământului şi udând inimi­le, cel ce eşti vrednic de laudă.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizându-ţi gura, te-ai umplut, ucenice, de pricepere duhovnicească şi deschizând gâtlejul vicleanului ai scos mul­ţimi nenumărate de cei înghiţiţi şi i-ai mântuit.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea vrăjmaşului celui nevăzut s-a surpat şi de tot s-a prăpădit cu Puterea Duhului, propovăduind tu, Sfinte Filip, pe Hristos, Cel Ce S-a Răstignit şi a chemat neamurile.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Afară de Legile firii, a născut pe Hristos, Ziditorul firii şi mai presus de fire a rămas cu ade­vărat Fecioară Neîntinată, Prea­sfântă Maica Ta, Preabunule.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Următor făcându-te învăţă­torului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credinţă ai slujit la lucrarea Sfinţilor Săi. Pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cuptorul l-a făcut dătător de rouă cuvioşilor tineri; iar pe haldei, arzându-i Porunca lui Dumnezeu, pe tiran l-a plecat a grăi: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-a pe tine, Sfinte Apostole Filip, Cel mai presus decât toţi, ca pe un trimis, să tulburi mările păgâ­nilor şi să zdrobeşti capetele vrăjmaşilor; şi să-i cânţi armo­nios: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te grăitor de cele de Taină şi descoperitor al Tainei celei ascunse mai înainte de toţi vecii, Sfinte Preaînţelepte Filip, ai învăţat limbi şi popoare şi le-ai curăţit de tai­nele cele spurcate.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai mare, Apostole Filip, stea mărită şi podoabă Traliei, în care zace cinstitul tău trup; săvârşind semne minunate, în­ţelepte, spre luminarea celor ce te fericesc cu dreaptă credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De Dumnezeu Născătoare te numim, Fecioară Marie, Prea­curată Mireasă a lui Dumnezeu, noi, cei ce ne mântuim prin tine ziua şi noaptea, de supărările vrăjmaşilor cele vătămătoare, de tot felul de nevoi şi întinăciuni sufleteşti.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa drep­tului cu apă ai ars-o; că toate câte le voieşti le faci, Hristoase, cu Puterea Ta. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Cuvântul Cel Dumneze­iesc, ca şi cu nişte sare slujindu-te, fericite, ai curăţit putreziciunea cea rea a rătăcirii şi ai întărit inimile cinstind şi slăvind pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se întăreau picioarele celor ologi numai cu cuvântul tău şi duhurile cele necurate, cu glas mare strigând, ieşeau din cei ce le aveau, neputând suferi harul care era dat ţie, înţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce locuiau de demult în Samaria, de la tine au primit Lumina harului, Sfinte Filip, văzându-te că săvârşeşti multe mi­nuni cu Puterea Duhului Celui Ce izvorăşte daruri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sufletul meu cel clătinat de răutatea vrăjmaşului, întăreşte-l, Fecioară Preacurată, Ceea ce ai primit neclătinându-te pe Cel Ce pe toate le clatină cu Dumneze­iasca Lui vedere.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Oştile îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat. Pe Care mărindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând cele ce nădăjduiai mai înainte şi luând Împărăţia lui Dumnezeu cea neclătinată, pentru care ai învăţat pe oameni, Sfinte Apostole Filip, grăitorule de Dumnezeu, veseleşte-te şi saltă îndulcindu-te de Dumnezeiasca Luminare şi Mângâiere.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină, ca o stea, ca un soare mare ai alergat prin lume cu Razele cele Luminătoare şi vestind învăţătura cea Dumnezeiască, ai ajuns în cetatea Traliei, cea din Asia; căreia fiind povăţuitor, într-însa ai adormit preafericite.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Crucea şi moartea şi Învierea Mântuitorului Hristos ai vestit celor de aproape şi celor de departe şi ca un cer cu stele străluceşti cu Luminile cele Dumnezeieşti, Sfinte Filip, Apostole al lui Hristos, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Apostole Filip, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul a acoperit trupul tău cel mult chinuit, care varsă raze de tămăduiri, iar Cerul a primit Sfântul tău suflet, bucurându-se împreună cu Apostolii, împreună cu care adu-ţi aminte, preaînţelepte, de cei ce te laudă pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Glas de mulţumire aduce ţie toată suflarea strigând cu bucurie şi zicând: Bucură-te Scaunul Celui Preaînalt, în chipul focului arătat! Bucură-te Cetatea lui Dumnezeu cea Desfătată! Bucură-te Curată, Cununa Apostolilor, cea Preaînflorită.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Arătându-te înfricoşător de­monilor, ca un luminător lumi­nezi pe cei din întuneric; tu, care ai arătat pe Soarele Cel Ce a Răsărit din Fecioară, sfărâmând capiştile idolilor, ai ridi­cat Biserici întru Mărirea Dum­nezeului nostru, fericite. Pentru aceea, te cinstim şi cu cre­dinţă prăznuim Dumnezeiască pomenirea ta şi cu un glas grăim ţie: Apostole Filip, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Înţelepciunea şi Cuvântul, zămislind în pântecele tău, fără ardere, Maică a lui Dumnezeu, ai născut lumii pe Cel Ce ţine lu­mea şi ai purtat în braţe pe Cel Ce cuprinde toate, pe Dătătorul de hrană al tuturor şi Făcătorul făpturii. Pentru aceea te rog, Preasfântă Fecioară şi cu cre­dinţă te slăvesc să mă izbăveşti de greşelile mele; şi când voi sta înaintea feţei Ziditorului meu, Stăpână, Fecioară Preacurată, dă-mi atunci ajutorul tău, Prealăudată, că poţi toate câte le voieşti.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Fecioara şi Maica lui lisus, văzând pe Făcătorul pe Lemn, suspina lăcrimând şi cu amar se tânguia, bătându-şi pieptul şi cu durere de suflet, strigând, grăia: vai mie, o, Fiul meu! Cum voi suferi Pătimirea Ta, piroanele, suliţa şi moartea cea nedreaptă, eu care, fără de să­mânţă, Te-am născut? Ci, gră­beşte de Te scoală, ca să Te văd, Fiule şi Dumnezeule şi să în­cetez de plâns şi de durere şi să ia dezlegare de greşeli, cei ce laudă Preacinstitele Patimi ale Tale.

 

 

Apostolul Filip, unul din cei 7 diaconi

Sfîntul Apostol Filip era de loc din Cezareea Palestinei şi, căsătorindu-se, a dobîndit patru fiice proorociţe. Fiind ales diacon de către Sfinţii Apostoli, a fost hirotonit împreună cu Sfîntul întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi slujea sfinţilor (creştinilor) cu toată osîrdia, îngrijindu-se de săraci şi de văduve. Iar după uciderea Sfîntului Ştefan, pornindu-se prigoana împotriva Bisericii din Ierusalim, şi toţi risipindu-se prin ţara Iudeei şi a Samariei, afară de cei doisprezece apostoli, Sfîntul Apostol Filip a mers în Samaria, unde propovăduia pe Hristos. Tot poporul, cu un suflet, lua aminte la cuvintele lui pentru că întărea propovăduirea lui cu multe minuni, tămăduind toate bolile şi izgonind duhurile cele rele care, strigînd cu glas mare, ieşeau din oameni. Şi era bucurie mare în acea cetate pentru Filip, căci prin a lui venire se tămăduiau nu numai de suferinţele trupeşti, ci şi de cele sufleteşti toţi cei ce primeau propovăduirea lui şi credeau în adevăratul Mesia. Şi era acolo Simon, un vrăjitor însemnat şi vestit, de care se mira toată Samaria, pentru lucrurile sale vrăjitoreşti, şi toţi îl cinsteau pe el ca pe un mare om. Acesta, văzînd minunile cele mari care se făceau acolo, minuni ale lui Dumnezeu, care se săvîrşeau prin rugăciunile lui Filip, şi auzind buna lui vestire pentru împărăţia lui Dumnezeu şi pentru numele lui Iisus Hristos, a crezut şi s-a botezat împreună cu ceilalţi.

Odată, i s-a arătat lui Filip îngerul Domnului care i-a poruncit ca să meargă spre miazăzi pe calea ce se coboară din Ierusalim la Gaza. Şi mergînd Filip acolo, a aflat pe un bărbat arap, famenul Candachiei, împărăteasa arapilor, care, venind pentru închinăciune la Ierusalim, se întorcea la Gaza pe care o stăpînea. Şi şezînd în căruţă, citea cărţile prooroceşti. Pe acest famen l-a învăţat apostolul Filip credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos şi l-a botezat. Iar după Sfîntul Botez a fost răpit de înger şi dus la Azot şi acolo, umblînd prin cetăţi, propovăduia cuvîntul lui Dumnezeu. După aceea Filip a venit iarăşi în Cezareea, unde îşi avea casa, şi a vieţuit într-însa împreună cu cele patru fiice ale sale, care erau fecioare şi proorociţe. Apoi iarăşi s-a întors la Ierusalim, unde Sfinţii Apostoli l-au hirotonit episcop şi l-au trimis în Trallia Asiei să propovăduiască. Acolo pe mulţi, întorcîndu-i la Hristos, i-a botezat şi, făcînd minuni mari, la adînci bătrîneţi s-a dus către Domnul. 

Καταγόταν ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης καὶ ἦταν διάκονος μεταξὺ τῶν ἑπτὰ διακόνων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας στὴν Ἱερουσαλὴμ (Πράξ. στ’).

Ἐπίσης, ἦταν ἔγγαμος καὶ εἶχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες μὲ προφητικὸ χάρισμα. (Πράξ. κα’ 8 – 9). Ὁ Φίλιππος, ὅμως, δὲν στάθηκε μόνο στὴν Ἱερουσαλήμ. Πῆγε στὴ Σαμάρεια καὶ κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο, σὰν γνήσιος καὶ αὐτὸς «Ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπὶ γνῶσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν». Δηλαδὴ Ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ διδάξει μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἐξέλεξε ὁ Θεός, τὴν πίστη καὶ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν εὐσέβεια.

Ἐκεῖ στὴν Σαμάρεια, διὰ τοῦ κηρύγματός του βάπτισε χριστιανὸ τὸν Σίμωνα τὸν μάγο. Ἔπειτα, ὁ Φίλιππος συνάντησε στὸ δρόμο του τὸν Εὐνοῦχο τῆς βασίλισσας Κανδάκης, καὶ ἀφοῦ τὸν κατήχησε, βάπτισε καὶ αὐτὸν Χριστιανό. Κατόπιν, πῆγε στὶς Τράλλεις τῆς Μ. Ἀσίας, ὅπου μὲ τὴ διδασκαλία του ἔπεισε ὅλους σχεδὸν τοὺς κατοίκους τῆς πόλης νὰ πιστέψουν στὸν Χριστό.
Ὁ Φίλιππος στὴν πόλη αὐτή, ἀφοῦ ἔκτισε καὶ χριστιανικὸ ναό, παρέδωσε στὸν Θεὸ τὴν ψυχή του.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας χάριτος, πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς Διάκονος τοῦ Λόγου Ἀπόστολε· θεοσημείαις δὲ θείαις χρησάμενος, τῆς Σαμαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.


Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Φωτισθεὶς ἐν Πνεύματι τῷ Παναγίῳ, τὰ τῆς γῆς πληρώματα, ταῖς σαῖς φωτίζεις διδαχαῖς, καὶ τῶν θαυμάτων λαμπρότησι, ἱερομύστα Ἀπόστολε Φίλιππε.


Μεγαλυνάριον.
Πίστεως τὸ πλήρωμα γεωργῶν, ἐξ αὐτοῦ παρέχεις, τῷ πληρώματι τῶν πιστῶν, ὡς ἐκλελεγμένος, διακονεῖν ἁγίοις· ἐξ οὗ ἡμῖν μετάδος, Φίλιππε ἔνδοξε.

Holy Apostle Philip of the Seventy, one of the 7 Deacons is not to be confused with St Philip one of the Twelve Apostles (November 14). This Philip was born in Palestine, was married and had children. 

After the Descent of the Holy Spirit, the Twelve Apostles made Philip a deacon in the Church of Jerusalem. Along with the other six deacons, they appointed him to deal with the offerings of the faithful and attend to the concerns of the widowed, the orphaned and the needy. The eldest among the seven deacons was the holy Archdeacon Stephen. When the persecution of Christians began, the Jews stoned the Protomartyr Stephen. The Apostle Philip left Jerusalem and settled in Samaria. There he successfully preached Christianity. Among the disciple’s converts was the noted magician Simon, who „after being baptized, continued with Philip.” (Acts 8:9-13) 

At the command of an angel of the Lord, St Philip set out upon the road connecting Jerusalem with Gaza. There he met an official of the empress of Ethiopia, whom also he converted to Christianity (Acts 8:26-39). The holy disciple Philip tirelessly preached the Word of God in many of the lands of the Near East adjoining Palestine. At Jerusalem the Apostles made him a bishop and sent him to Tralles in Asia Minor, where he also baptized many. St Philip died in old age.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: