23 iun. 2013: MITROPOLITUL ELPIDOFOR AL PRUSEI A HIROTONIT UN DIACON ÎN MĂNĂSTIREA SFINTEI TREIMI A SFÂNTULUI FOTIE DIN INSULA HALKI (PHOTO, greek)

2X4I1624

Μὲ σεμνότητα καὶ τάξη ἑορτάσθη σήμερα ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅπου ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολή.

Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος, ἐνῷ ἔψαλλαν οἱ χοροὶ τῆς «Ἑστίας Ἀποφοίτων τῆς Χάλκης» καὶ «Ἡδύμελον». Συμπροσευχόμενος παρευρέθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος.

Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς κ. Γαληνοῦ Βαρυτίμου, μετονομασθέντος εἰς Γεδεών.

Προσφωνώντας τὸν νέο Διάκονο, ὁ Μητροπολίτης Προύσης τόνισε τὰ ἑξῆς:

«Σὲ ‘κελεύουν’ οἱ Ἀρχιμανδρίτες Χρυσόστομος Ξεινός, ἐκ τῆς παλαιᾶς γενεᾶς τῶν ἀποφοίτων, καὶ Σαμουὴλ Ἐφφές, ἐκ τῆς νεωτέρας γενεᾶς τῶν πατέρων τῆς Μονῆς».2X4I1300

«Τὸ Φανάριον καὶ ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν σοῦ εἶναι ἄγνωστα, ἀφοῦ ἐγαλουχήθης μὲ τὰ νάματα τῆς πίστεως, ἠνδρώθης εἰσπνέων τὸν ἀναστεναγμὸν τοῦ Γένους, ὠρίμασας μὲ τὴν νοσταλγίαν τῆς γλυκείας πατρίδος, τῆς Βασιλίδος ταύτης Πόλεως, τὴν ὁποίαν ἠναγκάσθη ἡ οἰκογένειά σου νὰ ἐγκαταλείψῃ, ὡς, ἄλλωστε, τόσαι ἄλλαι ρωμέϊκαι οἰκογένειαι».

«Ζῇ, ὅμως, Κύριος καὶ τὸ Πνεῦμα του σὲ ὡδήγησεν ἐν γῇ εὐθείᾳ, σὲ ὡδήγησεν εἰς τὴν πατρίδα σου, εἰς τὴν γῆν τῶν προγόνων σου».

«Ἡ Μονὴ αὕτη τῆς μετανοίας σου εἶναι προέκτασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς μιᾶς οἰκογενείας μὲ ἕνα πατέρα, τὸν Πατριάρχη μας. Ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε διὰ σὲ ἓν νέον ὄνομα, τὸ ὄνομα τοῦ Κριτοῦ Γεδεών».

«Καὶ σύ, Ὑποδιάκονε Γαληνέ, ‘μικρὸς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός’ σου, ὡς ὁ Κριτὴς Γεδεών, θὰ πληρωθεῖς ἐντὸς ὀλίγου διὰ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καὶ θὰ ἀποσταλεῖς ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου σου εἰς τὴν διακονίαν τοῦ Γένους.

Εἶσαι ἀδύναμος, ἀλλά ‘Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ’, ὡς διεβεβαίωσεν ὁ Ἄγγελος Κυρίου τὸν Κριτὴν Γεδεών. Ἡ ἀποστολή σου, ὡς καὶ ἡ ἀποστολὴ κάθε κληρικοῦ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, εἶναι ἡ οἰκοδόμηση τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου, τοῦ θυσιαστηρίου τῆς ‘Εἰρήνης Κυρίου’».

Ἀπαντώντας ὁ νέος Διάκονος, εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς:

«… γαλουχήθηκα με τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα, τη λατρευτική ζωή και την λειτουργική παράδοση των Κωνσταντινουπολιτών γονέων μου, προερχομένων από την περιφέρεια του Φαναρίου. Με αυτό τον τρόπο διατηρήθηκε μέσα μου άσβεστη η φλόγα να υπηρετήσω ως κληρικός στα χώματα που γεννήθηκαν, ρίζωσαν και μεγαλούργησαν οι πρόγονοί μου».

«… θέλω να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα διαψεύσω την εμπιστοσύνη της Μητρός Εκκλησίας, ούτε του Πατρός και Αυθέντου μου Οικουμενικού Πατριάρχου. Θα προσπαθήσω μέ όλες μου τις δυνάμεις να επιτύχω οποιαδήποτε αποστολή και δοκιμασία μου αναθέσει η Εκκλησία προς όφελος της Ιεράς Θεολογικής Σχολής και του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, με πλήρη υπακοή και αφοσίωση έως θανάτου».

Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας καὶ τὴν ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου, ὁ νεοχειροτονηθεὶς κληρικὸς ἐδέχθη τὰ συγχαρητήρια τῶν ἐκκλησιασθέντων κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ὀρχήστρα, ἡ χορωδία καὶ τὸ χορευτικὸ συγκρότημα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μουσικοχορευτικὴν ἐκδήλωσιν εἰς τὸ προαύλιον τῆς Σχολῆς.

Ἡ ἡμέρα κατέκλεισε διὰ τῆς ἑορτίου τραπέζης, εἰς τὴν ὁποίαν παρεκάθησαν πάντες οἱ καθευρεθέντες πιστοί, ἐνῷ τὸ εἰθισμένον ἀνάγνωσμα ἀνέγνωσεν ὁ ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς Ἐντιμ. κ. Νικηφόρος Ψυλλάκης.

2X4I1252

2X4I1335

2X4I1534

2X4I1635

2X4I1433

2X4I1677

2X4I1701

2X4I1810

2X4I1842

2X4I1926

DSC 6113

 

 source: romfea.gr