3 ianuarie: SFÂNTUL PROOROC MALEAHI (Viaţa, Canonul)

03 IANOYARIOY PROFHTHS MALAXIAS

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC MALEAHI 

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi, glasul al 2-lea:

Pomenirea proorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel tăiat a tăiat pe…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu ceata cea de sus bucurându-te şi cu aceea împreună dănţuind şi veselindu-te şi după vrednicie fiind plinde Lumină Dumnezeiască, de Dumnezeu insuflate, rugându-te, păzeşte pe cei ce prăznuiesc, cu credinţă, cinstită pomenirea ta, cântând Domnului.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu frumuseţea sufletului cea în chip de înger, asemenea şi cu frumuseţea trupului, de Dumnezeu grăitorule, luminat ai primit Lu­mina cea de sus a Dumnezeieştii Străluciri; şi cu bucurie, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună socotinţă săvârşindu-ţi viaţa, fiind împodobit cu frumuseţea obiceiurilor şi cu bunele obişnuiri fiind înfrumuseţat, preafericite, te-ai arătat prooroc cu evlavioasă cinstire de adevăr, strigând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preacurată Maică a lui Dumnezeu Atotţiitorul, Ceea ce eşti de neam împărătesc, Stăpână, care numai tu Singură ai odrăslit pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, născându-L mai presus de fire cu trup, miluieşte-mă de primejdii, ca să cânt Fiului tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te bucuri, acum Fericite Proorocule Maleahi, insuflatule de Dumnezeu, văzând că proorocirile tale s-au împlinit întocmai.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a Soarele dreptăţii Cel Duhovnicesc, purtând vindecare pe aripi, precum ai proorocit, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată nădejdea mea, întru tine o pun, Preacurată; către tine îmi îndrept tot sufletul şi cugetul, bucurându-mă.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajungând prooroc al bunătăţii Dumnezeieşti, fericite, ai propovăduit tuturor limbilor mântuirea, care s-a făcut.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuit fiind prin Duhul ai propovăduit Taina cea de negrăit a Întrupării Cuvântului, cea mai presus de fire, Fericite Maleahi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine pun toată nădejdea mântuirii şi chivernisirea vieţii, Maică Fecioară, cea Plină de daruri.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce din noapte…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziua cea înfricoşătoare a venirii lui Hristos ai vestit-o mai înainte, Proorocule Maleahi, cugetătorule de Dumnezeu, luminat fiind de Dumnezeiescul Duh.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce topeşte întinăciunea sufletelor şi o spală cu harul, ca cei ce înălbesc pânzele pe iarba verde, aşa te-a mărit pe tine, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu naşterea ta cea purtătoare de viaţă, Preasfântă Fecioară, ai stricat stăpânirea morţii şi ai izvorât Viaţă fără de tristeţe, Fecioară.

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiindu-ţi cugetul tău cel înţelept de Însăşi Strălucirea cea Dumnezeiască şi îndepărtându-se de îndeletni­cirile cele pământeşti te-ai învrednicit de cunoaşterea celor viitoare; că ai proorocit chemarea limbilor şi încetarea Legii.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat a venit Domnul, pe Care noi cu bucurie Îl căutăm, în Locaşul pe Care Însuşi în chip vădit l-a zidit din Fecioară Binecuvântată, precum a zis Proorocul Maleahi, măritul, luminat fiind de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Unul-Născut, fără de început al Tatălui, Acelaşi Unul Născut din Fecioară S-a Născut, Întrupându-Se în chip de negrăit şi pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Fecioară, Dumnezeu Adevărat fiind deşi a luat fire omenească.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii evrei, în cuptor…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai proorocit venirea Cinstită a Stăpânului tuturor, Sfinte Proorocule Maleahi, fericite, strigând: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primeşte, Îndurate, pe Lăudatul Prooroc Maleahi, care se roagă pentru cei ce Te laudă cu evlavie şi strigă: bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Te întru mine, ca un Îndurat, din Cinstita Fecioară, Te-ai unit cu mine tot, cu totul, după Ipostas, fără amestecare, Cuvinte al lui Dumnezeu. Bine eşti cuvântat Doamne Dumnezeule, în veci.

Cântarea a 8-a. Irmos: Biruitorii tiranului…

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înstrăinându-te de toată nălucirea cea nematerialnică, arătătorule de cele sfinte, te-ai vădit oglindă neîntinatăa Razei Celei Dumnezeieşti, cântând: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măririi Celei Negrăite tu te-ai făcut văzător şi propovăduitor al Tainelor celor Cereşti ai fost, fericite, cântând neîncetat: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscându-te pe tine Maică a Vieţii şi Născătoare de Dumnezeu, toţi te fericim Maică Fecioară, cu dreaptă credinţă binecuvântând dimpreună naşterea ta cea Preacurată şi înălţându-te întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a tot auzul...

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a praznicul sclipitor de Lumină Dumnezeiască şi cinstit al Proorocului Maleahi, luminând cu străluciri prooroceşti pe cei ce cu credinţă s-au adunat şi cântă, izvorând tuturor sufletelor tămăduiri şi luminând vesel pe cei însufleţiţi de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Proorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte, Mult Milostive Doamne, cu dreapta Ta cea tare şi începătoare de viaţă Biserica ta, pentru rugăciunile robului Tău, a celui ce ne-a spus nouă mai înainte Întruparea Ta, prin Care a răsărit mântuire şi izbăvire credincioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Viaţă înfloritoare culeg, nefiind vătămat de pomul cunoştinţei; că tu, Preacurată, ai odrăslit Pomul Vieţii, pe Hristos, Cel Ce a arătat tuturor intrările vieţii. Drept aceea, Preacurată, noi credincioşii te vestim, Născătoare de Dumnezeu.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Îmbogăţindu-te cu harul proorociei, cu cuviinţă Dumnezeiască ai fost învăţat prin Duhul cunoaşterea celor ce aveau să fie, Sfinte Proorocule Maleahi, de Dumnezeu insuflate; şi tuturor ai spus mai înainte venirea lui Hristos şi Dumnezeiasca chemare a limbilor, fericite. Pentru aceasta prăznuim cinstită pomenirea ta şi cu dragoste te lăudăm şi cu credinţă te fericim, prealăudate, strigând către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

ORNAM1

Viaţa şi nevoinţele Sfântului Proroc MALEAHI 

care se prăznuieşte de către Sfânta Biserică în ziua de 3 ianuarie

Îmbogăţindu-te cu harul prorociei, cu cuviinţă dumnezeiască ai fost învăţat prin Duhul, cunoaşterea celor ce vor să fie, Maleahi, de Dumnezeu insuflate, şi tuturor ai spus mai înainte venirea lui Hristos şi dumnezeiasca chemare a limbilor, Fericite […] [1]. 

                                                           INTRODUCERE

 

        Sfântul Proroc Maleahi, din seminţia lui Levi, din ţinutul lui Zabulon, s-a născut în satul Sofes, după întoarcerea din robia babilonică (538 î.Hr.). Cronologic vorbind, el este ultimul dintre Prorocii mici. După Maleahi nu a mai fost nici un proroc înIsrael, până la venirea Înainte-Mergătorului, adică a Sfântului Ioan Botezătorul. Încă de tânăr, Maleahi a dus o viaţă superioară, întru lucrarea virtuţilor. El s-a învrednicit de acest nume, care în limba ebraică înseamnă ,,înger’’, din două motive: mai întâi, pentru că era frumos la înfăţişare şi vesel; apoi, pentru că toate cele prorocite de către el se împlineau deîndată, chiar în ziua aceea, prin mijlocirea îngerului lui Dumnezeu care se făcea văzut şi întărea cuvintele prorocului.

         Cu toate acestea, numai cei aflaţi vrednici puteau vedea chipul îngerului; dar toţi, chiar şi cei nevrednici, puteau să-i audă glasul dând mărturie. Îngerul îl însoţea pe proroc şi adeseori vorbea cu acesta aşa cum stă de vorbă un om cu prietenul său. Încă de tânăr s-a adăugat părinţilor săi şi a fost înmormântat în ţarina sa [2]. 

                                                              CONTEXT 

       Profetul Maleahi s-a confruntat cu o seamă de probleme deosebit de dificile: preoţi care se vădeau neglijenţi în săvârşirea ritualurilor [cf. Maleahi 1:6-2:9]; neglijenţă manifestată de către popor în achitarea îndatoririlor şi în aducerea prinoaselor [cf. Maleahi 3:7-12]; căsătorii mixte cu femei de neam străin [cf. Maleahi 2:10-16]; atitudine de desconsiderare faţă de femeile de neam evreu [cf. Maleahi 2:16] (aspect care este considerat în sine ca un semn al slăbirii evlaviei faţă de Dumnezeu, ceea ce eroda viaţa de familie); abuzuri de natură financiară [cf. Maleahi 3:5-10]. Se presupune că Maleahi se afla în Iuda sau, poate mai exact chiar, în Ierusalim, la vremea scrierii cărţii [cf. Maleahi 2:11]. Majoritatea celor cărora se adresează prorocul erau fie foşti robi în Babilon, fie urmaşi direcţi ai acestora, care aveau o educaţie religioasă precară şi, în consecinţă, duceau o viaţă spirituală săracă. Ei cârteau împotriva lui Dumnezeu şi începuseră chiar să se îndoiască de dreptatea rânduielilor şi conducerii Domnului. Îşi doreau ca Dumnezeu să judece neamurile, trecând cu vederea faptul că o astfel de judecată ar începe, de fapt, chiar cu Casa Domnului [cf. Amos 3:2; I Petru 4:17]. Astfel, aşteptau din ce în ce mai ardent împlinirea făgăduinţelor mesianice, iar dezamăgirea de care aveau parte i-a lăsat în cele din urmă în indiferenţă. Goliciunea lor s-a vădit pe de-a întregul atunci când au început să săvârşească ritualurile fără simţire, ca pe nişte gesturi lipsite de orice fel de semnificaţie. 

 

[1] Minei, 3 ianuarie, Sf. Proroc Maleahi, Utrenie, canon, cântarea a 3-a, alt canon.

[2] The Great Synaxaristes of the Orthodox Church, vol.I, ed.cit., p.78. [În lb.rom.,vezi Minei, 3 ianuarie, Sf. Proroc Maleahi, sinaxar (n.tr.)].

 

Sursa: ,,Vieţile Sfinţilor Proroci’’, Editura Cartea Ortodoxă Bucureşti, 2010, pag.688-690. 

 

%d blogeri au apreciat: