4 dec. 2012, MITROPOLITUL LAURENŢIU AL ARDEALULUI: CUVANT PASTORAL pentru constituirea Fondului Filantropic Eparhial 2013

04 Decembrie 2012
CUVANT PASTORAL pentru constituirea Fondului Filantropic Eparhial 2013

† L A U R E N Ţ I U,

DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL
SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI

Cinului monahal, preacucernicilor protopopi şi preoţi şi tuturor drept-credincioşilor creştini ortodocşi din de Dumnezeu păzita noastră eparhie: har, milă, pace şi spor întru toate de la Dumnezeu, iar de la noi, arhierească binecuvântare!

 

Iubiţii noştri fii sufleteşti,

Prin purtarea de grijă a Preamilostivului nostru Dumnezeu, iată-ne, şi în acest an, săvârşind cu bucurie şi smerenie, călăuziţi de Sfânta noastră Biserică, călătoria duhovnicească a Postului închinat cinstirii Marelui Praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este perioada sfântă şi aleasă, în care slujbele Bisericii noastre şi colindele noastre româneşti ne cheamă necontenit „să ne curăţim simţirile”, să ne pregătim duhovniceşte, prin postire, rugăciune şi fapte ale iubirii milostive, să întâmpinăm cu inimile luminate de curăţie venirea în lume a Fiul lui Dumnezeu, devenit Fiul Omului, pentru ca pe oameni să-i ridice iarăşi la starea cea dintâi, să-i facă părtaşi la slava şi veşnicia vieţii Preasfintei Treimi.

În toată această călătorie a noastră spre Marele Praznic, Biserica ne însoţeşte şi ne călăuzeşte cu adâncă înţelepciune, dăruindu-ne ca hrană sufletească Cuvântul cel plin de înţelesuri teologice al Sfintelor Evanghelii, bogăţia spirituală a cântărilor liturgice şi a colindelor tradiţionale, dar şi pilda grăitoare a vieţii unora dintre cei mai veneraţi şi mai îndrăgiţi sfinţi ai creştinătăţii. Între aceste modele luminoase de curăţie, de sfinţenie şi de fapte bune se distinge sfântul pe care îl prăznuim astăzi cu multă dragoste, Sf. Ierarh Nicolae , Arhiepiscopul din Mira Lichiei. În evlavia credincioşilor, el se bucură de o mare cinstire, pentru că este sfântul gata mereu să fie folositor, să dăruiască ajutor, prin rugăciunile şi mijlocirile lui, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor, bolnavilor şi săracilor. Şi aceasta pentru că puterea lui izvorăşte din sfinţenia cu care Duhul Sfânt i-a împodobit viaţa, din bunătatea şi blândeţea care-l înveşmântă, din iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, prin care s-a înălţat atât de sus pe treptele asemănării cu „Păstorul cel bun, Care Îşi pune viaţa pentru oile sale” (Ioan 10, 11).

Viaţa şi faptele pilduitoare ale Sf. Ierarh Nicolae, bine cunoscute nouă din sinaxarul, acatistul şi cântările Sărbătorii de astăzi, ne sunt izvor de lumină şi bucurie sufletească, dar, mai ales, de râvnă şi putere duhovnicească în lupta noastră lăuntrică împotriva păcatelor, a egoismului, a iubirii pătimaşe de sine, care adâncesc atât de mult făptura umană în întunericul înstrăinării şi al necunoaşterii lui Dumnezeu.

Mare apărător al dreptei credinţe s-a arătat Sf. Nicolae, participând la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, unde l-a înfruntat pe ereticul Arie, cel mândru şi rău-cugetător. Dar chipul Sf. Nicolae străluceşte, mai ales, prin faptele sale de milostenie, ca binefăcător al săracilor şi al celor în nevoi, al bolnavilor şi al celor deznădăjduiţi. Prin tot ceea ce a împlinit în viaţa sa, cu cuvântul şi cu fapta, Sf. Nicolae s-a arătat, aşa cum îl numim în troparul sărbătorii, „îndreptător al credinţei” , „pildă a blândeţelor”, „învăţător al înfrânării” care a câştigat„cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate” , dobândind sfinţenia şi sfinţind pe ceilalţi.

Iubiţi credincioşi,

Poposind astăzi, cu harul şi binecuvântarea Preamilostivului Dumnezeu, dinaintea chipului luminos al Sf. Ierarh Nicolae, Biserica ne cheamă pe noi toţi, cei ce suntem fiii ei duhovniceşti, să-i urmăm pilda vieţii, să ne străduim să deprindem şi în viaţa noastră lucrarea iubirii milostive faţă de semeni, cea care apropie atât de mult sufletul nostru de Dumnezeu.

Faptele milosteniei creştine sunt expresia concretă a iubirii aproapelui, ca roade ale dreptei credinţe din care izvorăsc neîncetat, şi au ca scop ajutorarea celor aflaţi în necazuri şi suferinţe, după cum învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Iar facerea de bine şi întra­jutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu ” (Evrei 13, 16). Oricât de mari ar fi provocările şi crizele lumii în care trăim, în contextul degradării vieţii spirituale, a climatului social şi a celui economic pe plan mondial, dar şi în ţara noastră, avem datoria să rămânem neclintiţi în dreapta credinţă şi în faptele cele bune, punându-ne nădejdea în Dumnezeu, „Care ne dăruieşte cu belşug toate, spre îndulcirea noastră” (I Tim. 6, 17). Să ne unim în a face binele care aduce mângâiere celor în nevoi, alinare celor bolnavi, compasiune celor în durere, ajutând pe semenii noştri, cu generozitate şi dragoste creştină, aşa cum ne învaţă Hristos, Mântuitorul lumii, bine ştiind că numai astfel, cu adevărat, ne „ îmbogăţim în Dumnezeu”, după cum ne îndeamnă Sfânta Evanghelie.

Iubiţi fii sufleteşti,

În Arhiepiscopia Sibiului, există de ani buni frumoasa tradiţie privitoare la organizarea, cu prilejul serbării Sfântului Ierarh Nicolae, a Colectei generale pentru constituirea Fondul Filantropic Eparhial , destinat operei filantropice, sociale şi misionare a Bisericii. Lucrarea noastră eparhială se corelează, începând din acest an, în chip armonios, cu îndrumările Sfântului Sinod al Bisericii noastre, pe care le-am auzit din Pastorala citită în toate bisericile din Patriarhia Română în prima Duminică din acest binecuvântat Post al Crăciunului, şi anume, de a sprijini cât mai mult pe semeni, pe cei nevoiaşi, bolnavi şi necăjiţi.

În acest sens, Duminica trecută am început colecta pentru constituirea Fondului Filantropic Eparhial al Arhiepiscopiei noastre, pe care dorim să o continuăm astăzi şi Duminica viitoare. Dorim să vă încredinţăm de faptul că fiecare bănuţ pe care-l veţi dărui acum va fi chivernisit cu grijă şi oferit, cum spune Sfântul Apostol Pavel, „fiecăruia după cum are de trebuinţă” (Rom. 4, 35). Numai în acest an, 2012, prin Sectorul Filantropic al Arhiepiscopiei noastre am acordat ajutoare sociale în valoare totală de 51.780 lei, familiilor sărace şi multor oameni bolnavi care aveau nevoie de sprijin pentru procurarea de alimente şi medicamente.

Suntem încredinţaţi că şi în acest an vom arăta multă dărnicie creştină, bine ştiind că „Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dăruieşte de bunăvoie”(II Corinteni 9, 7), şi vom răspunde cu dragoste chemării la această lucrare sfântă a iubirii milostive, şi vă mulţumim pentru generozitatea arătată şi în anii precedenţi.

Vă îmbrăţişăm cu părintească dragoste pe toţi, preoţi şi credincioşi, şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să ne binecuvinteze şi să ne ajute ca, în pace, cu sănătate şi cu bucurie multă, să petrecem aceste sfinte zile ale Postului Crăciunului spre folosul nostru duhovnicesc, pregătindu-ne pentru ziua cea sfântă şi luminoasă a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia să-I fie slava în vecii vecilor. Amin.

Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor şi rugător către Domnul,

† LAURENŢIU,

 

Arhiepiscopul Sibiului
şi Mitropolitul Ardealului

%d blogeri au apreciat: