ACATISTUL SFINȚILOR 14000 DE PRUNCI UCIŞI DE IROD (29 decembrie)

Imagini pentru Αγίων 14.000 σφαγιασθέντων νηπίων

ACATISTUL SFINȚILOR PAISPREZECE MII DE PRUNCI UCIŞI DE IROD

Condacul 1

Ca cei ce pentru Hristos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!

Icosul 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de Sus, Hristos S-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă:
Bucuraţi-vă, că pentru Hristos aţi fost ucişi;
Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri, aţi fost liturghisiţi;
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate;
Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă;
Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori binemirositoare pus la icoana Întrupării;
Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit;
Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit;
Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame;
Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare;
Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare;
Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 2-lea

Lacrimile mamelor nemângâiate s-au amestecat cu sângele vostru, stropind pământul inimilor cu puterea înfricoşătoare a jertfei. În sfinţenie aţi fost îmbrăcaţi, Pruncilor, zguduind porţile întunericului cu solia izbăvirii. Pentru aceasta, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Darul vieţii nestricăcioase l-aţi primit şi binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, întru sfinţenie să liturghisiţi iubirea prin jertfă, slujind dumnezeieştii pronii întru mântuirea lumii. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, potolirea mâniei tiranilor;
Bucuraţi-vă, rodirea rugăciunii mamelor;
Bucuraţi-vă, încetarea urii şi răzbunării;
Bucuraţi-vă, curcubeie ale iertării şi împăcării;
Bucuraţi-vă, acoperământ al celor prigoniţi;
Bucuraţi-vă, luminare de ziuă a conştiinţei;
Bucuraţi-vă, că sânul raiului v-a alăptat;
Bucuraţi-vă, pregătitori ai înfricoşătoarei Jertfe;
Bucuraţi-vă, îmbolditori ai curăţiei;
Bucuraţi-vă, surpători ai invidiei;
Bucuraţi-vă, alungători ai iubirii de stăpânire;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 3-lea

La Dumnezeu toate sunt cu putinţă. Binevoind El a vă îmbrăca întru desăvârşirea sfinţeniei în chiar zorii vieţii pământeşti, cerurile s-au minunat slăvind nespusa purtare de grijă şi înţelepciune dumnezeiască. Pentru aceasta, smerindu-ne cugetele, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Preînchipuind pe Pruncul Iisus jertfit în potirul înfricoşat al Sfintei Euharistii, v-aţi împărtăşit, Sfinţilor Prunci, de dulceaţa Duhului Sfânt, fiind tare nădejde celor ce caută statornic pruncia inimii. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, luminători ai nopţii sufletului;
Bucuraţi-vă, vestitori ai primăverii de taină;
Bucuraţi-vă, solitori ai Învierii;
Bucuraţi-vă, raze ale Bisericii biruitoare;
Bucuraţi-vă, ruguri aprinse de cântarea cerească;
Bucuraţi-vă, făclii nestinse de rugăciune;
Bucuraţi-vă, pietre de temelie duhovnicească;
Bucuraţi-vă, chipuri ale nevinovăţiei;
Bucuraţi-vă, potire ale bucuriei;
Bucuraţi-vă, adieri ale Duhului;
Bucuraţi-vă, seminţe ale Cuvântului;
Bucuraţi-vă, prunci înfrăţiţi la sânurile Tatălui;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 4-lea

Lumină din Lumina cea adevărată aţi primit, fiind mutaţi la Învierea Domnului în raiul cel descuiat, de unde vă rugaţi neîncetat pentru noi, întru curăţia şi simplitatea sufletelor. Pentru aceasta, nădejde luând, ne unim glasurile întru a cânta: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Vai, cum lăcrimaţi, Sfinţilor Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsaţi izvoare de lacrimi pentru nemângâiaţii copii ai lui Dumnezeu, lipsiţi de darul luminii şi vieţii! Cum plângeţi sufletele părinţilor, strivite sub povara neiubirii! Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, înduioşarea şi aducerea la pocăinţă a lepădătorilor de prunci;
Bucuraţi-vă, opritorii gândului înfricoşător al avortului;
Bucuraţi-vă, îndulcitorii durerilor naşterii;
Bucuraţi-vă, comori ale ţarinii inimii;
Bucuraţi-vă, păzitori ai fecioriei minţii;
Bucuraţi-vă, întăritori ai credinţei;
Bucuraţi-vă, candele aprinse la icoana Întrupării;
Bucuraţi-vă, bucuria Maicii Domnului;
Bucuraţi-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat;
Bucuraţi-vă, că în icoana raiului aţi păşit;
Bucuraţi-vă, că graiul cel nestricăcios l-aţi dobândit;
Bucuraţi-vă, că din Pomul Vieţii v-aţi împărtăşit;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 5-lea

Cu rugăciunile voastre, Sfinţilor Prunci, ca nişte liturghisitori ai tainei naşterii, chemaţi milostivirea lui Dumnezeu pentru zămislirea şi ocrotirea pruncilor şi alinarea durerilor naşterii. Pentru aceasta, rugându-vă a îndepărta de la noi toată boala cea sufletească şi trupească, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul al 5-lea

În încercări şi prigoane ajutaţi pe cei fără de apărare, ca încredinţându-se cu totul Domnului, să poată a săvârşi în pace voia Sa cea sfântă. Pentru aceasta, Sfinţilor Prunci, ne închinăm icoanei nevinovăţiei voastre, strigând unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, picături din roua Duhului;
Bucuraţi-vă, verigi între legea cea veche şi nouă;
Bucuraţi-vă, flori ale Crucii;
Bucuraţi-vă, lăstare ale schimbării minţii;
Bucuraţi-vă, izvoare de gingăşie duhovnicească;
Bucuraţi-vă, firimituri de mană cerească;
Bucuraţi-vă, că v-aţi alăturat îngerilor lui Hristos;
Bucuraţi-vă, surparea zidului gros de patimi;
Bucuraţi-vă, altare ale Duhului;
Bucuraţi-vă, muşchi crescuţi pe Piatra din capul unghiului;
Bucuraţi-vă, mlădiţe ale vieţii neîntinate;
Bucuraţi-vă, înmuguriri ale dragostei de frate;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Hristos!

Condacul al 6-lea

Preasfânta Fecioară Maria mult s-a îndurerat la trecerea voastră din viaţa pământească, Sfinţilor, rugând fierbinte pe Fiul ei şi Dumnezeu ca pururea să vă fie aproape cu Tatăl şi cu Duhul. Iar aceasta împlinindu-se, mijlociţi acum înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre, cântând cu îngereştile cete: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Văzând cu mintea Sfânta Fecioară pe mamele deznădăjduite şi plânse lângă trupurile voastre fără viaţă, Sfinţilor Prunci, a pus în sufletul ei chipul sabiei ce urma să-i străbată inima la moartea Domnului Iisus. Să privim dar şi noi în chip înţelegător la sfârşitul acestei vieţi trecătoare ca la o trecere de taină prin Cruce către Înviere, şi să strigăm unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, ploi de lumină în lutul uitării;
Bucuraţi-vă, mugurii duhovniceşti ai Lucrării;
Bucuraţi-vă, mugurii vieţii celei noi întru Hristos;
Bucuraţi-vă, descoperitorii sfatului dumnezeiesc;
Bucuraţi-vă, privitorii Chipului Preafrumos;
Bucuraţi-vă, struguri zdrobiţi în teascul iubirii;
Bucuraţi-vă, că puterea lui Dumnezeu v-a umbrit;
Bucuraţi-vă, că lacrimile Maicii Sale v-au răcorit;
Bucuraţi-vă, purtătorii patimilor cei neprihăniţi;
Bucuraţi-vă, icoane ale iubirii răscumpărate;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 7-lea

Luceferi de dimineaţă v-aţi arătat, Sfinţilor Prunci, şi vestitori ai Răsăritului de Sus. Pentru aceasta, cu smerenie ne închinăm Celui ce v-a încununat pe voi, căzând înaintea Lui şi cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Steaua Domnului v-a luminat naşterea, iar Crucea Lui v-a luminat Paştile. De îngereştile cete aţi fost slujiţi ca nişte mucenici înaintemergători lui Hristos. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, faguri plini de mierea Cuvântului;
Bucuraţi-vă, pene strălucitoare ale porumbiţei Duhului;
Bucuraţi-vă, înseninări în furtuna vieţii;
Bucuraţi-vă, picuri de ploaie în arşiţa pustiului;
Bucuraţi-vă, tainice înmuguriri ale smochinului neroditor;
Bucuraţi-vă, că aţi fost însufleţiţi de duhovnicescul zbor;
Bucuraţi-vă, văi ale rodirii suferinţei;
Bucuraţi-vă, albii ale luminării conştiinţei;
Bucuraţi-vă, înaintemergătorilor Pruncului Hristos;
Bucuraţi-vă, străji ale dumnezeiescului Iisus;
Bucuraţi-vă, întoarcere din păcat a celor căzuţi;
Bucuraţi-vă, ruşinare a judecătorilor şi cârmuitorilor nedrepţi;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 8-lea

Tulburarea inimilor o potoliţi, Sfinţilor, cu darul mângâietor al rugăciunii neprihănite. Pentru aceasta vă chemăm să ne sloboziţi sufletele din grija îmbătrânitoare, ca în pace să putem cânta pururea: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Din mormântul păcatului izbăvindu-ne cu rugăciunea, ca nişte stele călăuzitoare către Lumina cea neapropiată ne sunteţi, Sfinţilor Prunci. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, trezitorii noştri din desfrânare;
Bucuraţi-vă, îndulcitorii lacrimilor amare;
Bucuraţi-vă, călăuzitorii orfanilor;
Bucuraţi-vă, mângâietorii mamelor nemângâiate;
Bucuraţi-vă, că aţi fost închinaţi Dumnezeului Celui Viu;
Bucuraţi-vă, binecuvântaţii Maicii Domnului;
Bucuraţi-vă, flori în grădina raiului;
Bucuraţi-vă, purtătorii cununilor de spini;
Bucuraţi-vă, sfinţi însuliţaţi prin mărăcini;
Bucuraţi-vă, însuliţarea nesimţitoarelor inimi;
Bucuraţi-vă, gene de speranţă în noianul tristeţii;
Bucuraţi-vă, ţărmuri de care se sparg valurile morţii;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 9-lea

Nerăutatea învăţând de la voi şi nefăţărnicia gestului, Sfinţilor Prunci, ca pe cei ce aţi fost încununaţi cu lumina nepieritoare vă fericim şi împreună cu voi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea

N-aţi slujit deşertăciunii şi chipului înşelător al lumii, ci Domnului, cu Care în acelaşi răstimp născuţi fiind, de Dânsul aţi şi fost suiţi la cer, spre veşnică pomenire. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, întoarcere din drum a fiilor risipitori;
Bucuraţi-vă, tresărire de conştiinţă a celor nepăsători;
Bucuraţi-vă, ramuri pe care se odihneşte porumbiţa Duhului;
Bucuraţi-vă, alipire de viaţa cea nepieritoare;
Bucuraţi-vă, lepădare a păcatelor îmbătrânitoare;
Bucuraţi-vă, că strigătul vostru a mişcat cerurile;
Bucuraţi-vă, că lacrimile Rahilei au frânt tăcerile;
Bucuraţi-vă, pregătitorii Cinei celei de taină;
Bucuraţi-vă, coşmaruri ale voii împotrivitoare;
Bucuraţi-vă, adâncuri de rugăciune curată;
Bucuraţi-vă, odihnire în lumina neapropiată;
Bucuraţi-vă, ghiocei izbucniţi din pământul Domnului;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi pentru Domnul Hristos!

Condacul al 10-lea

Cu moartea pe moarte călcând, Domnul v-a îmbrăcat în luminoasă haină de nuntă, cântarea voastră mijlocind tuturor bucurie şi mare milă. Iar auzindu-vă glasurile îngereşti, inimile împietrite se trezesc şi la viaţa cea duhovnicească renasc, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Durerea mamelor alinând, chipul gingăşiei îl plămădiţi în suflete, Sfinţilor Prunci, cu mireasma rugăciunii curate. Din darul de care v-aţi împărtăşit, dăruiţi fără încetare tuturor celor ce cheamă numele Domnului, pentru care strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, gângurit al conştiinţei;
Bucuraţi-vă, spice ce potolesc foamea neputinţei;
Bucuraţi-vă, pâini ale punerii înainte;
Bucuraţi-vă, icoane ale înmulţirii darurilor crucii;
Bucuraţi-vă, călăuze în taina curăţiei;
Bucuraţi-vă, că aţi cunoscut durerile naşterii bucuriei;
Bucuraţi-vă, mădulare ale Bisericii lui Hristos;
Bucuraţi-vă, învăţătorii smereniei neprefăcute;
Bucuraţi-vă, găsitorii comorilor pierdute;
Bucuraţi-vă, dezlegătorii de falsa înţelepciune;
Bucuraţi-vă, întărirea celor ce se bucură de ocări şi prigoane;
Bucuraţi-vă, izbăvirea celor dispreţuiţi de lume;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 11-lea

Crudul împărat Irod a murit în grele chinuri, urmărit de mânia lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi, zăbovind cu mintea în păcat şi potrivnici întrupării duhovniceşti a lui Hristos, ne primejduim sufletele de moartea cea nevăzută a simţirii înţelegătoare. Pentru aceasta chemăm milostivirea Domnului, strigând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Mamele voastre, Sfinţilor Prunci, au plâns cu lacrimi amare pierderea scumpilor copii. Precum ele, plângem şi noi pierderea darului lui Dumnezeu. Însă precum ele s-au bucurat mai pe urmă de acoperământul sfinţeniei voastre, tot aşa ne rugăm şi noi pentru întoarcerea durerii în bucurie, strigând unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, alinătorii durerilor părinteşti;
Bucuraţi-vă, că aţi păşit pe trepte de icoană;
Bucuraţi-vă, că a înflorit nespusa voastră rană;
Bucuraţi-vă, struguri în via lui Hristos;
Bucuraţi-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii;
Bucuraţi-vă, că îi chemaţi pe ucigaşii de prunci la pocăinţă;
Bucuraţi-vă, că îi apasă poveri pe conştiinţă;
Bucuraţi-vă, că se vor smeri din trufia înălţării;
Bucuraţi-vă, că le rămâne nădejdea mărturisirii şi iertării;
Bucuraţi-vă, că vă cuprind braţele Maicii Domnului;
Bucuraţi-vă, în duhul icoanei pascale;
Bucuraţi-vă, de duhovniceasca întrupare;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 12-lea

Duhul iubirii de stăpânire, al invidiei şi al răzbunării ne face următori lui Irod. Iar duhul blândeţii, al iubirii şi al păcii străluceşte din icoana voastră, Sfinţilor Prunci, spre slava lui
Dumnezeu şi bucuria celor ce cu credinţă cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Dulceaţa raiului treziţi în inimile noastre, Sfinţilor Prunci, picurând mir din înălţime peste cei însetaţi de viaţă. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucuraţi-vă, leagăne de închinare;
Bucuraţi-vă, certarea slujirii neînţelegătoare;
Bucuraţi-vă, învietorii memoriilor neprihănite;
Bucuraţi-vă, dezvelitorii măştilor ipocrite;
Bucuraţi-vă, luminătorii golului necredinţei;
Bucuraţi-vă, martorii Stelei neapuse;
Bucuraţi-vă, înfricoşarea ucigaşilor de prunci;
Bucuraţi-vă, ruşinarea celor ce batjocoresc taina naşterii;
Bucuraţi-vă, mustrătorii încălcătorilor de jurământ hipocratic;
Bucuraţi-vă, îmblânzitorii fiarelor gândite;
Bucuraţi-vă, că lacrimile noastre de pocăinţă le purtaţi înaintea Scaunului Sfintei Treimi;
Bucuraţi-vă, aluat al iubirii sfinţitoare;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul al 13-lea

O, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod, rugaţi-vă pentru sufletele noastre, să învie din mormântul păcatelor încă din viaţa aceasta, întru dragoste neamăgitoare şi dăruire duhovnicească, pentru ca întrupând Iubirea lui Dumnezeu în viaţa noastră, să putem cânta împreună cu voi, la Înfricoşătoarea Judecată: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea…, Condacul 1: Ca cei ce pentru Hristos aţi fost junghiaţi…,

Icosul 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mişcă fără voia Celui de Sus, Hristos S-a purtat pe braţele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulţirea Bisericii biruitoare, pentru care toţi cei ce cinstesc patimile voastre strigă:
Bucuraţi-vă, că pentru Hristos aţi fost ucişi;
Bucuraţi-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca nişte prescuri, aţi fost liturghisiţi;
Bucuraţi-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate;
Bucuraţi-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă;
Bucuraţi-vă, că sunteţi ca un buchet de flori binemirositoare pus la icoana Întrupării;
Bucuraţi-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o aţi închipuit;
Bucuraţi-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit;
Bucuraţi-vă, bucuria plânselor mame;
Bucuraţi-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare;
Bucuraţi-vă, ajutorul celor fără de scăpare;
Bucuraţi-vă, bucuria şi ocrotirea pruncilor;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Prunci Martiri ucişi de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 1

Ca cei ce pentru Hristos aţi fost junghiaţi ca nişte miei, Sfinţilor Prunci, cu podoaba nevinovăţiei aţi luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului aţi înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereştile cete: Aliluia!

şi se face otpustul.

Sursa: https://acvila30.ro/