ADORMIREA MAICII DOMNULUI ÎN GHETSIMANI (Photo, Video, gr.)

2-7

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Αὐγούστου 2014, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα αὐτῆς.

Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τῆς κατανυκτικῆς καί μεγαλοπρεποῦς ταύτης ἑορτῆς προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπού Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, προεξάρξαντος τήν προτεραίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων Ἀραβοφώνων καί παρεπιδημούντων Ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί ρωσιστί, τῶν δέ Ἱεροψαλτῶν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου ἀραβιστί, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί ἀθρόου εὐσεβοῦς λαοῦ μετέχοντος ἐν θερμῇ καί κατανυκτικῇ προσευχῇ πρός τήν ἀειπαρθένον Μαρίαν διά βοήθειαν καί προστασίαν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἔχοντα οὕτως:

«Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἡ πηγή τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλῖμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ τῆς Θεοτόκου τό ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί, τόν Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον. Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετά σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά σοῦ τό μέγα ἔλεος», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.

Ὡς ἄλλοι ἀπόστολοι συνηθροίσθημεν σήμερον ἐκ περάτων τῆς γῆς ἐνθάδε Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν ἀθάνατον Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς μητρός τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ὄντως σήμερον ἑορτάζομεν θαῦμα παράδοξον, θαῦμα ξένον ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις, θαῦμα ἀκατανόητον. Καί τοῦτο διότι ἡ πηγή τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλῖμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται. «Ἡ πανάμωμος νύμφη λέγει μελῳδικῶς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καί μήτηρ τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, ἡ Θεῷ προορισθεῖσα ἐξ ἑαυτοῦ κατοίκησιν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως, σήμερον τήν ἄχραντον ψυχήν τῷ ποιητῇ καί Θεῷ παρατίθεται, ἥν ἀσωμάτων δυνάμεις, θεοπρεπῶς ὑποδέχονται καί πρός ζωήν μετατίθεται ἡ ὄντως μήτηρ τῆς ζωῆς ἡ λαμπάς τοῦ ἀπροσίτου φωτός, ἡ σωτηρία τῶν πιστῶν καί ἡ ἐλπίς τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Μάλιστα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ πανάμωμος καί ἀειπάρθενος Μαρία εἶναι ἡ ὄντως μήτηρ τῆς ζωῆς, ἡ λαμπάς τοῦ ἀπροσίτου φωτός ἡ σωτηρία τῶν πιστῶν καί ἡ ἐλπίς τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καί τοῦτο διότι αὕτη ἔτεκε τήν Ζωήν τήν ἐνυπόστατον, δηλονότι τόν σεσαρκωμένον Θεόν Λόγον, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Αὕτη ἡ Παναγία ἐρρύσατο τό γένος ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς προγονικῆς ἀποφάσεως. Διά ταύτης τῆς Παναγίας Θεοτόκου, ἡ παγγενής τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν.

Διά ταύτης «τά ἐπίγεια τοῖς ἄνω τῷ τοκετῷ αὐτῆς συνήφθησαν» καί τέλος διά ταύτης «ἡμεῖς ἐθεώθημεν», ὡς λέγει ὁ μελῳδός: «ἡ γάρ ἐκ σπέρματος Δαυίδ, δι’ ἧς ἡμεῖς ἐθεώθημεν, ἐν ταῖς χερσί τοῦ ἑαυτῆς Υἱοῦ καί Δεσπότου, ἐνδόξως καί ὑπέρ λόγον μετατίθεται».

Δεῦτε ἀγαπητοί μου, πάντες οἱ πιστοί, οἱ εὐχαριστιακῶς καί δοξολογικῶς κυκλοῦντες τόν τάφον ἐν τῇ εὐσήμῳ καί κλητῇ ταύτῃ ἡμέρᾳ τῆς μεταστάσεως τήν τοῦ Θεοῦ Μητέρα ἀνυμνοῦντες βοήσωμεν καί εἴπωμεν: Σῶσον ἡμᾶς τούς ὁμολογοῦντας σέ Θεοτόκον καί ἀπό πάσης περιστάσεως καί κινδύνων λύτρωσαι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἔτι δέ πρέσβευε ἀδειλείπτως τῶ Υἱῷ σου καί Θεῷ δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ καί ἰδίᾳ τῇ περιοχῇ ἡμῶν εἰρήνην καταλλαγήν καί τό μέγα ἔλεος Ἀμήν.

Μετά τήν θείαν Μετάληψιν, τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου καί τήν Ἀπόλυσιν, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία καί ἄλλοι ἐδέχθησαν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὑπό τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.

 

 

1-1

1-3

1-5

1-6

1-11

1-13

2-1

2-3

2-6

 

%d blogeri au apreciat: