CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MUCENIŢĂ ANISIA (30 decembrie)

anisia2_2

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTA MUCENIŢĂ ANISIA

Troparul Sfintei Muceniţe Anisia, glasul al 4-lea:

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anisia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trimite-mi lumină mie, ce­lui ce laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină, prealăudată, ca singura ce stai cu bucurie înaintea Tatălui luminilor, alungând, cu rugăciunile tale, viforul greşelilor mele.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sihăstria desţelenindu-ţi ogorul cel sufletesc, de Dum­nezeu înţelepţită, lucrezi spicul muceniciei, păstrându-l pentru Plugarul Cel Ce ţi-a insuflat pu­tere, fecioară muceniţă, vrednică de laudă.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mâna ta cea preabogată împărţind averea cea vremel­nică, ai dobândit viaţă bogată, care nicidecum nu se pierde şi Vistierie Nepieritoare şi Mărire Cerească, muceniţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, Ceea ce eşti Prea­sfântă, Se naşte astăzi cu Trup asemănător nouă, Făcătorul a toată lumea şi este înfăşat în scutece, Cel Ce a înfăşurat ma­rea cu negură, Maică pururea Fecioară.

Cântarea a 3-a

Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcătorul, iubind frumu­seţea sufletului tău, te-a logodit pe tine Sieşi mireasă, cu adevărat frumoasă şi fără de pri­hană, muceniţă.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind Patima Celui fără de patimă, Care pentru noi cu moarte a fost omorât, cinstită muceniţă, cu moarte mucenicească mori.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o jertfă duhovnicească şi ca o aducere desăvârşit curată s-a adus Ţie, Dumnezeule, Ceea ce a iubit Crucea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Loc Încăpător Ziditorului Celui Neîncăput te-ai făcut, încăpându-L pe El, cu Trup, Ceea ce eşti Plină de dar şi cu totul fără de prihană.

Cântarea a 4-a

Irmos: Ridicat pe cruce văzându-Te…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţinându-se pe urmele Tale cele purtătoare de viaţă, roaba Ta este rănită cu suliţa în coastă şi trece nevătămată de sabia cea chinuitoare, lăudându-Te pe Tine, Stăpâne Hristoase.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu razele muceni­ciei şi încununată fiind cu nestricăcioasă cunună, bucurându-te stai înaintea lui Hristos, Mirelui tău, Muceniţă Anisia Prealăudată.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împotriviri muceniceşti ai răsturnat, surpându-l, pe cel ce a îndrăznit să înşele pe Eva cea dintâi, arătându-l neputin­cios şi bucurându-te, strigai: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a zidit fiinţele cele fără de materie astăzi Se naşte cu Trup, ca un Om din tine, Maica lui Dumnezeu. Căruia cântăm: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a

Irmos: Tu Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tine Doamne, cunoscându-Te muceniţă Ta, Izvor de mântuire, a băut până la fund paharul muceniciei, neîndoindu-se cu inima.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, mieluşea a lui Hristos! O, junghiere bine primită de Dum­nezeu! O, jertfă fără de prihană a Domnului! Purtătoare de Dumnezeu, roagă-te să ne mântuim noi.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumină preastrălucitoare ai ajuns, apropiindu-te de Lumi­na Cea Mare şi luminezi pe cei ce prăznuiesc sfântă pomenirea ta, Muceniţă Anisia.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curgerea stricăciunii a înce­tat pentru că Fecioara a născut fără de stricăciune pe Cel Ce a eli­berat din stricăciune firea oa­menilor cea stricată.

Cântarea a 6-a

 Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând cuget bărbătesc, în trup femeiesc, muceniţă, ai ieşit la luptă cu vrăjmaşii cei fără de trup şi cu sabia răbdă­rii i-ai ucis pe ei.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mulţimea sângelui ai us­cat marea relei credinţe şi ai adăpat Cinstită Biserica lui Hristos, Sfântă Anisia, purtătoare de biruinţă, lauda fecioarelor.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neudată ai trecut prin fur­tuna nevoinţelor şi povăţuită fiind de mâna Celui Ce pe toate le-a făcut cu cuvântul, ai ajuns la liman de mântuire, fecioară.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a zidit după Chipul Său pe Om, din multă milosti­vire îl zideşte din nou, din tine Fecioară, Maica lui Dumnezeu, îmbrăcându-Se pe de-a întregul cu el.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cel Ce ai mântuit…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Casa sufletului tău, muceniţă, duhovniceşte fiind întărită prin mărturisirea lui Hristos, când s-au pornit valu­rile chinurilor, nicidecum nu s-a zdruncinat; ci, ai strigat: Dum­nezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscând pe Hristos Soare­le dreptăţii, muceniţă, nu ai vrut să jertfeşti soarelui, după porunca nelegiuitului tiran; ci, ai cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţitele tale sângiuri vopsindu-ţi haina mohorâtă şi încununat fîindu-ţi capul cu cunună de biruinţă, muceniţă, stai acum înaintea lui Dum­nezeu, Împăratul Cel Nemuri­tor, veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce înfăşoară cerul cu nori şi pământul cu negură, născându-Se din pântecele tău, cu scutece este înfăşat şi în iesle este culcat, Maică a lui Dum­nezeu fără de prihană, dezlegându-mi lanţurile greşelilor.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Orfanilor, văduvelor şi lip­siţilor şi tuturor celor din nevoi ai împărţit bogăţia, iubind Poruncile cele nestrămu­tate ale Atotţiitorului şi bând cu adevărat cinstitul pahar al muceniciei ţi-ai potolit setea, cinstită fecioară.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o zestre ai adus lui Hristos postirea, lacrimile, uci­derea patimilor, vărsarea sân­gelui şi împungerea coastei. Pentru aceasta ţi-a şi dat ţie cunună, care nu se învecheşte şi cămară ce nu se strică şi mărire nepieritoare.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În Lumină locuieşti împreună cu îngerii, în cetelefecioarelor şi în adunările mucenicilor; îm­preună prăznuind faţă către faţă cu Mirele tău şi împărtăşindu-te de Mărirea Cea Lumi­nată, Sfântă Muceniţă Anisia, strigi: toate lucrurile lău­daţi pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată acum lămurit a lipsit domn şi povăţuitor din neamul lui Iuda; că tu, cea fără de pri­hană, ai născut pe Cel mai îna­inte pus de o parte, pe Hristos, Aşteptarea neamurilor, Căruia cântăm: binecuvântaţi, toate lu­crurile Domnului, pe Domnul!

Cântarea a 9-a

 Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce dau cinstire chipu­rilor de piatră în locul Ziditorului, nesuferind a te ve­dea plecată lui Dumnezeu, Mă­rită Anisia, te-au tăiat cu sabia, logodindu-ţi prin moarte Dum­nezeiască Nemurire.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetatea tesalonicenilor se laudă cu scutecele şi cu nevoinţele tale, muceniţă, fecioară, iar Biserica celor întâi-născuţi, având Dumnezeiescul tău duh se veseleşte cu drepţii.

Stih: Sfântă Muceniţă Anisia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămâie, aur şi smirnă au adus magii, cu credinţă, Celui Ce S-a născut în Betleem; iar purtătoarea de biruinţă a adus nevoinţele cele prin sânge ale muceniciei, rugându-se Lui pentru noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toiag ai odrăslit din rădă­cina lui Iesei, Născătoare de Dumnezeu, născându-ne nouă astăzi pe Hristos, Floarea Dumnezeirii, Preacurată, Cel Ce ca Dumnezeu este Neîncăput, iar acum ca un Prunc este înfăşat cu scutece.

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Peste patimile trupului împărăţind prin suferinţe făcă­toare de viaţă, cu dreaptă cre­dinţă ţi-ai vopsit cu însuţi sân­gele tău haina nestricăcioasă, Cinstită Muceniţă Anisia. Pentru aceasta te-ai arătat mireasă fără de prihană a Împăratului tuturor. Izbăveşte-ne deci, din primejdii pe noi, cei ce săvârşim cu cre­dinţă mărită pomenirea ta.

SEDELNA Praznicului Naşterii Domnului, glasul al 4-lea

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Veniţi să vedem, credincio­şilor, unde S-a născut Hristos; drept aceea să vedem unde merge steaua cu magii, împă­raţii de la Răsărit; acolo îngerii cântă neîncetat; păstorii, petre­când noaptea în câmp, cântare vrednică grăiesc: Slavă întru cei de sus, Celui Ce S-a născut astăzi în peşteră din Fecioară şi de Dumnezeu Născătoarea, în Betleemul Iudeii.