CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS PATAPIE (II) (8 decembrie)

patapie-

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS PATAPIE (II)

Troparul Sfântului Cuvios Patapie, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Patapie, duhul tău.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

 Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând să laud strălucitele fapte ale vieţii tale lumi­nate, te rog, cuvioase: roagă-te să mi se dăruiască din cer Rază Dătătoare de Lumină, ca să micşoreze norul neştiinţei mele, Sfinte Patapie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce mai înainte cu Dum­nezeiască voie a acoperit în adâncul mării pe egipteni, scoţându-te pe tine ca dintr-o adâncime, din tulburarea lumească, te-a luminat cu cunoş­tinţe Dumnezeieşti şi te-a arătat stea cu totul luminoasă, părinte cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Din dragostea de nepătimire înfrânându-ţi patimile trupului cu frâul sihăstriei, fericite, te-ai arătat preacurat locaş al lui Dumnezeu prin credinţă şi ce­lor înviforaţi, liman de adăpost, Părinte Patapie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izbăvitorul, Cel Ce dă lumii izbăvire de blestemul cel de de­mult din tine Se naşte, Fecioară, făcându-Se Om; Acela a făcut pe Cuviosul Patapie izvor de vin­decări tuturor celor ce aleargă către dânsul cu credinţă.

Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpând brazda sufleteas­că cu izvoarele lacrimilor celor preaalese, ai adunat grâul Dumnezeieştilor fapte, păstrându-l în jitniţele cele de sus.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-armându-te cu dragostea ca şi cu sabia, cuvioase şi acoperindu-te cu pavăza Dumneze­ieştii tale smerenii, ai nimicit taberele demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înflorit-ai ca şi crinul în livada sihăstriei, cuvioase, umplând de mireasmă plăcută inimile celor ce te laudă pe tine şi săvârşesc cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind purtat în braţele Celei ce Te-a născut, Doamne, cu Puterea Ta ai sfărâmat idolii Egiptului; din care a odrăslit mulţimea de cuvioşi.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi cri­nul, Biserica păgânilor cea stearpă, Doamne, prin venirea Ta; întru care s-a întărit inima mea.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Venit-a din Fecioară nu sol, nici înger; ci, Tu Însuţi, Doamne, Te-ai Întrupat şi m-ai mântuit pe mine, tot omul. Pentru aceasta strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul lacrimilor tale cele fierbinţi a înecat taberele demo­nilor şi valurile păcatului; iar noianul minunilor tale s-a ară­tat celor din adâncul patimilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerenie, priveghere şi rugă­ciune neîncetată, dragoste cu­rată, credinţă şi nădejde câşti­gând, te-ai făcut împreună vorbitor cu cereştii îngeri, părinte cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adormit-ai valurile desfătă­rilor celor de multe feluri cu Dumnezeieştile suişuri şi cu ne­încetate curăţiri. Pentru aceasta, după adormire, ai mers către Lumina Cea Neînserată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Strălucit-ai din Fecioară ca şi soarele din nori, arătând pe cuvioşii Tăi stele luminoase; pe cei ce s-au răstignit lumii şi patimilor, cu Puterea Ta, Îndurate.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Lumina celor ce zac în întuneric, Mântuirea celor deznădăjduiţi, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine alerg, Împărate al păcii, luminează-mă cu Strălucirea Ta; că alt dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina celor ce zac întru în­tuneric străluceşte-mi mie lu­mină cu Dumnezeieştile rugă­ciuni ale cuviosului Tău; risi­peşte norii ticălosului meu su­flet; adapă-mă cu apele iertă­rii; că alt dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi ochii sufletului de nălucirea patimilor, purtătorule de Dumnezeu părinte, prin cumpătare, ai deschis cu rugăciune Dumnezeiască ochii celor orbi şi cu lumina vinde­cărilor ai risipit întunericul cel cumplit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Veniţi să luăm din Dumneze­iescul sicriu al Preaînţeleptului Patapie sănătate sufletului, să­nătate trupului, tot belşugul de har ca dintr-un izvor; că izvo­răşte minuni, ca nişte ape, celor ce aleargă către dânsul cu cre­dinţă neîndoită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dătătorul vieţii, Care pe toate le ţine, pe Cel Ce este Preaslăvit întru Sfinţi şi Se odih­neşte întru cuvioşi, L-ai născut cu negrăită zămislire; pe Acela roagă-L pentru noi, Fecioară, Dumnezeiască Mireasă.

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi-se cugetul cu strălucitoare suişuri, ai vieţuit în trup, ca unul fără de trup, rămânând neatins de păcate, Părinte Patapie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te Proorocului Ilie Tesviteanul şi urmând Sfântului Ioan Înaintemergătorul ai locuit mai întâi în pustiu, curăţindu-ţi cu­getul cu liniştea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucit-ai din Egipt ca un luminător preastrălucit, lumi­nând şi Constantinopolul cu lu­mina tămăduirilor, Prealumi­nate Părinte Patapie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Nor Uşor şezând Hristos, a venit odinioară la egipteni şi surpând idolii, a tras către Sine cetele cuvioşilor.

CONDAC, glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi…

Biserica ta, sfinte, aflând-o popoarele locaş de sănătate du­hovnicească, cu osârdie venind la ea cer ca să ia vindecare de greşeli cu rugăciunile tale; că te-ai arătat ocrotitor tuturor celor ce sunt în nevoi, Sfinte Părinte Patapie, Preacuvioase.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cei trei tineri au călcat…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Focul Cel Înţelegător aprinzându-ţi simţirile sufletului, ai prefăcut în cenuşă focul păcatului cu lucrarea Duhului şi te-ai arătat întocmai ca lumina, Sfinte Patapie, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Adânc al minunilor, râu de vindecări, izvor pururea curgător, pârâu care nicicum nu se sfârşeşte, s-au arătat moaştele tale, părinte, celor ce se apropie de ele cu credinţă şi cu căldură strigă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mă îndumnezeieşte pe mine Cel mai presus de Dumnezeire, Care a luat chip de rob din tine, Fecioară şi înnoieşte cărările cunoaşterii ca şi Legile firii, aducând la Sine mulţime de sihaştri şi de cuvioşi, care cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Cântarea a 8-a

 Irmos: Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-te pe tine însuţi de noroiul patimilor, cu osârdie te-ai arătat locaş stră­lucitor lui Dumnezeu, părinte, strigând: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile cele către Domnul curăţeşte-ne pe noi de toată întinăciunea; şi cu rugă­ciunea ta cea fierbinte izbă­veşte de furtunile patimilor, ale bolilor şi ale supărărilor pe cei ce te cinstesc pe tine după cum se cuvine, Sfinte Preacuvioase Părinte Patapie.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Chivernisindu-ţi viaţa în chip vrednic de Dumnezeu, cuvioase părinte, te-ai arătat iconom, bine slujind nevoilor sfinţilor, cuvioase; cu care te-ai învrednicit Moştenirii Celei de sus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Curata, care a aşezat în cer firea cea pământească şi pieritoare, Slava îngerilor şi Bucuria cuvioşilor, care Singură este Stăpâna celor zidite, ca Una ce a născut pe Dumnezeu, să fie Lăudată în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei şi a prefăcut văpaia în rouă, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

 Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zi de mântuire a strălucit prăznuirea ta, luminând inimile cele din întuneric, risi­pind negura patimilor şi ară­tând fii ai Luminii, pe cei ce te cinstesc acum pe tine, slujitorul lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Patapie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odrasla tebanilor, fala celor din pustiu, strălucirea şi buna cuviinţă a călugărilor, lumină­torul celor din Bizanţ, pe Sfântul Patapie, care s-a arătat înger pe pământ, toţi după vrednicie, să-l fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deopotrivă cu îngerii fiind, întocmai cu cuvioşii şi părtaş cu proorocii, cu Apostolii şi mu­cenicii, cu ierarhii şi cuvioşii şi slujind Preacinstitei Treimi, în cu­răţia cugetului, roagă-te pentru noi toţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Taina cea mare a zămislirii tale cea mai presus de cuget, înfricoşează pe îngeri, Ceea ce eşti de Dumnezeu cu har Dă­ruită, mângâie adunările cuvioşilor, veseleşte pe Sfinţii Părinţi, care Dumnezeieşte te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Neispitită de nuntă.

SEDEALNA, glasul al 3-lea

Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Uscat-ai patimile trupului cu curgerile lacrimilor, de Dum­nezeu fericite părinte şi râuri de tămăduiri ai izvorât, Sfinte Părinte Patapie. Pentru aceasta venind la cinsti­tele tale moaşte, culegem har şi milă, prăznuindu-ţi pomenirea după vrednicie, cu credinţă fierbinte, de Dumnezeu fericite.

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Luând asupra ta sărăcia Cu­vântului, Cel Ce S-a născut pentru noi din Fecioară, ai privit cele vremelnice întocmai ca pe o iarbă, fericite; că gustând din pomul cunoştinţei, cuvioase, te-ai arătat Dumnezeiesc învăţător călugărilor. Pentru aceas­ta pe toţi i-ai îndemnat spre râvna vieţuirii îngereşti, cu Dumnezeieştile tale cuvinte, de Dumnezeu purtătorule, Preacuvioase Patapie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

SEDELNA Înainteprăznuirii Sfintei Ana, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Uşa cea Neumblată acum mai înainte se vesteşte; Cetatea cea întru tot Luminată vine să lumi­neze; cea care Singură este cu totul Preacurată, drepţilor se arată astăzi prin îngeri. Pentru aceas­ta cu bucurie strigăm către Ziditorul: dăruieşte-ne nouă roadă Izvorul Nestricăciunii.