CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC OSEA (17 octombrie)

osea1

ORNAM1

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC OSEA 

Troparul Sfântului Prooroc Osea, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Proorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de proorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu.

Cântarea a 3-a

Irmosul:

Întăreşte-mă, Hristoase, pe piatra cea neclintită a Po­runcilor Tale şi mă luminează cu lumina feţei Tale; că nu este sfânt fără numai Tu, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat în arătările cele Dumnezeieşti, cu învăţătură cuvioasă lui Dumnezeu, arătat ai proorocit chemarea neamu­rilor, proorocule, fiind însem­nat de Duhul Sfânt.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te, gânditorule de Dumnezeu, a vedea mai înainte cele ce vor să fie, ca şi cum ar fi fost de faţă, arătat ai spus mai înainte căderea iudei­lor şi mutarea lor din Lege.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spus-ai mai înainte că Israel se va mântui, nu cu război, nici cu arc, nici cu toată într-armarea, ci în Domnul Dumnezeu Atotţiitorul, însemnându-ne prin aceasta Întruparea Cuvântului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Cinstită Fecioară, Ceea ce ai zămislit pe Cuvântul Cel Ce S-a Întrupat, Care cu Sfânt Sângele şi Trupul Său ne-a scăpat de înşelăciune.

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Cunoscut-am, Atotputer­nice, iconomia Ta şi cu frică Te-am preamărit, Mân­tuitorule.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocule Osea, cel ce eşti ochiul cel vă­zător de Dumnezeu al proorociei, izbăveşte de primejdii pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaşule cel prealuminat şi întărit al Duhului, roagă-te să mântuiască pe cei ce te laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce stai înaintea Judecă­torului tuturor, ca un prooroc îndumnezeit, izbăveşte-mă de patimi cu rugăciunile tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întrecut-ai, pururea Fecioară, Cetele îngerilor, purtând în pân­tece pe Ziditorul lumii.

Cântarea a 5-a

Irmosul:

De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel Ce eşti împreună fără început cu Tatăl şi Mântuitorul sufletelor noas­tre; pace lumii dăruieşte, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecând cu milostivire, ne-ai învăţat pe noi îndelungă răbdarea, milostivirea şi bunătatea lui Dumnezeu, prin care îngăduieşte pe toţi, proorocule, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Hristos a Înviat omorând moartea, precum a vestit înţe­leapta ta proorocie mai înainte, descoperitorule de cele Dum­nezeieşti şi a dăruit viaţă sufletelor celor din iad.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răpeşte-mă cu rugăciunile tale, Proorocule Osea, din adân­cul greşelilor mele, având ne­înfruntată îndrăzneală către Hristos, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Domnul şi Împăratul tutu­ror, Cel împreună fără început cu Tatăl din tine S-a născut sub vreme, Născătoare de Dum­nezeu Fecioară şi S-a arătat cu Trup.

Cântarea a 6-a

Irmosul:

Pe proorocul l-ai mântuit din chit, Iubitorule de oameni şi pe mine scoate-mă dintru adâncul păcatelor, rogu-mă.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocind cele ce vor să fie, Sfinte Osea, Preafericite, ai arătat pogo­rârea Cuvântului către oameni.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce au fost omorâţi cu greşelile, Viaţa Cea Nemuritoare i-a scos din laturile iadului, precum ai proorocit.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luarea în laturi a celor le­giuite, căderea iudeilor şi che­marea neamurilor ai arătat, proorocule.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pântecele tău a Răsărit Dumnezeu Cuvântul, Ceea ce eşti fără de prihană, Îmbrăcându-Se negrăit cu Trup pentru noi, ca un Milostiv.

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Tinerii lui Avraam, în cup­tor Treimea închipuind, văpaia focului în rouă au prefăcut-o şi cântând grăiau: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu luminare mai presus de fiinţă, luminându-ţi-se gândul, Sfinte Proorocule Osea, te-ai îmbogăţit, preafericite, cu cunoştinţa celor ce au să fie, cântând Stăpânului: Binecu­vântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănatu-Te-ai în mâinile proorocilor, Nemuritorule, în­mulţind vedeniile, Mântuito­rule, în multe feluri închipuindu-Te celor ce cu credinţă stri­gă ţie: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu eşti izvorul lui Israel, care verşi ape de mântuire, propo­văduind mai înainte pe Hristos, Râul Păcii, Sfinte Osea; Căruia cân­tăm: Binecuvântat eşti, Dum­nezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a Strălucit din Tatăl Cel fără de început, din tine S-a Întrupat, Fecioară Maică a lui Dumnezeu, pentru nespusa mi­lostivire, pe Care lăudându-L, cântăm: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Cântarea a 8-a

Irmosul:

Pe Cel Ce a păzit pe tineri în văpaia focului, în cup­torul cel ars şi în chip de Înger S-a pogorât la dânşii. Pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrarea cea mai înainte cu­noscătoare şi cunoaşterea celor ce vor să fie, care s-a dat proo­rocilor din harul cel Dumneze­iesc, mai presus de pricepere, îi făcea a cânta: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având gură de Dumnezeu in­suflată şi limbă grăitoare de cele Dumnezeieşti, Proorocule Osea, care, luminându-te cu raza credinţei, cântai: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu propovăduire luminată ai spus mai înainte celor de pe pământ măririle lui Dumnezeu, cunoştinţa celor ce vor să fie, proorocule grăitor de cele Dum­nezeieşti, cântând: lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeu Cuvântul Cel pu­rurea de o Fiinţă cu Dumnezeu, Întrupându-Se din Sfântul tău pântece, Fecioară Preacurată, S-a arătat celor ce cântă: pe Dom­nul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Cântarea a 9-a

Irmosul:

Bucură-te, Lauda Fecioriei; Bucură-te, Maică Preacurată, pe care toată făptura cu Dumnezeieşti cântări te mărim.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luat-ai răsplătire ca un proo­roc, Sfinte Osea, primind cununa cea cu bună podoabă de la Dumnezeu, preafericite.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu toată Lumi­na lui Hristos, preaalesule, cu rugăciunile tale fă-L pe El Binevoitor către cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Proorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună cu Cetele îngeri­lor stai, cu laude cinstind pe Stăpânul, vieţuind viaţă întoc­mai cu îngerii, Sfinte Proorocule Osea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vrând să mântuiască pe om, Mântuitorul şi Domnul, S-a Îmbrăcat cu Trupul nostru din tine, Fecioară Preacurată.

SEDELNA, glasul 1

Podobie: Mormântul Tău…

Plecatu-ţi-ai urechea, proorocule, la Cel Ce te-a chemat şi învăţându-te cunoştinţa tutu­ror celor ce vor să fie, ai însem­nat mai înainte venirea lui Hristos cea Dumnezeiască. Pen­tru aceea astăzi prăznuim sfân­tă pomenirea ta, lăudăm pe Mântuitorul, Cel Ce te-a mărit pe tine.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Alunecând cu cugetele cele viclene, am căzut în noian de păcate şi suspinând, strig ţie din inimă, Preacurată: minu­nează întru mine mila ta cea bogată şi luciul cel nemărginit al milostivirii tale şi bogăţia cea nemăsurată a îndurărilor tale şi-mi dă pocăinţă şi iertare de greşeli, ca să grăiesc ţie cu dragoste: roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu, să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu, robul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Trăgându-Te, Cuvinte, la Cruce, de bărbaţii cei fărădelege cu gând cumplit şi văzându-Te Maica Ta, cu amar lăcri­mând şi rupându-i-se cele dinlăuntru, tânguindu-se, striga şi de necazul inimii glăsuia sus­pinând: cum pătimeşti fără dreptate, Preabunule Cuvinte? Cum rabzi lovituri cu palma peste obraz de a Ta bunăvoie? Şi iarăşi, cum suferi scuipările şi moartea cea fără dreptate? Vai mie, Ceea ce Te-am născut Fiule, pe Tine pe Care Te văd pironit cu cuie pe Cruce. Dar pătimeşti aceastea voind, Cel Ce din fire eşti Iubitor de oameni.

 

%d blogeri au apreciat: