CINSTITUL PARACLIS AL SFÂNTULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE (POPOVICI)

CINSTITUL PARACLIS AL CELUI ÎNTRE SFINŢI,

PREACUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU,

IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE

Sf Iustin1

(facere  a lui Leontie ierodiaconul)

După obişnuitul început şiDumnezeu este Domnul…cântăm următoarele tropare pe glasul al IV-lea, podobia: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

La Cuviosul Dascăl şi iscusit Păstor,

să alergăm acum în grabă cu dragoste

şi să-l chemăm rugându-l să ne scape acum

din toate ispitele şi eresuri vrăjmaşe,

să tămăduiască-n dar şi cumplitele boale,

că îndrăzneală la Domnul câştigând

Iustin slăvitul ajută pe toţi degrab.

(de 2 ori)

Slavă… Şi acum…

a Născătoarei:

Nu vom tăcea de Dumnezeu Născătoare-n veac

a spune pururi ale tale prea mari puteri,

că de n-ai fi stătut tu să te rogi pentru noi,

cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii

sau cine ne-ar fi păzit până chiar acum slobozi,

de tine, Doamnă, nu ne vom depărta,

că tu ne izbăveşti din toate nevoile.

Psalmul 50 şi

CANONUL

Al cărui acrostih este:“Laud adîncul teologiei. Al lui Leontie.”


Cântarea I, glasul al VIII-lea

Irmos: Pe faraon cel ce se purta în car…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

La prea viteazul voievod al taberei dreptmăritoare alerg,

care înnecat-a faraonicul eres,

ce ridicat-a valuri mari împotriva Bisericii Israelului celui nou,

a Ortodoxiei Părinţilor.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Apărător Ortodoxiei, Dascăl şi Tâlcuitor luminat,

Teolog prea mare şi sfinţit  tăinuitor

te-ai arătat Bisericii alăuta Cuvântului şi a Duhului trâmbiţă,

Sfinte Cuvioase Iustine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urând  vicleana uneltire foarte te-ai îmbărbătat oarecând

a vădi eresul şi a-l dezrădăcina,

spunând că papa cel semeţ a căzut luciferic ca şi Adam şi Iuda,

de a căror soartă fereşte-ne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De negrăit este minunea naşterii dumnezeieştii Făclii:

cum n-a ars, Fecioară, preacurat mitrasul tău,

ci mai vârtos l-a luminat spre a fi încăpere a Făcătorului tuturor?

Căruia te roagă pentru noi toţi.

Cântarea a III-a

Irmos: Cel ce ai întărit dintru început…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Arzând de focul netrupesc ai pârjolit cu limba ta

a eresurilor rea erezie, ce în vremile de-apoi s-a ridicat cu sunet;

de care ne păzeşte,

Sfinte Părinte Iustine.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

De Dumnezeu  cuvântător te-ai dovedit, Părinte,

învăţând dumnezeieştile dogme luminat şi cuvios, de Dumnezeu alesule,

Căruia te şi roagă,

Dascăle preaminunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învederat te-ai îmbrăcat cu armătura dreptăţii,

dovedindu-te atotplin de râvnă în războiul nevăzut cu pâlnia satanică,

care vrea să înghită

Ortodoxia Părinţilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născând pe Viaţa tuturor te-ai făcut Maică a Vieţii,

înviind pe cei ucişi de păcate, ce aleargă ne-ncetat la acoperământul tău,

cerându-ţi mijlocirea,

de Dumnezeu Născătoare.

Păzeşte-ne, Preacuvioase Iustine mult milosârde,

de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri,

căci la tine toţi căutăm scăpare.

Priveşte-acum cu milosârdie, Maică prealăudată,

spre necazul cel prea cumplit al trupului meu slăbit

şi vindecă-mi sufleteasca durere.

Ectenie şi SEDELNA, gl. al II-lea

Podobie: Cele de sus căutând…

La preaminunatul Dascăl şi prea bun Păstor

cu dragoste şi umilinţă să alergăm,

cerând ajutorul lui, când de scârbe suntem împresuraţi,

căci se arată grabnic folosind măritul Iustin, prea marele teolog.

Cântarea a IV-a

Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Cu ce cântări vom lăuda pomenirea ta,

Cuvioase, noule luceafăr al Ortodoxiei noastre părinteşti,

şi cu ce cuvinte vom împodobi mutarea ta,

că bine ai luptat împotriva Romei papale,

de a cărei eres mântuieşte-ne.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Unindu-te cu Dumnezeul minunilor,

după moarte foarte din belşug ai săvârşit minuni şi tămăduiri,

şi pe cei ce aleargă la sfânt mormântul tău îi alini,

de care minunându-ne şi noi strigăm ţie:

şi de noi te îndură, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lacrimile şi rugăciunea le-ai înjugat

şi căruţă înţelegătoare către cer acestea ţi s-au făcut

şi ca nişte aripi ai câştigat milostenia,

postirile şi toate celelalte fapte bune

ca un Vultur ceresc şi preaminunat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Te-ai arătat cleşte de taină şi preasfinţit,

ce purtat-ai nematerialnicul cărbune sfânt şi-nţelegător,

care curăţeşte mulţimea fărădelegilor;

cu care şi pe noi ne curăţeşte, Curată,

de necinstea spurcatelor patimi.

Cântarea a V-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Edenule, deschide-ţi porţile să intre noul tău locuitor

şi vesteşte praznic adunării celor întâi născuţi:

iată turtureaua cea cu frumseţe-mpodobită

se înalţă la Cel preaiubit al ei.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

O, ce fapte măreţe îţi împodobesc sufletul tău cel preacurat,

ci te roagă Sfinte Cuvioase Părinte Iustine,

să ne izbăvim de înşelăciunea cea cumplită,

lăudând precinstită mutarea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudăm cu credinţă pe vindecătorul tuturor celor bolnavi,

învierea lumii care zace în moartea păcatelor,

pe ruşinătorul filosofiilor idolatre,

teologul cel mare şi prea vestit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O, prea mare minune ! Cum n-a ars, Fecioară, prea curat mitrasul tău

Focul cel de taină al Cărbunelui celui dumnezeiesc,

ci ne curăţeşte de-ntinăciunea cea din patimi

cu atingerea Lui cea preasfântă?

Cântarea a VI-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Gunoiul păcatelor l-ai îndepărtat, Părinte,

şi ai dobândit curăţia vieţii alese a Părinţilor de demult,

cu care te bucuri în cereştile locaşuri.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Icoană virtuţilor, adâncul teologiei noastre ortodoxe,

Preacuvioase  Părinte, insuflate de Dumnezeu,

te-ai arătat lumii preaviteaz ostaş al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Eden înţelegător sunt scrierile curatei tale-nvăţături,

prea întemeiat stâlp şi pavăză a Sfintei Ortodoxii,

cu care şi astăzi ne fereşti de înşelare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Icoana ta o cinstim, chemare a lui Adam numindu-te pe tine,

de Dumnezeu Născătoare, şi la tine scăpăm acum

să ne izbăvim toţi de cumplitul vierme şi de iad.

Păzeşte-ne, Preacuvioase Iustine mult milosârde,

de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri,

căci la tine toţi căutăm scăpare.

Curată, ce prin cuvânt pe Cuvântul în chip de taină

la plinirea vremilor născut-ai, înduplecă-L,

având acum îndrăzneală de maică.

Ectenie şi CONDACUL gl. al VI-lea, podobie “Ceea ce eşti folositoare…

Teologule cu nume mare şi Dascăle,

Purtătorule de Dumnezeu prea alesule,

nu-nceta a mijloci pururi pentru fiii tăi,

care se află întru nevoi, ajutător făcându-te

celor care cu dragoste cântă cu umilinţă

şi laudă cu credinţă cinstită alergarea ta,

vestitorule de Dumnezeu.

PROCHIMEN, gl. al IV-lea

Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul din Liban se va înmulţi.

Stih: Răsădit fiind în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru.

EVANGHELIA de la Matei IV,25;V,1-12 (a Fericirilor)

Evanghelia a II-a de la Liturghia din Duminica a IV-a  a Sfântului şi Marelui Post

Apoi: Slavă…gl. al II-lea

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum… a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule… şi stihira gl. al VI-lea, podobie: Toată nădejdea …

Pe marele Teolog cel iscusit în cuvinte şi de taine văzător,

vistierul nesecat al sfintelor virtuţi,

pe măritul Sfânt Iustin, dascălul cel înţelept,

luminarea ortodocşilor, podoaba Serbiei,

ruşinarea necredincioşilor, pe crinul cel cu bun miros,

care prea frumos s-a împodobit

şi-n înţelepciune pe Solomon cel mare l-a-ntrecut,

pe cuviosul cel cu bun chip într-un glas cu toţi să-l fericim.

Cântarea a VII-a

Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Albina virtuţilor  în raiul cel prea înmiresmat a zburat

şi de-acolo revarsă nectar de sfântă teologie şi de har

celor ce scapă la dânsul cerând în dar

tămăduire de boli şi izbăvire de necaz.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Luând de la Dumnezeu harisma sfintei de Dumnezeu cuvântări,

luminare împrăşti şi risipeşti viforul cumplitului eres,

mărturisind Adevărul mântuitor,

Ortodoxia păzind-o neatinsă în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumină te-ai arătat ce răspândeşti raze de minuni prea bogat

şi goneşti norii negri ce ne-mpresoară şi în păcat ne atrag,

că ai luat de la Domnul har minunat

a lumina toată lumea ca un soare frumos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Unit-a cele de jos cu cele ce în cele de sus sălăşluiesc

a ta naştere, Maică de Dumnezeu Născătoare, scară şi pod,

căci de la moarte la viaţă ne treci pe toţi,

care scăpăm la al tău atotputernic omofor.

Cântarea a VIII-a

Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Iubind pe Bunul Dumnezeu, Care te-a iubit  Cel dintâi

toate ale lumii lepădat-ai bucuros

şi cetelor îngereşti râvnit-ai a te asemăna,

cu care acum te veseleşti, Fericite,

Părinte prea sfinţite, Cuvioase Iustine,

să cauţi cu plăcere spre cei care te cântă.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Luminător prea luminos şi podoaba Bisericii,

lauda şi cinstea ortodocşilor creştini,

comoară virtuţilor te-ai arătat, Părinte Iustin,

şi vrednic urmaş ierarhului Nicolae,

ce scaunul Ohridei şi al Zicei slăvit-a

ca alt Gură de Aur al neamului tău, sfinte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Eşti astăzi întru cei de sus împreună cu toţi cei drepţi,

cu Gură de Aur şi cu Sfântul Serafim,

cu Sava, cu Simeon şi Prohor, făcătorul de minuni,

cu care te rogi pentru întreaga făptură,

Părinte Cuvioase, de trei ori fericite,

şi Serbia acoperi de toată uneltirea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ochi vrednici nu am să privesc spre al tău chip cu totul sfânt,

Maică Preacurată, de păcat fiind orbiţi,

ci rogu-te vindecă-i şi din lumina ta dă-le lor,

căci tu ai născut Lumina cea din Lumină,

Marie, Doamna noastră, a Domnului Mireasă,

să faci cu mine milă în ziua judecăţii.

Cântarea a IX-a

Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Nu se pricepe mintea a lăuda

nevoinţele care le-ai încercat şi le-ai răbdat

pentru slava Sfintei Ortodoxii,

că şi surghiun ai suferit, dar tu pe Hristos mai mult L-ai vestit,

dispreţul lumii toate l-ai socotit dreptate

ca un smerit şi blând cu inima.

Stih: Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru noi.

Turn al Ortodoxiei te-ai arătat,

dărâmând noul turn Babel la pământ ca un viteaz

întru slava Domnului cerului

şi mântuirea tuturor care ortodox viaţa şi-o petrec

în veacul cel din urmă când s-a-nmulţit păcatul,

dar prisosit-a harul din belşug.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind pe Dumnezeu cu adevărat

în nimic socotit-ai ispitele ce le-ai cercat

pentru slava marelui Împărat,

căci având gând smerit şi blând de partea de-a stânga te-ai izbăvit

şi-n partea cea de-a dreapta a ta râvnă te poartă,

căreia fă-ne şi pe noi părtaşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Eden ce înflorit-ai cerescul Pom

te vedem, Preacurată Fecioară, prea sfânt palat

care încăput-ai preaminunat

pe Împăratul tuturor, pe Care Îl laudă îngerii

şi serafimii-I strigă cântare întreită:

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnului oştirilor.

Cuvine-se cu adevărat… şi

 

MĂRIMURILE

Pe prea înţeleptul mare păstor,

pe Iustin slăvitul, al eresului mustrător

şi-al  Ortodoxiei ales dreptar şi cârmă,

să-l încununăm acum cu flori de laudă.

Bucură-te mare tâlcuitor

al Scripturii Sfinte şi al lumii luminător;

Bucură-te Sfinte Iustine fericite,

Vulturul cel cu bun chip al teologilor.

Erezia papilor ai vădit

şi Buna Vestire tuturor bine ai grăit,

înţelegători peşti ai pescuit, Iustine,

ca un iscusit pescar şi Dascăl minunat.

Turn Ortodoxiei te-ai arătat

pe piatra credinţei fiind bine întemeiat

şi acum te bucuri cu sfinţii împreună,

lăudând pe Dumnezeu Carele te-a sfinţit.

Ale noastre cereri să le-mplineşti,

căci pe tine, Sfinte,  te avem cald ocrotitor;

vino de ajută pe cei care te roagă

şi sărută cu dor sfânt sfântă icoana ta.

Pe prealăudatul sfânt teolog,

pe marele preot care lumea ce suferea

a tămăduit-o de reaua amăgire,

aducând-o la Hristos, să-l fericim cu toţi.

Bucură-te mare apărător

al Creştinătăţii şi-al păgânilor mustrător,

Iustine slăvite, de trei ori fericite,

nu-nceta a te ruga pentru toţi fiii tăi.

Roagă-te, Iustine, neîncetat

cu Gură de Aur şi cu Sava cel prea sfinţit,

Prohor, Nicolae, cu Simeon slăvitul

şi cu Sfântul Serafim ca să ne mântuim.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului,

cei doisprezece Apostoli, împreună cu toţi sfinţii

şi cu Născătoarea de Dumnezeu,

faceţi rugăciuni acum: toţi să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru… şi

TROPARUL

gl. al III-lea, podobie: Pentru mărturisirea…

Ca o sabie prea ascuţită

ridicatu-te-ai, Sfinte Iustine,

împotriva învierii păgânismului

şi ai lovit rătăcirea latinilor

ca un viteaz voievod al creştinilor

şi cu îngerii te bucuri acum în cei de sus,

rugând pe Dumnezeu pentru unirea tuturor.

 

Slavă… Şi acum…a Născătoarei-Învierii:

Pe tine ceea ce ai solit…

Ectenia şi apolisul. Apoi STIHIRA gl. al II-lea, podobie: Când de pe lemn…

Tuturor celor ce sunt în nevoi

şi care aleargă cu râvnă la caldul tău ajutor

nu întoarce faţa ta, deşi nevrednici suntem,

căci pe tine te-am dobândit bună apărare,

ancoră şi tare zid când în primejdii suntem,

Sfinte Cuvioase Iustine,

când ne-mpresurăm de eresuri

să ne-ajuţi  cu al tău har să biruim.

 

Stăpână, primeşte… Toată nădejdea…

Pentru rugăciunile…


5 comentarii la „CINSTITUL PARACLIS AL SFÂNTULUI IUSTIN CEL NOU DE LA CELIE (POPOVICI)

  1. Pingback: Aşezarea în rândul sfinţilor a Cuviosului Iustin Popovici şi a Egumenului Simeon « PELERIN ORTODOX

  2. Lucreţia

    Sfinte Părinte Iustine roagă-te pentru mine păcătoasa şi nevrednica!

  3. Pingback: Razboi întru Cuvânt » SFANTUL IUSTIN POPOVICI A FOST CANONIZAT DE BISERICA SARBA, AL CAREI SINOD II PRIGONESTE CEL MAI FIDEL UCENIC (Vladica Artemie)

  4. Pingback: Iustin Popovici a fost canonizat oficial | LITURGICĂ ŞI MISIOLOGIE ORTODOXĂ

  5. Mos Ioan

    Sfinte Justin roaga-te pentru poporul sârb, poporul român, poporul grec si pentru celelalte popoare ortodoxe, greu încercate de dusmanii lui HRISTOS!

Comentariile sunt închise.