CRĂCIUNUL PE VECHI LA BETHLEEM (PHOTO&VIDEO)

01-4

Τό ἑσπέρας τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, Τρίτης, 24ης Δεκεμβρίου/ 6ης Ἰανουαρίου 2015 πρός Τετάρτην, 25ην Δεκεμβρίου / 7ην Ἰανουαρίου 2015, περί τήν 10.30 μ.μ. ὥραν ἤρξατο ὁ ἑορτασμός τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων δι᾽ ὑποδοχῆς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου παρά τήν πύλην τοῦ Βαπτιστηρίου. Ἀπό ταύτης, ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἦλθεν εἰς τόν κυρίως ναόν, ἔνθα ἤρξατο ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων διά τοῦ Ἐξαψάλμου καί λοιπῶν τῶν τοῦ Ὄρθρου.

Τελουμένου τοῦ Ὄρθρου, προσελθών ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἐνεδύθη, ὡς καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ «λαβόντες καιρόν» ἱερεῖς.

Ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ Καθίσματος «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐξῆλθε τῆς Ὡραίας Πύλης, ἔχων δεξιόθεν Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούδ Ἀμπάς- Ἀμποῦ Μάζεν, ἀριστερόθεν δέ καί τόν Ὑπουργόν Ἐργασίας τῆς Ἰορδανίας καί τόν Ἕλληνα Πρόξενον εἰς Ἱεροσόλυμα ἐξοχώτατον κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην.

Εἰς τόν Ἅγιον Τόπον τοῦτον, ἐν ᾧ ἡ Θεότης ἐφανερώθη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς, ἀνεγνώσθη ἡ ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελική Περικοπή τῆς Γεννήσεως μετά τά Μεγαλυνάρια καί τούς Ἀναβαθμούς καί ἀκολούθως ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ὑπευθύνου τῶν Ἀραβικῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν.

Μετά τό Μήνυμα, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων, ἔλαβε χώραν ἡ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων προσκύνησις εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην, ἀκολούθως δέ ἔλαβε χώραν ἡ ἔξοδος διά τῆς κλίμακος τῆς βορείου Πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἡ λιτανεία ἀνά τήν Βασιλικήν ἐσωτερικῶς τῶν κιόνων αὐτῆς τρίς, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο αἱ Καταβασίαι, «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε» καί ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».

Ἅμα τῇ συμπληρώσει τοῦ τρίτου κύκλου, ἀνεπέμφθη δέησις εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς καί ἐσυνεχίσθη ὁ Ὄρθρος εἰς τόν κυρίως Ναόν πρό τοῦ εἰκονοστασίου.

Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ καί Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί πολλῶν ἱερέων παρεπιδημούντων ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας καί Οὐκρανίας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, τῶν διακόνων π. Διονυσίου, Μάρκου, Ἀναστασίου, ψαλλόντων ἑλληνιστί δεξιά μέν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, ἀριστερά δέ ἀραβιστί τῆς βυζαντινῆς χορῳδίας ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ, μετέχοντος δέ ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει πολλοῦ λαοῦ ἐκ τοῦ ποιμνίου τῆς Βηθλεέμ, τῆς Μπετζάλλας καί τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρουμανίας, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Μολδαβίας.

Πολλοί τοῦ λαοῦ τούτου ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, πάντες δέ λαμβάνοντες τό Ἀντίδωρον, ἐξῆλθον τῆς Βασιλικῆς, εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν διά τήν ἐμπειρίαν τῆς θείας Λειτουργίας, ἥν ἐδωρήσατο αὐτοῖς ὁ Χριστός εἰς τόν τόπον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως Αὐτοῦ.

Τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἀρτύσιμος εὐφρόσυνος τράπεζα παρατεθεῖσα εἰς τόν Μακαριώτατον καί πολλούς ἄλλους ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Μετά τήν τράπεζαν ταύτην, ἥτις ἔδωσεν εἰς τήν πνευματικήν χαράν καί τήν σωματικήν, ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ἱερεῖς καί λαός ἀνεχώρησαν διά τήν πόλιν αὐτῶν ἐν πτώσει ραγδαίας βροχῆς καί ἐν ἀναμονῇ τῆς προβλεφθείσης ὑπό τοῦ μετεωρολογικοῦ δελτίου πυκνῆς χιονοπτώσεως.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

01-1

01-3

01-5

01-7

01-10

01

2-11

2

10

11

12

13

16

%d blogeri au apreciat: