Cuvinte din înțelepciunea sfinților

Cuvinte din înțelepciunea sfinților

De se va întâmpla o bucurie, să presupunem că mâhnirea nu e departe de noi; iar dacă a sosit necazul, să aşteptăm bucuria. Să luăm pildă de la cei ce înoată pe mare. Când asupra lor se ridică un vânt puternic şi e furtună, ei nu-şi pierd nădejdea în mântuirea lor, ci se împotrivesc valurilor, aşteptând o vreme liniştită. Iar când vine liniştea, ei aşteaptă furtuna; şi de aceea sunt întotdeauna veghetori, pentru ca vântul ce se ridică pe neaşteptate să nu-i prindă nepregătiţi şi să nu-i arunce în mare. Sfântul Efrem Sirul

Oare meşterul care face lucruri de aur, aruncând preţiosul metal în foc, îl uită acolo? Nu, el îl păzeşte şi îl preţuieşte foarte mult. El stă în aşteptare la gura cuptorului, observă cu băgare de seamă metalul şi, de îndată ce vede că chipul său se răsfrânge în aurul topit, el trage încheierea că treaba este terminată şi stinge focul. Aşa întocmai şi Mântuitorul veghează asupra cuptorului nenorocirii, în care creştinii trebuie să fie curăţaţi, neîngăduind nici cea mai mică suferinţă de prisos şi aşteptând numai ca chipul Lui să se răsfrângă în inimile lor. Şi copiii Lui ies de acolo ca aurul curăţit de şapte ori. Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Nimic nu apleacă sufletul atât de mult spre iubirea de înţelepciune ca necazul. Sfântul Ioan Gură de Aur

Cel ce doreşte să înlăture de la sine durerile viitoare, trebuie să le îndure cu bucurie pe cele de faţă. Sfântul Marcu Ascetul

Spune, măcar după ce a trecut nenorocirea, ceea ce n-ai putut spune în vremea nenorocirii: „Fie numele Domnului binecuvântat! Fie slava Domnului în veci!” Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Bogăţia nu stă în faptul să ai bogăţie, ci în faptul să nu te îngrijeşti de căutarea ei. Nu e sărac acela care nu are nimic, ci acela care doreşte multe; tot astfel nu e bogat acela care are multe, ci acela care nu cere nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur

Dacă oamenii nu ştiu să se folosească de sărăcie, vinovaţi sunt oamenii, nu sărăcia. Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului

Nu există nimeni care să fi petrecut în bucurie şi aici -în lumea aceasta, şi acolo – în viaţa viitoare. Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu cele ce ne par nouă de folos să le preferăm, ci pe acelea pe care le arată Duhul. Aşa oamenilor li se pare că le sunt de folos liniştea şi izbăvirea de primejdie. Chiar Sfântului Apostol Pavel i se părea la început aşa, dar a aflat mai pe urmă că tocmai cele potrivnice sunt de folos şi, aflând, era mulţumit şi se mândrea cu ele. Cel ce se ruga Domnului să îl scape de suferinţe şi de primejdii, fiindcă a auzit spunân-du-i-se: ţi-ajunge harul Meu, că puterea Mea întru neputinţe se desăvârşeşte (2 Cor. 12, 9-10), iată că după aceea sălta, alungat şi prigonit! Sfântul Ioan Gură de Aur

Oare e nevoie de multe pentru viaţă? Ah! Sfinţii lui Dumnezeu se mulţumeau cu foarte puţin. Puţinul care ne este dat constituie un lux, un belşug de prisos în comparaţie cu ceea ce au trăit sfinţii. Să ne ruşinăm, deci, de nechibzuinţa noastră călcătoare de lege. Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului

Dacă sărăcia te lipseşte de multe avantaje pământeşti, în schimb te duce pe o cale liberă de multe primejdii. Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului

Nu dispreţui sărăcia când o întâlneşti la alţii; nu te speria de ea când vrea să te cerceteze pe tine; nu te ruşina când ea s-a şi sălăşluit alături de tine. Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Nu a fi sărac e rău, ci rău e să fii nemulţumit cu sărăcia ta şi să te plângi asupra ei ca asupra vrăjmaşului tău, rău e să-i pizmuieşti pe bogaţi şi să-ţi doreşti bogăţie. Sfântul Dimitrie al Rostovului

Tu te necăjeşti, văzându-l pe omul bogat, dar el e mult mai necăjit decât tine, văzându-l pe acela care e mai bogat decât el. Sfântul Ioan Gură de Aur

Sărăcia unită cu evlavia slujeşte drept mijlocul cel mai sigur pentru îngrădirea smereniei. Sfântul Grigorie Teologul

Şi prosperitatea poate fi mai primejdioasă decât sărăcia, şi sărăcia mai mântuitoare decât prosperitatea. Deci, nu invidia prosperitatea şi nu te deznădăjdui în sărăcie.Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Să nu dorim cele de prisos; să fim mulţumiţi cu puţin şi vom fi întotdeauna bogaţi. Sfântul Ioan Gură de Aur

Nu se află printre oamenii muritori niciunul care s-ar putea lăuda că el a străbătut calea vieţii fără să încerce grele nenorociri. Sfântul Grigorie Teologul

Ce fel de virtute este să primeşti cu bucurie cele plăcute? Dar să primeşti cu inimă bună necazurile, din evlavie, faţă de voia lui Dumnezeu, iată nevoinţa, iată virtutea, iată chezăşia dreptăţii. Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

Prin pacea din noi îl adeverim pe Hristos în viaţa noastra. Sfântul Grigorie de Nyssa

Nu-ţi măsura durerea ta luând-o aparte, ca să nu ţi se pară cu neputinţă de îndurat. Ci pune-o faţă în faţă cu întreaga durere omenească şi vei afla pentru tine o mângâiere la durere. Sfântul Vasile cel Mare

Să nu cauţi prea multe mângâieri în ceea ce îţi este dat pe un timp foarte scurt; ci caută-ţi adevărata mângâiere în Dumnezeu – această mângâiere va rămâne pentru totdeauna cu tine. Sfântul Dimitrie al Rostovului

Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră (Matei 6, 21). Dacă vistieria ta – ceea ce doreşti, de ceea ce te îngrijeşti, ceea ce iubeşti – se află pe pământ, atunci să nu crezi că inima ta a fost în cer la Dumnezeu. Sfântul Filaret, Mitropolitul Moscovei

https://www.crestinortodox.ro/