PARACLISUL SFÂNTULUI MARCU AL EFESULUI – UNICUL MĂRTURISITOR, LUPTĂTOR ŞI APĂRĂTOR AL ORTODOXIEI LA FALSUL SINOD DE LA FERRARA-FLORENŢA

sfantul-marcu-evghenicul

ORNAM1

CINSTITUL PARACLIS AL CELUI ÎNTRE SFINŢI
PĂRINTELUI NOSTRU MARCU EVGHENICUL,
MITROPOLITUL EFESULUI,
FĂCĂTORUL DE MINUNI
– 19 IANUARIE –

După obişnuitul început şi ‘‘Dumnezeu este Domnul…’’ cântăm următoarele tropare pe glasul al IV-lea, podobia: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce…

La Cuviosul Dascăl şi iscusit Păstor, să alergăm acum în grabă cu dragoste şi să-l chemăm rugându-l să ne scape acum din toate ispitele şi eresuri cumplite, să tămăduiască-n dar şi cumplitele boale, că îndrăzneală la Domnul câştigând Ierarhul Marcu ajută pe toţi degrab (de 2 ori).

Slavă… Şi acum…a Născătoarei:

Nu vom tăcea de Dumnezeu Născătoare-n veac a spune pururi ale tale prea mari puteri, că de n-ai fi stătut tu să te rogi pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De tine, Doamnă, nu ne vom depărta, că tu ne izbăveşti din toate nevoile.

Psalmul 50 şi CANONUL

Cântarea I, glasul al VIII-LEA:
Irmos: Pe faraon cel ce se purta în car…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

La prea viteazul voievod al taberei dreptmăritoare alerg, care înecat-a faraonicul eres, ce ridicat-a valuri mari împotriva Bisericii Israelului celui nou, a Ortodoxiei Părinţilor.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Apărător Ortodoxiei, Dascăl şi Tâlcuitor luminat, Teolog prea mare şi sfinţit tăinuitor te-ai arătat Bisericii, alăută Cuvântului şi a Duhului trâmbiţă, Marcu, făcătorule de minuni.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Urând vicleana uneltire foarte te-ai îmbărbătat oarecând a vădi eresul şi a-1 dezrădăcina şi-a apăra Biserica în Ferrara-Florenţa ca un ostaş nebiruit, Marcu, prea viteazule luptător.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

De negrăit este minunea naşterii dumnezeieştii Făclii cum n-a ars, Fecioară, preacurat mitrasul tău, ci mai vârtos l-a luminat spre a fi încăpere a Făcătorului tuturor? Căruia te roagă pentru noi toţi.

Cântarea a III-a:
Irmos: Cel ce ai întărit dintru început…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Arzând de foc duhovnicesc ai pârjolit cu limba ta a eresurilor multă neghină, ce în vremile de-atunci se semăna în lume; de care ne păzeşte, Marcu, podoaba Bisericii.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

De Dumnezeu cuvântător te-ai dovedit, Părinte, învăţând dumnezeieştile dogme luminat şi cuvios, de Dumnezeu alesule, Căruia te şi roagă, Dascăle preaminunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învederat te-ai îmbrăcat cu armătura dreptăţii, dovedindu-te atotplin de râvnă în războiul cel cumplit ce se făcea asupră-ne din partea ereziei pnevmatomahilor apuseni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născând pe Viaţa tuturor te-ai făcut Maica Vieţii, înviind pe cei ucişi de păcate, ce aleargă ne-ncetat la acoperământul tău, cerându-ţi mijlocirea, de Dumnezeu Născătoare.

Păzeşte-ne, Arhipăstorule Marcu prea luminate, de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri, căci la tine toţi căutăm scăpare.
Priveşte-acum cu milosârdie, Maică prealăudată, spre necazul cel prea cumplit al trupului meu slăbit şi vindecă-mi sufleteasca durere.

Ectenie şi SEDELNA, gl. al II-lea
Podobie: Cele de sus căutând…

La preaminunatul Dascăl şi prea bun Păstor cu dragoste şi umilinţă să alergăm, cerând ajutorul lui, când de scârbe suntem împresuraţi, căci se arată grabnic folosind măritul Marcu, prea marele teolog.

Cântarea a IV-a:
Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Cu ce cântări vom lăuda pomenirea ta, Cuvioase, noule luceafăr al Ortodoxiei mult învăluite? Şi cu ce cuvinte vom împodobi mutarea ta, că bine ai luptat împotriva înşelăciunii, de a cărei năvală păzeşte-ne.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Unindu-te cu Dumnezeul minunilor, după moarte foarte din belşug ai săvârşit minuni şi tămăduiri şi pe cei ce sărută icoana ta sfântă îi alini, de care minunându-ne şi noi strigăm ţie: şi de noi te îndură, Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lacrimile şi rugăciunea le-ai înjugat şi căruţă înţelegătoare către cer acestea ţi s-au făcut şi ca nişte aripi ai câştigat milostenia, postirile şi toate celelalte fapte bune ca un Vultur ceresc şi preaminunat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Te-ai arătat cleşte de taină şi preasfinţit, ce purtat-ai nematerialnicul Cărbune sfânt şi înţelegător, care curăţeşte mulţimea fărădelegilor; cu care şi pe noi ne curăţeşte, Curată, de necinstea spurcatelor patimi.

Cântarea a V-a:
Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Edenule, deschide-ţi porţile să intre noul tău locuitor şi vesteşte praznic adunării celor întâi născuţi: iată turtureaua cea cu frumuseţe împodobită se înalţă la Cel preaiubit al ei.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

O, ce fapte măreţe îţi împodobesc sufletul tău cel preacurat; ci te roagă, Sfinte, Ierarhe şi Dascăle Marcu, să ne izbăvim de înşelăciunea cea cumplită, lăudând preacinstită mutarea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lăudăm cu credinţă pe vindecătorul tuturor celor bolnavi, învierea lumii care zace în moartea păcatelor, pe ruşinătorul filosofiilor apusene, teologul cel mare şi prea vestit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O, prea mare minune ! Cum n-a ars, Fecioară, prea curat mitrasul tău Focul cel de taină al Cărbunelui celui dumnezeiesc, ci ne curăţeşte de întinăciunea cea din patimi cu atingerea Lui cea preasfântâ?

Cântarea a VI-a:
Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Gunoiul eresului l-ai îndepărtat, Părinte, şi ai dobândit curăţia vieţii alese a Părinţilor de demult, cu care te bucuri în cereştile locaşuri.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Icoană virtuţilor, adâncul teologiei noastre ortodoxe, Preacuvioase Părinte, insuflate de Dumnezeu, te-ai arătat lumii prea viteaz ostaş al lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Eden înţelegător sunt scrierile curatei tale învăţături, prea întemeiat stâlp şi pavăză a Sfintei Ortodoxii, cu care şi astăzi ne fereşti de înşelare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Icoana ta o cinstim, chemare a lui Adam numindu-te pe tine, de Dumnezeu Născătoare, şi la tine scăpăm acum să ne izbăvim toţi de cumplitul vierme şi de iad.

Păzeşte-ne, Arhipăstorule Marcu prea luminate, de năvala ispitelor şi-a relelor amăgiri, căci la tine toţi căutăm scăpare.

Curată, ce prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit la plinirea vremilor născut-ai, înduplecă-L, având acum îndrăzneală de maică.

Ectenie şi CONDACUL gl. al VI-lea,

Podobie: „Ceea ce eşti folositoare…”

Teologule cu nume mare şi Dascăle, Purtătorule de Dumnezeu prea alesule, nu-nceta a mijloci pururi pentru fiii tăi, care se află întru nevoi, ajutător făcându-te celor care cu dragoste cântă cu umilinţă şi laudă cu credinţă cinstită alergarea ta, vestitorule de Dumnezeu.

PROCHIMEN, gl. al IV-lea:

Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul din Liban se va înmulţi.

Stih: Răsădit fiind în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru.

EVANGHELIA de la Matei IV, 25; V, 1-12 (a Fericirilor)
(Evanghelia a II-a de la Liturghia din Duminica a IV-a a Sfântului şi Marelui Post)

Apoi: Slavă … gl. al II-lea:

Pentru rugăciunile Ierarhului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum… a Născătoarei:

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule… şi stihira gl. al VI-lea,

Podobie: Toată nădejdea…

Pe marele Teolog cel iscusit în cuvinte şi de taine văzător, vistierul nesecat al sfintelor virtuţi, pe Marcu cel minunat, dascălul cel înţelept, luminarea ortodocşilor, stâlpul Efesului, ruşinarea necredincioşilor, pe crinul cel cu bun miros, care prea frumos s-a împodobit şi-n înţelepciune pe Solomon cel mare l-a-ntrecut, pe cuviosul cel cu bun chip într-un glas cu toţi să-1 fericim.

Cântarea a VII-a:
Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Albina virtuţilor în raiul cel prea înmiresmat a zburat şi de-acolo revarsă nectar de sfântă teologie şi de har celor ce scapă la dânsul cerând în dar tămăduire de boli şi izbăvire de necaz.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Luând de la Dumnezeu harisma sfintei de Dumnezeu cuvântări, luminare împrăştii şi risipeşti viforul cumplitului eres, mărturisind Adevărul mântuitor, Ortodoxia păzind-o neatinsă în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lumină te-ai arătat ce răspândeşti raze de minuni prea bogat şi goneşti norii negri ce ne-mpresoară şi în păcat ne atrag, că ai luat de la Domnul har minunat a lumina toată lumea ca un soare frumos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Unit-a cele de jos cu cele ce în cele de sus sălăşluiesc a ta naştere, Maică, de Dumnezeu Născătoare, scară şi pod, căci de la moarte la viaţă ne treci pe toţi, care scăpăm la al tău atotputernic omofor.

Cântarea a VIII-a:
Irmos: De şapte ori cuptorul…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Iubind pe Bunul Dumnezeu, Care te-a iubit Cel dintâi, toate ale lumii lepădat-ai bucuros şi cetelor îngereşti râvnit-ai a te asemăna, cu care acum te veseleşti, Fericite, Părinte prea sfinţite, preacuvioase Marcu, grăbeşte de ajută pe cei care te cântă.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Luminător prea luminos şi podoaba Bisericii, lauda şi cinstea ortodocşilor creştini, comoară virtuţilor te-ai arătat, Marcu cel luminat, şi vrednic urmaş al 1ui loan Teologul, ce scaunul din Efes a-mpodobit, Fericite; cu el te roagă, sfinte, Stăpânului a toate.

Binecuvântâm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Eşti astăzi întru cei de sus împreună cu toţi cei drepţi, cu Sfântul Grigorie şi cu Sfântul Fotie, cu Sfinţii Ghenadie şi Dionisie, fiii tăi, cu care te rogi pentru întreaga făptură, Părinte Cuvioase, de trei ori fericite, şi lumea o acoperi de toată uneltirea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ochi vrednici nu am să privesc spre al tău chip cu totul sfânt, Maică Preacurată, de păcat fiind orbiţi, ci rogu-te vindecă-i şi din lumina ta dă-le lor, căci tu ai născut Lumina cea din Lumină, Marie, Doamna noastră, a Domnului Mireasă, să faci cu mine milă în ziua judecăţii.

Cântarea a IX-a:

Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Nu se pricepe mintea a lăuda nevoinţele care le-ai încercat şi le-ai răbdat pentru slava Sfintei Ortodoxii, că şi surghiun ai suferit, dar tu pe Hristos mai mult L-ai vestit, dispreţul lumii toate 1-ai socotit dreptate ca un smerit şi blând cu inima.

Sfinte Părinte Marcu, roagă-te pentru noi.

Turn al Ortodoxiei te-ai arătat, dărâmând noul turn Babel la pământ ca un viteaz întru slava Domnului cerului şi mântuirea tuturor care ortodox viaţa îşi petrec în veacul cel din urmă când s-a-nmulţit păcatul, dar prisosit-a harul din belşug.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iubind pe Dumnezeu cu adevărat, drept nimic socotit-ai ispitele ce le-ai răbdat pentru slava marelui Împărat, căci având gând smerit şi blând de partea de-a stânga te-ai izbăvit şi-n partea cea de-a dreapta a ta râvnă te poartă, căreia fă-ne şi pe noi părtaşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Eden ce înflorit-ai cerescul Pom te vedem, Preacurată Fecioară, prea sfânt palat care încăput-ai preaminunat pe Împăratul tuturor, pe Care Îl laudă îngerii şi serafimii-I strigă cântare întreită: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnului oştirilor.

Cuvine-se cu adevărat… şi
MĂRIMURILE

Pe prea înţeleptul mare păstor, pe Marcu slăvitul, al eresului mustrător şi-al Ortodoxiei ales dreptar şi cârmă, să-l încununăm acum cu flori de laudă.

Bucură-te mare tâlcuitor al Scripturii Sfinte şi al lumii luminător; Bucură-te, Marcu, de trei ori fericite, Vulturul cel cu bun chip al teologilor.

Toată flecăreala ai nimicit şi Ortodoxia tuturor bine ai grăit, înţelegători peşti ai pescuit, Părinte, ca un iscusit pescar şi Dascăl minunat.

Turn Ortodoxiei te-ai arătat pe piatra credinţei fiind bine întemeiat şi acum te bucuri cu sfinţii împreună, lăudând pe Dumnezeu Carele te-a sfinţit.

Ale noastre cereri să le-mplineşti, căci pe tine, Sfinte, te avem cald ocrotitor, vino de ajută pe cei care te roagă şi sărută cu dor sfânt sfântă icoana ta.

Pe prealăudatul sfânt teolog, pe marele Marcu care lumea ce suferea a tămăduit-o de reaua amăgire, aducând-o la Hristos, să-1 fericim cu toţi.

Bucură-te, mare apărător al Creştinătăţii şi-al păgânilor mustrător, Marcu ierarhe, Părinte prea sfinţite, nu-nceta a te ruga pentru toţi fiii tăi.

Roagă-te, ierarhe, neîncetat cu fratele Domnului şi cu Marcu şi cu Ioan, cu Fotie cel Mare, Grigorie slăvitul şi cu Dionisie ca să vă fericim.

Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli, împreună cu toţi sfinţii şi cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni acum: toţi să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule… Tatăl nostru... şi

TROPARUL
gl. al III-lea, podobie: Pentru mărturisirea…

Ca o sabie prea ascuţită ridicatu-te-ai, Părinte Marcu, împotriva învierii păgânismului şi ai lovit rătăcirea latinilor ca un viteaz voievod al creştinilor şi cu îngerii te bucuri acum în cei de sus, rugând pe Dumnezeu pentru unirea tuturor.

Ectenia şi apolisul. Apoi STIHIRA gl. al II-lea,

Podobie: Când de pe lemn…

Tuturor celor ce sunt în nevoi şi care aleargă cu râvnă la caldul tău ajutor nu întoarce faţa ta, deşi nevrednici suntem, căci pe tine te-am dobândit bună apărare, ancoră şi tare zid când în primejdii suntem, Marcu, Cuvioase Părinte, când ne-mpresurăm de necazuri să ne-ajuţi cu al tău har să biruim.

Stăpână, primeşte… Toată nădejdea… Pentru rugăciunile…

4 comentarii la „PARACLISUL SFÂNTULUI MARCU AL EFESULUI – UNICUL MĂRTURISITOR, LUPTĂTOR ŞI APĂRĂTOR AL ORTODOXIEI LA FALSUL SINOD DE LA FERRARA-FLORENŢA

  1. Pingback: Pagina nu a fost găsită « Saccsiv's Weblog

  2. Pingback: STIRILE ZILEI (20.01.2011) « Saccsiv's Weblog

  3. Pingback: STIRILE ZILEI (20.01.2011) | Revista Presei

  4. Pingback: VECERNIA SFÂNTULUI MARCU, MITROPOLITUL EFESULUI « PELERIN ORTODOX

Comentariile sunt închise.