SĂ NE RUGĂM CU SFÂNTUL PETRU MOVILĂ PENTRU PACEA BISERICII!

Canon de rugăciune împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii

(facere a Sfântului Ierarh Petru Movilă)

Cântarea 1:
Irmos

Pe Tine, Hristoase Împărate, Care credinţa cea adevărată în Tine ai pus-o ca piatră şi temelie de nezdruncinat a Bisericii Tale , pe Tine Care ne-ai lăsat făgăduinţa neamăgitoare că Biserica nu va fi biruită de porţile iadului, răscumpărând-o cu cinstitul Tău sânge, Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor.

 
S-au deschis porţile iadului, buzele hulitoare de Dumnezeu, ca să înghită fără milă Sfânta Ta Biserică, dar Tu, adevăratule Împărat, Hristoase, închide-le, pune-le stavilă cu puterea Ta cea dumnezeiacă. Te rugăm cu inima înfrântă, izbăveşte Biserica de toate strâmtorările, căci ai răscumpărat-o cu sângele Tău cel curat.

 
Tu eşti piatra cea din capul unghiului şi Capul Trupului Tău, Capul Bisericii Tale, Hristoase Împărate. Loveşte-i cu lemnul Crucii Tale pe câinii care o tulbură şi o dezbină, iar ei dăruişte-i pace cu dumnezeiasca Ta putere, căci ai răscumpărat-o cu sângele Tău cel curat.
Pe tine, Maică binecuvântată, pântece care L-ai purtat pe Dumnezeu, chezăşie şi acoperământ al neamului creştinesc, te rugăm din inimă: ocroteşte turma Fiului tău, care este tulburată de lupii cei fioroşi, şi izbăveşte-o de năvala lor ucigătoare de suflet, căci Fiul tău şi Dumnezeul nostru a răscumpărat-o cu sângele Său cel curat.

Cântarea a 3-a
Irmos

Tu, Mântuitorule şi Iubitorule de oameni, Cel ce vezi prigonirea Bisericii Tale de către duşmanii cei vicleni, milostiveşte-Te şi ascultă rugăciunea noastră şi, milostiv fiind, izbăveşte-o degrabă de toate necazurile şi scârbele, şi întăreşte-o în pacea adâncă pe piatra mărturisirii adevărate, ca să Te slăvim cu toţii într-un gând pe Tine, Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

 
S-au sculat lupi grei, Doamne, speriind şi împărştiind fără milă turma Ta de oi cuvântătoare, şi încearcă să o înghită cu amăgirea cea diavolească; dar Tu, Hristoase, păstorule bun care Ţi-ai dat viaţa pentru noi, slobozeşte-ne de fiarele acestea şi izbăveşte-ne degrabă, ca să Te slăvim cu toţii într-un gând pe Tine, Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

 
S-au sfătuit apostaţii şi păgânii să dărâme Biserica Ta, Hristoase, cu amăgirile cuvintelor mincinoase, dar noi cu lacrimi ne rugăm Ţie: adunările acestora împrăştie-le, precum de demult ai împrăştiat adunătura de mult ai împrăştiat adunătura de neamuri la zidirea turnului şi nimiceşte-le, ca să Te slăvim cu toţii într-un gând pe Tine, Cel ce eşti Dumnezeu deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

 
Marie, Născătoare de Dumnezeu, Care L-ai născut pe Mântuitorul şi Izbăvitorul lumii, cu rugăciunile tale, scapă Biserica Fiului Tău de toate nenorocirile, necazurile şi vicleşugurile schismatice, ca să-L slăvim cu toţii într-un gând pe Hristos, Cel ce este Dumnezeu deofinţă cu Tatăl şi cu Duhul.

Cântarea a 4-a
Irmos

Ca să izbăveşti Biserica de amăgirea duşmanului, Stăpâne Hristoase, Ţi-ai vărsat fără cruţare sângele, iar acum, Iubitor de oameni fiind, Te rugăm s-o izbăveşti de toate ereziile nou-urzite şi de amăgirile schismatice şi să o păstrezi nestricată.

 
Fără milă şi-au ascuţit trădătorii dinţii şi, precum fiarele, au căscat gurile ca să înghită Biserica Ta, Hristoase Împărate, dar Tu sfărâmă-le dinţii amăgitori, păzind de ei nevătămată turma Ta, ca un Iubitor de oameni.

 
Te rugăm cu râvnă, Mântuitorule, spre ruşinarea amăgitorilor duşmani să înţelepciunea Ta cea dumnezeiască inimile întâi-stătătorilor Bisericii, şi cu lumina cunoaşterii Tale sfinţeşte propovăduirea lor şi luminează-le mintea, ca un iubitor oameni, spre întărirea credinţei celei întru Tine.
Stâpână Preacurată, mintea desfrânată a apostaţilor tari de cerbice biruieşte-o cu puterea neadormită a rugăciunilor şi adu-i în Biserica Ortodoxă, alungă degrabă din inima lor bezna amăgirii, ca să slăvească dimpreună cu noi, cu dreaptă credinţă, pe Hristos, Iubitorul de oameni.

Cântarea a 5-a:
Irmos

Hristoase, Iubitorule de oameni, dă ierarhilor Tăi şi tuturor cârmuitorului Bisericii Tale priceperea de a îndrepta cu dreptate cuvântul adevărului Tău, Mântuitorului, şi toate ereziile şi apostaziile stârpeşte-le, Binefăcătorule multmilostiv.

 
Ne rugăm Ţie, Hristoase, dăruieşte Bisericii Tale darul de a Te slăvi în pace, în dreaptă credinţă, Iubitorule de oameni; şi, scoţând-o degrabă din răutăţile şi prigoanele dăunătoare, izbăveşte-o de toate nevoile care vin partea apostaţilor ce au înconjurat-o, Binefăcătorule multmilostiv.

 
Cu de-a sila sfâşie apostaţii amăgitorii haina Bisericii Tale, Hristoase, ţesută din înalta cuvântarea de Dumnezeu; dar Tu, Bunule, cu puterea Ta cea dumnezeiască, grăbeşte-Te şi scoate-o şi scap-o din cursele lor pierzătoare de suflet, Binfăcătorule multmilostiv.

 
Viţei graşi au înconjurat Biserica Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, şi, ca s-o înghită, şi-au căscat fălcile hulitoare, răcnind ca nişte lei, dar tu, ajutătoare puternică creştinilor la nevoie fiind, vino acum şi degrabă stârpeşte-i pe ei, rugându-te cu sârguinţă pentru noi lui Hristos, binefăcătorul cel multmilostiv.

Cântarea a 6-a:
Irmos

Valurile mării amăgitoare s-au înălţat peste măsură spre înecarea Bisericii Tale, Hristoase, dar acum Tu, precum de demult sculându-Te ai oprit marea cea văzută, opreşte valurile ei, şi cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi izbăveşte Biserica Ta de la înecul ducător la pierzanie.

 
Apostaţii şi-au încordat arcul şi au scos armele ca să-i omoare pe robii Tăi săraci şi sărmani, care cred cu dreptate în tine, dar Tu, Hristoase, cu rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi, fă ca armele acelora să intre în inimile lor şi arcurile lor să se frângă, iar pe noi să nu ne rănească deloc.

 
Din adâncul inimii, ne închinăm cu lacrimi Ţie, Hristoase Împărate, rugându-ne cu râvnă: izbăveşte Biserica Ta de aceste nenorociri şi de clevetirea grea potrivnicilor şi păstreaz-o nevătămată şi în adâncă pace, spulberând degrabă toate ereziile şi apostaziile cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi.

 
Apostazia de trei ori afurisită, Preacurată, a stârnit uneltirile amăgitoare, voind să dărâme din temelie Biserica Fiului tău, răscumpărată cu sângele Său cinstit, dar tu grăbeşte-te, adăpost al creştinilor, şi, cu rugăciunile tale de Maică şi ale tuturor Sfinţilor roagă-te lui Hristossă stârpească uneltirile lor şi să aducă pace în Biserică.

Condac, glasul al 4-lea:

Grăbeşte-Te să-i spulberi pe neaşteptate, Doamne Iisuse Hristoase, ca să nu ne robească prin învăţăturile lor, căci duşmaniiTe hulesc şi pe noi ne ameninţă; loveşte-i, dar, cu Crucea Ta, pe cei care se luptă cu noi şi curmă degrabă urzelile lor, ca toţi cei ce fac rău robilor Tăi să înţeleagă şi să cunoască aievea cât de puternică este, prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, credinţa ortodocşilor, Unule Iubitorule de oameni.

Cântarea a 7-a:
Irmos

Dumnezeule şi Răscumpărătorule, Mire al Bisericii, Te chemăm cu stăruinţă: scapă Mireasa Ta din mâinile nelegiuiţilor, care vor s-o nimicească, stârpeşte puterea amăgirii lor, ca să putem cânta fără încetare: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvântat”.

 
Doamne, desfădegrabă legătura pestriţă a amăgirii, pe care încearcă s-o ţeasă şarple ispititor al Bisericii Tale, şi rupe mrejele lui, ca, fiind izbăviţi de acestea, să strigăm într-un glas: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvântat”.

 
Dă-ne răbdare bărbătească, Mântuitorule, care ne-ar scăpa de la necaz, şi nu ne duce peste puteri în ispită, ci izbăşte-ne de toate amăgirile viclene ale apostaţilor, care năvălesc peste noi, ca mereu să strigăm în Ortodoxie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvântat”.


Fă rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Marie, mireasă de Dumnezeu, ca, ridicându-Şi puterea Sa dumnezeiasc, să vină să scape Biserica Sa de nenorocirile pe care ni le fac apostaţii şi de ereziile păgâne şi să-i izbăvescă de amăgitori pe cei care-I cântă cu evlavie: „Tatăl nostru, Doamne, fii binecuvântat”.

Cântarea a 8-a:
Irmos

Mântuieşte-ne pe noi, Hristoase, Iubitoarele de oameni, care ne pierdem şi în fiecare zi ne împuţinăm din pricina amăgelii apostaziei, precum l-ai scăpat pe Petru, care se îneca în mare, întărind cu putere pe piatra adevăratei Tale mărturisiri pe cei care cântă cu credinţă dreaptă: „Cântaţi şi preamăriţi în veci toate faptele Domnului”.


Latră la Biserica Ta, Hristoase, rânjind cu hulire ca leii cumpliţi, copiii trădării în curtea lor de amăgire, vrând să o fure fără cruţare. Dar Tu, Doamne, Care, Ţi-ai vărsat sângele pentru ea, nu-i lăsa în mâinile duşmanilor pe cei ce cântă cu credinţă: „Cântaţi toate faptele Domnului Dumnezeu şi preamăriţi-L în veci”.


Hristoase, Judecătoarele veşnic, întăreşte-i în dreapta credinţă pe ierarhii Bisericii Tale şi apără Biserica neînfrântă de porţile iadului după făgăduinţa Ta, Doamne, şi izbăveşte-ne de necazurile care ne apasă pe noi, cei ce cântăm cu credinţă: „Cântaţi toate faptele Domnului Dumnezeu şi preamăriţi-L în veci”.


De la tine primind trupul, Preacurată, S-a născut Cel care prin cuvânt dumnezeiesc le-a făcut pe toate; te rugăm, Preacurată, din inimă: roagă-L să ne scape de amăgirea duşmănească, şi să izbăvească acum de Biserica SA de necazul ce o apasă, şi să-i mântuiască pe cei ce cântă cu credinţă: „Cântaţi toate faptele Domnului Dumnezeu şi preamăriţi-L în veci”.

Cântarea a 9-a:
Irmos

Turma Ta cea cuvântătoare, hăituită şi tulburată de lupii cei lacomi, Hristoase, strigă cu glas tare: „Ai milă, îndură-Te şi ne izbăveşte grabnic de cursele vrăjmaşului, ca să nu pierim,ci să Te preamărim în veci pe Tine, Cel ce eşti singurul Cap al celor credincioşi”.


Tremurând şi temându-ne cu frică mare, căci cunoaştem păcatele noastre fără măsură, îngenuchem către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, şi Te rugăm: întăreşte-ne credinţa, linişteşte Biserica şi izbăveşte-o grabnic de amăgirile trădării apostaţilor, ca să Te preamărim în veci cu evlavie pe Tine, Cel ce eşti singurul Cap al celor credincioşi.
Spulberă, Mântuitorule, amăgeală crâncenă a tuturor ereziilor şi stârpeşte din rădăcini paguba apostaziei, potoleşte sfâşierile bisericeşti, oile rătăcite adună-le şi du-le în turma Ta sfântă. Te rugăm, Hristoase Doamne, să ne linişteşti şi pe noi în Ortodoxiei, ca să Te preamărim în vecipe Tine, Care eşti singurul nostru Cap al celor credincioşi.
Roagă-te, Preacurată, Fiului şi Domnului tău să spulbere toate pâraiele amăgirii şi să le sece grabnic, iar pe cei rătăciţi să-i îndrepte spre cunoaşterea adevărului, să liniştească Biserica Sa şi pe noi toţi să ne întărească în credinţă cu dreptate. Sfântă Fecioară, pe tine te rugăm, ca să te preamărim în veci cu credinţă dreaptă, care eşti cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Un comentariu la „SĂ NE RUGĂM CU SFÂNTUL PETRU MOVILĂ PENTRU PACEA BISERICII!”

  1. Sfinte Marcu,Lumina si Stalp al Bisericii Ortodoxe ne esti,pentru care te rugam sa mijlocesti celor asemenea tie – ravnitori in aprarea Sfintei Credinte,ce au nevoie de sfanta ocrotire in acest ceas de tradare si prigoana ce s-a abatut asupra lor,a binecredinciosilor ei slujitori,in fruntea careia este vrednicul de lauda,bunul marturisitor al Adevarului,VLADICA ARTEMIE AL SERBIEI – DOVEDITOR AL DREPTEI CREDINTE A BISERICII LUI HRISTOS – ORTODOXA,UNIVERSALA;UNICA BISERICA ADEVARATA „UNA SFANTA SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA”.
    Si tu cunosti aceasta lupta,pe care ai dus-o la vremea ta, cu fratii ierarhi la sinodul mincinos de la Florenta,de aceea te rugam sa luminezi mintile celor aflati in marea inselare,ca sa prioceapa adancimea invataturilor Sfintei Scripturi si ale Sfintilor Parinti.Mustra-i pe cei vatamati de intunericul ereziei si fii celor insetati de la adevar, stalp de rezistenta in Biserica Ortodoxa.Stai Sfinte, impotriva bisericilor mincinoase,chemandu-i in Biserica lui Hristos pe cei ce diavolul ii tine in legaturile sale.Ca pentru rugaciunile tale,totdeauna fiind paziti,pe tine sa te laudam in toate zilele noastre,iar Dumnezeului Celui in Treime inchinat si laudat,multumiri sa Ii aducem,cantandu-I
    CANTARE DE BIRUINTA: ALILUIA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: