SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 18-A A POSTULUI MARE!

SĂ NE RUGĂM ÎMPREUNĂ ÎN ZIUA A 18-A A POSTULUI MARE!

55

 SEDELNE

Luminători ai lumii nerătăciţi, Ucenici ai Mântuitorului, luminaţi-mi sufletul cel orbit cu păcatul, şi mă faceţi părtaş al zilei celei dumnezeieşti, ca să păzesc mântuitoarele porunci. Şi mă scăpaţi de întunericul cel neluminat de acolo, ca să vă măresc pe voi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Sfântă Stăpână, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, ca ceea ce ai născut în chip de negrăit pe Făcătorul tuturor, roagă-te pururea cu Sfinţii Apostoli bunătăţii Lui, să ne izbăvească de patimi şi să ne dea nouă iertare păcatelor.

Cei ce sunteţi luminători strălucitori ai lumii, dumnezeieşti Apostoli, luminaţi pe cântăreţii voştri, ca să treacă vremea postului; şi vă rugaţi ca să vedem toţi, după vrednicie, lemnul Crucii celei de viaţă făcătoare, şi să-l sărutăm cu buze şi cu ochi neîntinaţi, strigând: Doamne, slavă Ţie!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Nădejdea cea bună a lumii, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, singură ocrotirea ta cea neînfricată o cerem. Îndură-te de poporul cel cu totul neajutorat. Roagă pe milostivul Dumnezeu să izbăvească sufletele noastre de toată ameninţarea, ceea ce eşti singură binecuvântată.

T R I C Â N T A R E A

Cântarea a 4-a, glasul al 6-lea

Post, lacrimi, rugăciuni, îndurare, obicei bine-umilit, cunoştinţă dreaptă, curăţire a vieţii, să arătăm noi, credincioşii, ca să dobândim mărire.

Luminători v-aţi arătat, Apostoli, strălucind luminat pe tăria cinstitei Biserici. Pentru aceasta luminaţi inimile noastre cu dumnezeiescul Duh.

Ca nişte cărbuni dumnezeieşti aprinşi de focul cel fără de materie, ardeţi materiile cele pline de patimi ale inimilor noastre, înţelepţi Apostoli ai Dumnezeului nostru.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Făclie nestinsă, cămară cu totul luminoasă, ceea ce eşti mai presus de serafimi şi de heruvimi, car cu totul fără prihană, liberează-mă din patimile cele rele şi din primejdii.

Altă Tricântare

Luminători ai dumnezeieştii arătări arătându-vă Apostoli ai Mântuitorului, aţi risipit noaptea necunoştinţei şi Biserica înseninând-o, luminaţi lumea prin învăţăturile voastre cele cu graiuri de foc.

Lumea străbătând, unul într-o parte, altul într-alta, întru o cerinţă aţi adunat, Apostoli, pe toţi; şi, dobândind cele cereşti, dănţuiţi, rugând neîncetat pe Hristos să ne mântuiască pe noi toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pe Fiul din Tatăl şi pe Duhul slăvesc, ca pe o lumină şi rază din soare; însă pe Fiul după naştere, ca şi naştere este; iar pe Duhul după purcedere, că şi purcedere este: o Fiinţă împreună fără început, Căreia se închină toată făptura.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Fecioară, prunc născând şi curăţia păzindu-ţi, tu cinstită te-ai arătat, născând Dumnezeu şi om, pe Acelaşi unul întru amândouă chipurile. Minunea ta, Fecioară Maică, uimeşte tot auzul şi gândul.

Prin rugăciunile voastre cele sfinte, Apostoli ai Domnului, să ne învrednicim cu ochi şi cu buze curate a săruta făcătoarea de viaţă Cruce, care este pusă înaintea celor din lume şi la toată făptura spre închinare.

Irmosul:

Auzit-a profetul de venirea Ta, Doamne, că vrei să Te naşti din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi şi s-a temut, şi a grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut; slavă puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 8-a

Pe Moise postul l-a arătat văzător de Dumnezeu şi pe Ilie cu car de foc l-a luat. Sârguieşte-te, suflete, de te opreşte de la gânduri vătămătoare, ca să te izbăveşti de amăgirea cea râvnitoare de cele de jos.

Alunecând am căzut întru cele mai rele şi mi s-a adăugat rană peste rană; vindecă-mi, Hristoase, învârtoşarea inimii cea împietrită, pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Îndurate.

Cei ce sunteţi luminători ai lumii, de Dumnezeu luminaţi, risipiţi norii patimilor noastre, şi ne arătaţi închinători luminatei Învieri, pe noi, cei care lăudăm pe Soarele slavei.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Neamurile neamurilor pe tine te fericesc, de Dumnezeu fericită, precum ai profeţit de demult; că tu una ai născut oamenilor pe Cuvântul cel fericit, Care în chip de negrăit din tine S-a întrupat.

Altă Tricântare

Pe cei ce înotau întru adâncul răutăţii vânându-i cu undiţa credinţei, Apostoli ai Domnului, aduceţi-i pe ei ca să binecuvinteze şi să laude şi să preaînalţe pe Domnul în veci.

Mare este tăria Ta întru Apostoli, că umbrele şi ştergarele lor tămăduiesc pe cei bolnavi, care binecuvintează şi laudă şi preaînalţă pe Domnul în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Naşterii celei fără de început şi purcederii mă închin: Tatălui, Celui ce a născut, slăvesc pe Fiul, Cel ce s-a născut, laud pe Duhul Sfânt, Cel ce străluceşte cu Tatăl şi cu Fiul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Nu înceta rugând, Fecioară,  pururea, ca pe un iubitor de oameni, pe Cel ce L-ai născut cu taină de negrăit, ca să mântuiască din primjdii pe cei ce aleargă la tine.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cei doisprezece Sfinţi Apostoli, învredniciţi-mă să mă închin fără osândă cinstitei Cruci binecuvântând-o, lăudând-o şi preaînălţând-o  întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuvioşii Tăi tineri în cuptor, heruvimilor au urmat strigând cântarea cea întreit sfântă: Binecuvântaţi, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Dumnezeule şi Doamne mult-Milostive, curăţeşte rănile inimii mele, punând pe ele leacurile pocăinţei. Greşit-am, greşit-am Ţie! Îndură-Te şi mă mântuieşte, pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, ca un mult-Milostiv.

Pornirile celor fără de cale am urmat, vătămându-mi mintea şi mi-am ieşit cu totul din fire, hrănindu-mă cu acrimea desfătărilor, şi lipsindu-mă de mântuitoarele mâncări, eu dezmierdatul; Hristoase, îndură-Te şi mă mântuieşte.

Necurăţindu-te de răutate şi nedepărtându-te de desfătările cele stricăcioase, pentru ce te veseleşti, suflete, postind în chip nepotrivit? Că acest post nu-l primeşte Domnul, Care însuşi voieşte îndreptarea noastră.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Luminează-mă cu lumina cea dumnezeiască, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu , ceea ce ai născut Lumina, şi alungă întunericul sufletului meu; ca să te fericesc pe tine, pe care te fericesc toate neamurile omeneşti, precum ai proorocit.

Altă Tricântare

Cei simpli la vorbă, înţelepţi s-au arătat cu cunoştinţa, dezlegând împletiturile cuvintelor filosofilor, cele cu două înţelesuri ale ritorilor şi meşteşugirile cititorilor în stele. Pentru aceasta, Apostoli ai lui Hristos, singuri voi v-aţi arătat învăţători a toată lumea.

Cuvântare rosteşte Petru, iar Platon tace; învaţă Pavel, iar Pitagora apune. Grăind despre Dumnezeu, adunarea Apostolilor îngroapă glasul cel mort al elinilor, şi lumea o ridică spre închinarea lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unule, Născătorule al unuia, Părinte al Fiului celui Unul-Născut; Unule, Fiule al unuia, lumină şi rază a luminii, şi Unule Duhule Sfinte, numai al unui Dumnezeu, Care eşti cu adevărat Domn al Domnului; o, Treime, Unime sfântă, mântuieşte-mă pe mine, cel ce grăiesc despre Dumnezeirea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Minunea naşterii Tale mă uimeşte, ceea ce eşti cu totul fără prihană; cum ai zămislit fără de sămânţă pe Cel necuprins? Spune-mi cum ai rămas fecioară după ce ai născut ca o maică? Acest lucru mai presus de fire, cu credinţă primindu-l, Celui ce S-a născut te închină, căci câte voieşte le şi poate.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Cinstita Cruce, sfântul lemn care a înflorit mântuirea lumii, să ne învrednicim toţi a o vedea şi a ne închina ei, şi cu buze curate şi cu sufletul, prin rugăciunile voastre, ale tuturor sfinţilor Apostoli ai lui Hristos.

Irmosul:

Naşterea cea din zămislirea fără de sămânţă este netâlcuită, rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat; că naşterea lui  Dumnezeu înnoieşte firile. Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu dreaptă credinţă te mărim.

LA STIHOAVNĂ

Din moştenirea fiască căzând eu, desfrânatul, ca un rob împreună cu porcii am petrecut, şi nesăturându-mă nici de hrana lor, mă întorc la Tine, Părintele cel milostiv; de unde am ieşit rău, mă întorc bine, cu pocăinţă strigând: Greşit-am la cer şi înaintea Ta, Părinte, dăruieşte-mi întru întoarcere mare milă.

A mucenicilor 

Pe cei aleşi şi pe cei sfinţi minunaţi i-a făcut Dumnezeul nostru; bucuraţi-vă şi vă veseliţi toţi robii Lui, că v-a gătit vouă cunună şi împărăţia Sa. Deci vă rugăm pe voi să nu ne uitaţi pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Născătoare de Dumnezeu, tu  eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit Rodul vieţii; ţie ne rugăm: Roagă-te Stăpână, cu Apostolii şi cu toţi sfinţii, să mântuiască sufletele noastre.

Troparul proorociei

De te vei uita la fărădelegile noastre, Iubitorule de oameni, ce nădejde de mântuire va fi nouă? Ci trimite ajutorul Tău cel dintru înălţime poporului Tău, ca un îndurat, Doamne.

 Sursa: Triod