SĂRBĂTOAREA CUVIOSULUI SAVA CEL SFINȚIT ÎN IERUSALIM (Photo, gr.)

SĂRBĂTOAREA CUVIOSULUI SAVA CEL SFINȚIT ÎN IERUSALIM

(Photo, gr.)

 

sav0

 

 

sav1

sav1a

sav1b

sav1c

sav2

sav3

sav4

sav5

sav6

sav7

sav8

 

Τήν Τετάρτην 5ην/ 18ην Δεκεμβρίου 2013 ἑορτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί τήν φέρουσαν τό ὄνομα αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, ἐκτισμένην ἐπί τῆς δυτικῆς ὄχθης τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων τῷ κατερχομένῳ ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς ἱκανήν ἀπόστασιν πρό τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἔχει καθιερωθῆ ὡς τριήμερος, ἀρχῆς γιγνομένης ἀπό τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Διά τήν μνήμην τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν τούτου καί τήν κατά τήν αὐτήν ἡμέραν μνήμην τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἐτελέσθη Ἑσπερινός καί θεία Λειτουργία εἰς τό ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ παρεκκλήσιον ἐν τῇ ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἔνθα καί ὁ τόπος τῆς διαμονῆς καί ὁ τάφος αὐτοῦ.

Τῆς ἑορτῆς ταύτης προεξῆρξεν ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἀρχιερεύς τῆς σειρᾶς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, κατελθών μετά συνοδείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου.

Διά τήν ἑορτήν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου κατῆλθε μετά συνοδείας ἀπό τῆς παραμονῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἀφιχθείς εἰς τήν Μονήν ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ ὑπό τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων πρό τῆς εἰσόδου, ἔνθα καί ἐνεδύθη μανδύαν καί κατελθών τάς βαθμίδας ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ ὁσίου, προσεκύνησεν εἰς τόν τάφον αὐτοῦ καί εἰσώδευσεν εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταυθα ἔλαβε χώραν σύντομος προσφώνησις τοῦ «ὡς εὖ παρέστητε» ὑπό τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς καί ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου καί σύντομος εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἠκολούθησε τό κέρασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἡ δευτέρα τράπεζα μετ’ ἰχθύος καθ΄ ὅτι ἑορτή -εἰς τάς καθημερινάς τό τυπικόν τῆς Μονῆς ἐπιτρέπει μίαν τράπεζαν- καί σύντομος ἀνάπαυσις .

Μετά ταῦτα κατά τήν 8.00 μ.μ. κοσμικήν ὥραν ἤρξατο ἡ ἀγρυπνία διά τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ἁγίου καί τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ μετ’ Ἀνοιξανταρίων καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου.Ἠκολούθησε ἀνάπαυσις διά τούς μή δυναμένους νά ἀντέξουν ὅλον τόν κόπον τῆς ἀγρυπνίας.

Μετά ταῦτα, κατά τάς 2.00 π.μ. ὥραν, ἐνδυθείς μανδύαν καί εὐλογήσας, ὁ Μακαριώτατος ἤρξατο τῶν Καταβασιῶν «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε» καί προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ ἱερωτάτου Μητροπολίτου Θεοδοσιουπόλεως κ. Πλάτωνος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἐκ τῶν προτέρων κατελθόντος Ἀρχιερέως τῆς σειρᾶς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου, Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τῶν Σιναϊτῶν Πατέρων Παϊσίου, Σίμωνος καί Φιλοθέου, τοῦ προσφάτως διορισθέντος Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί ἄλλων, ψαλλούσης δεξιά τῆς χορῳδίας ὑπό τόν πρωτοψάλτην τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον ἑλληνιστί, καί ρωσσιστί καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου μετ’ Ἀραβοφώνων συνοδῶν καί βοηθῶν αὐτοῦ ἀραβιστί καί μετεχόντων ἐν πολλῇ εὐλαβείᾳ ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν καί ἐξ ἀραβοφώνων πιστῶν Ὀρθοδόξων, προσελθόντων ἐξ Ἱεροσολύμων, Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τό Ἐκκλησίασμα περί τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου ὡς προσενεγκόντος τά δῶρα τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ εἰς τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον, ὄντος καί δι’ ἡμᾶς παραδείγματος διά τά δῶρα τῆς εὐλαβείας ἡμῶν, ἵνα προσφέρωμεν τῷ Κυρίῳ κατά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, μεταφράζοντος ἀραβιστί τοῦ π. Ἰωσήφ Χόδαλη.

Ἱκανοί τῶν ἐκκλησιασθέντων, προετοιμασθέντες καταλλήλως, προσῆλθον εἰς τήν θ. Κοινωνίαν καί μετά τήν ἀπόλυσιν ἔλαβον τό ἀντίδωρον παρά τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριώτάτου καί τάς Πατριαρχικάς εὐλογίας Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἠκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα δι’ ὅλους μέ τό κόλλυβον, τόν ἄρτον καί τόν οἶνον καί τά ἑδέσματα ἰχθύος.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς Ἁγιοσαββίτας Πατέρας καί πάντας χαρμόσυνον καί εἰρηνικήν τήν ἑορτήν μέ τάς πρεσβείας τοῦ ὁσίου Σάββα καί πάντων τῶν Ἁγίων οἱ δέ πατέρες καί πάντες ἔψαλλον Αὐτῷ τό Πολυχρόνιον.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος κατευοδούμενος ὑπό τῶν Πατέρων, ἀφῆκε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐκεῖνος δέ διελθών κατά τό ἔθος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου διά προσκύνησιν, ἀφίχθη εἰς Ἱεροσόλυμα, δοξάζων τόν Θεόν ἐπί τῆ λαμπρᾷ ἑορτῇ ταύτῃ.

%d blogeri au apreciat: