Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai popular dintre sfinţi în înţelesul că Sfânta Scriptură îi acordă o importanţă deosebită

Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai popular dintre sfinţi în înţelesul că Sfânta Scriptură îi acordă o importanţă deosebită

Timios-Prodromos-2013-Baptizon
În ziua sărbătorii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a fost prezent în Biserica Icoanei din Capitală care și-a sărbătorit hramul. După oficierea Sfintei Liturghii, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificația sărbătorii de astăzi. 

La începutul cuvântului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat de ce sărbătoarea de astăzi se numește Soborul Sfântului Ioan Botezătorul: „După sărbătoarea Botezului Domnului, creştinii se dună în sobor şi îşi amintesc de Sfântul Ioan Botezătorul, cel prin care s-a săvârşit botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul este numit de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind cel mai mare om născut din femeie. De aceea, Biserica noastră a rânduit în calendar mai multe zile de cinstire şi pomenire a Sfântului Ioan Botezătorul. Avem 7 zile de pomenire, 3 înscrise cu cruce roşie şi anume: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul la 7 ianuarie, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul la 24 iunie, şi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul la 29 august. Iar celelalte 4 zile de pomenire sunt înscrise cu culoare neagră, sunt sărbători mai mici şi acestea sunt:Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul la 23 septembrie, Întâia şi a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul la 24 februarie şi a treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul la 25 mai.

 

Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai popular dintre sfinţi în înţelesul că Sfânta Scriptură îi acordă o importanţă deosebită 

Patriarhul României a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul: „În Biserica noastră, în iconostas, Sfântul Ioan Botezătorul apare întotdeauna în icoana Deisis a judecăţii din urmă, în partea stângă a Mântuitorului, iar dacă nu avem icoana aceea el apare pe una din icoanele principale de la Catapeteasmă. Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai popular dintre sfinţi în înţelesul că Sfânta Scriptură îi acordă o importanţă deosebită. Naşterea şi activitatea sa au fost prevăzute de proroci. Naşterea sa a fost un dar de la Dumnezeu pentru că părinţii Sfântului Ioan Botezătorul, preotul Zaharia şi soţia lui Elisabeta, nu aveau copii şi erau foarte trişti. Ei s-au rugat mult lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Într-o zi, pe când preotul Zaharia slujea la Templul din Ierusalim, un înger al Domnului i-a binevestit că va avea un copil și că trebuie să îi pună numeleIoan. El însă s-a îndoit și a cerut un semn. Din această cauză semnul pe care l-a primit a fost faptul că nu mai putea vorbi până în ziua în care se va naște copilul. Atunci când s-a născut copilul și vroiau să îi pună diferite nume preotul Zaharia a făcut semn să i se dea o tăbliță pe care a scris numele Ioan. Așadar, Sfântul Ioan Botezătorul este născut oarecum în mod minunat prin această lucrarea a lui Dumnezeu. După ce a fost ales numele copilului ca fiind Ioan, tatăl său, preotul Zaharia, a profețit despre el că va fi slujitor al Domnului și va pregăti calea Lui. După nașterea pruncului a urmat o perioadă grea. Irod a poruncit să fie uciși copiii de doi ani și mai jos ca vârstă, fiind căutat și fiul preotului Zaharia și al soției sale Elisabeta. Din cauza acestei prigoane Elisabeta a luat copilul și s-a ascuns în munții Iudeei pentru a-l salva. După o vreme Elisabeta a murit și copilul a rămas singur, de aceea toată tinerețea sa el a trăit în pustie în rugăciune, post și cu hrană foarte modestă. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul se formează în școala pustiei, a rugăciunii și a postului. El purta o haină aspră din păr de cămilă, era încins cu o curea și petrecea viața mai mult în post și rugăciune. La vârsta de 30 de ani a fost trimis de Dumnezeu să propovăduiască în pustiul Iordanului pocăința. El chema pe toți la pocăință atrăgând astfel mulți oameni din toate părțile Iudeei și din Ierusalim care ascultau predica și apoi se botezau cu botezul pocăinței”. 

Scopul principal pentru care el a început să boteze a fost ca să arate lui Israel pe Mesia 

În continuare, Preafericirea Sa a evidențiat faptul că botezul pocăinței pe care îl practica Sfântul Ioan Botezătorul era o pregătire pentru Botezului Domnului. De asemenea, Sfântul Ioan confirmă faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii: „Botezul pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl practica era o conștientizare a nevoii de iertare, de mântuire, de eliberare din păcat și din moarte. Sfântul Ioan Botezătorul avea o predică orientată spiritual și social ca pocăință pentru păcate, chemare la îndreptare și roade ale pocăinței ca fapte bune. Această activitate a lui l-a făcut foarte popular. El era admirat și iubit de popor și se bucura de o mare încredere. Însă, scopul principal pentru care el a început să boteze, așa după cum el însuși mărturisește, a fost ca să arate lui Israel pe Mesia. Evanghelia de astăzi ne arată că Iisus a venit la Ioan ca să fie botezat, iar Ioan a zis mărturisindu-l: Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Prin aceasta Sfântul Ioan Botezătorul arată că Iisus Care vine să fie botezat nu are nevoie de botezul pocăinței spre iertarea păcatelor pentru El este fără de păcat și mai mult decât atât El va ridica păcatul sau păcatele lumii. Atunci când este folosit singularul: El va ridica păcatul lumii, înseamnă: El va izbăvi sau va vindeca natura omenească de starea ei de păcătoșenie, de neascultare de Dumnezeu și de înstrăinare de El. Când este folosit singularul se face referire la păcatul neascultării oamenilor față de Dumnezeu. Acesta este cel mai mare păcat toate celelalte fiind forme derivate ale păcatului neascultării. Mielul lui Dumnezeu este mielul de jertfă și prin aceasta vedem că Sfântul Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul este și proroc. El a prevăzut Jertfa lui Hristos pe Cruce care a avut loc în timpul Paștilor iudaice când se jertfea mielul pascal, iar mielul pascal care amintea de ieșirea din Egipt a fost o prefigurare a lui Hristos”. 

Sfântul Ioan Botezătorul prorocește că Duhul Sfânt va fi dat de Hristos în chip de limbi de foc 

„Evanghelia ne mai arată că Sfântul Ioan Botezătorul zice: Eu v-am botezat cu apă, dar vine Unul după mine care este mai tare decât mine și care vă va boteza cu duh, în Evanghelia după Marcu. În Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 11, spune: Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Același lucru îl spune și în Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 16: El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Prin aceasta, Sfântul Ioan Botezătorul face o a doua prezicere mare și anume că Duhul Sfânt pe care îl trimite Tatăl din ceruri la rugămintea Fiului va veni în lume în chip de limbi de foc. Într-adevăr, botezul creștin începe în realitate după ce Duhul Sfânt este trimis peste sfinții ucenici și apostoli ai Mântuitorului, la Rusalii, în chip de limbi de foc. Iată cum Sfântul Ioan Botezătorul prorocește că Duhul Sfânt va fi dat de Hristos în chip de limbi de foc”, a mai arătat Preafericirea Sa. 

Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre proroci mai ales pentru că a văzut Taina Sfintei Treimi 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat de ce Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului este numit cel mai mare Om născut din femeie și de ce este cel mai mare dintre proroci: „Sfântul Ioan Botezătorul este, aşa cum s-a spus de către Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare Om născut din femeie. El face legătura între Vechiul şi Noul Testament. De ce este el cel mai mare dintre prooroci, deşi nu a scris cărţi şi nici nu a făcut minunile pe care le-a făcut Proorocul Ilie, de pildă. El este mai mare decât toţi prorocii pentru că ceilalţi proroci au văzut din departe, în duhul, într-o înainte vedere duhovnicească că se va naşte Conducătorul poporului lui Israel în Betleem (de pildă Mihea), că va fi un miel de junghiere cum spune proorocul Isaia în capitolul 53. Tot ceea ce au văzut ceilalţi cu secole înainte, el a văzut cu duhul şi a atins cu trupul. Cel care era prevestit de prooroci a fost atins cu mâna, văzut cu ochii trupului, în momentul în care Sfântul Ioan Proorocul devine Botezătorul. El a pus mâna pe creştetul capului şi L-a botezat pe Iisus în Iordan. Atunci el s-a atins de Cel Neatins, a văzut pe Cel Nevăzut făcut Om din iubire pentru oameni, a botezat cu botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor pe Cel care era fără de păcat, dar care a dorit să fie botezat cu botezul pocăinţei, din smerenie şi pentru a arăta că El va lua asupra Sa păcatul lumii, starea de păcătoşenie, sau păcatele lumii. De aceea, Sfântul Ioan este cel mai mare proroc pentru că a văzut cu ochii trupeşti, ca împlinire a profeţiilor făcute înainte vederii cu ochii duhovniceşti ai sufletului. De asemenea, el este primul care L-a mărturisit pe Iisus din Nazaret ca fiind Fiul lui Dumnezeu înaintea mărturisirii lui Petru, a lui Natanaiil şi a altora din Noul Testament. El mărturiseşte, vede Duhul Sfânt coborându-se peste Iisus după ce a primit botezul pocăinţei, când ieşea din apele Iordanului şi recunoaşte că este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre proroci mai ales pentru că a văzut Taina Sfintei Treimi. El a văzut arătarea Sfintei Treimi la Botezul Fiului lui Dumnezeu devenit Fiul Omului. Când Iisus a ieşti din apele Iordanului, Cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt în chip de porumbel s-a coborât şi a rămas deasupra Lui şi un glas din cer s-a auzit zicând: Acesta este Fiul Meu cel Iubit întru care am binevoit. Deci, Sfântul Ioan a văzut arătarea Preasfintei Treimi, a văzut pe Fiul Botezat în apele Iordanului, pe Tatăl l-a văzut prin vedere duhovnicească, prin auzirea glasului mărturisitor şi anume: Acesta este Fiul Meu cel Iubit întru care am binevoit. Duhul Sfânt a confirmat prin prezenţa Sa vizuală, în chip de porumbel al împăcării, al păcii, al curăţiei, că Cel botezat în Iordan nu este un om obişnuit, este Fiul lui Dumnezeu devenit Om pentru mântuirea oamenilor. Deci, această vedere a arătării Preasfintei Treimi atunci când a atins pe Unul din Treime – că aşa o vedere a Preasfintei Treimi într-o prefigurare se mai întâlneşte şi la stejarul din Mamvrii -, dar acum nu este vorba de trei călători, ci este vorba de Unul din Treime făcut Om pe care el l-a atins cu mâna sa şi l-a văzut duhovniceşte şi trupeşte, cu ochii sufletului în Duhul şi cu ochii trupului şi acest Fiu al Lui Dumnezeu, Iisus din Nazaret, nu era singur, ci împreună cu Tatăl şi cu Duhul”. 

Marele dar al botezului este darul unirii noastre în iubirea lui Dumnezeu Tatăl, în iubirea lui Dumnezeu Fiul și în iubirea lui Dumnezeu Duhul Sfânt 

Lucrarea Botezului Domnului este sfântă și mare, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, arătând că această lucrare „ne arată că oricine este botezat în numele Preasfintei Treimi se pune într-o relație eternă de iubire cu Persoanele Sfintei Treimi, astfel încât viața dăruită de Dumnezeu prin botez oamenilor nu este o viață pământească, ci una cerească dată ca arvună în timpul vieții pământești. Aceasta este nașterea din apă și din Duh Sfânt fără de care nimeni nu va putea intra în Împărăția Cerurilor, după cum spune chiar Mântuitorul Iisus Hristos în convorbirea Sa cu Nicodim. Deci, marele dar al botezului este darul unirii noastre în iubirea lui Dumnezeu Tatăl, în iubirea lui Dumnezeu Fiul și în iubirea lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Deschiderea cerurilor are loc ori de câte ori se săvârșește un botez. Este o bucurie mare pentru Biserică, pentru familie, pentru persoana care se botează, această deschidere a iubirii Preasfintei Treimi. Înainte se vorbea despre Împărăția Cerurilor, dar nu știam ce este această Împărăție a Cerurilor. Acum vedem că la deschiderea cerurilor, când Iisus a ieșit din apele Iordanului, Împărăția Cerurilor este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”. 

Numele pune în relație pe cel botezat cu sfântul respectiv care este rugător pentru copil și povățuitor pentru omul care poartă numele unui sfânt 

La finalul cuvântului său, Preafericitul Părinte Daniel a vorbit despre importanța alegerii numelui pentru copii din Sfânta Scriptură sau din viețile sfinților și a felicitat pe toți cei care poartă numele de Ioan, Ioana sau derivate: „Numele lui Ioan este anunțat mai înainte și este tot un nume teofor, purtător de Dumnezeu, după cum numele lui Iisus înseamnă Dumnezeu mântuiește. Numele luiIoan în limba ebraică înseamnă Dumnezeu este milos și aceasta se poate traduce și sub forma:Darul lui Dumnezeu. Deci, copilul Ioan înseamnă darul lui Dumnezeu sau că este născut prin harul lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere numele trimite la Dumnezeu pentru că el este un trimis al lui Dumnezeu și împlinește o lucrare dată lui de Dumnezeu. Este necesar ca atunci când dăm nume copiilor să dăm nume din Sfânta Scriptură și din vieților sfinților, din calendarul nostru creștin-ortodox. Numele pune în relație pe cel botezat cu sfântul respectiv care este rugător pentru copil și povățuitor pentru omul care poartă numele unui sfânt. În România, numele cel mai popular este Ioan. Peste două milioane de persoane poartă numele de Ioan sau Ioana și derivate. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate, bucurie și să aibă râvna și evlavia Sfântului Ioan Botezătorul spre bucuria Bisericii și spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire”.

Sursa: basilica.ro

%d blogeri au apreciat: