19 august 2012, MUNTELE TABOR: PRAZNICUL SCHIMBĂRII LA FAŢĂ ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GR) – Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

*

15 Την Κυριακήν, 6ην / 19ην Αυγούστου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τον τόπον, εις τον οποίον αύτη έλαβε χώραν, ήτοι εις το όρος Θαβώρ εις το μέσον της κοιλάδος Ιεζράελ του βορείου Ισραήλ.

Επί του όρους τούτου κατ’ αρχαιοτάτην της Εκκλησίας παράδοσιν, ανήλθεν ο Κύριος, συμφώνως προς τας ευαγγελικάς διηγήσεις (Ματθ. 17, 1-8, Μαρκ. 9,2-10, Λουκ. 9, 28-36), αφ᾽ου παρέλαβε τρεις από τους μαθητάς Αυτού, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην. Ενώπιον αυτών μετεμορφώθη, ήτοι υπέκρυψε προς στιγμήν την ανθρωπίνην φύσιν Αυτού και απεκάλυψε εντονώτερον την θείαν φύσιν Αυτού, ίνα καταδείξη εις αυτούς την… δόξαν της Αναστάσεως Αυτού και το πρώτον κάλλος, εις το οποίον ηυρίσκετο ο άνθρωπος προ της πτώσεως και εις το οποίον πάλιν δύναται να έλθη δι᾽ Αυτού, του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του μεταμορφουμένου νυν εν δόξη.

Το γεγονός της θεϊκής ταύτης εμφανίσεως εν μέσω νεφέλης φωτεινής και μετά φωνής του Πατρός ενεχθείσης άνωθεν και λεγούσης «Ούτός εστιν ο Υιός μου  ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα, αυτού ακούετε», (Ματθ. 17,5), εωρτάσθη κατά την ως άνω ημέραν επί του όρους Θαβώρ δια νυκτερινής θείας Λειτουργίας, της οποίας προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, παρεπιδημούντων ιερέων εξ Ελλάδος και Ρωσίας, Αραβοφώνων ιερέων του εν Γαλιλαία ποιμνίου του Πατριαρχείου, ψαλλόντων ιεροψαλτών, εξ Ελλάδος προσελθόντων και μετεχόντων εν ευλαβεία υπό την Θαβωρείαν νυκτερινήν αύραν και δρόσον μερικών χιλιάδων Ορθοδόξων πιστών, του ποιμνίου του Πατριαρχείου και προσκυνητών εξ Ορθοδόξων χωρών.

Εις το Κοινωνικόν της Θ. Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον εις τους πιστούς περί της θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έχοντα ούτως ως έπεται ελληνιστί:

«Και αύτη εστίν η επαγγελία, ην ακηκόαμεν απ’ αυτού του Ιησού και αναγγέλομεν υμίν ότι ο Θεός φως εστι και σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν», (Α’
Ιωάν.), μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Την μαρτυρίαν δε αυτού επιβεβαιώνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγων: «εγώ ειμι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής», (Ιωάν, 8,12).

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
ευλαβείς προσκυνηταί,
Το μέγα τούτο γεγονός, δηλονότι ότι «Κύριος ο Θεός ημών Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου», ομολογούν και κηρύττουν οι μαθηταί του Χριστού, οι οποίοι εγένοντο αυτόπται και αυτήκοοι μάρτυρες, τόσον κατά την μαθητείαν αυτών παρά τω Χριστώ, όσον κατά την ημέραν της εις το όρος Θαβώρ μεταμορφώσεως του Χριστού ενώπιον  αυτών [των μαθητών].

Η μεταμόρφωις του Σωτήρος ημών Χριστού, την οποίαν ημείς εορτάζομεν ευχαριστιακώς εν αυτώ τούτω τω ιερώ τόπω αποτελεί την ουσίαν της αποκεκαλυμμένης εν Χριστώ αληθείας, τουτέστιν της Χριστιανικής ημών θρησκείας και πίστεως.

Και τούτο διότι ο Θεός της εν Χριστώ πίστεως είναι φως απρόσιτον και άκτιστον. Επί πλέον δε είναι φως προσιτόν και ακτίστως ενεργούμενον και λάμπον εν τω κόσμω δια του Θεανθρώπου Χριστού και εν Χριστώ τω Θεώ ημών ως τούτο μαρτυρείται υπό του ευαγγελιστού Ματθαίου λέγοντος: «και μεθ’ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως».

Η αγία ημών Ορθόδοξος Εκκλησία πανηγυρικώς εορτάζει την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος ημών Χριστού ουχί μόνον εις ανάμνησιν του γεγονότος τούτου, αλλά κυρίως εις επίγνωσιν της κλήσεως ημών εις Χριστόν, τον αρχηγόν της πίστεως ημών, δηλονότι εις την κοινωνίαν και συμμετοχήν των ακτίστων ενεργειών του θείου τούτου φωτός, του αγιάζοντος και φωτίζοντος τον κόσμον.

Δεηθώμεν, αγαπητοί μου αδελφοί, του Θεού του φωτός και της δόξης και μετά του υμνωδού είπωμεν: «ο εν τω όρει τω Θαβώρ μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός και υποδείξας τοις μαθηταίς Σου την δόξαν της σης Θεότητος, καταύγασον και ημάς τω φωτί της σης επιγνώσεως και οδήγησον εν τη τρίβω των εντολών σου, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, Αμήν».

Μετά την κατανυκτικήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν ο καθηγούμενος και ανακαινιστής της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Θαβωρίου Όρους π. Ιλαρίων εδεξιώθη τον Μακαριώτατον και την Συνοδείαν Αυτού εις το ηγουμενείον.
Την πρωΐαν της εορτής από της 7.00 π.μ. ώρας έλαβε χώραν η θ.

Λειτουργία δι’ όσους δεν ηδυνήθησαν να μετάσχουν της νυκτερινής, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, συλλειτουργούντων αυτώ Ιερέων και διακόνων.

Μετά την θ. Λειτουργίαν περί την μεσημβρίαν ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων παρέθεσε τράπεζαν ιχθύων εις τον Ιερώτατον και την συνοδείαν αυτού.

*
Source: www.agioritikovima.gr

Un comentariu la „19 august 2012, MUNTELE TABOR: PRAZNICUL SCHIMBĂRII LA FAŢĂ ÎN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO, GR) – Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ”

  1. Unde putem gasi poze cu minunea norului care se coboara la aceasta sarbatoare?

    Doamne ajuta!

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: