Acasă > Cântările Ortodoxiei > 9 decembrie: TROPARUL, TREI CANOANE DE RUGACIUNE ŞI SINAXAR LA POMENIREA ZĂMISLIRII MAICII DOMNULUI

9 decembrie: TROPARUL, TREI CANOANE DE RUGACIUNE ŞI SINAXAR LA POMENIREA ZĂMISLIRII MAICII DOMNULUI

TROPARUL, TREI CANOANE DE RUGACIUNE ŞI SINAXAR LA POMENIREA ZĂMISLIRII MAICII DOMNULUI

 9 decembrie 

ORNAM1

zamislireaSf Ioachim si Ana_2

Canon de rugăciune către Sfânta Ana la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (1)

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Cântare de biruinţă să cântăm toţi lui Dumnezeu, Cel Ce a făcut minuni uimitoare cu braţ înalt şi a izbăvit pe Israel, că S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislirea ta, de Dumnezeu Înţelepţită Ana, prăznuim astăzi; că ai zămislit pe Ceea ce a încăput pe Cel Ce nicăieri nu încape, dezlegându-i-se legăturile stârpiciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Auzit-ai rugăciunea drepţilor, plinit-ai cererile sfinţilor Tăi strămoşi, Doamne şi le-ai dat Rod pe Curata, care Te-a născut pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Ana cea mărită zămisleşte acum pe Curata, care a zămislit pe Domnul Cel Preabun şi are să nască pe Ceea ce va naşte cu Trup pe Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Muntele cel Sfânt, pe care mai înainte l-a văzut proorocul întru Duhul, din care s-a tăiat Piatra care sfărâmă templele idoleşti, cu Dumnezeiască Putere, tu eşti, Fecioară Curată.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Să se întărească inima mea întru voia Ta, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai întărit a doua oară cerul pe ape şi ai întemeiat pământul în mijlocul apelor, Atotputernice.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De-mi vei dărui rod pântecelui, strigat-a Sfânta Ana către Domnul, voi fi mărită şi Ţie Îl voi aduce. Pentru aceasta a zămislit pe Preacurata Maica lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugându-te tu în grădină, Cel Preaînalt a auzit glasul tău, Sfântă Ana, de Dumnezeu înţelepţită, şi a dăruit pântecelui tău Rod pe Ceea ce a deschis, cu harul, Uşa Raiului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Săvârşind cele după Lege şi lui Dumnezeu slujind fără prihană, porţi în pântece pe Ceea ce va naşte cu adevărat pe Dătătorul Legii, Sfântă Ana Preacinstită. Pentru aceasta credincioşii te fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toată nerodirea cugetului meu cel sterp alung-o; şi prin fapte bune arată sufletul meu aducător de roadă, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Ajutătoarea credincioşilor.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Văzând de mai înainte în Duhul, Proorocul Avacum, Întruparea Cuvântului, a propovăduit strigând: când se vor apropia anii Te vei cunoaşte; când va veni vremea Te vei arăta. Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, Dumnezeiască vestire; o, uimitoare grăire; voi zămisli şi eu, a strigat Sfânta Ana, mirându-se, către îngerul cel trimis la dânsa. Slavă Dumnezeului meu, Celui Ce face lucruri minunate!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucuraţi-vă împreună cu mine, toate seminţiile lui Israel, că am zămislit în pântece Cer nou, din care va Răsări peste puţin Steaua mântuirii, Iisus, Dătătorul de lumină, a strigat Sfânta Ana, bucurându-se.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Auzit-a Dumnezeu suspinurile Sfintei Ana şi a ascultat Domnul rugăciunea ei; şi risipind norii nenaşterii de fii, o luminează în chip minunat cu lumina naşterii. Pentru aceasta ea zămisleşte pe cea Una Curată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Cort Neîntinat, curăţeşte-mă acum pe mine, cel întinat cu greşeli, cu Preacuratele picături ale îndurărilor tale şi dă-mi mână de ajutor, ca să strig: Mărire ţie, Curată, de Dumnezeu Preamărită.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pacea Ta dă-ne-o nouă, Fiule al lui Dumnezeu, că alt dumnezeu afară de Tine nu ştim; numele Tău numim; că Tu eşti Dumnezeul celor vii şi al celor morţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cea odrăslită din rădăcina lui David şi a lui Iesei, Sfânta Ana, acum începe a odrăsli Toiagul cel Dumnezeiesc, care a odrăslit Floarea Cea Tainică, pe Hristos, Ziditorul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Când voi fi maică, a strigat Sfânta Ana, mă vor vedea popoarele şi se vor mira; că iată nasc, aşa precum a binevoit Cel Ce a dezlegat legăturile stârpiciunii mele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Prunca pe care am zămislit-o, mai înainte au vestit-o glasurile proorocilor, de departe, că este Munte şi Uşă Neumblată, a strigat Sfânta Ana, cu bucurie, către cei ce erau de faţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nor şi Rai şi Uşă a Luminii; Masă, Lână şi Năstrapă care porţi înlăuntru Mana şi Dulceaţa lumii pe tine te cunoaştem, Curată Fecioară Maică.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Proorocului Iona urmând, strig Ţie: scoate din stricăciune viaţa mea, Bunule şi mă mântuieşte, Mântuitorul lumii, pe mine, cel ce strig: Slavă Ţie!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cum încape în pântece Ceea ce a încăput pe Dumnezeu? Cum se naşte Ceea ce a născut pe Hristos cu Trup? Şi cum este alăptată Ceea ce a hrănit cu lapte pe Domnul?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugăciunea voastrăauzind-o Dumnezeu, vă dăruieşte astăzi Rod, după Lege, Prealăudaţilor Ioachim şi Ana.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislind în pântece Porumbiţa cea Curată, te-ai umplut cu adevărat de bucurie duhovnicească, Sfântă Ana, aducând cântări de mulţumire lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Furtunile gândurilor şi năvălirile patimilor şi adâncul păcatelor înviforează ticălosul meu suflet; ajută-mi, Stăpână Preasfântă.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De tinerii Tăi cei din cuptor, Mântuitorule, focul nu s-a atins, nici nu i-a supărat. Atunci cei trei ca dintr-o singură gură cântau şi binecuvântau, grăind: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca să scape de defăimarea nenaşterii de fii a rugat Sfânta Ana pe Stăpânul a toate; şi Cel Milostiv auzind glasul ei, i-a dat Rod pe Ceea ce L-a născut, precum a binevoit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împărăteasca Porfiră începe a se ţese în pântecele tău, Sfântă Ana; pe care purtând-o Dumnezeu şi Împăratul tuturor Se va arăta oamenilor şi va smeri pe vrăjmaşii cei ce se luptă cu noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mirul cel cu bun miros l-ai zămislit în pântece, Sfântă Ana: pe Ceea ce a primit mai presus de fire pe Stăpânul, Mirul vieţii, Cel Ce cu suflările harului a umplut de mireasmă cugetele noastre.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Cel ce eşti Unul din Treime, Te slăvim Hristoase, că Întrupându-Te din Fecioară fără schimbare, toate le-ai suferit ca un Om, nedepărtându-Te de Firea Cea Părintească, Iisuse, deşi Te-ai unit cu noi.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

De Care se înfricoşează îngerii şi toate Oştile, ca de Făcătorul şi Domnul, lăudaţi-L preoţi, preaslăviţi-L tineri, binecuvântaţi-L popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Împărăteasa despre care a proorocit David, iată în pântece o primesc, a strigat Sfânta Ana; şi voi naşte pe Ocrotitoarea tuturor credincioşilor, care are să nască pe Împăratul Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pământul în care S-a Sălăşluit Ziditorul pământului, Sceptrul cel Sfânt, Chivotul cel nou, Năstrapa cea cu mană, începe a odrăsli în pântecele maicii care a născut-o pe ea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugul cel Nears, Sfeşnicul cel de aur, Cămara cea Însufleţită a Domnului Dumnezeu, Toiagul cel Cinstit, începe a odrăsli în pântecele maicii care a născut-o pe ea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rdică-mă pe mine cel ce zac în adâncul răutăţilor; luptă împotriva vrăjmaşilor celor ce se luptă acum cu mine; nu trece cu vederea sufletul meu cel rănit de desfătări necuviincioase; ci, te milostiveşte, Curată şi-l izbăveşte.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe ceea ce este Izvorul cel de Viaţă Primitor şi pururea Curgător, Sfeşnicul Harului Cel Purtător de Lumină, Biserica cea Sfântă, Cortul cel cu totul de aur, mai Desfătată decât cerul şi decât pământul, pe Năcătoarea de Dumnezeu, credincioşii o mărim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Ana de Dumnezeu înţelepţită, zămislind Izvorul cel de Viaţă Primitor, primeşte acum Bucuria, luând înlăuntru pântecelui tău Biserica cea Sfântă şi măreşte pe Ziditorul, Ceea ce cu lumina dreptăţii eşti Strălucită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cinstită şi fericită pereche, strămoşii Fiului Celui mai înainte de veci, cei ce au fost păzitori desăvârşiţi ai Legii, care au născut Începătura Bucuriei, Sfinţii Ioachim şi Ana să fie cinstiţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aceea pe care Daniil a privit-o ca pe un Munte mare şi Ioil a văzut-o ca un Pământ Sfânt şi Uşă Neumblată; iar altul a proorocit-o ca Izvor Pecetluit şi Dumnezeiască Lână, pe Născătoarea de Dumnezeu Fecioara să o lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Porfira care a colorat Lâna Întrupării Celei de negrăit a Cuvântului, Cădelniţa cea de aur, Masa pe care s-a pus Pâinea Hristos, Născătoare de Dumnezeu Fecioara să fie Mărită.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata proorocească de demult a propovăduit de mai înainte pe Curata, cea fără prihană şi Fiica lui Dumnezeu, Fecioara, pe care Sfânta Ana a zămislit-o, stearpă fiind şi neroditoare. Pe aceasta cu bucurie inimii astăzi să o fericim cei ce ne-am mântuit printr-însa, ca pe Ceea ce Singură este fără prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glas 1. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Dăruit-ai, Bunule, început al binecuvântării, Roadă stârpiciunii Sfintei Ana, celei ce striga către Tine în rugăciune: Tu prefaci firile celor din naştere. Pentru aceasta, Mântuitorule şi firea mea cea amărâtă înnoieşte-o iarăşi, ca un Dumnezeu; ca să aduc Ţie, Rod, strigând cu îndrăzneală Ziditorului meu: Ţie se cuvine Slavă, Dumnezeule al tuturor şi Unule Iubitorule de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Sfinţii Ioachim cel Sfinţit şi Ana daruri aduceau preoţilor celor mai dinainte şi neprimindu-li-se, pentru că erau sterpi, rugăciune au înălţat Dătătorului a toate; şi rugăciunea lor auzind-o, le-a dăruit lor pe Ceea ce este cu adevărat Uşa Vieţii, a cărei Sfântă zămislire să o cinstim.

 

 

Canon de rugăciune către Sfânta Ana la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (2)

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Hristos Se naşte, slăviţi-L…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Preacurata Fecioară, Fiica lui Dumnezeu, care avea să fie Maica Ziditorului, în pântece primind-o Sfânta Ana, s-a bucurat strigând: toate seminţiile lui Israel bucuraţi-vă împreună cu mine, că iată şi eu am zămislit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cartea despre care a grăit mai înainte proorocul, cea pecetluită cu Dumnezeiesc Duh, cuprinzând-o în pântecele său Sfânta Ana, a strigat tuturor: precum au arătat mai înainte toate Scripturile, zămislind astăzi, sunt şi eu mărită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Biserica Dumnezeiască şi Mântuitoare în pântece încape şi se zideşte; Scara care duce pe toţi oamenii la cele înalte răsare în pântecele de maică; a cărei zămislire o prăznuim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Fiului, Celui Ce mai Înainte…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugându-se Domnului, Dreptul Ioachim primeşte din înălţime vestea cea dorită de la Îngerul ce a venit înaintea lui şi i-a zis: du-te, dreptule; cererile tale le-a plinit Dumnezeul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Ana oarecând stând în grădină şi chemând pe Dumnezeul tuturor, a văzut un înger stând înaintea ei şi zicându-i: nu te întrista, că maica Maicii lui Dumnezeu vei fi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfintei Ana celei ce a fost mai înainte de tine râvnind, ai adus lui Dumnezeu rugăciuni şi ai zămislit pe cea Curată, care fără de sămânţă a primit în pântece pe Cuvântul Cel Neîncăput, umplându-ne pe noi toţi de har, cu bună naşterea ta, Sfântă Ana.

Cântarea a 4-a. Irmos: Toiag din rădăcina lui Iesei…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Deschisu-s-a pântecele tău, care mai înainte era neroditor şi primind Nor Ceresc, din care ne-a răsărit Soarele Cel Strălucitor, pe toţi i-a luminat cu lumina adevărului şi a gonit întunericul cel adânc al necunoaşterii lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scaunul lui Dumnezeu Cel în chipul focului, în pântecele tău S-a aşezat, pe care şezând S-a odihnit şi a şters osteneala tuturor celor cucernici şi a întemeiat pe pământ cunoaşterea de Dumnezeu, Fericită Ana, de Dumnezeu insuflată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată Patul, despre care mai înainte a proorocit Solomon, în pântece l-ai zămislit, păzit fiind cu adevărat pentru Adevăratul Împărat, spre Dumnezeiasca chemare a neamului omenesc la mântuire. Pentru aceasta pe tine, Sfântă Ana, credincioşii cu bucurie te fericim.

Cântarea a 5-a. Irmos: Dumnezeu fiind al păcii…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pogorâtu-s-a Dreptul Ioachim din munte, primind nu tablele Legii, ci pe Aceea pe care Legea mai înainte a vestit-o în scris şi toate zicerile proorocilor au arătat-o: pe Curata Maică a lui Dumnezeu; şi săltând a strigat: măritu-s-a inima mea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dacă Sfânta Ana a simţit oarecând sădindu-i-se în pântece Viţa cea Roditoare, din care a înflorit Strugurele Cel Copt, care musteşte pentru noi din destul vinul nemuririi, a grăit: ce voi răsplăti Ţie, Îndurate Doamne?

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neputând îndura Sfântul Ioachim să vadă făptura stearpă, cu cucernicie s-a rugat să scape Sfânta Ana de stârpiciune şi să nască Fiică, pe Aceea din care Fiul S-a dat; Care pe toţi i-a făcut fii ai Părintelui Său, Cel de sus.

Cântarea a 6-a. Irmos: Din pântece pe Iona…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Ana plină de bucurie a strigat, slăvind pe Dumnezeul lui Israel: umbrele Legii cu adevărat au trecut; că iată se arată zorii Dumnezeiescului har, Fecioara, Nor din care răsare cu adevărat Soarele Dumnezeirii Cel Strălucitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uimitoare privelişte va fi de voi zămisli şi eu, a grăit Sfânta Ana, ceea ce mai înainte eram neroditoare şi stearpă, de îndată ce a auzit pe înger vestindu-i că Pruncă se va naşte şi a strigat: o, ce veste bună! De se va întâmpla împlinirea cuvintelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munţii şi dealurile, câmpiile şi marea, mulţimea îngerilor şi toată firea omenească să se veselească; pentru că Dumnezeiasca Biserică a Stăpânului primeşte început de zidire, a grăit Sfânta Ana, când a simţit că a zămislit.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în dreapta credinţă…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rugul cel purtător de foc, pe care l-a văzut de demult Moise în Sinai, Sfânta Ana l-a zămislit în pântece, stingând ca pe o necinste viitoare focul nenaşterii de fii, celor ce cântă: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Picătură a curs acum în chip minunat, Sfântă Ana, din pântecele tău, care a primit înlăuntru toată Apa vieţii, ce rourează pe cei ce cu credinţă strigă către Dânsul: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dacă ai văzut cuib de pasăre, ai luat aripile Duhului şi cu rugăciunea ai dobândit pe Porumbiţa cea Neîntinată; care a purtat pe Hristos, Stâlparea Cea de măslin, Sfântă Ana, Care ne-a eliberat pe noi de potopul cel înţelegător.

Cântarea a 8-a. Irmos: Minune mai presus de fire…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strigat-a Sfânta Ana oarecând: Pentru ce mi-ai făcut pântecele neroditor şi sânii uscaţi, precum ai zis mai înainte, prin prooroci, Stăpâne? Dezleagă defăimarea nerodirii mele şi-mi dă Rod, împreună cu care să strig: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pătruns-a în sânul tău, Sfântă Ana, Sfeşnicul întru care a încăput Tainic Făclia cea Dumnezeiască, Care a luminat toată suflarea cu Razele cele de Taină ale Dumnezeieştii cunoştinţe. Pentru aceasta bucurându-te, ai strigat: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Măriţii Ioachim şi Ana poartă acum, bucurându-se ca o preafrumoasă pereche, pe Dumnezeiasca Mieluşea, din care a strălucit Mieluşelul Cel Frumos, Care a fost junghiat pentru toţi; împreună cu care bucurându-ne să cântăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Taină uimitoare văd…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dănţuiţi toate sufletele şi săltaţi; acum s-a zidit Pământul care a rodit nearat Spicul Cel Purtător de viaţă; din Care mâncând cei ce slăvesc bunătatea Lui, nu flămânzesc niciodată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ia psaltirea şi alăuta, Davide şi cântă; că iată s-a arătat Chivotul lui Dumnezeu despre care ai proorocit lămurit că are să fie spre zidirea din nou; prin care noi ne-am ridicat din căderea în păcat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca două stele preamari aţi adus Zorile cele Pline de Lumină care aveau să răsară Lumii pe Soarele Cel Mare. Pentru aceasta vă lăudăm şi vă mărim, Sfinţilor Ioachim şi Ana, ca pe nişte de Dumnezeu înţelepţiţi.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata proorocească de demult a propovăduit de mai înainte pe Curata, cea fără prihană şi Fiica lui Dumnezeu, Fecioara, pe care Sfânta Ana a zămislit-o, stearpă fiind şi neroditoare. Pe aceasta cu bucurie inimii astăzi să o fericim cei ce ne-am mântuit printr-însa, ca pe Ceea ce Singură este fără prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glas 1. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Dăruit-ai, Bunule, început al binecuvântării, Roadă stârpiciunii Sfintei Ana, celei ce striga către Tine în rugăciune: Tu prefaci firile celor din naştere. Pentru aceasta, Mântuitorule şi firea mea cea amărâtă înnoieşte-o iarăşi, ca un Dumnezeu; ca să aduc Ţie, Rod, strigând cu îndrăzneală Ziditorului meu: Ţie se cuvine Slavă, Dumnezeule al tuturor şi Unule Iubitorule de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Sfinţii Ioachim cel Sfinţit şi Ana daruri aduceau preoţilor celor mai dinainte şi neprimindu-li-se, pentru că erau sterpi, rugăciune au înălţat Dătătorului a toate; şi rugăciunea lor auzind-o, le-a dăruit lor pe Ceea ce este cu adevărat Uşa Vieţii, a cărei Sfântă zămislire să o cinstim.

* * *

1. Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sf Ana 2.3 Man Stavronichita

Canon de rugăciune către Sfânta Ana la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (3)

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi bucuria lumii se propovăduieşte cu cuvântul şi durerile de mamă le preface în bucurie plină de veselie şi vesteşte că stârpiciunea firii va fi plină de Roadă, înmulţindu-se roadă prin lucrărileharului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămara cea Plină de desfătare a lui Hristos, Cerul cel Larg şi mai presus de ceruri, primeşte astăzi temelie fiinţei lui prin rugăciune, având neclintită făgăduinţa împlinirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi Porfira cea Neîntinată a lui Hristos se vesteşte cu strălucire că se va ţese prin har din pântecele celei sterpe, din care Împăratul făpturii îmbrăcându-Se cu firea omenească, se va arăta lumii Preaînfrumuseţat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea pământenilor lăudându-se cu tine, Stăpână, Ceea ce Singură eşti mai presus de toate, se bucură cu Dumnezeiască cuviinţă şi propovăduieşte uimitoarele minuni ale Curăţiei tale şi cu veselie cântând, pe tine, Dumnezeiască Mireasă, te măreşte.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă; cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit!

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Norii să picure astăzi dulceaţa veseliei până la marginile pământului; că iată se zămisleşte Nor, din care ne va izvori Hristos, Apa cea de viaţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi se deschid vistieriile harului! Strigat-a Îngerul cel ce a vestit de mai înainte zămislirea Sfintei Ana; că iată tu vei naşte Uşa lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorâtu-s-a firea omenească mai întâi, iar acum, cu zămislirea Sfintei Ana, primeşte semnele vieţii; că din rădăcină neroditoare odrăsleşte astăzi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind, Curată, pe Domnul, Cel Întrupat din tine mai presus de fire, ca un Cărbune care arde păcatele, ne curăţim de mulţimea greşelilor.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără de sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioara…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acoperământul cel plin de umbră al Legii se ridică astăzi şi binecuvântarea harului venind cu propovăduirea zămislirii Fiicei lui Dumnezeu, luminează în chip strălucit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înger a venit din cer, vestind Sfintei Ana în chip lămurit începuturile bucuriei a toată lumea, zicând: primeşte, mai presus de orice nădejde, împlinirea rugăciunii tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încep a seca pâraiele răutăţii şi se îndreaptă a curge râurile harului, propovăduindu-se astăzi zămislirea ta, Fecioară, Ceea ce eşti mai presus de toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Limbile cele mult grăitoare ale ritorilor tac, neputincioase fiind a te lăuda pe tine după vrednicie, Prealăudată; şi lăudând cu frică şi în tăcere, măresc minunile tale.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitoarei către Dumnezeu…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cartea în care se va înscrie acum Cuvântul Părintelui, Cel împreună pe Scaun Şezător, se vesteşte astăzi prin îngeri şi pe credincioşi îi va înscrie în cartea bunătăţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Drepţii laudă acum cu strălucire mărirea vestirii celei minunate, împletind laudă de mulţumire Celui Ce a împlinit harul naşterii, prin rugăciune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi ni se arată nouă cu adevărat Tainele înţelepciunii celei ascunse a lui Dumnezeu, care vesteşte zămislirea Preacuratei Fecioare, Ceea ce Singură este Maica lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adăpost şi Liman, Preacurată Fecioară, având noi credincioşii Acoperământul tău pururea, scăpăm de toate răzvrătirile necazurilor, îndreptându-ne către tine.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să se bucure cu veselie strămoaşa noastră că astăzi primeşte vestiri de bucurie care îndepărtează durerea cu zămislirea Celei ce este Singura Fiică a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Se împleteşte astăzi cununa de mărire şi mantia împărătească se ţese astăzi în pântece neroditor mai presus de orice nădejde.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iată toată zidirea laudă măreţele şi mai presus de fire Tainele tale; că tu, Stăpână, eşti cu mult mai presus decât oamenii şi decât îngerii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, izvorul cel duhovnicesc al Dumnezeieştilor haruri prin făgăduinţa Ziditorului şi a harului începe să-şi descarce apele izvorând în pântecele cel uscat.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Temelie a mântuirii şi temei al harului a fost aşezată zămislirea Fecioarei; întru care se va naşte Nădejdea pământenilor, Cea mai presus de cuget, care cântă neîncetat lui Hristos: Binecuvântat eşti şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Muntele cel Sfânt, Făgăduinţa Ziditorului de mai înainte se vesteşte astăzi, luând fiinţă şi acoperind tot pământul cu chipul naşterii. Pentru aceasta pe Hristos, Binefăcătorul, Îl slăvim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezlegatu-s-au, astăzi, drepţii prin har de legăturile nenaşterii de fii şi de durerea Evei şi au primit vestirile izbăvirii. Pentru aceasta şi în rugăciunile lor chemau pe Cel Ce avea să fie Împlinirea, pe Hristos, Dătătorul de viaţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este Nemărginit în Sânurile cele Preacurate ale Pă­rintelui, Se cuprinde în Curatul tău pântece pentru nespusa Lui milostivire, Preacurată Fecioară. Pentru aceasta a şi îngăduit să fie zugrăvit în icoane, Cel Ce este Preabun.

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul ce răcorit..

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăvirea Sfintei Ana de stârpiciune s-a arătat, chip strălucit al firii neamului nostru; că ceea ce fusese stearpă, mai presus de orice nădejde a fost dezlegată şi a cunoscut pe Stăpânul şi înmulţeşte roadele dreptei credinţe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Car Înfricoşător pentru Singurul Împărat pe pământ se alcătuieşte, luând începătură din Sfânta Ana. În care urcându-se, Ziditorul are să vină de faţă, ca să mă ridice pe mine la înălţimea harului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făptura a văzut la tine lucruri uimitoare, Născătoare de Dumnezeu, Preamărită; că zămislirea ta este minunată şi înaintarea deosebită şi toată creşterea trupului arată tuturor semnele nestricăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izvorând din tine Apa vieţii, Făcătorul şi Ţiitorul a toate, Fecioară, a răcorit neamul omenesc care suferea de arşiţa rătăcirii, l-a sfinţit şi l-a arătat purtător de Rod, înfiindu-l prin har.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tatălui Cel fără de început…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să bată astăzi din palme cei mai de seamă dintre prooroci! Că iată arătările de mai înainte ale harului cele făcute de ei încep cu adevărat să se împlinească întru Cinstita zămislire a Celei ce Singură este Curată Maica lui Dumnezeu, întru care toţi ne lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scaunul cel Preamărit se pune înaintea Ziditorului; Uşa cea Mântuitoare se pregăteşte acum, păzindu-se Bună pentru trecerea Celui Ce Singur este Stăpân şi Ziditor, prin Care suntem aduşi la viaţa cea fără de sfârşit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţii Ioachim împreună cu Ana strigă: Tu, Singur, Făcătorule şi Dumnezeu, ai plecat urechea la cuvintele rugăciunii şi dându-ne dezlegare nenaşterii de fii, ne-ai dăruit şi nouă, celor ce Te preaslăvim pe Tine, Doamne, Rădăcina nestricăciunii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se aşează Scara pe care pogorându-Se Ziditorul, Domnul va ridica la cer firea noastră. Bucură-te Cerule împreună cu îngerii; Bucură-te toatăzidirea lui Dumnezeu; Bucură-te neamule omenesc cel îndumnezeit prin har!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Laud nespusa ta iubire de oameni, Stăpână; că tu eşti Luminarea mea, tu eşti Lauda mea, tu eşti Dăruitoarea înţelepciunii mele, tu eşti Bucuria mea, tu eşti Apărătoarea, Puterea şi Sprijinitoarea mea.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata proorocească de demult a propovăduit de mai înainte pe Curata, cea fără prihană şi Fiica lui Dumnezeu, Fecioara, pe care Sfânta Ana a zămislit-o, stearpă fiind şi neroditoare. Pe Aceasta cu bucuria inimii astăzi să o fericim cei ce ne-am mântuit printr-însa, ca pe Ceea ce Singură este fără prihană.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glas 1. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Dăruit-ai, Bunule, început al binecuvântării, Roadă stârpiciunii Sfintei Ana, celei ce striga către Tine în rugăciune: Tu prefaci firile celor din naştere. Pentru aceasta, Mântuitorule şi firea mea cea amărâtă înnoieşte-o iarăşi, ca un Dumnezeu; ca să aduc Ţie, Rod, strigând cu îndrăzneală Ziditorului meu: Ţie se cuvine Slavă, Dumnezeule al tuturor şi Unule Iubitorule de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Sfinţii Ioachim cel Sfinţit şi Ana daruri aduceau preoţilor celor mai dinainte şi neprimindu-li-se, pentru că erau sterpi, rugăciune au înălţat Dătătorului a toate; şi rugăciunea lor auzind-o, le-a dăruit lor pe Ceea ce este cu adevărat Uşa Vieţii, a cărei Sfântă zămislire să o cinstim.

 * * *

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrînd să-Şi pregătească biserică însufleţită şi casă sfîntă spre sălăşluire Lui, trimiţînd pe îngerii Lui către drepţii Ioachim şi Ana – din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup – mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească naşterea Fecioarei.

Sfînta Fecioară Maria s-a zămislit şi s-a născut, nu după cum zic unii, de şapte luni sau fără de bărbat, ci de nouă luni şi din unire cu bărbat. Căci numai Hristos S-a născut din Sfînta Fecioară Maria, în chip negrăit şi netîlcuit, precum ştie singur El, fără voie trupească. El fiind desăvîrşit Dumnezeu, toate ale iconomiei Lui celei după trup le-a luat asupră-Şi desăvîrşit, precum a zidit şi a plăsmuit firea oamenilor din început. Deci ziua aceasta o prăznuim, ca una în care se face pomenirea veştii date de înger, Sfintei Ana cărei i-a vestit sfînta zămislire a Preacutei Maicii lui Hristos.

Pe care lucruri săvîrşindu-le Dumnezeu, din nimic le-a înfiinţat pe toate, făcînd pîntecele cel sterp întru aducere de rod, iar pe cea care a trăit în viaţa sa fără copii, a făcut-o maică născătoare de copii, cu preaslăvire dăruind-o ca un sfîrşit vrednic al cererii sale celei drepte. Din Ana Însuşi Dumnezeu avea să iasă purtător de trup, spre a doua naştere a lumii; căci a binevoit ca părinţii cei înţelepţi şi mijlocitori ai oamenilor, să nască fiică pe Maria, cea mai înainte de veci din toate neamurile, mai înainte hotărîtă şi aleasă.

Se săvîrşeşte acest sobor întru cinstita casă a Născătoarei de Dumnezeu, care este în Svorani, aproape de sfînta ei biserică.

Despre această zămislire să se caute istoria, în luna septembrie, în ziua a noua, la viaţa Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana. Acolo s-a scris mai pe larg despre părinţii cei ce au zămislit-o şi despre fiica lor. Cine va voi, poate să o citească, căci cuviincioasă este pentru praznicul de acum.

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κύριος μας, προετοιμάζοντας τὴν ἐπίγεια κατοικία Του, ἔστειλε ἄγγελο στὸ ταπεινὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα γιὰ νὰ προμηνύσει τὴν γέννηση τῆς Ἁγίας Παρθένου. Ἡ Παρθένος Μαρία γεννήθηκε μὲ θαυματουργὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Θεὸς χάρισε στὸν Ἰωακεὶμ καὶ στὴν Ἄννα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέσω τῆς ὁποίας ἔμελλε νὰ ἀποκτήσει σάρκα ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.

Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης, εἰσακούων Θεός, παρ’ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτούς, σαφῶς ὑπισχνεῖται Θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι’ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Βουλῇ τῇ θεϊκῇ, ἡ θεόκλητος Ἄννα, δεσμῶν στειρωτικῶν, λυτρωθεῖσα ἐν γήρᾳ, ἀξίως συνέλαβε, τὴν τὸν Λόγον κυήσασαν· ἣν θεώμενος, Ἰωακεὶμ ὁ θεόφρων, ἀνεβόησε· Τὶς ἀνυμνήσει Οἰκτιρμόν, βυθὸν τῆς προνοίας σου;

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης σύλληψιν, γεγενημένην ἐκ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον τὸν Λόγον κυήσασαν.

 

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τὴν θεοχάλκευτον λυχνίαν καὶ ἑπτάφωτον

Τῇ θεϊκῇ ἐπαγγελίᾳ ἐκομίσασθε

Ἰωακείμ τε καὶ Ἄννα μετ’ εὐφροσύνης.

Ἀλλ’ ὡς θεῖοι τοῦ Παντάνακτος Προπάτορες

Ἀπὸ πάσης ἡμᾶς ῥύσασθε κακώσεως
Τοὺς κραυγάζοντας, χαίροις ζεῦγος θεόλεκτον.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον ἡ Ἄννα ἡ εὐκλεής, φύσεως τοῖς νόμοις, συλλαμβάνει θείᾳ βουλῇ, τὴν τὸν Θεὸν Λόγον, ὑπερφυῶς τεκοῦσαν· τὴν σύλληψιν οὖν ταύτης φαιδρῶς αἰνέσωμεν.

St Anna, the mother of the Virgin Mary, was the youngest daughter of the priest Nathan from Bethlehem, descended from the tribe of Levi. She married St Joachim (September 9), who was a native of Galilee. 

For a long time St Anna was childless, but after twenty years, through the fervent prayer of both spouses, an angel of the Lord announced to them that they would be the parents of a daughter, Who would bring blessings to the whole human race. 

The Orthodox Church does not accept the teaching that the Mother of God was exempted from the consequences of ancestral sin (death, corruption, sin, etc.) at the moment of her conception by virtue of the future merits of Her Son. Only Christ was born perfectly holy and sinless, as St Ambrose of Milan teaches in Chapter Two of his Commentary on Luke.The Holy Virgin was like everyone else in Her mortality, and in being subject to temptation, although She committed no personal sins. She was not a deified creature removed from the rest of humanity. If this were the case, She would not have been truly human, and the nature that Christ took from Her would not have been truly human either. If Christ does not truly share our human nature, then the possibilty of our salvation is in doubt. 

The Conception of the Virgin Mary by St Anna took place at Jerusalem. The many icons depicting the Conception by St Anna show the Most Holy Theotokos trampling the serpent underfoot. 

„In the icon Sts Joachim and Anna are usually depicted with hands folded in prayer; their eyes are also directed upward and they contemplate the Mother of God, Who stands in the air with outstretched hands; under Her feet is an orb encircled by a serpent (symbolizing the devil), which strives to conquer all the universe by its power.” 

There are also icons in which St Anna holds the Most Holy Virgin on her left arm as an infant. On St Anna’s face is a look of reverence. A large ancient icon, painted on canvas, is located in the village of Minkovetsa in the Dubensk district of Volhynia diocese. From ancient times this Feast was especially venerated by pregnant women in Russia.

Categories: Cântările Ortodoxiei Tags:
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.