PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 2011 a PS NICOLAE, ARHIEPISCOPUL CELOR DOUĂ AMERICI (Română, Engleză)

PASTORALĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII DOMNULUI 2011

NICOLAE

din mila lui Dumnezeu

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

 

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini,
pace şi bucurie de la Hristos Domnul,
iar de la noi arhierească binecuvântare.

Lumină ne-a strălucit nouă, Hristoase Dummnezeule, venirea Ta;

lumina cea din Lumină, strălucirea Tatălui, toată făptura ai luminat.

(Vecernia Praznicului)

 

Prea Cucernici Părinţi,

Iubiţi Credincioşi,

Praznicul Nașterii Domnului ne oferă din nou prilej de bucurie și vestire a minunii petrecute în peștera Betleemului, a pogorârii lui Dumnezeu pe pământ pentru ca pe oameni să-i aducă la Dumnezeu, să înnoiască și să lumineze toată făptura. Cântările de la sfintele slujbe ale praznicului și Părinții Bisericii vestesc și tâlcuiesc minunea înnoirii omului și a întregii făpturi prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Neascultarea lui Adam la îndemnul Evei a adus omului îndepărtarea de Dumnezeu și moartea. Acesta este păcatul strămoșesc sau păcatul cel de demult în care s-a aflat tot omul născut din femeie de la Adam la Hristos. Dar Dumnezeu a găsit calea ca să întoarcă căderea și să aducă îndreptare tot prin femeie, prin Fecioara Maria: “Astăzi s-a dezlegat legătura cea de multă vreme a osândirii lui Adam; raiul ni s-a deschis și șarpele s-a surpat. Că pe aceea pe care mai înainte a amăgit-o, a văzut-o acum Maică a Ziditorului. O, adânc al bogăției, al înțelepciunii și al cunoștinței lui Dumnezeu! Ceea ce a fost solitoarea morții a tot trupul și organ al păcatului se face începătoarea mântuirii a toată lumea, prin Născătoarea de Dumnezeu.” (Slava Litiei). Prin femeie a venit păcatul și tot prin femeie a venit izbăvirea ca cea care întoarce refuzul lui Adam și al Evei în smerenie și ascultare prin cuvintele Iată roaba Domnului. Fie mie după Cuvântul Tău.

Această lucrare de îndreptare și înnoire o împlinește Dumnezeu însuși. Chipul lui Dumnezeu în om întunecat prin păcat nu putea fi luminat și înnoit nici de îngeri, nici de om. Sf. Atanasie cel Mare tâlcuiește astfel necesitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu însuși pentru a-l mântui pe om: “Atunci când un chip înscris în lemn e șters de petele din afară, este nevoie să vină din nou cel al căruia este chipul, ca să poată fi înnoit în materia aceea… La fel și Preasfântul Fiu al Tatălui, Cel ce e chipul Tatălui, a venit în locul nostru ca să înnoiască pe omul făcut după chipul Lui și să-l afle pe cel pierdut” (Tratat despre Întruparea Cuvântului). Dumnezeu s-a pogorât pe pământ și a luat firea umană pentru a o îndrepta și înnoi prin această unire a dumnezeirii cu umanitatea. Dumnezeu îl putea mântui pe om prin cuvânt sau în alt mod minunat, dar a ales să fie om ca și noi, să ne țină aproape și să ne lumineze cu Lumina Lui: “Din această pricină (a căderii lui Adam), spune Sf. Grigorie Palama, Domnul l-a înnoit în chip minunat pe el, nu numai cu mâna Sa, ci l-a ținut lângă Sine, nu doar luând firea omenească, pe care a ridicat-o din căderea ei, dar și îmbrățișându-o în chip negrăit, și unindu-se cu ea strâns și nedespărțit, fiind totodată Dumnezeu și om, născut din femeie, ca să fie după firea zidirii Sale și din Fecioară aceea, ca Să-l facă om nou” (Omilii). Și același sfânt părinte tâlcuiește de ce omul nu îl putea mântui pe om: “Căci dacă ar fi fost din sămânță (bărbătească), nu ar fi fost un om nou, nu ar fi fost Stăpânul și Începătorul vieții celei noi și nemaiînvechite vreodată, nici nu ar fi putut, fiind El dintr-un petec vechi, să vădească în Sine plinătatea Dumnezeirii de mai presus de vreme și să facă din trupul Său un nesecat izvor de sfințenie, astfel încât să spele întinăciunea strămoșilor acelora prin prisosul puterii Sale” (Omilii).

Astfel că mântuirea omului este o adevărată rezidire și înnoire a omului. Vestirea Nașterii Domnului ne umple de bucurie și de nădejde căci ne vestim mântuirea și înnoirea noastră. Iar acestea se împlinesc pentru fiecare în apa botezului, dar și în lacrimile pocăinței și ale îndreptării. Iar mai apoi fiecare îl primim pe Hristos spre mâncare “Trupul Său Preacurat pe care l-a luat din trupul neprihănit al Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu Maria”, după cuvintele Sf. Simeon Noul Teolog (Cuvântări morale).

Iubiți credincioși,

Prăznuirea noastră se referă la această bucurie străbătută de sensul înnoirii zidirii noastre. Iar această bucurie se cuvine să o împărtășim cu toți semenii noștri, mai ales în această lume marcată de înstrăinarea de Dumnezeu și în acest timp al confuziei și neorânduielii. Multe sunt problemele vremii și puțin înțeles mai este căutat în Sf. Scriptură și în Biserică, adică în descoperirea lui Dumnezeu către om. Noi creștinii trebuie să continuăm să fim lumina lumii și sarea pământului. Noi creștinii trebuie să continuăm să vestim lumii bucuria și nădejdea ce izvorâsc din ieslea Betleemului că ni s-a născut Mântuitor Hristos Domnul (Luca 2, 11). Noi creștinii trebuie să umblăm ca cei ce suntem înnoiți, ca cei ce am lepădat haina cea veche a păcatului și am îmbrăcat haina rezidirii în Hristos. Noi creștinii trebuie să-l arătăm lumii pe Hristos cel ce se naște pentru mântuirea noastră: “Aceasta este pentru noi prăznuirea de acum și aceasta sărbătorim astăzi; adică venirea lui Dumnezeu la oameni, ca pe noi să ne ducă la Dumnezeu, sau, mai bine spus, să ne readucă la Sine pentru ca, lepădând pe omul cel vechi, în cel nou să ne îmbrăcăm.” (Sf. Grigorie Teologul, Cuvânt la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos). Vă doresc tuturor, preoți și credincioși, să primiți la acest praznic slăvit puterea mărturisirii prin cuvânt și prin faptă a Întrupării Fiului lui Dumnezeu pentru înnoirea și îndreptarea noastră.

Vă îmbrăţişez frăţeşte în Hristos Domnul şi vă urez să petreceţi sfintele sărbători ale Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei cu sănătate, pace şi bucurii duhovniceşti.

 

La Mulţi Ani!

       Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,

 

 NICOLAE

 

Chicago, Praznicul Naşterii Domnului, 2011

PASTORAL LETTER ON THE FEAST OF THE LORD’S NATIVITY 2011

† NICOLAE

by the mercies of God

Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese in the Americas

 

To our beloved clergy and Orthodox Christians,
peace and joy from Christ the Lord,
and from us hierarchical blessings.

Your coming, O Christ, has shed upon us a great light,

O You Light of Light and Radiance of the Father!

You have illumined the whole creation.

(Great Vespers of the Feast)

 

Most Reverend Fathers,

Beloved Christians,

The Feast of the Lord’s Nativity offers us again an occasion for joy and proclamation of the wonder that took place in the Bethlehem cave, God’s descent to earth in order to bring us to God, to renew and to illumine all creation. The songs of the service of this holy feast together with the Church Fathers proclaim and interpret the wonder of the renewal of mankind and of the entire creation through the Incarnation of the Son of God.

Adam’s disobedience, instigated by Eve, brought us alienation from God and death. This is the ancestral sin or ancient sin that marks every person born of woman from Adam to Christ. But God found the way to overturn the fall and bring a remedy also through woman, through the Virgin Mary: “Today Adam’s bonds are loosed and Paradise is opened to us. Behold, the serpent is brought to naught, seeing that a woman he deceived has now become the Mother of the Creator. Oh the depths, the richness, the wisdom and the knowledge of God! That very instrument of sin that had brought death to all flesh now becomes today the first fruits of salvation to the world, through the Mother of God” (“Glory” of the Aposticha). Through a woman came sin and through a woman came salvation, turning Adam and Eve’s refusal into humility and obedience through the words Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to Your Word.

It is God himself who accomplishes this remedy and renewal. The image of God in man, darkened by sin, could not be illumined and renewed by either angels or man. St. Athanasius the Great explains the necessity of the Incarnation of the Son of God himself for the salvation of man in this way: “When an image inscribed on wood is effaced by surface stains, it is necessary for the one whose image it is to come again, in order to be renewed in that material…. In the same way the Most Holy Son of the Father, Who is the image of the Father, came in our place to renew mankind created after His image and to find those who were lost” (Treatise on the Incarnation of the Son). God descended to earth and took on human nature in order to correct and renew it through this uniting of divinity with humanity. God could have saved mankind through a word or in another miraculous way, but he chose to be human like us, to bring us close and to illumine us through His Light: “For this reason (Adam’s fall),” says St. Gregory Palamas, “the Lord renewed him in a miraculous way, not only with His hand, but he held him near Himself, not only taking on human nature, which he raised up from its fall, but embracing it in an ineffable fashion and uniting Himself closely and inseparably with it, being at once God and man, born of woman, that He might be according to the nature of His creation and from that Virgin, in order to make man new” (Homilies). The same holy father explains why man could not save man: “For if he had been from (male) seed, he would not have been a new man, He would not have been the Master and Creator of the new and never-aging life, neither would He have been able, being from old material, to reveal in Himself the fullness of the Divinity that is above time, and to create from His body an unfailing spring of holiness by which to cleanse the ancestral defilement through the abundance of His power” (Homilies).

Thus the salvation of mankind is truly a re-creating and renewing of man. The proclamation of the Lord’s Nativity fills us with joy and hope because we are proclaiming our own salvation and renewal. These take place for each one of us in the water of Baptism, but also in the tears of repentance and correction. And then we receive Christ as food, “His Most Pure Body, which He took from the blameless body of the Most Pure Mother of God, Mary”, in the words of St. Simeon the New Theologian (Discourses).

Beloved believers,

Our celebration revolves around this joy infused with the sense of the renewal of our nature. It behooves us to share this joy with our fellow man, especially in this world marked by alienation from God, and at the same time confusion and disorder. The problems of our age are many, and understanding is seldom sought anymore in the Holy Scriptures and the Church, in God’s revelation to mankind. We Christians must continue to be the light of the world and the salt of the earth. We Christians must continue to proclaim to the world the joy and hope that come from the manger of Bethlehem, for unto us is born a Savior, Christ the Lord (Luke 2:11). We Christians must live as those who are renewed, as those who have forsaken the old garment of sin and have put on the garment of re-creation in Christ. We Christians must show the world the Christ that has been born for our salvation: “This is for us the present festival and this is what we celebrate today: the coming of God to men, that he might bring us to God, or, better expressed, to bring us back to Himself so that, forsaking the old man, we might clothe ourselves in the new” (St. Gregory the Theologian, Oration on the Nativity of the Savior Jesus Christ). I wish you all, priests and faithful, to receive on this glorious feast the power to witness through word and deed the Incarnation of the Son of God for our renewal and salvation.

I extend a brotherly embrace in Christ the Lord; and may you experience the holy feasts of Christmas, the New Year, and Theophany in health, peace, and spiritual joys.

 

Many Years!

       Your brother in prayer to God,

† NICOLAE

 

Chicago, the Feast of the Lord’s Nativity, 2011

Sursa: http://www.romarch.org

%d blogeri au apreciat: