PRAZNUIREA MINUNII DIN CANA GALILEII IN PATRIARHIA IERUSALIMULUI (PHOTO & VIDEO, gr)

PRAZNUIREA MINUNII DIN CANA GALILEII IN PATRIARHIA IERUSALIMULUI

 (PHOTO & VIDEO, gr)

01

 

02

03

05

07

08

09

010

011

016

Τό Σάββατον, 13ην /26ην Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς

μετατροπῆς δηλαδή τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον, εἰς τόν ἐν Κανᾷ γάμον, εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κανᾶν τῆς Γαλιλαίας.

Συμφώνως πρός τόν Εὐαγγελιστήν Ἰωάννην (2, 1-11) ὁ Κύριος ἦτο προσκεκλημένος εἰς τόν ἐν Κανᾷ γάμον καί ηὐλόγησε τοῦτον, συγκατένευσε δέ πρός τήν παράκλησιν τῆς Θεοτόκου μητρός Αὐτοῦ καί ἐποίησε τό ὕδωρ οἶνον, ὅταν ἔλειψεν αὐτοῖς ὁ οἶνος, καί οὕτως δέν ἐστέρησεν αὐτούς τῆς εὐφροσύνης, ἀλλά καί ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν οἱ μαθηταί Αὐτοῦ.

Τήν μνήμην τοῦ θαύματος τούτου διατηρεῖ ἄχρι τῆς σήμερον ἡ ἐν Κανᾷ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος (RumOrthodox) Κοινότης, ἀριθμοῦσα περί τά 2.000 χιλιάδες μέλη, κατοικοῦντα ἀναμέσον Χριστιανικῶν ἄλλων Κοινοτήτων καί Μουσουλμάνων.

Εἰς τήν κώμην ταύτην καί εἰς τήν Κοινότητα ταύτην προσῆλθε διά τήν ἑορτήν τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί μετά τήν ὑποδοχήν ὑπό τῶν Προσκόπων εἰς τήν εἴσοδον τῆς πόλεως προεξῆρξεν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων Ἀραβοφώνων πρεσβυτέρων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῇ συμμετοχῇ πολλοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας ὑπό τόν ἡγούμενον τῆς Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον μετά τῆς χορῳδίας τῆς ἐνορίας τῆς Κανᾶ.

Πρός τόν ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει συμμετέχοντα λαόν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα οὕτως ἑλληνιστί:

Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος τῆς θείας εὐφροσύνης ἐντῇ εὐσήμῳ ἡμέρα τῆς ἐγέρσεως βασιλείας τέ Χριστοῦ κοινωνήσωμεν, ὑμνοῦντες αὐτόν ὡς Θεόν εἰς τούς αἰῶνας», ἀναφωνεῖ μελῳδικῶς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί.

Ἡ σημερινή Πασχάλιος ἑορτή εἰς τόν ἱερόν τοῦτον τόπον τῆς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ἔνθα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός παρέστη μετά τῆς μητρός αὐτοῦ, ἀειπαρθένου Μαρίας, εἰς τούς γάμους τοῦ φίλου αὐτοῦ Σίμωνος τοῦ Κανανίτου καί ἐποίησε τήν ἀρχήν τῶν σημείων, δηλονότι τῶν θαυμάτων διά τῆς μεταβολῆς τοῦ ὕδατος εἰς οἶνον, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν. Καί τοῦτο διότι ὁ φυσικός τῆς ἀμπέλου οἶνος συμβολίζει τό ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἐκχυθέν τίμιον αἷμα.

Τό δέ αἷμα τοῦτο εἶναι τό «καινόν πόμα», περί τοῦ ὁποίου μελῳδικῶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ’ ἀφθαρσίας πηγήν ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα».

Ὄντως ἀγαπητοί μου, τό «καινόν πόμα» δηλονότι τό αἷμα τοῦ σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ εἶναι πηγή ἀφθαρσίας κατά τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μαρτυρίαν: «Τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς καινῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», (Ματθ. 26,28).

Τό Κυριακόν δεῖπνον, δηλαδή ἡ βρῶσις τοῦ σώματος καί ἡ πόσις τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ μᾶς καθιστᾷ κοινωνούς τῆς αἰωνίου ζωῆς καί βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Καί τοῦτο, διότι κατά τόν ἑρμηνευτήν Ζιγαβηνόν, «ταῦτά εἰσιν, λέγει ὁ Κύριος, τό σῶμα μου καί αὐτό τό αἷμα μου.

Ὥσπερ γάρ ὑπέρφυῶς ἐθέωσε τήν προσληφθεῖσαν σάρκα, οὕτως ἀπορρήτως μεταποιεῖ καί ταῦτα εἰς αὐτό τό ζωοποιόν αὐτοῦ σῶμα καί εἰς αὐτό τό τίμιον αὐτοῦ αἷμα».

Διά τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως καί τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ ὁ Σωτήρ ἡμῶν Χριστός ἐθέωσε τήν προσληφθεῖσαν ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων σάρκα.

Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς παρέχει πλέον τήν δυνατότητα νά ἀναστηθῶμεν καί ἡμεῖς κατά τήν ἐσχάτην τῆς κρίσεως ἡμέρα, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής: «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ», (Ἰωάνν. 6,54).

Ἐπί πλέον ἡ συμμετοχή ἡμῶν εἰς τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ κατά τόν Κυριακόν λόγον πρόγευσιν τῆς χαρᾶς, τήν ὁποίαν θά ἀπολαύσωμεν, ὅταν παρακαθίσωμεν εἰς τό δεῖπνον τῶν Γάμων τῆς ἐπουρανίου θείας Βασιλείας: «Λέγω δέ ὑμῖν ὅτι οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτό πίνω μεθ’ ἡμῶν καινόν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου», (Ματθ. 26,29).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, «τό καλόν ὄνομα τό ἐπικληθέν ἐφ’ ὑμᾶς» (Ἰακ. 2,7), δηλονότι τό ὄνομα Χριστιανός, δέν ἀφορᾷ εἰς τό ἐθνικόν ἤ πολιτικόν ἡμῶν γένος, ἀλλά εἰς τό γένος τοῦ νέου Ἀδάμ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας. «Ὑμεῖς δέ», κηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, «γένος ἐκλεκτόν βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαός εἰς περιποίησιν, ὅπως τάς ἀρετάς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τό θαυμαστόν αὐτοῦ φῶς», (Πέτρ. 2,9).

Τό δέ θαυμαστόν αὐτοῦ φῶς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό ἀνέσπερον φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τουτέστιν ἡ δόξα αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐφανέρωσεν εἰς τόν εὐλογημένον τοῦτον τόπον τῆς ἐν Κανᾷ κοιτοικίας καί διαμονῆς ὑμῶν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, λέγει ὁ Συναξαριστής τῆς Ἐκκλησίας, Κυριακῇ δευτέρᾳ ἀπό τοῦ Πάσχα, τά ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί τήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησιν.

Τόν ἐγκαινισμόν τοῦτον τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως τόν πιστωσάμενον Θωμᾶς ὁ Δίδυμος τῆ ἀπίστῳ τέ πίστει αὐτοῦ καλούμεθα καί ἡμεῖς, ἀγαπητοί μου, νά ἐπιτελέσωμεν ἐν τῶν καρδιῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν πληρούμενοι οὕτω Πνεύματος Ἁγίου καί εἰρήνης Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὡς κηρύττει καί ὁ θεῖος Παῦλος: “ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρῶσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου”, (Ρωμ. 15,13).

Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωή ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστέ ὁ Θεός καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων τοῖς μαθηταῖς ἐπέστη ἡ πάντων ἀνάστασις πνεῦμα εὐθές δι’ αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν κατά τό μέγα σου ἔλεος». Ἀμήν

Χριστός Ἀνέστη. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος».

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μετά ψαλμῳδίας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» καί τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ἐκ Κανᾷ θαύματος τοῦ Κυρίου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τό ἡγουμενεῖον τήν μεσημβρίαν δέ τράπεζα ἑόρτιος, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Εἰς ταύτην παρεκάθισεν ἡ Πατριαρχική συνοδεία, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον, ὁ Δήμαρχος τῆς Κανᾶ κ. Μουτζάχαντ Νταούδ καί οἱ πλεῖστοι ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος.

%d blogeri au apreciat: